isflonaj lidd. Hoffloeopatisch Ziekenfonds, INVENTARIS UITVERKOOP. D. C. BOUWENSE, ir, ijn Je Zwaluw". Koopjes! D. G. BOUWENSE, VAN NELLE's KOFFIE ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN CHRISTOFLEZILVER. Juwelier R. VERHOOG, Centrale lnii-k Kiesvereeniging Sprekerde Heer J. J. C. Vil HUK, Geurige Koffie, Geurige Thee, M. VAN LOO, iS.No. 18. Woensdag 3 Februari 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. P. BOONE, I op Maandag 8 Februari 1926, Alle goederen zijn VER BENEDEN de waarde geprijsd. Profiteer daarvan. Groote Zeeuwsche Wandelbazar, Korte Delft G 3 en F 25. een Woonhuisje, Dinsdag 9 Februari 1926, Onderwerp: „DE CRISIS" AFSLAG Zwaluw Lucifers Credieten. Moeder, de jongens op school vertellen dat Dordtsche Toren Maizena zoo lekker is en Jan zijn moeder heeft er zoo'n mooi servies van gehad. Kinderwagens, Poppenwagens, Kinderstoelen, Speelgoederen, Koperen Vogelkooien, Schemerlampjes, Romea Aardewerk (Ganda) Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat Uitgevers» LITTOOIJ OLTHOFF Postrekening 42280. Telefoon 238. De wreede werkelijkheid. Wat reclame doen kan. Troost voor ouden van dagen. Burgerlijke Stand van Middelburg. bij PAUL VAM SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En ©ros. En Detal. Advertentiën. Aan het geachte publiek van Middelburg en Omstreken. LEON DE GROOT. J. COPPOOLSE. BEKENDMAKING. 35 cent per pondspot. 60 cent per 2 pondspot. IN DE KLEINE WINST ROSKAM, Lange Burg B 11. Ghr. Werkliedenver. „Patrimonium". Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria". Midd. Turnvereen. „Wiihelmina". HET BESTE DER ZILVEROPLAAG-METALEN. Uit voorraad leverbaar. Voor Walcheren Alleenverkoop Zilveren Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik Schuttershof te Middelburg. Toegangsprijs f 0,25. LANGEDELFT B 138. Telefoon 237. Kieskring Middelburg. Korte Gortstraat. in de NOORDERKERK te Middelburg, 's avonds 8 uur. TOEGANG VRIJ. Neemt proef met onze per pond 85, 95, I.OO, 1.20. vanaf 26 cent per ons. per pak 13 cent. In bedragen van f 20 —f 60 zonder borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inl. C. DE JAGER, Ratiné Bonkers f 9.50 Fietsjekkers - 8.50 Winterjassen - 9.75 Blauw Fantasie-Costuum - 9.75 Jongenspakjes (leeft. 4 j.) - 2.50 Blauwe Keper Kielen - 1.95 Blauwe Keper Jassen - 1.95 K. Noordstraat, bij het Hofplein, MIDDELBURG. Zeer groote keuze In de allernieuwste NU zeer goedkoop. Kortedelft G 3. en Uw kinderen genieten van d© heerlijke verhaaitjes, die in de Van Nelle's Sprookjesboeken staan. Door de beste schrijvers op dat gebied geschreven. Voor 40 achteretiquetten van Koffie krijgt U zoo'n boekje. Er zijn er zes verschillende. No. 1. Vertel je nog eens moeder No. 4. Wat de bloemen eikaar te vertellen No. 2. Oortjes open en mondjes toe! hadden! No. 3. Toen werden de bengels muisjes stil! No. 5. Van Paddestoeten en Kabouters! No..6. Verhaaltjes voor wij slapen gaan! Prachtig beschreven. Mooie kinderverhalen. Dat is de algemeene beoordeeling. UT VRAAGT ZE UWEN WINKELIER. Winkeliers kunnen die boekjes voor 40 achteretiquetten per boekje krijgen bij den alleen grossier voor Walcheren DE Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. Er was eens een aardige jonge man, die op een goeden dag argeloos het groote leven binnentrad en die geloofde dat alles wat hij zag en hoorde, waar heid was. Hij hield het drie weken vol. Toen ontmoette ik hem. Hij was ge knakt, de schaduw van zijn eens zoo bloeiende zelf. Hij had holle oogen gekregen en mondhoeken die naar beneden hingen en op groote teleur stellingen wezen. Hij vertelde me bij een kleintje koffie het tragische verloop van zijn ervaringen. Hij zei dat alles leugen en bedrog was, dat hij niets meer van het leven verwachtte, dat hij ermee ophield En hij nam nog een klontje en schonk nog wat room bij. Het was met een advertentie begonnen. Hij had een advertentie gelezenBel onmiddellijk no. 9477830 op en binnen enkele seconden snort onze luxe auto mobiel bij u voor de deur Hij vond dit uitnoodigend en roerend van harte lijkheid en naastenliefde. Hij beide 9477880 op en een schorre vent brulde: hallo? om daarna schreeuwende te verzekeren, dat alle wagens bezet waren. De tweede teleurstelling kwam door de reclame van een wasch-, glans en strijkinrichting, welke als transpa rant in de tram geplakt zat en een lieve jongedame met een schort voor stelde, die met een lokkend glimlachje een onberispelijk gestreken boord in de hoogte hield. „Zóó zorg ik voor uw boordenstond er onder. De jonge man haastte zich met drie boorden naar de wasscherij. Hij vroeg de lieve jongedame met het schort te spreken. Toen kwam er een argwanende juf frouw op leeftijd, die haar neus met den achterkant van haar hand afveegde en zei, dat ze „niks most hebbe" van dat gescharrel met jongens. De twintig jarige dochter kwam eraan te pas ze had peenhaar en ontstoken oogen en leek niets op de lieve reclame in de tram, zoodat de jonge man snel zijn boordjes afgaf en wegstormde. Alles wat van dit avontuur overbleef, waren de drie boorden, die een week later met rafels en geknakte punten afge leverd werden.Daarna volgde de teleur stelling met den slager. Zijn slager had een mooi emaille-bord in den winkel hangen en daarop stond met kernachtige letters „Zijt ge tevreden zegt het anderen, hebt ge klachten zegt het mij Eerlijk en rustig ging de jongeman op een herfstavond met een peezige baklap terug naar den slager. Hij wachtte tot de winkel leeg was, uit fijngevoeligheid hij meende, dat de slager dit zou waardeeren. De jongeman groette en zei dat hij een klacht had en dat hij die klacht nu kwam uiten, waarop dc slager een rood en dik hoofd kreeg en de baklap tegen de ijskast slingerde. Nog nie mand had ooit durven klagen, riep hij den onthutsten jongen man toe hij verkocht alleen eersteklas vleesch en wie anders dorst beweren, moest maar opkomen I Om zich over deze nieuwe teleurstelling heen te werken, besloot het slachtoffer een colbert te laten aanmeten, in de krant voor f 34.door een glimlachend heer ge dragen, uit wiens blij-tuitenden mond de woorden vloeiden: „Inderdaad, nooit had ik goedkooper, chiquer en degelijker costuum De jonge man werd verzocht in het „magazijn" te komen. Het magazijn grensde aan de keu ken het rook er naar aangebrande roode kool, maar de jonge man dacht terecht, dat dit alles niets met het costuum uitstaande behoefde te heb ben. En dat had het ook niet, want het costuum rook bij zijn thuiskomst wel duf, maar toch niet naar roode kool. Overigens hing het binnen twee maal vier-en-twintig uur [nogal raar in de knieën en uit den mond des jongen mans wilden maar niet dezelfde woorden vloeien als uit den blij-tui tenden mond van den glimlachenden heer in de krant. Ik heb de lijdensgeschiedenis niet ten einde kunnen hooren, Ik begreep den armen man zoo, ik voelde met hem mee en dat maakte me melan choliek. Ik verliet hem achteruit- loopende, bang hem te storen en andere akelige visioenen op te wekken. „Altijd zie ik die vliegende baklap voor me waren zijn laatste woorden. (H. P.) Een van de grootste reclame-makers en adverteerders was de Engelschman T. J. Barratt, die in het voorjaar van 1914 overleed. Hij was de eigenaar van Pears Soap »de Koning der Zeepen, en de Zeep der Koningen.* Hij was de vader van modern adverteeren. Hij besteedde in het geheel zes-en-dertig rnillioen. gulden aan annonces, en veran derde door zijn reuzenreclame een kap perswinkel, die ook zeep verkocht, in een wereldzaak, die haren naam syno niem heeft gemaakt met het artikel, dat zij veilt. Toen de oude Pears voor het eerst hoorde van Barratts plan een kleine duizend gulden aan annonces te besteden, schrikte hij zoodanig, dat hij in allerijl zijn aandeel in de firma aan den jongen wildeman verkocht. Twintig jaren later gaf deze »wildemen« elk jaar een rnillioen gulden uit aan reclame, en was zijn zaak een der grootste en bloeiendste van geheel Londen. Hare reclame was zoo mogelijk nog vermaar- der geworden dan haar zeep. Wie hoor; de nooit van Barratt's voorstel aan den toenmaligen Kanselier der Schatkist, voor de somma van f 1.500.000 het recht te verkrijgen zijn zeep te adver teeren op alle formulieren voor de volks telling 1890? D« oude dag behoort een tijdperk van geluk en welvaren te zijn, niet een van ziekte en pjjn, de nieren zijn vaak aansprakelijk voor het laatste. Rugpijn, aanvallen van rheumathiek, stijf heid, urinestoornissen en blaaszwakte komen voort uit verzwakte nieren. Bjj verwaarloo- zing bestaat gevaar voor aderverkalking, waterzucht, graveel, spit, ischias en chroni sche rheumathiek. De door den tijd verzwakte nieren bekooren versterkt en opgewekt te worden bij het eerste teeken van ongesteld heid, opdat niet langer onzuiverheden in het bloed achterblijven en zich door het geheele lichaam verspreiden. Geef de kwaal geen gelegenheid om vasten voet te krijgen. Poster's Rugpjjn Nieren Pillen zullen onschatbaar voor u blijken. Menschen, die zich nog kwiek voelen op 80 jarigen leeftijd, zeggen dat dit geneesmiddel een nieuw levenstijdperk voor hen opende. Poster's Pillen kunnen veilig gebruikt wor den, zij werken uitsluitend op de nieren en blaas, niet op de lever, maag of ingewanden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijgbaar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs fl 1.75 per flacon, Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. 2 huissleutels, 2 duimstokken, een glacé handschoen, pijp, dop van vulpen houder, dop van een kinderwagen, dames handschoen, groene sierspeldkinder-porte- monnaie met inhoud, dames-handschoen, bruine handschoen. b. bij particulierendamesportemonnaie met inh., Sonius, Bellinkstr. G 170grjjs poesje, Maas, Wal B 101paar handschoenen (paars-grjjs), J. J. v. Leeuwen, Loskade P 263 doublé kettingje, L. Castenmiller, Korte Delft P 212 gouden damesringetjes, W. Lujjendjjk, Seisbolwerk Q 297 een fiets pomp, S. Brouwer, Lambrechtstraat L 89 schooletui, M. Franchimont, Ganzengang O 20; huissleutel, C. J. Heeren, K. Geere K 351een handschoen, A. Bluzee, Bree E 145rkerkbijbeltje, K. Bastiaanse, Seisplein Q 290zakmes, M. 't Gilde, St. Janstraat H 190 kinderhandschoen, M. Steijn, Noord- weg R 89bruine damesportem. met inh., Bernet Kempers, Loskaai P 256 knipmes, L. Kingmans, Spanjaardstr. E 89dames- taschje met inh., Kabboord, Krommeweele K 105; huissleutel, D. Koole, St. Janstraat I 96 mantelknoop, Klaassen, Verwerijstraat N 121jalpaccabeufsje, J. Braber, Dwars kaai G 106zakmes, de Kejjzer, Noordweg S 208knipmesje en portemon., N. den Hollander, Jacob Catsstraat S 116; mes, mej. Geldof, Brakstraat O 252 bruinlederen portemonn. met inh Cornelissen, Meidoorn laan W 155 sleuteltje, J. Torbijn, Seis- straat M 52huissleutel, van Luijk, Lange Burg C 91 zilveren halscollier, C. Dekker, St. Jorisstraat L 122; vulpen, H. Jobse, Bastion N 73blauwe ceintuur. C. J. Frederiks, Breestraat O 180belastingplaatje A. Vader, Schuitvlotstr. N 163. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tnsschen 7 en 8 uur Van 25 Jan.8 Febr. ONDERTROUWD J. Lems, 23 j. en M C. Wissekerke, 23 j. H. M. Verswjjveren jm. 20 j. en K. S. Helbers, jd. 19 j. BEVALLENJ, B. Bakker, geb. van Hilst, z. M. P. Bos, geb. Fastenau, z. E. M. Groosman, geb. Modde, z. C. M. Julia nus, geb. Jansen, z. M. P. van Nieuwen- hujjzen, geb. van Sorge, d. P. v. d Driest geb. v. d. Vrede, d. OVERLEDENP, de Later, 36 j. man van J. de Vos. M. j. Rjjkaard. 23 j. jd. J Dourleijn, 77 j. weduwn. van M. Sanderse P. C. Grims. 65 j. weduwe van A. Ooster dag. N. Boucherie, 66 j. wed. van M. Pranso. M. C. Groos, 72 j. weduwe van M. Smol ders. D. Snoodijk, 72 j. weduwn. van S. P Krijger. W. C. de Vries, man van M. Boom, 50 j. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Msagpillen Zalf Ondergeteekende bericht onder dankzeg ging voor het genoten vertrouwen dat hij zijn Filiaal Nederstraat 195, Middelburg heeft overgedaan aan den heer J. COPPOOLSE en beveelt zjjn opvolger bij u minzaam aan. Ondergeteekende verwijzend naar boven staande beveelt, zich bjj UEd. aap voor da levering van Tabak en Sigaren voor dezelfde prijzen en kwaliteiten als voorheen. Aanbevelend, Ondergeteekendo bericht, dat hij de zaak van zijn Compagnon heeft overgenomen en op denzelfden voet voortzet. Expediteur Lange Geere K 313—14 Vrije genees- en heelkundige behandeling en Geneesmiddelen. Uitgebreide Specialistenhulp. Ruime tegemoetkoming in kosten van brillen, breukbanden enz. en van Ziekenhuis- en Verpleegkosten. Geldelijke tegemoetkoming bij verlossingen. Contributie 25 cent per week, kinderen beneden 16 jaar 3 cent. Voor meer dan vijf kinderen uit één gezin wordt niet betaald. Gelegenheid tot het verkrijgen van inlichtingen en tot opgeven als lid iederen werkdag adres Seisweg R 163. HET BESTUUR. groote afslag Bananen, 25 cont per pond of 5 6 voor 25 cent. EET NU BANANEN. De goedkoope hoestmiddel- tjes welke men gewoonlijk te baat neemt, genezen den hoest niet; ze onderdrukken hoogstens de verschijnselen. Neemt toch de Abdijsiroop te baat het krachtig werken de, beproefde kruidenmiddel en U zult zien, hoe gauw U Uw verkoudheid kwijt is. 33BS ter feesteljjke herdenking van het des avonds 8 uur ia de groote zaal van het De feestrede getiteldOranje en Nederland Een hoopt de WelEd. Gestr. Heer Mr. P. DIELEMAN uit te spreken. Zang, Muziek, Voordracht en Turnen vullen verder het Programma. Uw eerste taak 's morgens zjj zorg te dragen voor goede ontlasting. Tenzjj dit niet geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz, Foster's Maagpillen genezen ver stopping, regelen de lever, maag en ingewan den, en versterken zoodoende uw geheele gestel. Prijs per flacon van vijftig versuiker- de pillen f 0.65in apotheken en drogist zaken. Terstond te huur ook geschikt voor winkel, gelegen in de Kapoenstraat. Adres Langedelft H 22. Oud-Minister van Oorlog. na Seissingel R 206, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1