BEKENDMAKING. Te koop aangeboden l F. fiHET, la® Dellt, MIDDELBURG. Schortenweek. Waarschuwing L Advocaat ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Brood-, BesGhiiit- eo Dessertbakkerij. G. CRUCQ, 't Zand 0125. H. j. CLEMENT. Juist I Melange Thee PU ROL een massief eiken Buffet VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. Schrale lippen. Door inroiliog aangeboden No. 20. Woensdag 17 Februari 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. J. C. L. IJSSEL. het WINKELHUIS en SLIJTERIJ (vergunning per maat) met aparte BOVENWONING Mo lenwater 37. WIJNEN KRIJGER, Noordstr. L 104. GORDIJNEN. C. en F. ANNOT, Nieuw! Op de Beka! Nieuw! J. C. MERK. Bedriegelijke namaak. RICHTER, BURG C 111. Slaapkamertje. KOLINE Magazijn DE HONDT, Dam en W. P. MALJERS, Markt. Stalmest te koop een Kinderwagen. J. VLEUGEL, Fa M. W. VAN AARTSEN, Nog altijd gratis. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat UitgeversLÏTTOOM êa OLTHOFF, Postrekening 42280 Telefoon 238 Schoenreparafiën M. G. v. HEULEN, Ruiperspoort G 81. Burgerlijke Stand van Middelburg. Het ligt niet aan het weer. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En ©ros. En Dotal. Advertentiën. Ondergeteekende maakt bekend dat afgezien van de verbouwing aan den voorgevel, de smederij EVENGOED WORDT VOORTGEZET. Aanbevelend, C J. BLIEK, Noordplein. bij inschrijving Ook te koop zonder vergunning. Noordpoortstraat M 4. De voorraad is beperkt, haast U, indien U nog prima eigengemaakte MEUBELEN wilt koopen tegen prijzen beneden iedere concurrentie. in diverse soorten en prijzen vanaf f 1,00 per flesch. DE KLEINE WINST Groote keuze. Vele goed- koope soorten. Vraagt ONZE GORDIJNEN van 28 cent, 100 c.M. breed. Oostkapelle. ZIE ETALAGE. Oome Kees uit Soerabaya heeft een aapje medegebracht. In den woesten storm - Door het Apeltje gebeten. Het Lot van den Arbeider. - Als de lente komt. Hoiland-lndië door de lucht. Holland behoudt je Molens. Liedjes uit de oude doos. - De een houdt van mager de ander van dik. Pompadour Damesschorten 59 ct. Pompadour Damesschorten (zakmodel) 230 ct. Dames Werkschorten 119 ct. Dames Werkschorten 169 ct. Dames Japonschorten 210 ct. Landhuisstof Schorten (Voularmodel) 240 ct. W ZIE ETALAGE, -^§ Magazijn „DE VLIJT", Langeviele bij de Markt. LONDON CARAMELS-WORKS, te BREDA Daar hebben we onze Ver lovingsringen gekocht, bij dat is de Firma DE VOS. Koop ze daar ook, als ge je verloven gaat, je kunt er best terecht. Het is Ondanks de hooge Theeprijzen, leveren wij U een prima a f 1,25 per pond. Onze fijne MELANGE THEE a f 1,40 per pond. MT Neemt U 1 eens proef. Verkrijgbaar bij Telefoon 56 Telefoon 557. W. ROOSE, Stalhouder, Bree. TE KOOP: een Handwagen, een goed onder houden Cylinder Schrijfbureau en een zoo goed als nieuwe Dames- en Heerenfiets. verzacht-geneest TE KOOP: Kleedermakerij naar Maat D. STEN HU IS, Prima Stoffen van 1e kl. huis. Stalen op aanvraag. Oude Volvette Kaas 20 ct. p. ons Jonge 20 Edammer Kaas 40 plus 16 pl.m. 2 K.G. f 2.60 p. stuk Leidsche Kaas 17 ct. p. ons Komijne Kaas 14 Zwitsersche Kaas 14 ct. p. stuk Goudsche Kaas 40 plus 16 ct. p. ons Beleefd aanbevelend, Korte Burg D 12. AMERICAANSCH ORGEL, in goeden staat, notenhouten Kast, klein model, één 3-SPEL ORGEL, 12 registers, notenhouten Kast, zoo goed ais nieuw met garantie, één prima ORGEL, Duitsch fabri kaat, registers en koppeling, eiken Kast. Bovenstaande instrumenten worden met schriftelijke garantie voor lagen prijs aangeboden. Korte Burg, Middelburg. Vraagt onze bekende FIJNE ZUIVERE ADVOCAAT Wijnhandel Markt - Middelburg. S. B. SUURLAND, Rouaansche Kaai. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maar berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Spaarbriefje t.n. W. Hendrikse, bood- schaptasch, nikkel potlood, kinderportem. inh. koralen, blauwe jongenspet, heerenrjj- wiel, tabaksdoos, kinderhandschoen, dames- handschoen, boodschaptasch inh. sehortje> zwarte fietspomp, grijze handschoen, rjjwiel- belastingplaatje 1926 b. Bij particulieren huissleutel, Snijders, Vliss. straat I 170; autoSand, F. Verbeek, Vliss. straat I 170bruine portemonnaie, W. Wiesner, Van Epenpark W 219pakje met inhoud, J. Dingemanse, KI. Werfstraat T 14schooltasch met inh, Jacob Baaijens, Tuindorp, Arnemuiden E 14vulpotlood, Hamelink, Smoorsgang S 149f; rjjwielbel. plaatje 1926, P. Klap, Vlasmarkt K 155; scheepsljjn, Wielemaker, Segeerssingel V 48 een eind touw, v. Driel, Schoorsteenvegers- singel Q 72 rolletje geldstukken, G. Kloos terhuis, Bierkaai G 206 portem. met inh. L. Kingmans, Spanjaardstraat E 89zil veren manchetknoop, Pchejjbeler, Bagjjnhof E 197rgrijs kinderbontje, Alberg, Gra venstraat I 274 kinderhandsehoeD, A. Oors, N. Oostersche8traat N 88 portem met inh. M. v. Velthoven, N. Oosterschestraat N 88 donkerblauwe kindermuts, v. d. Weel, Mo lenwater N 43. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tnsschen 7 en 8 uur Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende aan billijke prijzen. Van 815 Jan. ONDERTROUWD L. Bolier, 49 j. en P. E. M. van Aartsen, 47 j. P. C. Roose, 23 j. en N. de Rijke, 21 j. GETROUWD: H. J. v. d. Voorde, 43j. en A. Hooftman, 20 j. J. Fanoy, 25 j. en L. Boone, 24 j. J. M. Verswijveren, 21 j. en K. S. Helbers, 19 j. BEVALLENA. de Vos, geb. Leempoel, z. W. A. Lantsheer, geb. Hoenfft, z. M. V J. Stoopman, geb. Schlütor, d. J. Stenhuis, geb. Kokké, d. N. Francke, geb. Oreel, d. O. C Koster, geb. Nortier, z. N. Andriessen, geb Van Hemert, z. C. H. de Vos, geb. Jenting, d. M de Schipper, geb. De Jonge, dochter. OVERLEDEN: J. Morks, geh. met M H. Joosten, 60 j. L. Verhulst, 49 j. geh. met M. Louwerse. Gjj behoeft bjj vochtig weer niet rbeu matisch te zijn, als gij slechts zorg draagt voor goed werkende nieren. Onder normale omstandigheden stroomt door uw gestel rjjk bloed, dat de weefsels herstelt en voedt Dit bloed zuiver te houden is de taak dei- nieren. Te veel werk, zorgen en weersveranderin gen verzwaren deze taak, en dan kunnen de nieren overspannen worden. Zij kunnen dan niet het urinezuur en andere schadeljjke on zuiverheden behoorlijk uit het bloed filtree- ren. Scherpgekante kristallen vormen zich in de spieren, gewrichten en weefsels der zenuwen Dit leidt tot rhematisehe aandoe ningen bekend als spit, ischias of rheuma- tiek, naarmate de rug, beenen of andere deelen van het lichaam worden aangetas't. Zoodra men urinestoornissen, rugpijn, wa terzuchtige zwellingen of andere verschijn selen van een nieraandoening opmerkt, ge- bruike men Foster's Rngpjjn Nieren Pillen. Zij hadden succes, zelfs in gevorderde ge vallen van nierkwalen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gjj zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpiilen Maagpiilen Zalf Ondergeteekende maakt de bewoners van 't Zand en omstreken bekend, dat hjj Za terdag a s. 20 Februari gaat openen een Speciaal ZEEUWSCH TARWEBROOD ook aan huis bezorgd. Minzaam aanbevelend, Ondergeteekende bericht, dat bij de zaak van zijn Compagnon heeft overgeno men en op denzelfden voet voortzet. Aan dit adres kan men verzekerd zijn van GOED en DEGELIJK Schilders- en Behangwerk, en wat tot het vak behoort, tegen billijken prjjs. Hoogachtend, BREE E 136. Het huis is van alle gemakken voorzien Te bezichtigen iederen Maandag van 2-4 uur. Insehrjjvingsbiljetteri moeten ingeleverd worden vóór of op 6 Maart a.s bjj den eigenaar-bewoner G. VERSLUIJS, die gaarne nadere inlichtingen verstrekt. jlHoeststillend- Slijmoplossend Heerlijke smaak Donzen en Flacons 40en60c Bij Apoth.en Drogisten iiiïiumTui heeft ontvangen Mooie Blauwe Druiven, fijne rijpe Peren en Pruimen, Mooie Kaapsche Appelen, Pracht. Bananen 30 ct. p. p Mooi Bruss. Lof 35 ct. p. Kg. Korte Burg B 11. AANBEVELEND, Aan belangstellende inwoners van Mid delburg èn omstreken wordt bekend gemaakt, dat sinds eenigen tjjd de verpakkingen on zer GROENE KRUIS HOESTBONBONS worden nagemaakt en in den handel ge bracht. Het is daarom, dat uwe aandacht geves tigd wordt op het volgende Alleen de GROENE KRUIS HOEST BONBONS met het merk „LOCARBITS" zjjn wettig gedeponeerd en dus de eenige echte. Deze alleen worden vervaardigd volgens de origineele recepten van Dr. ALPH. LOUQUETTE. De eenige Fabrikante hiervan is de Een Jongmensch vraagt Adres bureau van dit blad. •«••••••••«oeaaeea» Aan de Zenuw- achtige Personen. J De zenuwlijder is te beklagen. De 5 minste prikkeling geeft hem hoofd- 5 pijn en ongemakken een verande- 2 ring, een onbeduidende verplaatsing 5 ontroert hem pijnlijk. Om niets is 5 hij van kwade luim. O verspa n- 2 ning, ontroeringen, zorgen, schrik, buitensporigheden, 5 kunnen het zenuwstelsel zoodanig t schokken, dat men de gevolgen 5 waarneemt: hoofdpijnen, kram- 2 pen in de lenden, pijn in rug 2 on lenden, pijn in het gezicht, den 2 hals, de armen en de gewrichten, 2 bloedaandrang, hartkloppingen, 2 slapeloosheid, droevige droomen, 2 beklemmingen, duizelingen, angst, 2 ziekelijke gevoeligheid, vooral 's mor- gens bij het opstaan, gejaagdheid, onverklaarbare slechte luim, verlies 9 van het geheugen, loomheid, ver- 9 moeienis in.de ledematen, beven van 9 handen en knieën bij de minste 9 9 ontroering, blauwe randen om de oogen, oorgesuis, vrees zonder blijk- 0 9 bare oorzaak. 9 Zoodra die teekens zich voordoen, 9 aarzelt niet en neem Uw toevlucht 9 9 tot de echte zenuwhersteller KOLINE van Apotheker H. van Aken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete, die reeds duizenden zenuw- lijders volkomen genezen 9 heeft. 9 m m is verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. 9 ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland S SCHULTE en THIEME, Postbus 55 Middelburg. I Een slecht humeur, slapeloosheid eu schele hoofdpijn worden vaak veroorzaakt door leverstoornissen. Foster's Maagpiilen zullen bet kwaad spoedig overwinnen. Zij wekken de lever op, en worden aanbevolen tot het genezen van galzucht, verstopping en maag kwalen. Prjjs per flacon van vjjftig versui- kerde pillen f 0,65 in apotheken en drogist zaken. TROUWRIJTUIGEN met of zonder gummibanden, bij Trouwcoupé en twee Volgrjjtuigen vanaf 7 gulden de drie Rjjtuigen in de Stad Middelburg. Nette Bediening. Eerste klas Tronwrjjtuigen met elegante coupé aan de billjjkste prjjzen. zeer geschikt voor stadstuinen of kleine Groentenkweekerjjen. Kan ook gratis be zorgd worden. Adres Koorkerkhof 108. TE KOOP Adres Oostkerkplein N 118. Adres bureau van dit blad. Adies Wagenaarstraat 88. v»n Zach. Jansenstraat W 95, Middelburg, levert U als steeds Fjjnste bewerking. Correcte pasvorm. Overal te ontbieden. Geen z.g n. goedkoope Maatkleeding. Beleefd aanbevelend. Koopt met de Schoonmaak Uwe benoo- digde Gordijnen bjj ons, ze worden U gratis gemaakt. Koopt Uwe benoodigde Linoleum of Vloerzeil bij ons, ik leg het U gratis, be slist zonder prijsverhooging. Prima Karpetten voorbanden. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1