bij Gravenstraat Middelburg. Magazijn „DË HONDT" Koloniale Waren en Comestibles. Restanten Kristal en Porselein beneden baiTsn prijs. Kleermakerij I) REEKERS, ItsspalE Bonardstreat 2 51, liMglbnrfi. Nieuwe Voorjaarsstoffen. UITVOERING GEZONDHEIDS BEI) lidd. Homoeopatisch Ziekenfonds. Fruit-Brandy lii Wat ScKeelt Mijn Huid van Melle's Biscuit, Drops enz. Beëindiging van den Uitverkoop fl. BiBBERS&Co..Siddelburg voordeelig MAATWERK Golb. Costuum nar malt Prima Stoffen. Tot Woensdag elk pond 3e MM, voordeeiiger dan ieder ander adres. BLIJFT Firma K. J. WEIJNMAN, /ij verkoopen goede Kousen en Sokken aan fabrieksprijzen. n Ook onze aanbrei-inrichting is degelijk en goedkoop. ft-j£en paar Voeten van prima wol 1 Th. WIJTMAN, Langedelft A 100. Mej. Wed. HEEREBOUT, Markt, Veere. M. H. BOASSON ZONEN, □□□□□EOOD0EK3EIE Drogisterij ANIJSZAAD, ANIJS0LIE. 0QE1E3DQEIBEE1EKZ1 Lange Burg C 111, Sigarenmagazijn A. LOOIEN, Arbeidersmuziekvereeniging „EXCELSIOR" NA AFLOOP BAL. A. M. HOFMAN, L. Noordstr. L 134, f 46.-, f 48.-, f 50.-, f 52.-, f 54.- en hooger. Denevers Frères. Bedden, Dekens, Matrassen, Karpetten, Lingeries, Tricotages. Zie onze Etalages. een conourreerend adres in M KORTE DELFT G 22. m Melange cs SO ets-Een doos Napolitains Margarine a 70 ets- Plantenboter a 00 ets-Een Tablet Chocolade Margarine is §0Pis-Twee (loud-Reepen Mar gar in e at H 5 ets - 7 we e M e ep en gn me Sma-Ééel^&ft ©H na §gp NERGENS BETER en GOEDKOOPER. *^f O -m—ma slechts 84 cent. Depóts H3rÏ0 voorheen Coupeur Centraal Kleeding Magazijn. Lange iGortstraat K 25 Middelburg 1Ontvangen de nieuwe STOFFEN voor het a.s. seizoen. In eiken prijs schitterende dessins. Sn onze GOEDKOOPE MAAT-AANBiEDING zijn de prijzen n Colbert Costuum f 44, f 46, f 48 en hooger. icdGorrècte 'pasvorm. Stalen op aanvrage ter inzage. .ouj Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. .cEiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 18-12 uur en 1-2 I uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjas, het ontvangen van itraktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstreJg.iurï!sbi MARKT BIJ DE GORTSTRAAT. het huis met de roode pilaren (schuin over de Nieuwstraat) in de Langedelft, Middelburg. Daar er dienaangaande eenige verwarring schijnt te bestaan, dee- len wij U mede, dat deze zaak het laatste jaar NIET van eigenaar veranderd is. De tegenwoordige eigenaar, die U de laatste jaren steeds in den winkel hebt ontmoet, heet niet de Vos, doch RICHTER, maar heeft deze zaak ook de laatste 7 jaar gedreven onder den naam Firma de Vos. In den laatsten tijd heeft U ook advertenties ontmoet onderteekend: RICHTER. Dit is de juiste naam eigenlijk reeds sinds 1919. 1e huis links van de Markt. GEBROKEN BISCUITS, GEBROKEN IJSWAFELS, Korte Gortstraat. H.H. ROOKERS. Sigaren welke uitmunten, zijn de merken Jumbo 6 cent Juweeltjes8 cent Consul 10 cent Thomas Daie 12 cent Lange Delft A 93, Telefoon 6. op ZATERDAG 13 FEBRUARI a.s. in de groote zaal van het SCHUTTERSHOF. Aanvang 8 uur. Zaalopening 7l/2 uur. MUZIEK. TOONEEL. I KENT U REEDS ONS Dit vervangt onder- en bovenmatras. Niet duur. 15 jaar garantie. Komt U eens zien in onze Etalage of laat het U toonen. MIDDELBURG. HET BESTUUR. VANAF MAANDAG 8 FEBRUARI GEDURENDE 14 DAGEN if 1!' m. Koopt Fa H. L. HENDRIKSE, «BE cu' ;5üsnaar.ia®ïJc:tojKsi SSMHBME ANIJSSUIKER per ons 25 cent, smakeljjk, gemakkelijk, goedkoop. ANIJSTABLETTEN per stuk 8 ct. een tablet is voldoende voor l/s liter MELK. ANIJSTABLETTEN per stuk li/, ct een BLOKJE is voldoende voor 1 Kop MELK. Wederom ontvangen 20 cent per half pond.f 18 cent per half pond. Directeur Dhr. J. v. SOELEN. Programma's tevens bewjjs van toegang a 50 cent de persoon (sted. bel. inbegrepen) vanaf 3 Februari verkrijgbaar bij J. GROENE WEGEN, Rozenstraat, TH. DE RUIJTER, Puntpoortstraat, in het Volksgebouw .VOORUIT", Nieuwstraat en voor zoover voorradig op den avond der uitvoering aan bet loket. Gelegenheid tot plaatsbespreking a 5 cent per plaats op Vrjjdag 12 Februari a.s. 's avonds 8 uur in gebouw .MERCURIUS", Koepoortstraat. Vrije genees- en heelkundige behandeling en Geneesmiddelen. Uitgebreide Specialistenhulp. Ruime tegemoetkoming in kosten van brillen, breukbanden enz. en van Ziekenhuis- en Verpleegkosïen. Gelde'ijke tegemoetkoming bij verlossingen. Contributie 25 cent per week, kinderen beneden 16 jaar 3 cent. Voor meer dan vijf kinderen uit één gezin wordt niet betaald. Gelegenheid tot het verkrijgen van inlichtingen en tot opgeven als lid lederen werkdag adres Selsweg R 163. Telepb. 371. Fransch' product, merk gedeponeerd, dus ter vervanging van gedistilleerd. Zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens met rozjjnen. Kan ook zoo gedronken worden ter vervanging van Brandewijn. Iets nieuws, iets pittigs en goedkoop. Per Literflesch f 2,20 met gratis recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs LIKEURSTOKERS. Waarom nog langer lijden als genezing mogelijk is? Een paar druppels D.D.D.,bet middel tegen exzeem, uitslag, jeuk, zijn voldoende om deze huidaandoeningen te onderdrukken. Een verkwikkende slaap zal gevolgd worden door een aangenaam ontwaken. Gij zult U weer frisch en opge wekt gevoelen en het leven zal U opnieuw toelachen. Begin vandaag nog met een D.D.D. behandeling. D.D D.inflac.iLf.0.75mf.HM0. D.D.D. zeep li f. bij alle apoth. en drog.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2