OKKINGA'S UIERZALF „FOCUS" Verf en Behangselpapier Schoonmaak. Köhler Naaimachine C. TAN DER KLEIJN, Firma H. L HENDRIKSE, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Gravenstraat. BUCKSKIN No. 28. Woensdag 14 April 1926. Dertigste Jaargang. Vastberadenheid. Kosthuis gevraagd een moderne Kinderwagen. Te koop wegens overcompleet: Petroleumstellen. Lage prijzen. Ruime sorteering. F. J. VAN AARTSEN, Te koop een fijn blauw Pak, Te koop een Duiventil Te koop prima Damesrijwiel WEET U WEL, MONTUREN IN ALLE PRIJZEN. Instrumentmakers DE MUIJNCK Chlederf 2/w hippen ALEWIJNSE5 ochlendmren opfolvoer dm heeft Uihillelgenot! Klein en groot is dan zeker inz'n sas, Want zulke groote eieren is toch kras. M. H. BOASSON ZONEN. bij B. C. v. DOORNUM, Varkensmarkt K 39. Doet UW voordeel a f 48 of f 58. Gestoffeerde Meubelen. Mastiekpot met Fornuis. Achterkamer te huur GRATIS AANVULLING Voordeeliger dan ieder ander adres. Rijwielhendel J. ABRAHAMSE, Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat (Uitgevers i LITTOOU OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Slachtoffers van Rugpijn! Burgelijkan Stand van Middelburg. Advertentiën. Waschmachine, groote Mangel, IJs- kastje, nieuwe moderne 4 Stoelen, 2 Fauteuils moquette bekleed. bij PAUL VAN SLUMS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detal. Spanjaardstraat. weet, dat Ziekenverpleger beveelt zich aan voor waker en het knippen en verzorgen der nagels zonder pijn. ZIE ETALAGE. voor Heeren-Costumes en Demi-Saisons. Kleermakers genieten rabat. Koopt daarvoor uw benoodlgde Blauw.. 50 ct: Rood40 ct. órcen.35 ct. 30 ct Osei NV Doiwe Cca£pró TAHASófABRitKcH jouut - urncctir J4immmw+af BESTE KWALITEIT UW LINNENKAST. Matten Vitrage Bébé Artikelen Karpetten Allovers Kousen Bedden Katoenen Sokken Dekens Stukgoederen Boorden Loopers Landhuisstof Dassen Lakens Pluchette Strikjes Sloopen Tafelkleeden Lingeries Tafelgoederen Fantasie Kleedjes Tricotages Reclameaanbieding: 2-pers. Matras met Peiuw en2Kussens f42. ZEEPPOEDER Kortedelft G 11, Middelburg. Onderdeelen enz. Reparatien billijk. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 eent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Den 0den Juli 1881, tegen zonson dergang, brak er in Jowa eenvreese- lijke storm los. In een uur was elk riviertje buiten zijn oevers getreden en de Des Moines rivier was zes voet gewassen, terwijl de stroom gebouwen, timmerhout, blokken enz. in woeste vaart naar de Missessippie meevoerde. Kate Shelley, een meisje van achttien jaar, stond voor een raam, luisterend naar het woest gebrul der golven, toen zij toevallig haren blik sloeg in de richting van den Honey Creek spoor- weg. Door de diepe duisternis heen zag zij de beide heldere lichten van de locomotief zich snel voortbewegen en toen plotseling verdwijnen. Alleen haar moeder en een broertje en zusje wa ren thuis maar Kate aarzelde niet zij stak een oude lantaren aan, sloeg een regenjas om en ijlde voort in de richting van Honey Creek. Daar werd zij tegengehouden door een woesten hooggezwollen stroom, waartegen zij niet bestand was. Door scherpe doorn struiken en boschjes heen klom zij tegen den steilen dam op naar de rails, kroop voort tot den laatsten dwarsbalk van de vernielde brug, zwaaide haar lantaarn heen en weer en riep uit alle macht. Uit den gapen den afgrond kwam een zwak antwoord tot haar van den machinist, den eenige van het personeel van den goederen trein, die er het leven had afgebracht. Hij riep haar toe, dat hij voor het oogenblik veilig was, daar hij zich vastklampte aan afgebroken balken en smeekte haar naar Moingona station te gaan, om hulp en den sneltrein te waarschuwen. Worstelend met den stormwind kroop zij voort langs den hoogen onderbouw, vijfhonderd voet lang over de Des Moines, toen door een hevigen rukwind haar lantaarn uitwoei. Lucifers had zij niet dus zette zij in den donker haar moeilijken tocht langs het duizelingwekkend gevaarte voort, terwijl rosse bliksemstralen haar vaak deden sidderen bij het gezicht van het bruischend water beneden haar. Toch bereikte zij eindelijk het station, bracht haar boodschap over en viel bewusteloos neer, juist een oogenblik voordat de sneltrein kwam. Wegens haar betoonden moed werd haar door de Wetgevende Macht een gouden medaille toegekend. o „Wij disconteeren alleen onze eigen wissels en niet die van particulieren", zeide de kassier van de Engelsche Bank, toen een groote wissel werd gepresen teerd, getrokken door Anselm Roth schild van Londen. „Particuliern riep Nathan uit, toen men hem mee deelde wat de kassier had gezegd „ik zal dien heeren eens laten zien, wat voor particulieren wij zijn." Drie we ken later bood hij een banknoot van pond ter wisseling aan juist bij het openen van het bureau. De klerk tel de hem vijf goudstukken voor en keek zeer verbaasd op, dat Baron Rothschild zich met zoo'n nietige zaak inliet. De Baron onderzocht de stukken een voor een, woog ze op een balans, zeggen de, dat de wet hem het recht gaf, zoo te doen, deed ze in een linnnen zakje en bood toen een tweede een derde een vierde, vijftigste banknoot aan. Toen het zakje vol was, over handigde hij het aan een klerk die bij hem stond, en begon met het vullen van een tweede. In den tijd van z e ven uur had hij f250,000gewisselc en, met nog negen beambten van zijn huis, die op dezelfde manier bezig waren als hij, had hij den klerken zooveel werk gegeven met het inwissc len van f 12,000,000 aan bankpapier dat niemand anders kon geholpen wor den. De bankiers lachten, maar den volgenden morgen verscheen Roth schild met negen klerken en verschei dene karren om het goud te laten wegbrengen, zeggende „Deze heeren weigeren mijn wissels te betalen; ik heb gezworen de hunne niette houden. Zij kunnen op hun ifemak uitbetalen maar ik zeg hun, dat ik genoeg heb, om hen een paar maanden bezig te houden. De glim- ach verdween van het gelaat der bank jeambten, toen zij dachten aan een wissel van f 600,000,000 in goud, wat zij niet hadden. Den volgenden mor genstond er in de dagbladen vermeld, dat de Engelsche Bank Rothschild's wissels zoo goed als haar eigen zou uitbetalen. o— „Het is heel vriendelijk van hen zand over onze brieven te strooien" zeide de jonge Junot kalm, toen een bom van de Oostenrijkers zand verspreidde over de order, die hem door zijn op j rbevelhebber werd gediteerd. Deze opmerking trok Napoleon's aandacht en leidde tot de bevordering van den schrijver. o Volmaakte moed bestaat hierin dat men de macht heeft „neen te zeg den met een nadruk, dien niemand verkeerd kan verstaan. Leer harde tijden met een nog harder wilen groote re vastberadenheid onder de oogen zien De man, die slechts van dennen hout en stroo is gemaakt, is tegen niets bestand in tijden van beproeving, wij moeten wat eikenhout en ijzer in ons hebben. Roem en fortuin zijn gewonnen door menigen armen knaap, die vrienden noch steun had maar enkel moed en onoverwinnelijke vast heid van doel, die voor hem spraken. o Een boerenknaap met een door de zon verbrand gelaat bracht een be zoek bij bisschop Simpson, toen pre sident van de Universiteit te Ashbury Zijn eenvoudige kleedij bracht den bisschop er toe, hem te vragen, wat hij had om van te leven. Mijn beide handen, mijnheer antwoordde de knaap die later Senator werd der Ver Staten. o „Geluk wacht altijd dat er iets gun stigs gebeuren zal" zegt Cobden „ar beid met scherpe oogen en onverzet telijken wil, maakt, dat zoo iets ge beurt. Geluk ligt te bed en zou gaar ne willen, dat de brievenbesteller het bericht bracht van een of ander le gaat; arbeid is om zes uur uit de veeren en legt met de vlugge pen of den luid klinkenden hamer de fonda menten voor welgesteldheid Geluk jammert, arbeid fluit. Geluk vertrouwt op toeval, arbeid op karakter." Duizenden voelen zich rampzalig door rugpijn. Kruipen de dagen voor u zonder dat uw rugpijn ooit ophoudt? Wordt gij gekweld door ontstoken en rheumatische ledematen, pijn in het hoofd en de schou ders, waterzuchtige zwellingen en urine- stoornissen Geen wonder, dat gij u over dag zenuwachtig, zwak en ziek voelt en 's nachts te naar om te slapen of zelfs te rusten. Waarom zoudt gij het slachtoffer blij ven van dergelijke ongemakken en pijn Die afmattende rugpijn, weet gjj, is dik wijls de eerste waarschuwing van verzwak kende nieren. Anderen zullen spoedig volgenhoofdpijn, duizeligheid, zenuw achtigheid, graveel, blaaszwakte en water zuchtige zwellingen. Wacht niet, tot het te laat isIedere minuut uitstel kan gevaar voor ontwik keling tot ernstige Nierkwalen beteeke- nen. Herstel uw gezondheid tijdig en ge bruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen hebben duizenden geholpen en kunnen ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waar door gij zeker zjjt geen verlegen buiten landsoh goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. Van 2—12 April. ONDERTROUWD: J. S. Holl, 27 j. en P. A. van Dijk, 23 j. S Minderhoud, 22 j. en J. M. Ardewijn, 22 j. C. Kole, 45 j. en Th. C. Kögeler, 43 j. J. P. Adam, 29 j. en W. Steijn, 27 j. BEVALLENW. Janse, geb. Vogel, d. K. Franse, geb. van Tatenhove, d. S. Puijpe, geb. de Voogd, d. J. v. d. Dor pel, geb. Jacobsen, z. A. M. Sinke, geb. Dijke, z. M. Bak, geb. Goedhart, z. OVERLEDEN: J. P. Bakker, 75 j. geh. met F. J. de Munck. J. G. van Dort, geh. met N. Tange, 39 j A| J. de Lange, wedn. J. C. Snoep, 93 j. F. Blaas. 79 j. geh. met M. Pjjpe. P. M. Minnaard, 87 j. wedn. J. Schippers. door net persoon, geen beroepskosthuis liefst in klein gezin of bij weduwe zon der kinderen, omtrek Varkensmarkt. Brieven letter B bureau van dit blad TE KOOP Adres Latjjnsche Schoolstraat C 52. Adres Langedelft B 151. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpilien Zalf groote maat, gekost hebbende f 60, thans voor den spotprijs van f 40, Brieven letter K bureau van dit blad. TE KOOP 2 Gaslampen, Kinderwagen en Wieg. Adres bureau van dit blad. niet alleen een waardevol middel is voor de genezing van zeere spenen en harde uiers, maar ook het melken gemakkelijker maakt, zoowel voor den veehouder als voor de koe. In busjes van f 0.50 en f 1.- Bij Drogistenen Winkeliers. 1 B Te Middelburg bij Paul van Slujjs Co, voor spotprijs. Adres bureau van dit blad. met dubbele rem en belastingplaatje. Adres Bleek E 94c. Brieven letter L bureau van dit blad. dat wjj buiten onze „Merkenglazen" ook Brillenglazen leveren in onderstaande prijzen Spherisch F 0.50 Cylindrisch 0.75 Gec. cylindrisch f 1. Menisken 1. Leden Ziekenfondsen gebruik. 10°/0 korting. Sljjpdagen: DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. Vakkundig slijpen en polijsten van Tondeuzes, Scheermessen, Vleescli- Weftlg Ged. molens, Mesjes, enz. Tarief voor eenvoudige Scharen f 0,15. WETTIG GED. De schoonmaaktijd is duur en iedere verstandige huisvrouw let dan ook in dezen tijd dubbel op, dat zjj niet meer uitgeeft dan noodig is of met andere woorden niet MEER betaalt voor de te vernieuwen artikelen dan strikt noodzakelijk is, terwijl zij voor haar geld tracht een zoo goed mogelijke kwaliteit te ontvangen. Overtuigd als wjj zijn dat U bij ons steeds voor iedere kwaliteit naar evenredigheid den absoluut voordeeligaten prijs betaalt, beveleu wij ops voor levering van alle ook hier niet genoemde artikelen ten zeerste aan en garandeeren U een keurige bediening. U vindt bjj ons een uitgebreide sorteeriug in en koop de le klas fabrikaat met 5 jaar garantie. Het is beslist niet noodig meer geld uit te geven, want de Köhler-machine voldoet aan alle eiscben en heeft men voor zijn geheele leven. Alleen verkrijgbaar te Middelburg bij LANGE NOORDSTRAAT. 1- d ïfcf Meubelmagazijn „Crooswijk". Ruime keuze in alle soorten Aanbev., J. J. YERSTELLE, Nieuwstr. De van ouds bekende is 76 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. TE KOOP Adres Hofplein E 231, Middelburg. voor 1 of 2 personen. Adres Nieuwe Oosterschestraat N 102. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. RUIME SORTEERING Bulten- en Binnenbanden aan zeer lage prijzen. Aanbevelend. TE KOOP Flink Heerenrijwiel f 12,SO. Adres Pottenmarkt K 175.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1