Modevakschool Bogardzaal. ALBERT HEIJN m. les Me Mvmv Y.h. C. i. SCHÜLTE Co., Oude Zaak. II HUISMOEDERS WEET Zeelandia Zeeppoeder Zeelandia Zeep Zeelandia Soda lertnow gevraagd. M Meisje öi from 11 Prop. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Transvalia - Rijwielen litre Ulei u fenzi S. SIES, Gravenstr. I 280. /z VAN DEN OOGARTS laagste prijs gevraagd wordt. PMnMiil Verwariistraat 135 DRUKWERK. NAAISTERS 4e CURSUSVERGADERING GEVUNDEN VOORWERPEN. TRANSVALIA-RIJWIELFABRIEK C. BLANKER, Alles tegen zeer concurreerende prijzen HOLLANDSCHE BRUINE BOONEN 3 pond 25 cent im Handgelezen GROENE ERWTEN E Coiffeursbediende of aankomend. Waschvrouw. N.V. Chemicaliën- en Verfhandel Reparatiën wórden snel en accuraat gedaan. Sensationeele Uitverkoop. 10 Kippen, broed 1925 H.H. Stoelenmatters. ST9ELENMATTERSBIEZEN, H. VAN URIEL Cz., Fa LITTOOIJ OLTHOFF, -^Tl F Nette Loopjongen Werkster. Een Huishoudster Dienstbode. Dienstbode. Dienstbode gevraagd. Flinke Dienstbode. Meisje gevraagd. Nette Loopjongen Een tweede meisje. Meid -Huishoudster. Nette Dienstbode. Dienstbode gevraagd, Dagmeisje gevraagd, Een Hond te koop, Woensdag 17 Maart No. 24 SprekerMr. P. DIELEMAN. Burgerlijke Stand van Middelburg. Nierkwalen bij vrouwen. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg En Gros. En Detal. Advertentiën. ZIE ETALAGE. Alhier wordt opgericht een afdeeling der Vereeniging van Mode- Vakscholen, gevestigd te 's Gravenhage. Les zal worden gegeven in Patroonteekenen, Knippen en Costuum- naaien. Examen-opleiding voor Costumière, Coupeuse en Leerares. Tevens lessen voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- en Avondlessen. Inschrijving van leerlingen vanaf 22-26 Maart aan het lokaal Bogardzaal D 53, van 10-12, 2-4 en 6-8 uur. De Directrice, J. MOELIJKER. Onze CATALOGUS voor Seizoen 1926 is GEREED en wordt U op aan vrage gaarne GRATIS en FRANCO toegezonden. FIRMA GEBRS KAAN - MIDDELBURG NIEUWE RIJWIELEN, Triumph on Tourist, J. 'T GILDE, EN DETAIL. H id! r—1 o DO r—i1 1 1 a.crnjcra an a MIDDELBURG, Lange Delft B 116. Tel. No. 480. VLISSINGEN, Nleuwendijk 5. HET ADRES voor ALLEEN DEZE WEEK voor 2 POND voor 25 CENT. rjULJ EN GROS. Borstelwerk, Zoemen, Sponsen, Dweilen, Witkwasten, Witborstels enz. enz. Langededelft I 34 Bellamypark 30 MIDDELBURG. VLISSINGEN. dat het hoogste gegarandeerd vetgehalte heeft van 36-40 pCt. en gere geld onder controle staat. uit prima grondstoffen is vervaardigd en dan ook het BESTE STUK ZEEP is. Ze is uitstekend te gebruiken voor fijn goed en voor Toiletzeep. veel beter is dan gewone losse Soda. Ze Is veel sterker. Het is uw voordeel. Doet er vooral niet te veel in. Dat U de bons van al die artikelen samen kunt bewaren en zoo on gemerkt een mooi Thee- of Koffieservies b.v. in Uw bezit kunt krijgen. Vraagt ze Uwen winkelier en let op het merk Zeelandia. Wederverkoopers reductie J. COPPOOLSE, een zoo goed als nieuwe Insluithaard en Muurbrandkastje te koop. Ontvangen zeer mooie blanke zoute aan zeer verlaagden prijs. Rietenstoelenfabrikant, Langeviele. EEN GOED ADRES BI VOOR ALLE SOORTEN Op van M Maat-Atelier DE DUIF kunnen nog enkele geplaatst worden, geen leerlingen. Iemand gevraagd MIDDELBURG. op VRIJDAG 19 MAART a.s des avonds 8 uur in de Bakkerskamer, Schuttershof HET BESTUUR. Leden der A.R. Kiesvereeniging zijn zeer welkom. All zoodanig zjjn aan 't bureau va» politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. padvindersmes, huissleutel, kinder- taschje inh. portemonnaie met inh. redicule, cohier t.n. van L. Riemens, tascbje (redicule) inh. bril in etui en portemonnaie met inh. kindertascbje inh. zakdoek, deksel van een melkkan, huissleutel. b. Bjj particulieren: zilveren potlood, van Oostort, Wagenplein Q 119 portemon naie, Polderman, Sleperssingel Q 313 witte gymnastiekschoen, A. Naezer, Giststraat t 163 sleutel, L. A. Verhulst, Arnem. pad T 149wagenzeil en R K, Kerkboekje, P. Coppoolse, Zandstraat Q 198roode kin- derportemonnaie met inhoud, Cato Wm, Nieuwstraat G 225zakmesje, Dorleijn, Lange Geere K 318; pakje met inhoud, N. Bastiaanse, Seisplein Q 290 damesparapluie, v. d Gielen, L. Singelstraat N 202 bank biljet, Belastingkantoor, Rott. Kadepara pluis, Schou, Nieuwstraat G 228 papieren doos met inhoud, J. Kousemaker, 't Zand Kerklaan D 112 zilverbon, Wed. J. Lejjnse, Seissingel R 211 doublé armband, H. Kooman, Veersche weg S 254adop van een kinderwagen en portemonnaie, Vreeke, Volderjjlaagte M 203een duif (doffer), Ghjjsen, Noordstraat L 128. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen del Zaterdags tuischen 7 en 8 uur Van 8—15 Maart. ONDERTROUWDR. Nonnekes, 25 j. en P. N. van der Welle, 22 j. GETROUWD J. J. de Vlieger, 28 j. en J. Zujjdweg, 23 j. E. Th. Holleman, 33 j en M. A. J. Gabriëlse, 30 j. BEVALLEN C. J. Tissink geb. Tissink. z. L. M. P. -Andriessen, geb. Biesen, z. J. Versehoore de la Houssajje, geb. Werk, d OVERLEDEN: J. E. van Oers, 71 j wed. van J. P. Plujjmers, M. J. Lamejjn' 69 j. ong. d. J. L. van den Berge, z. 1 m" Nierkwalen bjj vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tjjd- stippenben^ook bij vele andere lichamelijke stoornissen, waaraan vrouwen onderhevig zjjn, hebben de nieren veel te verdragen. Vaak verzwakken deze overwerkte organen hierdoor, en dit veroorzaakt verschijnselen, die licht verward worden met vrouwelijke kwalen. Zenuwachtigheid, aanvallen van duizelig heid, hoofdpijn, urinestoornissen, blaajkwa len, pjjn in den rug en de zjjden, rheuma- tische aandoeningen en waterzuchtige zwel lingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuiveren. Grijp in bjj het eerste teeken van nier zwakte. Gebruik Foster's Rugpjjn Nieren Pillenzjj versterken de nieren, kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuivering van uw bloed. Zoodoende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheumathiek, water zucht, steen en nier- en blaasontsteking overwonnen. Doch herinner u, dat het gemakkelijker is deze kwalen te voorkomen dan te gene' zen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te gebruiken. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gij zeker zjjt geen verlegen buiten landsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 26 Augustus no. 45). Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VERVOER van alle tegen concurreerenden prjjs Aanbevelend, Breestraat O 168, Telef. 110, Middelburg. Door deze bericht ondergeteekende de ontvangst van een zending waaronder de merken prima Engelsch eu Hollandsch fabrikaat. Aanbevelend, Rijwielhandel, St. Janstraat. Wij hebben een prachtige collectie Dames-Kousen in alle moderne kleuren ontvangen. File d'Ecosse Kous f 1.40, prima f190. Alle fijne kleuren Zijden Dames-Kousen f 1 25, met dubbele voeten, prima, f2.25. Katoenen Kousen, alle kleuren, vanaf 40 cent. Een mooie sorteering Dames Handschoenen aan concurreerende prijzen. Groote sorteering in alle MODE-ARTIKELEN aan scherp gestelde prijzen. Aanbevelend, S. SIES. Bereide Glansverf in bussen merk de „Verfkwast" f 0.85 p KG. id. f 0.45 p. !/s Grondverf merk de „Verfkwast" f 0.75 per K G. Busjes Lakverf in alle kleuren f 0 25 Schilderkwasten groot f0.20. Echte Gerardin Waterverf in alle bekende kleuren voorhanden. Kunstkalk k f 0.15 per pakje. Ruime keuze Loodwit droog, nat. Zinkwit droog, nat. Busjes Fietslak f 0.25, f 0.45. Marmersljjp f 0.10 per pak. Brusselsaarde f 0.07 per pak. i n :j a a Mooie magere Runderlappen 70 ct. Zwaar Kalfsvleesch 75 ct. Magere Varkenslappen 80 ct Vette Varkenslappen 70 ct. Rund of Varkensgehakt 65 ct Alles per 5 ons. Gekoeld Rundvleeseh uitsluitend le. kw. 110 per Kilo. H. C. Frederiks, Wagenaarstraat. GEVRAAGD Brieven letter M bureau van dit blad. gevraagd voor Donderdag of Vrjjdag. Adres Nieuwstraat H 46. Gevraagd een voor Vrydags. Adres boekh fa. Dhuy, Burgt NAAR Waar ieder dokters-recept met de meeste zorg wordt uitgevoerd, het beste'materiaal gebruikt en de BfW Op de glazen en op alle reparaties genieten leden van Ziekenfondsen 20 0/0 korting GLADIOLUSBOLLEN omtrek 12 c.M. en meer in 6 kleuren op naam 4 cent 1012 c.M. idem 2l/a cent; gemengd 2 cent per stak. VASTE PLANTEN in 70 soorten VIOLEN in 11 variëteiten gem, en op kleur. Orders op DAHLIA'S in 40 variëteiten, te leveren hall April kunnen nu worden opgegeven. RAND-, ROTS- en MUURPLANTJES, TURFMOLM, BLADAARDE, MONSTERS ROTSSTEEN, FLAGSTONES enz. Aangekocht den gebeelen voorraad van een gefailleerde fabriek, dewelke wy op ruimen tegen ongekend lage prijzen. Eenige voorbeelden Senado, groote 8 ets zandblads'gaar, 5 ets Cabana, van 6 ets voor f 1,75 per kist. Luxe kisten goudgeringde sigaren 25 st. f 1 Een prachtige 5 ets sigaar f3,per 100 Alle soorten Tabak. Rakkers-Tabak 25 ct. per half pond. Nederstraat O 195 Middelburg, TE KOOP aan den leg. Ook een HANDKAR. Adres Segeer straat H 105. KOOPJE. Wegens vertrek Adres Heerengracht M 38. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG WM gevraagd. Adres O. O. Meinsma, Langedelft 246. Adres Rusthuis, Bolwerk, Middelburg. Terstond gevraagd een voor twee dagen in de week. Adres Balans 109. om behulpzaam te zjjn bjj een oude vrouw (wrk<inde stand). Adres Achtersingel Q 275. gevraagd. Adres Sleperssingel Q 176. Mevrouw Jeronimus, Londensche Kade H 55, vraagt tegen Mei of later wegens huwelijk der tegenwoordige een Bekend met koken. Gevraagd een uit den boerenstand boven 25 jaar oud, in gezin zonder kinderen. Adres Mej. Botting, N. Vliss. weg 155. Met Mei eene nette 's Zondags vry. Adres Melksalon „De Landbouw". Gevraagd met April een voor dag of dag en nacht. Adres bureau van dit blad. Zondags vry. Adres Wagenaarstraat E 118. gevraagd. Adres Rott. Kade O 246, Terstond een I! gevraagd, een burgerpot kunnende koken. Adres Rusthuis, Bolwerk, Middelburg. voor dag of dag en nacht. Adres bureau van dit blad. Mevrouw van Adrichem Boogaert-Heyse Molstraat 20 vraagt met 1 Mei Gevraagd met April een 4 Adres bareau van dit blad. Gevraagd Adres Dam Nz. 15. gevraagd voor de schoonmaak Adres Koepoortstraat N 32. Wegens huwelyk tegen 1 Mei een voor den dag of dag en nacht. Adres Mevrouw v. Heusden, Langedelft I 17. Terstond een flink niet beneden de 16 jaar. Hoog loon. Adres bureau van dit blad. Dailjehe Herder (teef haaskleurig). 2 jaar oud, zeer gehoorzaam. Koopprjjs f 25, Adres Hendrikstraat W 69.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1