Verloting Puike Aardappelen. Klaïier- en Orgelles. Gebruikt „N0R MAIL" Oliën enfTetten. Dames- en Kinderhoeden. HENNING's Yiolettes. Aangifte van Leerlingen Heerscbt ie ïÉfasctacliealsiMs UJ 13 DE LOTEN gebruikte toen- en Daiesrijwielen. R00MKAASJES fKap ui Gazelle Naaimachine. NORMAAL OLIEFABRIEK, CHRISTÖFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, A. LE COINTRE, Aangifte telgen taente-Beiaarscliool. Nieuw en orgineel Chr. School op 't Molenwater op Woensdag 24 Maart duizenden goedkoope Pioenen Dahlia's vanaf 25 cent. Bloemisterij BALJEU. NotsspaaM Bogerflstraal D 51, MlsMn. InLand, StaSJorpenWoniiig VerkoopdepötLAN6EDELFT A 90-91 5 Vereeniging „De Ambachtsschool" BOLIER, Spuistr. 106. Trouwrijtuigen 75 Cent per stuk. W. P. MALJERS, Markt. MAG. DE RONDT, Dam. A. J. M. VAN ROSMALEN, Burg D 11 (Postbox 4), M'burg. Alevijnse's Zeenwsclie Roggebloem KWASTEN TUIN- en LANDBOUWZADEN en BLOEMZADEN. Weet Gij A\ mmmmr Zie etalage. Zie etalage. Uitgebreide sorteering M .H. Boasson Zonen Seisweg R 235 - Tel. Int. 353-Middelburg Losse Bloemen - Bloemwerken. Groote en Jardinière Varens. Ruime keuze in PALMEN en andere SIERPLANTEN. Diverse Bloeiende Planten. - Sierkurk. Makart-Artikfl^n- Rüliike Prijzen. voor de 's avonds 7-9 uur in de Consistoriekamer der Koorkerk. UT" Trouwboekje medebrengen. "Hf N.V. Boomkweekerij en Zaadhandel „Nieuwe Walcheren", M'burg. Kippenvoer - Week en toch de 10% Korting Ontvangen Prachtige Collectie Stalen Dames-Japonstoffen en Heeren Broek en Jasstoffen. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Contant en In Huur. M I D D E L BU R G. C8 Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 1 Maart 1926 No. 9. zijn van heden af te verkrij gen bij den CONCIERGE der Ambachtsschool. De Directeur. TE KOOP: ROZEMOND, Gravenstraat. W. R00SE, Stalhouder, Bree. Aangename methode. Billijke Conditie. Lange Singelstraat 178, boven. Het beste adres voor het opdoen van Is BREE E 215. 9 Apoth. van Aken's BALSEM- 2 PILLEN worden sinds jaren met goed gevolg toegepast, Q Wegende pl.m. 1 pond. Te koopPracht Anker-Pathéphoon AgentC. W. A. VAN DE VEN, Meer dan 25 jaar met SUCCES in den Handel. HOOGSTE in qualiteit. LAAGSTE in prijs. Vraagt Offerte. Van Waldorpstraat 42-44, DEN HAAG. Vertegenwoordiger voor Zeeland HET BESTE DER ZiLVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alieenverkoop LANGEDELFT B 138. Telefoon 237 Voor het aanstaande Zomerseizoen ruim gesorteerd Sn Nieuwste modellen in moderne tinten. Keurige afwerking. WAL 58 - MIDDELBURG. Ouders, voogden en anderen, belast met de verzorging van kin deren, voor wie plaatsing op de Gemeente-Bewaarschool wordt verlangd, worden uitgenoodigd van dat verlangen vóór 1 April 1926 aangifte te doen bij het Hoofd der School. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende controle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. G. VAN DER HARST. TE KOOP bij de Gortstraat. Wegens verkoop van Gronden aan den Sohroeweg bieden wij aan eenige vanaf 15 cent. Prima sortiment. Sterke Planten. Tot Woensdag a.s. alleen in Middelburg.^ Elke kooper van 4 pond ontvangt 5 pond Elke kooper van 8 pond ontvangt 12 pond Elke kooper van 16 pond ontvangt 20 pond Elke kooper van 80 pond ontvangt 100 pond 0 o LL IL. (0 O O X H O ■J UJ O 0 "O -D c C8 O O co 1- h- CD J CU on OM a 0 o J£ co ■ne ■■B k. ■3 k. a Q TE KOOP West-Kapelsche Blauwe 28 ct. per 5 K.G. Blauwe Aardappelen 23 ct. Gele Aardappelen 23 ct. Drielingen 15 ct. bij 35 K.G. wordt aan huis bezorgd. Telepboon 337. met of zonder gummibanden, bp Trouwcoupé en twee Volgrjjtuigen vanaf 7 gulden de drie Rjjtuigen in de Stad Middelburg. Nette Bediening. Eerste klas Trouwrjjtuigen met elegante coupé aan de billjjkste prijzen Ziekten van de Borst a (strottenhoofd, luchtpijp, longen) O Verwaarloosd® Verkoudheden f Chron. Bronchitis 2 Katarrhe - Asthma Het geneesmiddel voor deze kwalen 2 zijn de BALSEMPILLEN van 1 2 H. VAN AKEN, Apotheker- Specialist te Selzaete. a Bij het gebruik zal men ondervinden a dat de hoest onmiddellijk bedaart a en na enkele dagen geheel wijkt. a Het opgeven wordt gaandeweg a minder en verdwijnt in enkele weken. a De dofheid, de reutelgeruischen, het a gevoel van drukking op de borst, a de steken in de zijde en al de andere J objectieven of pijnverschijnselen 2 worden minder en verflauwen; de J ademhaling wordt gemakkelijk en 2 ruimer; een duidelijk teeken van J 2 een grootere doorgankelijkheid voor lucht van de longen; de slijmvliezen 2 en in het algemeen alle weefsels 2 worden helderder gekleurd en wor- 2 den steviger; een duidelijk teeken van 2 een betere oxydatie van het bloed J 2 in de longblaasjes. Verkrijgbaar in doosjes van f 1, bij apothekers en drogisten. 2 Eischt bij aankoop de handteekening 2 2 H. v. AKEN rond het doosje. J 9 Import.x SCHULTE en THIEME 2 2 Postbox 55 Middelburg •••••••••O®®®®**®*® Verkrijgbaar bij Laat uw Schoenwerk voor de feestdagen goedkoop repareeren. Heeren Zolen en Hakken f 2,00 Dames Zolen en Hakken f 1,30 Kleine reparaties zeer billijk. Nieuw Oosterschestraat 87. met platenkast en 62 nummers. Tevens 2 Zangkasten met Inzetkooien, 2 man-Kanaries (Seifert.) Adres W. Midavaine, Seisweg R 158. TE KOOP een Heeren- en Damesrijwiel en Duivenhok. Adres Jasmijnstraat W 183. Lange Singelstraat 171. Middelburg, den 12 Maart 1926. Burgemeester en Wethouders van Middelburg, P DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. Ontvangen zwarte en blauwe Werkkielen bekende goede kwaliteit, zwarte katoenen Damesvoeten, zwart en grjjs Kousband ölustiök, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. zijn het voornaamste Ge reedschap van den Schilder. Koop ze in de DROGISTERIJ SCHULTEeTHIEME HET HUIS MET DE ROODE )PILAREN SCHUIM OVER DE «JEUWSTR IN DE LAMGEDELfT A. Midavaine, N. Oostersche straat N 86. dat de Sanguinose zulk een voor treffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijndie lusteloos en zonder energie die gedurg ver moeid zjjn of ljjden aan pijn in bet hoofd, in den rug of de lenden die te moe zjjn om te eten, of te zwak om te slapen, is de Sangui nose een opwekkend en verster kend middel, waarvan de uitwer king snel en verrassend is. Prijs per flescb met gebruiks aanwijzing f 2,6 fl. f 11,12 fl. f 21,-. Verkrjjgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg bjj N.V. v. h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Wenscbt u een goede NAAIMACHINE tegen billjjken prjjs koopt dan een Kippenvoer - Eiermeel - Kuikenvoer - Duivenvoer

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2