Columbia Import Shop allerfijnste „DE ABDIJ" Mej. DE DREU, liililliiilil Uwe Wijnen. uimmg - neiepneiflskoopje. PMiMil lmm\m\ 135 J. MOELIJKER. Heeren- en Kinderkleeding. Prijs per half pond 32'/2 cent. Handschoenen en Kousen Runderlappen en Gehakt Fietsjekkers en Blauwe Bonkers worden tegen spotprijzen opgeruimd. Lange Delft B113, Middelburg, hoek N. Kerkstr. DOET ÜW VOORDEEL BETAAL NIET TE VEEL. bereidt et he tbui5urouLü de HEERLIJKSTE MEELSPIJZEN uan Afslag Kaas! J. VLEUGEL Zuivere Natuurwijnen GOEDKOOPE KUNSTWIJNEN Denevers Frères, Te koop: sterke Damesfiets, Goede Vrijdag gesloten. KEUKENKACHELTJE TE KOOP. Een Sofa te koop. Ii Natuurwijnen en Gedistilleerd R. J. P. HEERÖLDT. Tegen zenuwzwakteen gebrek aan eetlust, Versche Borstplaat D. van der Made. Edammer Kaas Ie Klas Huis voor Maatwerk, Langeviele Jacob Catsstraat, V Segeerstraat H 78. in prijzen vanaf f 30,--. CONTANT. HUURKOOP. IEDEREN MIDDAG E. VAN OSS, Yiasmartt. KOOP S. B. BUURLAND, IN DE Colb. Costuums (prima kwaliteit) Jongeheeren-Costuums vanaf Kinder-Costuums Matrozenpakjes (prima blauw) Gummi Jassen Gabardine Jassen (waterdicht) Dames Gummi Mantels Dames Gabardine Mantels f 9,50 f 6,90 f 3,90 f 4,95 f16,90 f 9,50 f 7,90 f 16,90 Jongens en Meisjes Gummi Jassen f 5,90 Fantasiebroeken f 1,95 Vilthoeden vanaf f 2,34 Petten (prima kwaliteit) 69 'ct. Overhemden met Boord f 1,95 Zelfbinders 35 ct. Gummi Boorden 29 ct. Alleen gedurende de Paaschweek zijn deze prijzen geldig. HAAST U DUS OM VAN DEZE KOOPJES TE PROFITEEREN. Middelburg. Ziekenverpleger beveelt zich aan voor waker en het knippen en verzorgen der nagels zonder pijn. Lange Gortstraat I 321, Huis. Het Adres van prima kwaliteit tegen lage prijzen, is de 50-jarig bestaande firma Aangesloten bij de Vereeniging van Modevakscholen in Nederland. Aanmelding van Leerlingen dagelijks vanaf 7 April aan de Bogardzaal. vanaf f 2 per flacon. Bij Apothekers en Drogisten 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOONEN 8 cent per stuk. plm. 2 K. G. a f 2,50 per stuk. J. VLEUGEL. Hiermede hebben wij de eer U te berichten dat onze VOORJAAR. EN ZOMER-COLLECTIES geheel compleet zijn, en uitmunten in groote verscheidenheid, solide stoffen en afwerking. Ons systeem: steeds het beste voor den laagsten prijs, brengt onze kleeding onder alle standen van geheel Zeeland. heeft de beroemde altijd voorradig. Door de groote omzet is ze bij ons altijd versch Vergelijk u zelf eens met ieder ander merk en u zult zien dat allerfijnste „DE ABDIJ" alle andere merken verslaat Dat komt door de moderne bereiding, die geheim is. Alleen aller- fijnste „DE ABDIJ" garandeert u dezelfde voedingswaarde als Natuur boter. Zeker, mooie serviezen krijgt u op de bons cadeau, maar hoofdzaak blijft de kwaliteit. Haal bij ons een pakje en u blijft vaste klant. Tot Woensdag a.s. alleen in Middelburg. Vermicelli - en Macaroni - Week Elke kooper van 1 pond ontvangt pond Elke kooper van 2 pond ontvangt 3 pond Elke kooper van 4 pond ontvangt 6 pond Elke kooper van 6 pond ontvangt 9 pond en toch de 10% Korting Wij bieden U de grootste keuze In uitsluitend goede kwaliteiten. Langedelft A 92. Puike Westkapelsche Aardappelen, Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. iggp f 0,70 per pond. Vleeschhouwerij Rouaansche Kaal. S 91 FABRI KANTE.' NV. KOOPMANS. MEELFABRIEKEN-LEEUWARDEN men Oude volvette Kaas Belegen Goudsche Kaas Edammer Leidsche Komyne Zwitsersche Kaas 20 ct. per ons 18 15 16 16 12 12 ct. per stuk Beleefd aanbevelend, Korte Burg D 12. Indien gij belangstelt in inplaats van de vele aangeboden rinkt dan liever een glas minder, maar dtelt prijs op kwaliteit en koopt dan in sezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL p fl. Fransche Appelwijn uit Normandië (zoet en droog) f 1. Maskarawjjn, donker roode Afrikaanscbe Wijn f 1. Mystellawjjn, fijue zoete roode Pransche Wjjn f 1.25 Roode Zoete Afrikaansche Wjjn f 1.40 Witte Zoete Italiaansche Wjjn f 1.40 Zoete Turksche Wjjn f 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 1.25 Afrikaansche Missiewijn der Paters van Algiers, zeer fijn f 1.30 Chateau Montbizillac,Witte Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van Inmaakbrandevjjn voor het zelf maken van Boerenjongens per Liter f 2 20 En ook als Brandewjjnte gebruiken Advocaat op Brandewjjn f 2 25 en f 2.75 Franscbe Cognac f 8.50 en f 8.75 Wjjn handelaren Likeurstokers grjjs. Te bezichtigen na 4 uur. Adres Langeviele 379. Nutsspairbaoli Adres Noordweg R 12. Adres Turfkade H 176. Brieven letter L bureau van dit blad. NIEUWE GRAMAPHOONPLATEN van f 3,— nu f 1,49 van f 2.— voor 89 cent. Naalden 25 cent. Bespeelde platen alleen Odeon en Beka van 75 voor 50 ct.van 35 voor 14 ct. Yeeren f 1,20 enz. ÖLADIOLUSBOLLEN omtrek 12 c.M. en meer in 6 kleuren op naam 4 cent; 1012 c.M. idem 2'/2 cent; gemengd 2 cent per stuk. VASTE PLANTEN in 70 soorten VIOLEN in 11 variëteiten gem. en op kleur. Orders op DAHLIA'S in 40 variëteiten, te leveren halt April kunnen nu worden opgegeven. RAND-, ROTS- en MÜURPLANTJES, TURFMOLM, BLADAARDE, MONSTERS ROTSSTEEN, FLAGSTONES enz. f' .fliTr^W TL*'?.V- .-=• Goedgekeurd bjj Kon. Besluit van 26 Aug. 1911, No. 45. Les zal worden gegeven in Patroonteekenen, Knippen ën Costuumnaaien. Examenopleiding voor Costumière, Coupeuse en Leerares. Tevens lessen voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- en Avondlessen. Meisjes pas van school komende, kunnen zich ook aanmelden voor gewone naailessen. Prjjs hiervan is van 25 uur dageljjks f 3,per maand. De Leerares, VIBOUM Mooie magere Runderlappen 70 ct. Zwaar Kalfsvleesch 75 ct. Magere Varkenslappen 80 ct Vutte Varkenslappen 70 ct. Rund of Varkensgehakt 65 ct Alles per 5 cns. Gekooid Rundvleesch uitsluiteud le. kw. 110 per Kilo. H. C. Frederiks, Wagenaarstraat Aanbevelend, Korte Burg D 12. H. Rabbers Co „DE BROEDERBAND" STEE" WasGhmachinehaDdel Nog steeds te koop lage prjjs. Ook mooie TUINSCHELPEN, Bode JANSEN. Bestelhuis Van Aartsen, Blikslager, Pottenmarkt. Uw benoodigde Gordjjnen, Linoleum, Vloerzeil, Karpetten enz. bjj Steeds le kwaliteit tegen den goedkoopst mogeljjken prijs.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2