Reuzen Opruiming Heeren- en Joegeheerea Costuums, I OPENING VOORJAAR 1926. Tan Nelle's Gebroken Thee E. T. BRIKETTEN R00MKAASJES WAARSCHUWING BORSTELWERK EN DWEILEN F. MiMU II, YttgsW. 58 UW ADRES DRUKWERK Onderhoud uw Handen met PUROL. Verkoophuis Amerikaan" Mantels - Compléts Japonnen - Hoeden Geen losse Thee!! Van Nelle's Gebroken Thee. n Karakter, Wij kochten meer dan 1000 Costuums. Verko o p h u i s „AMERIKAAN" HMsspaaM Bopttraai D 51, Mlelrg. Groote partijen Karpetten, Vloerkleeden en Tafelkleeden. Yolkswarenhuis j. J. COZIjN, HiXHBHHnn^aHonisnnxuHnnisiunnBB B B EXPOSITIE der NIEUWSTE MODELLEN B fl B B B B (BflBflflflflflBBBflBflflflBflflBflflB F. MALJERS ZOON, Vlissingschestr. 58. Verwacht Concurreerende prijs. i 75 Cent per stuk. W. P. MALJERS, Markt. MAG. DE HONDT, Dam. I. J. DU BOIS, K W ATT A - BISCPITS F. MALJERS ZOON, Versche Borstplaat D. van der Made. Natuurwijnen en Gedistilleerd R. J. P. HEERÖLDT. Nog een kans A. KLAVER, Maat- of Confectie-Costuum A. WILLEMSE en ZOON. Blauwe Costumes vanaf f 20. Fantasie Costumes vanaf f 8.» GABARDINE-JASSEN nu reeds f 14. GABARDINE-PETTEN (waterdicht) f 1,90. .1 LITTOOIJ OLTHOFF o o o o is toch voordeeliger. VI Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. VAN waaronder de prachtigste soorten. Deze worden voor de helft van de waarde opgeruimd. Onze Cliëntèle worden in de gelegenheid gesteld door middel van Zegelboekjes op gemakkelijke wijze hun betalingen te doen. Deze boekjes zijn bij ons aan den winkel verkrijgbaar. Aanbevelend, Vlissingsohestraat K 56. LANGE DELFT. MAAR MOET U NEMEN GEBROKEN THEE is misschien iets duurder maar ze is VEEL VOORDEELIGER dan losse Thee, Vraagt dus Uwen Winkelier Verkr ijgbaar 32,34, 35,37,38, 40 en 42 cent per ons, Voor Winkeliers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen bij uit het sohip. J. C. BURRINK. Wegende pl.m. 1 pond. Kleermaker, Bagijnhof E 146 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Cbocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOONEN 8 cent per stuk. Het Adres van prima kwaliteit tegen lage prijzen, is de 50-jarig bestaande firma Te koop: Pracht Anker-Pathéphoon Indien ge met het a.s. Seizoen een degelijk goed passend wilt aanschaffen, en bij andere geen voldoening vondt, komt dan bij ons en wij zijn verzekerd dat U in 't vervolg tot onze Cliëntèle behoort. Stalen en Stoffen worden gaarne op zicht gezonden. VLASMARK T. We hebben het grootste gedeelte van de VOORJAARSGOEDEREN ontvangen. Oe prijzen der CONFECTIE-COSTUMES kunnen we dit jaar aanmerkelijk verlaagd zien. Thans brengen we Ook in JONGEHEEREN COSTUMES zijn we schitte rend gesorteerd in prijzen vanaf f 8,--. H. H. WINKELIERS!! VOOR GOED UITGEVOERD ELECTRISCHE DRUKKERIJ Telefoon 238. NEEM EENS EEN PROEF! Sir Philip Sidney, doodelijk gewond bij Zutfen, werd gekweld door een hevigen dorst tengevolge van zwaai bloedverlies. Men bracht hem water Een gewond soldaat, die op een baar voorbij gedragen werd, sloeg zulk een begeerigen blik op de flesch, dat Sidnez hem het water liet geven, zeg gende „Uw behoefte is grooter dan de mijne." Sidney stierl, maar deze daad alleen zou zijn naam met eere hebben doen noemen, terwijl die van den koning, dien hij diende, vergeten is. Florence Nightingale vertelt van soldaten, die aan dysentery leden en die, weigerend zich ziek te melden, om hun uitgeputten kameraden zoo doende niet meer werk te geven, de loopgraven in gingen, om daar te sterven. Porsenna dreigde Caius Mucius met folteringen, en daarom stak deze kalm de hand in het kampvuur en die zonder een kreet te slaken, liet ver branden. De Etrusker gaf zijn gevan gene de vrijheid en sloot een verbonc met Rome, met het land, dat mannen voortbracht als Mucius en fHoratius, In elk land zijn er mannen en vrou wen, die reeds overwinnen, voor zij spreken en die een invloed uitoefenen welke op verre na niet geëvenredigc is aan hunne bekwaamheid, en men verbaast zich, wat het geheim toch wel is van hun macht over de men schen. Het is natuurlijk voor alle standen in karakter te gelooven en daaraan te gehoorzamen, want karak ter is macht, De moordenaar zelfs eerbiedigt de rechtvaardigheid van den rechter, die het doodvonnis over hem uitspreekt. Er is iets in hem, dat. instinctmatig de rechtvaar digheid van dat vonnis gevoelt en er kent. Nooit oefende Caesar grooter invloed uit over het Romeinsche volk dan toen hij, met dolksteken doorboorc op den marmeren vloer lag van den Senaat, zijn wonden geleken zoo vele open monden, die voor hem spraken. Toen Petrarcha voor de rechtbank trad, om den gebruikelijken eed af te leggen, was het vetrouwen van het Hof in zijn waarheidsliefde zoo groot, dat zijn woord voldotfnde was en men den eed niet van hem eischte. Hugh Miller werd de betrekking aangeboden van kassier aan een groote bank, maar hij weigerde, zeggende, dat hij weinig verstand had van reke nen en geen borg krijgen kon. „Van u verlangen wij geen borg," zeide de heer Ross, de president der bank. Miller wist zelfs niet, dat Ross hem kende. Op ons karakter en onze eigen aardigheden wordt voortdurend een oog gehouden of wij het bevroeden of niet. De wereld, zegt men, zoekt altijd naar menschen, die niet te koop zijn menschen, die eerlijk zijn, gezond van het middelpunt tot den omtrek, waar tot in het binnenste van hun hart menschen, wier geweten even vast staat als de naald, die naar het noor den wijst menschen, die voor recht en waarheid opkomen, als aarde en hemel wankelendie de waarheid kunnen zeggen en daarbij de wereld en den duivel vlak in de oogen kun nen zien; die noch pochen, noch laf zijn; die noch aarzelen, noch terugdein zen die moed bezitten, zonder er zich op te verheffen in wie de moed van het eeuwige leven vast en diep geworteld is; die hun boodschap ken nen en die verkondigendie hun plaats kennen en vervullen die hun eigen zaak kennen en behartigen die niet liegen of zich aan hun plicht zoeken te onttrekkendie niet te lui zijn om te werken, noch te trotsch om arm te zijndie willen eten wat zij verdiend hebben en dragen wat zij hebben betaald die niet bang zijn om met nadruk „neente zeggen en zich niet schamen te verklaren „Het kan er niet af." Indien er één macht ter wereld is, die zich zal doen gevoelen, dan is het die van het karakter. Er moge gebrek aan ontwikkeling zijn, aan begaafd heden, aan eigendom, aan positie in de maatschappijtoch indien er een karakter is, dat uitmunt door kracht, zal het zich invloed weten te verze keren en eerbied afdwingen. Bij contante betaling boven f 25, Pet Wanneer U een Costunm wilt koopen, neemt dan eens een kjjkjo in het Verkoopbuis „Amerikaan', daar is keus voor iedere beurs. Heeren Costumes van f 7 50, f 9.50, f 12.50 tot f 65.— Kinderpakjes vanaf f2.95 Heeren Regenjassen 4.90 tot f 45.- Gummi en Wollen Capes vanaf f 2.45 Fantasie Pantalons 1.95 Blauw Keper Jassen 1.95 Pantalons 1.95 Overhemden 1.85 Boezeroens 0.99 Ruime keuze Zelfbinders, Hoeden en Petten. een Klokje cadeau, boven f 10,— een cadeau. Lange Noordstraat C 2224 Middelburg. naast RK. Kerk Aanbevelend, Telefoon 152, Ziekten van de Borst f 0 (strottenhoofd, luchtpijp, longen) a Verwaarloosde e Verkoudheden SChron. Bronchitis 5 Katarrhe - Asthma B Het geneesmiddel voor deze kwalen B zijn de B A L S E M P I L L E N van 2 H. VAN AKEN, Apotheker- 2 J Specialist te Selzaete. 0 Bij het gebruik zal men ondervinden 0 dat de hoest onmiddellijk bedaart a 0 en na enkele dagen geheel wijkt. 0 0 Het opgeven wordt gaandeweg 0 0 minder en verdwijnt in enkele weken. 0 0 De dofheid, de reutelgeruischen, het 0 0 gevoel van drukking op de borst, 0 0 de steken in de zijde en al de andere 0 objectieven of pijnverschijnselen worden minder en verflauwen; de 2 ademhaling wordt gemakkelijk en 2 2 ruimer; een duidelijk teeken van 2 2 een grootere doorgankelijkheid voor 2 2 lucht van de longende slijmvliezen 2 2 en in het algemeen alle weefsels 2 2 worden helderder gekleurd en wor- 2 2 den steviger; een duidelijk teeken van 2 2 een betere oxydatie van het bloed 2 2 in de longblaasjes. 0 Apoth. van Aken's BALSEM- 0 PILLEN worden sinds jaren met goed gevolg toegepast. NI Verkrijgbaar in doosjes van f 1.— bij apothekers en drogisten, 2 Eischt bij aankoop de haridteekening 2 H. v. AKEN rond hét doosje. 2 S Import.i SCHULTE en THIEME 2 0 Postbox 55 Middelburg 0 Verkrjjgbaar bjj bljjft zich steeds aanbevelen voor Maat-, Keer- en Reparatiewerk. SST B IL L IJ K E P R IJ Z E N. -Wtt Laat uw Schoenwerk voor de feestdagen goedkoop repareeren. Heeren Zolen en Hakken f 2,00 Dames Zolen en Hakken f 1,30 Kleine reparaties zeer billijk. Nieuw Oosterachestraat 87. tegen fabrieksprijzen en condi ties voor H.H. Winkeliers bij Vlissingschestraat 58 Middelburg JE ADRES voor Gummibanden om Kinderwagenwielen te leggen, tegen lagen prjjs is bjj J. C. BOUWENS, Mr. Smid. Wagenaarstraat Middelburg. met platenkast en 62 nummers. Tevens 2 Zangkasten met Inzetkooien, 2 man-Kanaries (Seifert.) Adres W. Midavaine, Seiiweg R 158. Macco Ondergoed f 1,25 Dames Kousen f 0,29 Kinder Directoirs f 0,29 Dames Directoirs i 0,59 Palm Olive Zeep f 0,21 Dames Hemden f 0,69 Dames Pantalon f 0,69 Kussensloopen f 0,49 Dames Jaeger Pantalon f 1,25 Kamelhaar Pantoffels f 1,46 De laatste twee weken. Nog honderd andere artikelen moeten weg. U bespaart meer dan de helft. Haast O. LANGEDELFT over de St. Janstraat, Middelburg. Beleefd aanbevelend, HOOGSTRAAT I 124. Het beste adres voor ALLE SOORTEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2