Het Huis met de Roode Pilaren, KEUKENKACHEL NIEUW ENGELAND, Kuikens in Kunstmoeder. SERIEWEEK! SERIEWEEK! Zie de Etalage. J. C. MERK, 'Langeviele bjj de Markt. Magazijn „De Vljjt" SPECIAAL VOOR DAMES I JONGE MEISJES DAMES NAAISTERS DE LEKDW-TAH BEES lino en fel Brawonii ie Hoor, t\m KipeeM iet Ren. eeeeeeeeeee TURF. TURF. Eén kreet OPFOKVOER van S. BOOGERD, Middelburg Schipper WOUDSTRA van JAC. L. A. DE LAN6E, MASSA-FLANEL 49 cent. Mode-Academie Weet U 't al, Weet U 't al gebruiken ze tegenwoordig overal. GRATIS AANVULLING Te Koop: BROED-EIEREN Eiken Buffetten, Linnenkasten, Dressoirs, enz. P. SOETENS Jr., 'T VOORDEELIGST I KOOPT U BIJ Te Koop sterke Werkfiets f 12,50 Legkippen leen 2e leg, Een BOVENWONING te Huur, Wij hebben reeds 1200 Heeren en Jongens-Costuums ontvangen die wij tegen spotprijzen zullen uitverkoopen. Speciaal zijn wij gesorteerd in alle soorten WERKMANSKLEEDING Lange Delft B 113, hoek N. Kerkstraat, Middelburg In lossing een lading PRIMA FRIESCHE TURF, afgehaald 1 gulden per 100 stuks, thuis bezorgd f 1.10 per 100 stuks aan de Turfkade bij L. SCHOUT, Turfkade H 175. L. WOUDSTRA. Prima Witte Kaas a 10 cent per ons Komijne Kaas a 8 cent per ons Langeviele 208 en die roep is: „FIJN", "^f Heerlijke oude Friesche Nagelkaas. te koop. Voor soliede, degelijke en goed* koope kleeding gaat men naar JVïagazijn Langedelft 147, Middelburg. Voor soliede personen ook op gemakkelijke betalingsconditiên. Aanbevelend, d. GERRITZEfl. Let op de vorderingen der Kuikens voor het winkelraam van den Heer J. BOLIER, Lange Delft, die uitsluitend gevoederd worden met het .rr bekwame Costumière Ie Coupeuse en Leerares. Bierkade G 203, Middelburg. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER vraagt uw winkelier. prima afgewerkte Gpnal- i waschtobben a waschketels vani- aschemmers i emmers seerde akers waschborden te koop te koop GLAINSVERF IIN BUSSEIN- 3 Prima Heeren-Costuums vanaf f 9,50 Jongeheeren-Costuums - 6,40 Kinderpakjes - 3,90 Matrozenpakjes 4,GO Gabardine Jassen 9,50 Gummi Jassen 6,90 Fantasiebroeken i, - L95 Alvorens U een Costuum koopt, komt dan even een kijkje bij ons nemen, en U zult versteld staan van de LAGE PRIJZEN en PRIMA KWALITEITEN. Koopt daarom uw kleeding In de Met goed gereedschap werkt U prettig en vlug. Sponsen, Zeemen, Borstelwerk, alle Schoonmaakgerectdschap en Materialen voordeelig en goed in koop in Bjj afwezigheid dageljjks verkrijgbaar bjj Aanbevelend, gaat er slechts op over de en de dito Weder ontvangen V oorhanden prima gekoelde malsche Lappen en Gehakt, 50 cent per 5 ons. Ook puik Schapenvleesch. Voor 10 Gld. aan bons wordt 25 ct. terugbetaald, bjj COHEN, Gravenstraat. Adres Noordsingel S 169. Dames Hemden 59 cent Dames Broeken 69 Dames Nachtjaponn en 169 Dames Onderjurkei 119 Dames Flanellen 79 Heeren Tricot Brc .eken 99 Heeren Jaeger Broeken 119 cent Heeren Overhemden 189 Heeren Jaeger Hemden 209 Heeren Sokken 29 Graslinnen Lakens 179 Gefestonneerde Lakens 199 Sloopen met overslag 49 cent Sloopen rond gefestonneerd 89 Damast Tafellakens 99 Dames Lijfjes 29 Dames Kousen 29 Dames Schorten 119 Dames Directoirs 79 cent Dames Pompadour Schort 59 Katoen voor lakens 89 Graslinnen voor lakens 59 Wit Hemdenkatoen 19 Landhuisstof 49 Allover, dubbel breed 29 cent De Plijs van dezen r.ursus bed raagt f 5,per i maand. die hare kleeding zelf willen vervaardigen, is onze inrichting de aan" gewezene, want het on derricht geschiedt volgens een zeer vlugge en bjj- zonder gemakkelijke methode. Daar- bjj mag iedere dame reeds tjjdens het onderricht verschillende kleeding- stukken zelf vervaardigen, waarbjj algeheele assistentie onzer leera- ressen verleend wordt Speciaal vesti gen wjj er de aandacht op, dat de lessen niet per klasse gegeven worden, doch aan elke leerlinge apart, waar door een ieder zoo vlug vordert, als zjj zelf voort kan. De inschrijving voor de Dag- en Avond lessen is thans opengesteld. Men vrage vooral Prospectus. die onlangs de tehool verlaten hebben, worden bij ons toeger ast met de kennis die noodig is, om geheel zelfstandig hare kleeding te kunnen maken. Zoo'n meisje zal er haar ouders later steeds dankbaar voor bljjven, reeds jong het naaien en knippen te heb ben mogen leeren, iets wat meisjes onder alle omstandigheden te pas komt. Vlugge en practische oplei ding Gemakkelijke methode. Be schaafde omgeving - en matige prijzen. Ochtend- of middaglessen naar keuze. Kortste leertijd 6 weken. of gevorderden in het naaien worden door ons absoluut volledig opge leid in het Costuum-, Mantel- en Lingerie vak en alles wat daar- Spreekuur dagelijks van 10-12 en v. 2-4 uur, beh. Zaterdag. Verder op Maandag en Woens- dagav. van 7-9 uur, 5 aan verbonden is. Wij garandeeren U, dat wanneer gjj een zoodanige opleiding aan onze Vakschool ont vangen hebt en het Diploma hebt verworven, dat gg absoluut en met succes zult kunnen optreden als Vraagt prospectus. Vakscholen te Amsterdam, Leeuwar den, Middelburg en Utrecht VAN DOOR HET GEBRUIK VAN Iedereen heeft bjj tjjden een zacht laxeer middel noodig voor de lever en ingewanden. Foster's Maagpillen werken rechtstreeks op de lever, wekken de vloeiing der gal op en verschaffen natuurljjke werking der ingewan den.! Slaap, eetlust en een goed humeur wor den door Foster's Maagpillen verzekerd Prjjs per flacon van vijftig versuikerde pil len f 0.65in apotheken en drogistzaken in goeden staat zjjnde DAMES- en HEEREN RIJWIELEN, aan spotprjjs. Tevens een 8INGER-HANDNAAIMACHINE met Kast f 10.—. Rijwielhandel Overveldlaan 58 b.d Tram singel. van Red Island k 10 cent. Bekroonde dieren. C. Joziasse, Bree- itraat O 152, Middelburg. tegen scherp concurreerenden prijs. Beleefd aanbevelend, Lazarjjstraat 82 Middelburg. F. J. VAN AARTSEN, Spanjaardstraat 2 Kamers met Zolder, Rouaansche Kaai. Adres J. 0. Julianus, Koningstraat. Adres Pottenmarkt K 175. f 2.75f 2 50. Adres N. Vliss. weg e 76. Adres Jasmjjnstraat 180. van alle gemakken voorzien, voor gezin zonder kinderen. Adres Breestraat O 181. Wie zeker wil zjjn goede waar tegen concurreerenden prjjs te zullen ontvangen koopt in de DROGISTERIJ SCMULTEtTHIEME Hrr HUIS MET OE ROODE PILARE.fi 6CMU1H OVER OE mtuwaTAifiDC LAWOoetrr Columbia Import Shop,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 4