Bil ini li m BEU n MIBS ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WAÏ CHEREN. Een ijzeren wil. VAN BOVEN'S BRILLEN zijn toch 't goedkoopst. ONTVANGEN VAN LOO, Korte Noordstr. Nieuwe „Onoto" Zelfvuller F. B. DEN BOER. Rijwielen. Vrouwen PUROL Zeg Moeder aizenapap D. C. Bouwense ZiivLde Pm- u OrpHel No. 19. Dertigste Jaargang. NAGELKAAS Bronchitis „Dordtsche Toren"? Gemengd Graan KINDERWAGENS. Woensdag 10 Februari 1926. Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgeven» s LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. ZIE ETALAGE. GEVONDEN VOORWERPEN. Burgerlijke Stand van Middelburg. Maak een einde aan die noodelooze pijn. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Viasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. Ert Detal, Advertentiën. Schilderijtjes en Spiegeltjes Meubelhandel P. J. JONGEPIER. Nieuwste Dessins en Modellen Colbert Costumes vanaf f 11,75. Blauw Serge Costumes vanaf f 27,50. Nieuwste Dessins Overhemden vanaf f 1,95. BOLHOEDEN, - SLAPPE HOEDEN, - PETTEN. bij het Hofplein, Middelburg. Prijs slechts f 5.90, voorzien van prima gouden pen. Steeds voorradig Swan- en Waterman-Vulpenhouders. Prijzen f 7,50, f 10,50, f 12,» enz. In het Verkoophuis der Vlissingsche Melkinrichting „KOENA", is die ECHTE OUDE FRIESCHE Prima Vette Witte Kaas, dito Komijne Kaas L i. 1 U®, - Laipvlsls 218 DERKER, Giststraat, Middelburg. NAAR DE KLEINE WINST krijgen wij vanavond van de BESTE KWALITEIT A. DE STEUR, Segeerstraat. Firma K. MEERTENS Jr. Extra voordeelige aanbieding in Tafel- en Dessertmessen, Alpacca Lepels en Vorken enz. Prachtsorteering In Tafel-, Ontbijt- en Theeser viezen. Waschstellen. PROFITEER DAARVAN. Korte Delft G 3 en F 25. P.S. Ontvangen de eerste groote zending Onzo prijzen zijn beneden elke concurrentie. Zeer beste SUIKERBOONEN MINDERHOÜD, - Nieuwstraat. 3-SPEL ORGEL, mooie noten Kast, 12 Registers en Kniezwellen, voor LAGEN PRIJS te koop. Korte Burg, Middelburg. met 12 maanden garantie voor waterdichtheid. M, VAN LOO, Korte Noordstraat bij het Hofplein, Middelburg. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Het ontbreekt den menschen niet aan kracht, maar aan wil. Victor Huso. Op vijf en vijftig jarigen leeftijd was Sir Walter Scott een som van meer dan zes honderdduizend dollars schuldig. Toch besloot hij die schuld tot den laatsten cent te betalen. Dit vaste besluit gaf vertrouwen en be zieling aan de andere vermogens en verrichtingen van lichaam en geest. Elke zenuw en spier zeide „De schuld moet betaald worden" elke druppel bloed werd geïnspireerd en naar de hersenen gejaagd, om zijn gewicht te voegen bij de kracht, waarmede hij de pen hanteerde. En de schuld werd betaald. In zijn dag boek schreef hij „Ik heb vreeselijk geleden en dikwijls gewenscht, dat ik in slaap viel om niet meer te ont waken. Maar ik wil het tot een goed einde brengen als ik kan". Zijn ge biedende wil werkte nog steeds voort, nadat elk ander vermogen zijn geest scheen te hebben verlaten. o Wat is er te doen tegen iemand, die een vast, onveranderlijk doel heeft die niet weet, wanneer hij geslagen is; en die, als hem beide beenen zijn afgeschoten, zal vechten op den romp? Moeilijkheden en tegenstand slaan hem niet ter neer; hij gedijt onder vervolging; zij vuurt hem slechts tot grooter krachtsinspanning aan. Geef iemand het alphabet en een ijzeren wil, en wie zal zijn talenten aan ban den leggen Sluit een Galilei op in een cel om zijne wetenschappelijke ontdekkingen en hij zal proeven doen met het stroo van zijn leger. Beroof Euler van zijn gezichtsvermogen en hij legt zich met des te meer kracht toe op het bestudeeren van intellec tueele vraagstukken, terwijl hij aldus een kracht ontwikkelt in wiskundige berekeningen, die aan het wonder baarlijke grenst. Werp den armen ketellapper van Bedford in de gevan genis en hij schrijft de schoonste alle gorie der wereld, of laat zijn onster felijke gedachten na op de muren zijner cel. Verbrand het lichaam van Wycliffe en werp zijn asch in de Severn zij zal naar den oceaan worden gedreven, die ze, van zijne beginselen doortrok ken, naar alle hemelstreken voeren zal. De wereld luistert altijd naar iemand, die een wil heeft. Men zou evengoed de zon kunnen gebieden, als menschen zooals Bismarck en Grant. o De oevers der fontuin, zooals For- ster zegt, zijn bezaaid met de gestrande overblijfselen van menschen met schitterende bekwaamheid, wien het ontbrak aan moed, geloof en wil en die daarom schipbreuk geleden heb ben in het gezicht van meer vastbe raden, maar minder begaafde avon turiers, die er in slaagden, de haven te bereiken. Honderden menschen dalen onbekend ten grave, alleen om dat het hun aan den moed ontbrak, een eerste poging te doenen die, hadden zij slechts er toe knnnen be sluiten, een begin te maken, de we reld zouden hebben doen verbaasd staan over hun talenten en succes. o „Waarom zoudt ge niet meedingen naar een der prijzen, uitgeloofd door de Maatschappij voor Kunsten te Londen vroeg mejuffrouw Ross aan haar zoon Willem, die toen nog geen twaalf jaar oud was. „Ik zal het be proeven", was zijn antwoord en zijn schilderij, voorstellende „De dood van Wat Tyler" won den eersten prijs. In latere jaren werd hij miniatuur schilder van Koningin Victoria en werd hij in den adelstand verheven. Quentin Matsys twijfelde aan zijne toekomst als schilder, ofschoon hij wanhopig verliefd was op de dochter van zijn meester; maar toen hem gezegd werd, dat hij haar niet kon huwen, tenzij hij een verdienstelijke schilderij' maakte zette hij zich aan den arbeid met een wilskracht, die zich niet laat neerslaan en schilderde de „Gierigaards", een meesterstuk van kunst. Zulk een kracht van wil is het, die het onmogelijke voortbrengt. o Garrison schreef in het eerste exem plaar van de „Liberator" „Het is mij ernst. Ik zal geen duim breed afwijken en op dén man afgaan. Niets en niemand zal ik ontzien en ik wil gehoord worden". Zulk een onbuigzame wil was niet alleen zijn deel, maar ook van helden als Lincoln en Grant en de duizenden onbekende dapperen, die stierven op het veld van eer. Zoo'n wil was het bezit waard. o Bij het einde van den omwentelings oorlog begon de jongere Pitt, die uit stekende woordvoerder en ongeëven aarde meester in sarcasme, zijn lang bestuur als Engelands Eerste Minister. Zijn politiek was sterk gekant tegen de Fransche Revolutie. Maar na vele overwinningen gaf Austerbtz hem den genadeslag. Toen hij van Napo leons overwinning hoorde, wees hij op een kaart van Europa en zeide „Rol die kaart opze is in de eerste tien jaar niet meer noodig". Toen verviel hij in een soort van gevoelloos heid, waaruit hij eenmaal ontwaakte, bijna onhoorbaar mompelend: „He laas arm land De krachtige wil van Napoleon had een geest en een wil van de hoogste orde overwonnen en vernietigdeen geest, die scherp genoeg was om zeer nauwkeurig de macht der gebeurtenissen te bereke nen, daar het, bijna op den dag af, tien jaren was vóór den slag bij Waterloo. (Uit: „W. en O") Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Een spaarbriefje t.n. Anna Mol, een portemonnaie, 2 platte borstels, 1 paar grijze dameshandschoenen, kinderportemon- naie met inhoud, bruine portemonnaie, een huissleutel, een heerenportemonnaie met inhoud, een ceintuur. b. Bij particulieren1 roode zakdoek, J. A. Vos, Jasmijnstraat W 159, fantasie broche, L. de Vos, Seisweg R 112, jongens pet, H. W. de Naezer, L. Giststraat F 163, een voetbal, J. de Leeuw, Dokstraat P 182, zwart ijzeren plaatje, Lemans, Kapoenstraat B 34, geelharigen hond, J. Polderman, Vlis- singsche Weg G 182, paar grjjze handschoe nen, C. Vermaren, KI. Vlaanderen M 187, een insigne, H. Good, Goesche Korenmarkt P 56, een mutsje, G. den Hollander, Jacob Catsstraat W 28, bruin lederen muilkorf, J. Poortvliet, Gravenstraat I 273, een En- gelsche sleutel, J. Vernooys, Jasmijnstraat W 163, vulpotlood, F. Steutel, Rozenstraat W 236, bruine portemonnaie met inhoud, L. v. d. Broeke, KI. Vlaanderen M 183, sierspeld, Fr. de Dreu, Lange Delft A 92, een schaar, L. de Steur, Tramsingel E 56, zilveren broche, Aarnoutse, Segeerssingel V 59, een boodschaptaschje, M. Verhulst, Arnem Voetpad T 149, vulpenhouder, C. Onwjjn, Hofplein E 223, bruine damespor- temonnaie, S. Walraven, Noordweg S 238, twee zilveren doekspelden, Renierse, Melk- salon (Markt), bruine dame3 handschoen, I. Wondergem Lambrechtstraat L 95, rjjwiel- bel. plaatje, S. Vinke, Verwerijstraat N 157, portemonnaie met ink., H. C. Wouters, Noordweg R 12, knipmesje, J. Merk, Nieuw- straat G 226, bruine sigarenkoker met por tret, C. Vermeulen, Breestraat O 147, een schaap, J. Lorier, Arm. Schuitvlot Q 260. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen de» Zaterdags tusschen 7 en 8 uur Van 30 Jan.8 Febr. ONDERTROUWD P. J. Hamelink, 25 j. en J. M. van Eenennaam, 22 j. W. Ver meulen, 27 j. en C. R. A. Scheele, 22 j. P. Schoonaard, 28 j, en P. Roeda, 25 j. GETROUWD J. van Ejjkeren, 21 j. en J. P. S. la Grand, 22 j. H. C. de Jonge, 24 j en C. H. C'. Nuijten, 30 j. J. Schou ten, 23 j. en J. M. C. E. Vermeule, 22 j. J. J. Sehon, 27 j en M. P. Berwald, 29 j. BEVALLEN E. de Vejj, geb. van Djjke, z. J. L. den Hollander, geb. van Sluijs, d. P. B. Verhage, geb. Schippers, z. A. de Rjjke, geb. Knijper, z. OVERLEDEN J. Mejjboom, wedn. van J. de la Vienne, 65 j. A M. Kröhme, geh. met P. C. Sulkerz, 80 j. J. Koolwjjk, 36 j. gehuwd met M. A. van Setten van der Meer. J. A. J. van den Thoorn, 83 j. wed, van D. J. Dronkers. Pijn, pijn, pijn heel den dag die el lendige rugpjjnVan dat gij opstaat, tot gij naar bed gaat, steeds die afmattende pjjn. En morgen precies hetzelfde. Zoo kunt gij niet voortgaanWaarom niet een einde gemaakt aan die ellende Waarom niet de oorzaak aangetast Hoogst waarschijnlijk zjjn het uw nieren. Die doffe, onophoudelijke rugpijn is vaak de eerste waarschuwing der natuur van een nierkwaal. Meerdere waarschuwingen volgen spoedig, als duizeligheid, hoofdpijn, urine- kwalen, stekende pijnen bjj bukken of over eind komen, zenuwachtigheid, rheumatische pijnen, graveel en waterzuchtige zwellingen. De nieren worden van kwaad tot erger bjj verwaarloozing, Laat zich geen chronische nierziekte ontwikkelen, doch kom uw nie ren zonder uitstel te hulp. Gebruik Foster's Rugpjjn Nieren Pillen, vóór het te laat is Foster's Pillen hebben duizenden blijvend baat verschaft. Gjj kunt dit overal om u heen hooren. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gij zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1,75 per flacon, SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf Nog een partijtje worden SPOTGOEDKOOP opgeruimd. Veersche Singel Middelburg. Directie J. A. VISSER alleen te verkrijgen. Zoo juist weder een fjjn partijtje gearriveerd. 12 en 10 cent per ons. „Wat doe )e voor )e hoest?" Niets? Dat is al erg onverstandig. Als Uw bron chitis chronisch is geworden begint de ellende pas goed. Vanzelf zal die hoest niet overgaan. Waarom nu niet bijtijds een krachtig werkend kruidenmiddel als Akkers Afosf Ijslroap te baat genomen dat U er in eenige dagen 'van af kan helpen. Abdijsiroop is een beproefd mid del bij bronchitis, influenza, kinkhoest, zware verkoudheid, keelpijn, asthma. Per fiesch van 230 gram 5 1.50; 550 gram 12.75. Als nieuw wordt Uw Rijwiel wanneer ge het laat moffelen en nikkelen bjj Uitsluitend le klas werk tegen lagen prijs. Onderdeelen, Banden enz. aan con curreerenden prjjs. REPARATIE-INRICHTING. om goedkoope Bananen, Sinaasappels, zon der droge. Bananen van 35 voor 30 cent per pond. Zie etalage. ROSKAM, Burg B 11. en MeisjesEr is geen deugdelijker middel voor het verkrijgen en be houden van een fraaie Huid van Handen en Gelaat, dan 30-60-90 ct. De van ouds bekende is 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. SPECIALE AANBIEDING met hennepzaap en zonnepitten per kilo 16 cent, per 5 kilo f 0,75, bjj 25 kilo f3,50. 15 cent per pond.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1