CORNs HENNING, Het de Paascbddgen zjjn onze Ateliers den geheelen dag geopend Een Luxe Trommel Geurige China Thee CADEAU. CADEAU. ALBERT HE1JN, 1NT0ISETTE LE COINTRE. Magazijn „Di Zwaluw". zit COLBERT «TBIB Jaiiostiilen" s Ateliers voor Moderne Fotografie. Een Luxe Trommel Geurige China Thee Het Adres -voor prima kwaliteiten en lage prijzen. ZUURTJES Paaschmandjes Choc Paascheieren en Choc. Paaschfiguren, FIRMA ft. H0QCENB09II, - LAR6EVIELE 214 De Winkel „De tart Boerin" U NIEUW ENGELAND, STEVIGSTE. y SAPPIGSTE BLADEREf M, YAM mm 'mmE*3IMLBDB6 tyWjidd&Mruïy. i Naaisters, Leerling-Naaisters en Borduursters organisatie-sn, ioi>/tie/i etiê/aarndstil xi-o-ast mei -v-eieX Tutrzq diescvrde/ï dadaAx i&eÓÉe aaorde deveid/iif <hx/i.pnuun? dx ékiJc/tdm,eesA<ye&c/Zt/cd xu/d. om qpddyeóied demaddipendtde/xtiwr-atowU -eert /aiux&eióprtiu/iéaéa/i yeéeverd,dle fde£^y&evestcuxrd/ta/i -uwcCesu HET GEBRUIK DE GOEDKOOPSTE v/Jida/ XoC. da/t^e/^d/t de/t mand dauddxda/t /z/ide/xg:i soord&z- m O GABARDINE RESEHJASSEN n -MANTELS Middelburg. Vlissingen. Breda. Zie Etalage. Juist geïmporteerd Denevers Frères, DE BESTE Winke! „De Zeeuwsche Boerin" ZEER CHiQUE ZAAK. WAL 58 ZIE ONZE ETALAGE. Voor de Feestdagen I. RICHTER, I 1 KOLINE' 1 1 P. OE PAOTER Co. leemt proef met onze J. VAN GRAAFEILAND HOLKA JASSEN en -MANTELS f 17,00. GEVULD SMET ONZE Ter gelegenheid van de opening van onzen Nieuwen Kruidenierswinkel te VLISSINGEN, Scheldestraat 23 op DONDERDAG 1 APRIL a.s., houden wij ook in ons Filiaal MIDDELBURG SPECIALE RECLAME DAGEN, en geven dan van DONDERDAG 1 tot en met ZATERDAG 3 APRIL aan ieder kooper van minstens f 3,- aan gemengde boodschappen (Suiker en Roomboter uitgesloten) gevuld met onze a 35 ct. per ons MIDDELBURG, Lange Delft B 116. Tel. No. 480. Prijs per fiesch slechts f 1,30. Je Goedkoopste Adres J. C. SOUWENS, Mr. Smid, ADVOCAAT f 2,50 per fiesch. U kunt goedkooper koopen en ook meer betalen; maar beter? 10 cent per ons. Prima Droogblijvende MIDDELBURG. Attentie s. v. p. Wij hebben voor U een groote sorteering In zijn wij ruim voorzien van onderstaande BANKET en WAFELS. per ons 16 ct. 16 ct. 30 ct. 20 ct. 16 ct. 16 ct. 16 ct. 14 ct. 14 ct. Prima Bitterkoekjes Hamburger Banket Kaasstokjes Bonne Mere Imperal Mixed Brusselsche Kermis Cafe Noir Ijswafels Frou Frou PRIMA KWALITEIT. VERLOOFD? Wij hevelen ons beleefd aan voor de levering der RINGEN. Burg C 111, Middelburg. Zoolang de voorraad strekt Vet Spek 95 cent per K,G. Reuzel f 1,30 per K.G. Voor soliede, degelijke en goed" koope Kleeding g@at men naar JVflagaziJn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliedc personen ook op gemakkelijke betalingsconditiën. Aanbevelend, J. GERRITZEN. Nag nooit vertoondZoo'n kwaliteitZoo weinig geld 'n Hees© EDAMMER voor f 1.75. JAC. L. A. DE LANGE. kunnen geplaatst worden op de Zeeuwsche Confectie Fabriek Molenwater M 255-56. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden. KOSTEN NOCH MOEITE WORDEN GESPAARD Bedrijfskleding naar Maat. E "5 PRACHTVOLLE SORTEERING in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f9.50 f 12.75, f 15.—, f 17.50, f 20.— en hooger. BLAUWE MATROZENPAKJES f 4.25. CA 53" ■o ■o CA X o a Manchester Chauffeurs-Costumes. R. No. 137. uit; de wijnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt gjj iets fijns ea goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuur wijn dor Paters. Drinkt liever een glas minder, maar driakt niet de vele aangeboden Kunst wijnen. Ook zeer geschikt voor feesten, partjjen, zieken en herstellenden. Alleen verkoop WIJNIMPORTEURS MIDDELBURG. voor nieuwe WASCHMACHINES a 37,50 en GEËMAILLEERDE KEUKEN FORNUIZEN is by Wagenaarstraat, Middelburg. f2.c/(,Wvc„S/aAstd*e,n. koopt U in den Korte Gortstraat. Aanbevelend, Korte Gortstraat (bij de "Markt). Aan da Zenuw- g achlige Personest. q De zenuwlijder is te beklagen. De J* minste prikkeling geeft hem hoofd- 2 5 pijn en ongemakken een verande- "2 2 ring, een onbeduidende verplaatsing 2 5 ontroert hem pijnlijk. Om niets is 2 5 hij van kwade luim. Overspan- gj, 5 ning, ontroeringen, zorgen, 2 2 schrik, buitensporigheden, J|' 2 kunnen het zenuwstelsel zoodanig 2 schokken, dat men de gevolgen 2 2 waarneemt: hoofdpijnen, kram- 2 pon in de lenden, pijn in rug 2 on lenden, pijn in het gezicht, den 2 hals, de armen en de gewrichten, 2 bloedaandrang, hartkloppingen, 2 slapeloosheid, droevige droomen, 2 beklemmingen, duizelingen, angst, 2 J ziekelijke gevoeligheid, vooral's mor- 2 gens bij het opstaan, gejaagdheid, onverklaarbare slechte luim, verlies van het geheugen, loomheid, ver- 9 9 moelenis In de ledematen, beven van 9 handen en knieën bij de minste 9 ontroering, blauwe randen om de 9 oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk- 9 0 bare oorzaak. Zoodra die teekens zich voordoen, 9 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 1 9 tot de echte zenuwhersteller 9 KOLINE van Apotheker H. van 9 Aken, Apotheker-Specialist te Sel- 1 9 zaetc, die reeds duizenden zenuw- 9 lijders volkomen genezen 9 heeft. 9 ls verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. 9 9 ad. f 2,50 per flacon. Hoofddepot voor Holland SSCHULTE en THIEME, q Postbus 55 Middelburg. 999999999999999^999 Prima Witte Suiker p. pond 24 ct. Lichte Suiker 28 ct. Bruine Suiker 26 ct. Glycerine Zeep 16 ct. Prima Gele Zeep 14 ct. Yersch gebrande Olienoten 22 ct. Nieuwe Hazelnoten 50 ct. Telnoten 40 ct. Aanbevelend, bij het Militair Hospitaal. Telef. Int. 483. Dag en nacht. o Levering van ALLE MERKEN RIJWIELEN, MOTOREN, AUTOMOBIELEN - SPORTARTIKELEN enz. o— Onderdeelen en Benoodigdheden, o De best ingerichte Reparatie-Inrichting. o— Stalling - Banden Benzine, Olie, enz. -- Agent o- 'n Buitenkansje voor de Paaschdagen En natuurljjk nog steeds PRIMA WITTE KAAS a 10 cent per ons en dito KOMIJNE KAAS a 8 cent per ons. 'n Oude wijsgeer verkondigde: „De mensch is wat hij eet". Daarom eten de Friezen mijne echte OUDE FRIESCHE NAGELKAAS om goede Friezen te blijven. Verkoophuis der Koena-Fabriek. LANGEVIELE 208. MENNi' Ook goedkoopere soorten. MOTOR-RIJWIELEN - ALLE MERKEN - GILLET, IMPORTEUR, EYSINK. o Vraag prys en demonstratie en gemak kelijke betalingsvoorwaarden. o Gebruikte Motoren te koop. —o Duo-zittingen de beste f12.— compleet. Verhuren LUXE-, TAXI- en - VRACHT-AUTO'S. - o Chauffeursschool. AUTO-, MOTOR- en RIJWIEL VERZEKERING. o Prijzen beneden alle concurrentie. Beleefd aanbevelend. ■•v x*'- r LOUIS OOB8ELMANN - ROTTERDAM. c ■o o v, O O IA O ■55 S 3 Voor Kleeding naar maat Stalen en Modelboeken op aanvraag. met 6 maanden garantie voor waterdichtheid. 3 9 O 9 3

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4