In den Koena-Winkel DAS SPELDEN RICHTER, Burg C Hl. N.O.-RIJWIELEN Stop Die Jeukf Paasch-füeclame. voor een Kip-Ei. A. LITTOOIJ Co. 8 RECLAME-DAGEN van II Dames-, Hceren- en Kinderschoenen aan lage prijzen. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. 11 Prop. CË „Groen van Printer" VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. ZE6 JAN, VETTE EDAMMER KAAS. ALBERT HE UN, GebruiktOrgel - S Mah Jongs. Dus zooveel bons, zooveel Eieren. vanaf maat 27 tot en met 33 f 3.90 ii ii 34 j, i, j, 39 f 4.90 Zie Etalage Gortstraat K 16, Middelburg. No. 21. Woensdag 24 Februari 1926. Dertigste Jaargang. 3e CURSUSVERGADERING GEVONDEN VOORWERPEN. M. L. A. DE LANGE WEET U GEBR. ONDERDIJK, Versche Borstplaat D. van der Made. Een Huisje te koop gevraagd, Goed en daarbij zeer goedkoop. f 2.25. Lange Noordstraat C 345. Telefoon No. 554. 1^' Doet Uw voordeel en koopt nog heden. Ook voorradig allerlei soorten prima Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers t LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. Spreker Mr. P. DIELEMAN. Burgerlijke Stand van Middelburg. Hoedt u voor nierzwakte bij PAUL VAM SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En dros. En Detal. Fijne Witte Kaas a 12 ct. p. ons en dito Komijne Kaas a 10 ct. per ons de echte oude Friesche Nageikaas. Asthma, Vertvaarioosde 4 4 verkoudheid, 4 Bronchiet. 4 de Balsempiifien 4 dat wij steeds voorradig heb ben en voor d i r c t e levering gereed Op EIGEN WERKPLAATS gestoffeerde ZITMEUBELEN onder volle ga rantie en complete SLAAP- en ZITKAMER-AMEUBLEMEN TEN in diverse prijzen. ZIE HEDEN ONZE ETALAGE. Heerenstraat 142-142. MIDDELBURG. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMB00NEN 8 cent per stuk. ongekend laag geprijsd. ZIE ETALAGE. je moest VANDAAG toch eens vragen, wat of die toch kosten, welke er zoo mooi uitzien. Bij eiken s o I i d e n Rijwielhandelaar verkrijgbaar. Meer dan 40% Vet. Per Kaasje van ongeveer 4 pond Schoenmagazijn „DE MAGNEET" Voor Deugdelijk Bekend. J. J. GRIJSPEERE, in zeer goeden staat, Notenhouten Kast voor slechts f 90,-. TE KOOP Wij geven bij aankoop van ÉEN GULDEN VIJTIG aan boodschappen (suiker en natuurboter uitgesloten) boven de gewone korting nog EXTRA een BON Deze bons zijn eenige dagen voor Paschen inwisselbaar voor Eieren. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maa' berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. MIDDELBURG. op VRIJDAG" 26 FEBRUARI a.s. dos avonds 8 uur, in het MILITAIR TEHUIS. HET BESTUUR. Leden der A.R. Kiesvereeniging zijn zeer welkom. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. portemonn. met inh., bonrtvaartadres, gekleurde handschoen, beerenportemonnaie inh twee sleuteltjes, knipmesje, knipmesje, blauwe mantelband, gummipop, liniaal, brnine heerenportemonnaie, mantelband, een handschoen, gele dameshandschoen. b. Bij particulieren kerkbjjbeltje, M. de Vos, Bogardstraat D 46 huissleutel, C. v. Moolenbroek, Noordsingel S 188kinder- portemonnaie, C Poortvliet, Seisweg R 146 collier, v. d. Does, Hoogstraat 1129don kerbruin damestaschje, M. v. Oosten, Brak- staaat O 260een stel boeren koralen, J. Lous, Noordweg R lc zilveren doek speld (boerenknoop), P. J. Wolff, Bagijnbof E 171padvindersmes, M. Annof, Oude Kerkstraat B 82 boerinuenhalsdoek, J. de Wjjze, 't Zand padvindersmes, M. Simons, B reestraat O 176blauwe kindermuts, A. Petiet, L. Singalstraat N 197 dameshand schoen, Helleman, Kinderdijk P 95 tascbje met inh., v. Aartsen, N. Vliss. weg E 113; damesarmbandhorloge (zilver), de Klerk, N. Vliss. weg C 208klein wit kinderhand schoentje, A. Brevet, Jodengang R 227 beursje met inh W. Boone, Oostkerkplein O 16 koperen gewicht (5 ons), C. S. Schout, KL Vlaanderen M 180; kinderportemonnaie, M. de Jong, Bagijnbof E 172een witte zakdoek, B. Geertvliet, Kiuderdijk P 100 doublé horlogeketting, A. v. Krieken, Markt C 1goud ringetje, Theunisse, Verlengde Glacistraat 14, Vlissingenbordenkwast, C. Polderman, Lombardstraat C 74 gouden zegelring met steentje, P. J. Wolf, Bagiju- hof E 171. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur Van 15-22 Pebr. ONDERTROUWDJ. L. I Jssel 24 j. en C. Adriaanse, 23 j. C van den Dorpel, 48 j. en J. Jakobsan, 32 j. J H. Jongepier, 27 j. en P Pleijte, 24 j. D. Loois, 32 j. en C. M. J. de Zeeuw, 26 j GETROUWD: E de Metz, 26 j en M. S. Alberge, 25 j. P. Schoonaard, 28 j en P. Roeda, 25 j. BEVALLEN: C. P. de Hullu,geb. Volk, d. C. Drogula, geb. Dingemanse, d. OVERLEDEN: W. A. van Dort, 78 j geb. met G. A. Schot, A. J. W. Stejjn, 79 j. ongeh. d. J. de Jonge, 80 j. geh. met A. de Maker. J. Ph. Dronkers, 58 j. ongeh. d. M. Mejjers, 42 j. geh. met S. Koets. Al wordt onnoemeljjk veel last veroor zaakt door zwakke of zieke nieren, toch worden de eerste verschijnselen vaak ver waarloosd. De zorgen en eischen van het hedendaagsche leven leiden tot nierzwakte, tengevolge waarvan het bloed niet behoor- Ijjk gefiltreerd wordt. Zoodoende blijven vergiften in het lichaam achter, die de zenuwen aantasten, de gewrichten en spieren doen ontsteken en tot pijnlijke en zelfs ongeneeslijke nierkwalen aanleiding geven. Rheumatiscbe pijnen, hoofdpijn, rugpijn en kwellende blaaskwalen zjjn er het gevolg van, gjj wordt zenuwachtig, prikkelbaar en moedeloos, vermoeid, afgemat en zwak, de eenvoudigste taak scbjjnt u een zware last. Het is gevaarlijk deze waarschuwingen te veronachtzamen het verstandigst is de nieren zonder uitstel bjj te staan en te versterken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen versterken de nierenzjj maken u gezond en honden u gezond Laat een flacon halen en over tuigt uzelftal van menschen in uw omge ving kwamen tot dezelfde ondervinding. Let Op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrjjgbaar), waardoor gij zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prjjs fl 1.75 per flason. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlorpillen Maagpillen Zalf LANGEVIELE 208, bij koopt U alsook Alle KOENA-PRODUCTEN, een waar borg voor zuivere fijne waren. Indien Uw ademhaling moei- 4 lijk is, indien gij onbekwaam 4 fc. zijt iets zwaars te verrichten, 4 k, indien gij seffens vermogid 4 r of afgemat zijt, indien gij 4 's nachts niet kunt slapen en T moet recht zitten, indien Uw w borst door pijnlijk hoesten j verscheurd wordt en Uw 4 keel en longen ontsteken, 4 indien gij tegen geen mistig 4 weder, rook of stof kunt, 4 van Apotheker H. V. Aken, 4 Apotheker-Specialist te Selzaete 4 zullen U van Uw kwaal af- 4 |t> helpen en genezen. 4 Verkrijgbaar bij Apoth. en 4 Drogisten in blikken doos- 4 jes van f 1.4 fc, Let op de handteekening 4 L H. v. Aken rond het doosje. 4 h, Imp. SCHULTE EN THIEME. 4 k Postbox 55 Middelburg 4 iBAA AA AA AAA A AH liefst in het midden der stad. Adres Jodengang R 236c Pr. versche Runderlappen 70 ct., zw.Kalfs- vleeschlappen 75 ct.. Varkenslappen 80 ct., Karbonades 70 ct., Rund- ofVarke sgehakt 65 ct., Vet Scbapenvl. 50 ct., gek. Rundvl. 55 ct. alles p. 5 ons. Steeds voorh. versche Leverworst 8 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat< m Middelburg Vlissingen R. 68 Tel. 480 - Winkels door geheel Nederland. Langeddlft B 116 Nieuwendjjk 5 «.Ttn—Iiu 1111 De' kt U om het Het is het solie iste en goedkoopste Adres 1 Vraagt vooral Aanbevelend, Lange Burg C 97, Middelburg. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is 1 Qa geen nieuwe nacht of dag meer in, gedurende welke gij door on dragelijke jeuk gefolterd wordt.Waarom Uwe gezondheid ondermijnen, wanneer één aanwending van D.D.D. de ergste aanval van jeuk en prikkeling binnen een paar minuten doet ophouden. Bedenkt wat het beteekent na dagen vol marteling en nachten zonder slaap te bemerken, dat Uw huid niet meer branderig is, maar heerlijk koel.In alle gevallen geeft D.D.D. verlichting. D.D D. in fine. ii f. 0.76 <h f. «.50. 2 rJ>. zeep A f. bij rille apoth. en drop. KORTE BURG, MIDDELBURG voor f 2,75 (inkoopsprijs) het allergezellig ste Gezelschapspel Splinternieuw. Winkelprijs f 4,25. Adres bureau van dit blad. Kipeieren Cadeau.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1