Bill GOED. Reclame- Dagen DonMag 11 Maart an Zaterdag 13 Haart. Verkoopbuis Gortstraatl8 UITVOERING \VWfan(fèrei\ CU. Gemengd a Capella Koor „SÜRSÜM GORDA". In Land, Stad, Dorp en f oning lineali KINDERWAGENS D. C. BOUWENS, een MMis met Woning Magazijn De Zwaluw. Magazijn De Zwaluw. LEERLINGEN Magazijn Da Zwaluw. Alawijflse's Jongen gewaagd. Kayser, de Doste van alle. FlinLe Werkvrouw KinüenDBisje gevraagd. Inside gevraagd, Een nette Dienstbod IIMSE M i FILETS. ZIJN Heeren OoderMen toen Borstrokken MIDDELBURG. Wanneer U VAN DELFT'S A. M. HOFMAN, Verscbe Groenten Aangifte van DRUKWERK. A. GEENSEN, PUROL Dames- en Uerboeden Mapje. MEM-VIS denhvh Boorden, Manchetten en Overhemden. URHIOS PILLEM lisje gfiïï. KARPETTEN Tafelzeilen Dames Kousen Dames Schorten Sokophouders Heeren Bretels Overhemden VITRAGES Kamermatten Heeren Sokken Kinder Schorten Handgaren Kaartjes Wol Breikatoen MATTEN Corsetten Directoire Kinder Kousen Tafellakens Theedoeken dan zult U zien F. J. VAN AARTSEN, Woensdag 17 Maart 1926, 's avonds 8 uur, ïl Verkoopdepöt: LANGEDELFTA 90-91 Sierlijk, Soliede en goedkoop. Prijzen zijn thans beneden elke concurrentie alleen bij Korte Delft G 3 en F 25. Trouwrijtuigen een Kinderwagen, Pathéphoon met Platen te koop. Prima Gele en Groene ZEEP Glycerine Zeep Zwaluw Lucifers Molen Lucifers HUISMOEDERS opgelet s. v. p. voor de School Gravenstraat Fa LITTOOIJ OLTHOFF, PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN Bij Ruwe SchraleHuid Pathéfoon met 20 nummers. Leerlingen en vergevorderde Leerlingen gevraagd. Rookers. goede Sigaren, J. COPPOOLSE, Te koop een HEERENFIETS Flink Pakhuis Neemt proef Een flinke Jongen Waschvrouw een nette Werkster. Dagdienstbode Werkvrouw een Dagdienstbode, Dagdienstbode. nette Dienstbode, een Meisje, eene Dienstbode, een Meisje een Meisje, vindt U bij ons in alle p r ij z e n. in moderne dessins en diverse kwaliteiten. PRACHT SORTEERING GEKLEURDE 3X4 725 ct. 89 cent. 22 cent. 119 cent. 98 cent. 15 cent. 35 cent. 169 cent. 11 cent. 145/185 89 ct. 19 cent. 49 cent. 67, cent. 3 cent. 19 cent. 98 cent. 24 cent. 19 cent. 98 cent. 89 cent. 872 cent. 70 X 70 21 ct. 39 cent. 129 cent. Directeurde Heer T. A. Winter. In de CONCERT, en GEHOORZAAL. Kaarten verkrijgbaar a 75 ct. sted. bel. bij de H.H. Fanoy, FeiJ en Wagenaar en 's avonds aan de zaal. Contant en in Huur. W. ROOSE, Stalhouder, Bree. per pond 15 cent. per pond 16 cent. per pak 13 cent. per pak 10 cent. Lange Noordstraat L 134 MIDDELBURG. - Meubelmakerij. Verhuizingen. is nu zeer schaars. Doch wij hebben nog voor U Alles prima kwaliteit. Ver. voor Geref. Onderwijs te Middelburg. ■B EEN GOED ADRES WM VOOR ALLE SOORTEN Om plaats te maken voor de nieuwe zending PARAPLUIES, worden deze maand alle restanten van aan extra lage prijzen opgeruimd bij Noordstraat, Middelburg. van handen en Gelaat A. LE COINTRE, - Wal 58, van 772 - 87s uur, in genoemde School. De nieuwe Curcus vangt aan Donderdag 1 April. HET BESTUUR. OPFOKVOEDER. VAN Zeer billijk in prijs. Gebruikt voor Uw Ontbijt lo een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contrfile van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. DAMES. vraagt hiervoor dames C. VAN DE VEN, Het beste adres voor het opdoen van Ie BREE E 215. van L. J. GROOTENDORST, Utrecht. N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. en Firma SCHULTE THIEME. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in a 11 e Bladen. Transvalia- ijwielen VAN HET steeds onze Etalages beziet, Kwaliteit en Prjjzen vergelijkt dat ook üw adres is bjj SPANJAARDSTRAAT. llen ongelukken niet uitblijven. Stooten, vallen, prikken, schrammen, zijn van die dagelijk»che onge vallen, die niets te beteefee- nen hebben, alt men Akker'» bij de hand beeft. Zorg daarom steeds M een pot in huis te hebben, het kan ig» y U ieder uur van den dag te pas komen. OP M I D D E L BU R G TE KOOP voor klein gezin in goeden staat aan de Winterstraat. Adres Langeviele K 213. met of zonder gummibanden, b Trouwcoupé en twee Volgrjjtuigen vanaf 7 gulden de drie Rjjtuigen in de Stad Middelburg. Nette Bediening. Eerste klas Trouwrijtuigen met elegante coupé aan de billjjkste prijzen TE KOOP prjjs f7.50. Adres Singelstraat 178 boneden. TE KOOP een Heeren* en Damesrijwiel en Duivenhok. Adres Jasmijnstraat W 183. Te bevragen Markt K 6. per heel blik 38 ct. 48 ct. Spinazie Doperwten Snjjboonen t 56 ct. Spercieboonen 56 ct. Prachtige Pruimen per pond 20—28 ct. Stukjes Appelen 50—55 ct, Schijfjes Appelen 4050 ct. Abrikozen 80100 ct. Californische Peren 70 ct. Prachtige Prnimedanten 45 ct. Aanbevelend, ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG ^Doos 30-60-90^ Te koop voor spotprjjs Adres bureau van dit blad. MIDDELBURG. Aangekocht een groote party waarbij een zeer goede 5 cent sigaar voor f 3per 100 stuks. Een kist Modjo voor f 1,50 per kist. Galathee van 10 cent voor 6 cent, bepaald zandblad. Importa de beken de 6 cent sigaar, nog enkele kisten voor f 3 50 per 100. Waags Tabak 25, 30, 40, 50, 60 cent per half pond. Sigarettenvloei 6 cent. Nederstraat 195. in goeden staat. Adres Hofplein E 231, Middelburg. te huur gelegen Bellingplein, voorzien van Electr, licht, Water, W.C., geschikt voor kleine fabriek of werkplaats. Adres Kortedelft G 10. Het goedkoopst adres voor WA8CHMACHINE k f 37,50 en GEEMAILLEERDEKEUKENFORNÜIZEN is bjj J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Wagenaarstraat Middelburg. Vraagt het uw •winke-ue.ru- Oblies per ons 10 ct. Lange Sprits 10 ct. Zandsprits 10 ct. Reclame t 10 ct. Maantjes 10 ct. Gekleurde Babbelaars 9 ct. Zeenwscbe Boterbabbelaars 12 ct. Zwarte Babbelaars 9 ct. Suiker Eitjes 10 ct. Chocolade Eitjes 18 ct Paasch Bonbons 18 ct. Zeer fijne Bruidsuikers 10 ct Afslag van onze versch gebrande Olienootjes 22 ct. per pond. Aanbevelend, GEVRAAGD. Adres Rjjwielhandel, Langeviele. Adres G. van Nederveen en Zoon, Heeron- straat. Eerste Noord-Brabantsche Linnenfabriek die nitsluitend door tusschenkomst van agentessen aan particulieren verkoopt, met vele relatiën bjj eerste families. Brieven onder V. J. 715, Alg. Adv. Bur. A. de la Mar Azn., Amsterdam. Gevraagd een bjj Mevrouw Graafbnis Bogardstraat D 47. Lange Singelstraat 171. Eischt dit bereid ^olgens het oude en echte recept, zpn zacht, laxeerend, bloed zuiverend en slijmafdrij vend, bjjzonder dienstig tegen ongesteldheden der maag, bevorderen de spjjsverteering, nemen de duizeligheid weg en zijn zeer heilzaam'tegen de gal en scherpte in het bloed. Verkrjjgbaar tegen den prjjs van 30 cent bet verzegeld doosje met gebruiks aanwijzing Te Middelburg bjj Eischt vooral merk GROOTENDORST WACHT VOOR NAMAAK. fabrieksmerk. Mejuffrouw Boudewjjnse, Dam G 31-82, vraagt voor 2 dagen in de week gevraagd voor den Vrjjdag, Adres Korte Delft G 16. Terstond een een burgerpot goed kunnende koken of een gevraagd. Adres Rnsthuis Bolwerk, Mid delburg. Gevraagd eenvoudig kunnende koken. Adres Markt K 170. Adres Dam N.z. 15. Wegens ziekte del tegenwoordige een net Adres Lange Giststraat F 185. voor dag of dag en nackt. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een nette Te bevragen bureau van dit blad. gevraagd tegen April of Mei. Adres Mevrouw Loois, Ronaansche Kade G 121. gevraagd. Adres bnrean van dit blad. Gevraagd met April een zelfstandig kunnende werken en koken, e»u van 71/,—12 uur, leeftijd 15 jaar. Adres bnrean van dit blad. Tegen April of Mei vraagt Mevrouw Jacobson, Langedelft 125 voor dag en nacht. Mevrouw Cannegieter vraagt voor de morgenuren. Adres Loskade P 260. Gevraagd voor den middag niet beneden de 16 jaar. Adres I. van Ham, Markt. Spanjaardstraai E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3