HELDER S Optiek- en FotohiÉI, Y|b. C. SCHÜLTE Co. Oude Zaak. ♦VIGOUPEUX* A. KREYMBORG Go. HUISMOEDERS! Magazijn De Zwaluw. Zenuwen Fa M. ff. VAN AARTSEN, Het is nu tijd uw FIETS te lakken ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Zangklassen, VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. S. SÏES, Gravenstraat VAN DEN OOGARTS laagste prijs gevraagd wordt uw hulp zijn in de komende Schoon m aakdagen Zeelandia Zeeppoeder heeft het hoogste vetgehalte. Zeelandia Soda is veel sterker dan gewone Soda particuliere Mien en No. 22. Woensdag 3 Maart 1926. Dertigste Jaargang. 6EV0N0EN VOORWERPEN. AANGIFTE van Leerlingen, C. BLANKER, Dames Naaisters. RADIOLIEFHEBBERSff Radio- en Rijwielhandel, Reparatiën worden snel en accuraat gedaan. N.V. Chemicaliën en Verfhandel. zijn wij voor U het BESTE adres. brengen alleen de goede kwaliteiten. WF* Ziet de speciale Etalage. Vraagt ze Uwen winkelier en U wilt nooit geen andere meer. Neemt proef Meubelhandel P. J. J0N6EPIER, Msjnhardh VERSCHE ROOMBROODJES. RIJWIELLAK Versche Borstplaat D. van der Made. Kinderwagen Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers! LITTOOIJ QLTfiOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238 Burgerlijke Stand van Middelburg Kom uw pijnlijke rug te hulp. bij PAUL VAN SLUWS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg. En Cros. En Detal. Advertentiën. op Zaterdag 6 Maart a.s. ZIE ETALAGE. Wil U iets moois en aparts hebben om te garneeren dan is UW ADRES bij 0000000000000000000000000000 Korte Noordstraat, Middelburg. IS H Telefoon 504. C. M I N E T. nunununnuunmuuunnnmnnunmnunn Langedelft I 34 Bollamypark 30 MIDDELBURG. VLISSINGEN. En Detail. En Gros. HET MIDDEL TEGEN ZENUWZWAKTE EN GEBREK N\.n EETLUST DAT HA KORTGTCTtDIG GEBRUIK BLIJVEND GENEZING öGHENKT0 o PRUD PERL FLACOn FL 5.50 Blauw keper Manspantalons Blauw keper Jongenspantalons Blauw keper Manskielen Blauw keper Jongenskielen Manchester Manspantalons Manchester Jongenspantalons Gestreept Engl. leeren Manspantalons Gestreept Engl. leeren Jongenspantalons Overallsf 7,60 en 2,20 1,70 1,95 1,60 4,90 3,40 2,40 2,20 9,75 Zeer billijk In prijs. Karpetten, Tafel- en Kapstokkleeden, Cocosmatten en Afgepaste Japanmatten. komen tot rush en worden ÖesfërkH -...döor ^Zenuw-FableHen; 75ci Alle'én echt meL den Naam Mijnhardt op de Verpakking W. J. DE SCHIPPER, Langeviele. Markt C 2 - Wijnhandel - Middelburg PRIMA PORTWIJNEN vanaf f 1,00 per fl. en f 1.30 p. liter SAMOSWIJN vanaf f 1,00 per fl. ZOETE ROODE SPAANSCHE WIJN f 1,00 per fl. Doet het eens zelf en zult voldoening van uw arbeid hebben. DROGISTERIJ SCliULTE C TMIEME Ik bewaar voortaan Hulzen van de pakjes de want ik wist niet dat die zooveel waarde hadden. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOONEN 8 cent per stuk. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Dameshandschoen, kinderhandschoen, haarspeld (groen), kinderhandschoen, dop van een vulpenhouder, huissleutel, een pakje, inh. roode wol, knipmes en een sleuteltje, een fietspomp. b. bp particulieren zilveren broche, P. C. Homburg, PenuinghoeksiDgel L 65 band van een regenjas, Wielemaker, Segeerssingel V 48; rijwielbelastingplaatje 1926, Plantsoen, gem.-veldwachter, 't Zand 75 zwarte kin- derportem. met inh., D. Leger, Baanstraat Q 239; 15 plakzegels en witte servet, G Janssen, Nederstraat O 196 bruin etui, W. Verhage, Kortedelft G 21etui met inhoud, Keulemans, Seisdam O 27 bruine trekhond, van Damme, Bastion N 58 een lipsleuteltje, G, Melse, Seisweg R 95 een huissleutel, P. Carol, Jasmijnstr. W 118 regenjas, Wondergem, Lambrechtstr. L 93a Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur Van 22 Febr.—1 Maart. ONDERTROUWD: J. J. de Vlieger, 28 j. en J. Zuidweg, 28 j. E Th. Holleman, '33 j en M. A. J. Gabriëlse, 30 j. GETROUWDL. Bolier, 49 j. en P. E M. van Aartsen, 46 j. P. C. Roose, 24 j en N. de Rijke, 21 j. W. Vermeulen, 27 j en C. R. A. Ssheele, 22 j. BEVALLENP. de Vos, geb. De Rijke, z. F. Kruisdjjk, geb Schout, z S. F. Dir- ven, geb. Geilman, z. D. Meulenberg, geb. Hujjsman, d. M. B. Becks geb. Goedhart X OVERLEDENH. J. Suzan, ongeh. d. 73 j. A. Boidin, geb. met J. de Hullu, 65 j. M. Bommeljé, geh. met P. de Poorte, 60 j W. M. Minnaard, ongeh. d. 82 j. A. W. H. Neelmejjer, wed. van M. C. Roest, 68 j. J Braassen 91 j. weduwe van D. H. Al- berge, H. Schuurman 69 j. geh. met F. M. C. M. E. Kreusler. Voelt gjj u ellendig door doffe, stekende rugpjjn Wordt gjj gemarteld door rheu- matische pijnen, stjjfheid en harde zwellin gen in uw gewrichten en ledematen V Hebt gjj last van de hinderljjke steken van spit Van onaangename urinestoornissen Voelt gij u vermoeid, uitgeput en op, zenuwach tig, prikkelbaar en terneergeslagen? Pas dan op uw nieren. De nieren zjjn de filters van het bloed, en zoodra zjj haar taak niet meer behoorljjk vervullen, bljjven vergiften in het bloed achter en raakt uw gestel vanstreek. Rug pjjn en scherpe steken als van een mes be ginnen u te kwellen, gjj krjjgt last van hoofdpjjn, duizeligheid, blaasstoornissen en slapeloosheid. Wacht niet tot zich verdere versehjjnse- len van nierzwakte voordoen. Help uw verzwakte nieren voor het te laat is. Ge bruik Foster's Rugpjjn Nieren Pillen. Dit speciale niergeneesmiddel dient uitsluitend voor nier- en blaaskwalen. Foster's Pillen hebben duizenden geholpen en kunnen u evenzeer helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrjjgbaar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prjjs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpilüen Wlaagpillen Zalf onder leiding van dhr. T. WINTER. leeftijd van 815 jaar, van 2—3 en van 6i/271/a uur in de School Gravenstraat. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het VERVOER van alle tegen concurreerenden prjjs. Aanbevelend, Breestraat O 168, Telef. 110, Middelburg. Als ge geen eetlust hebt, ge u humeurig en terneergeslagen voelt, dient gjj Foster's Maagpillen te gebruiken. Dit geneesmiddel werkt rechtstreeks op da lever, regelt de gal, helpt de spjjsvertering en voorkomt verstopping. Het geheele gestel wordt ver sterkt door bet gebruik van Foster's Maag- pillen Prjjs per flacon van vjjftig versui- kerde pillen f 0,65in apotheken en dro gistzaken. „L I* „'Jj v A .j HX 'i-i die heeft een rjjke keuze in verschillende Mode-Artikelen aan scherp concurreerende prjjzen. Gouden en Zilveren Kanten en Entredeux. Gouden en Zilveren Galons in verschillende breedten. Mantelvoering 100 breed vanaf 60 ct. tot f 1.60,. Gekleurde Galons, Knoopen, Linten, Leeren Ceintuurs. Verschillende kleuren Garneerpunten, ook goud en zilver De nieuwe tinten Kousen in groot en klein voorradig. 100 kleuren Liberty 70 breed 65 ct. per el. Nergens grooter voorraad. Voor de dames Naaisters op ieder artikel korting. Wilt U een GOED en ZUIVER WERKEND TOESTEL hebben, m koopt dat dan in den gj SS Zuivere ontvangst gegarandeerd. Laat U gratis voorlichten en demonstreeron. IS H Aanbevelend, H NAAR Waar ieder dokters-recept met de meeste zorg wordt uitgevoerd, het beste materiaal gebruikt en de SUF" Op de glazen en op alle reparaties genieten leden van Ziekenfondsen 20 korting. Zuiver gele Bijenwas f0.30 p, ons. Amer. Terpentjjn f012 per maatje. Geest v. Ammoniak f0.05 p. maatje Geest v. Ammoniak f 0.35 p. Liter Busjes Lakverf f0.25 per busje Goudlak f 0.40 Zilverlak f0.40 Zeilwas Glim in bussen f 0,39 Zeilwas Glim in bussen groot f0.65 Ljjnolie f0.07 per maatje Siecatief f0.15 Bjjtsen f0.15 Glansverf in bussen merk „de Verfkwast" f 0 85 per K G „de Verfkwast" f0.45 per K.G. „de Verfkwast* grondverf f 0.75 per K.G. Grootste sorteering in Borstels, Luiwagens, Zeilvegers, Dweilen, Zeemen, Sponsen, Kwasten en Penseelen, alles tegen concurreerende prjjzen. WETT'O GEO- N'f™" -.7' U-jG j? G'Vv" F' VA X'- rr: rj' ,-JjL De Lente komt en de Schoonmaak. Laat Zeelandia Zeeppoeder, Zeep eo Soda per ons Oblies Lange Sprits Zandsprits Reclame Maantjes Gekleurde Babbelaars Zeeuwsche Boterbabbelaars Zwarte Babbelaars Suiker Eitjes Chocolade Eitjes Paasch Bonbons Zeer fjjne Bruidsuikers Afslag van onze verscb gebrande Olienootjes 22 ct. per pond. Aanbevelend, 10 ct. 10 ct. 10 ct. 10 ct. 10 ct. 9 ct. 12 ct. 9 ct. 10 ct. 12 ct. 18 ct. 10 ct, ONTVANGEN een mooie zending Veersche Singel r— Middelburg. Uw Glazen buisje lederen DONDERDAG en ZATERDAG De prima kwaliteit in busjes van 40 en 50 cent, een goede soort in busjes van 20 cent. Kwastjes en Penseelen in ruime sorteering. HET HUIS MET DE ROODE PILAREN SCHUIN OVER DE MIEUWSTRAAT IN DE LANGEDELFT) JE ADRES voor Gummibanden om Kinder wagen wielen te leggen, tegen lagen prjjs is bjj J. C. BOUWENS, Mr. Smid. Wagenaarstraat Middelburg. Te koop zeer goede moderne Adres Spanjaardstraat F 61.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1