Friescbe Nagelkaas Magazijn „Da Zwaluw". IMRYERGADERING Hm do beste m alle. WALCHEREN. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP D. C. Bouwense Fruit-Brandy Ier reran vi taaakMeirije, D. C. Eouwense frTezenï No. 16 Woensdag 27 Januari 1926. Dertigste Jaargang. GEVONDEN VOORWERPEN. Versche Borstplaat D. van der Made. I KKER, Christ. Besturenbond. Denevers Frères. Slaapgelf nheid aangeboden ©itgeverso LÏTTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 23F Verschijnt 's Woensdagsmiddags Advertentiën kunnen tot uiter lijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat De twee scholieren van Westminster. Burgerlijke Stand van Middelburg. Slachtoffers van Rugpijn. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detai. Advertentiën. Vlissingsche Melkinrichting „KOEN A", Langeviele 208, Telef. 351, Middelburg. Je Adres Volderjjlaagte M 77. Treintje zal je je boodschap [nu goed doen en laat je weer geen ander [pakje Maizena geven je moet zeggen van de „DORDTSHE TOREN". Prima witte Suiker per pond 24 ct Lichte Suiker 28 ct Bruine Suiker 26 ct Bruine Kandij 55 ct Prima eerste soort gele en groene Zeep per pond 15 cent. Glycerine Zeep per psnd 16 ct 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOQNEN 8 cent per stuk. Ha ai machines. Giststraat, Middelburg. Echt Lederen Aotetassch m NU ff 3,25 en f3,98. Fijne Hoeren Portemonnaie echt Safian Leder NU f 1,25 en voor Dames NU 85 ct. PRIMA Tafelmessen, de zes stuks NU fl.85. Echt lederen Damestaschjes NU 79 ct., ff 1,08, ff 1,25 enz. Korte Delft G 3. op VRIJDAG 29 JANUARI 8 uur. Zaal DEN BOER. C. VAN DE VEN, Groote voorraad in SPEELGOEDEREN. Prachtsorteering in de aller nieuwste POPPENWAGENS. Schitterende collectie doozen LUXE POSTPAPIER. Al deze artikelen NU ver beneden de waarde. Korte Delft G 3. Prijs der Advertentiën Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bjj abon nement voordeelige voorwaarden. Een Arabisch spreekwoord zegtEen goede daad, die men in zijn leven ge daan heeft, is als een spaarpenning, die men vroeg of laat terugvindt. Het volgende voorval uit de Engelsche geschiedenis biedt ons een treffend voorbeeld van* deze waarheid. 't Was in den tijd der twisten tusschen Parlement en Koning in Engeland. De beide partijen hadden naar de wapenen gegrepen en bestrijden elkaar op de meest verwoede manierhet leger van koning Karei was evenwel herhaalde malen verslagen en de aanhangers van dezen vorst, welke met de wapens in de hand werden gegrepen, werden voor de rechters geleid, die door Cromwell in elke stad waren aangesteld, om dan als opstandelingen te worden veroor deeld. Sir Patrick van Newcastle was een van die rechters. Het was een man, eerlijk als goud, die door Cromwell zeer hoog geacht werd. Daar zijn ziekelijk gestel hem niet veroorloofde mede de wapens op te vatten, had hij zich be ijverd om de zaak van Cromwell, bij wien hij zich had aangesloten, met zijn kennis te dienen, en men roemde hem als de ijverigste en bekwaamste, maar tevens ook als de strengst rechtvaardige regeeringspersoon uit het graafschap. Op zekeren avond, toen Sir Patrick eenige vrienden aan zijn disch genoodigd had en hij opgewekt en wel te midden van vrienden en huisgenooten aan het avondeten zat, traden eenige soldaten binnen met een koningsgezinden gevan gene, dien ze pas gesnapt hadden. Het was een officier, die na de neder laag van Kareis leger beproefd had de kust te bereiken, om daar zoo mogelijk zich in te schepen naar Frankrijk. Sir Patrick gaf last hem van de hand boeien te ontdoen. Vervolgens zeide hij, nadat hij bij den haard een afzon derlijk tafeltje had laten plaatsen ,,'tls vandaag mijn verjaardag; ik wil het maal, dat ik begonnen ben, vroolijk eindigenbreng ververschingen voor den cavelier en voor degenen die hem hier hebben gebracht. Op dit oogenblik wil ik zijn gastheer zijn over een uur ben ik zijn rechter." De soldaten bedankten en zetten zich aan tafel bij hun gevangene, die zich in zijn lot scheen te schikken en even als zij, met smaak de hem toegeschikte spijzen veroberde. Intusschen had Sir Patrich weer aan het feestmaal met zijn vrienden plaats genomen en den draad van het gesprek weer opgevat, dat hij had afgebroken bij de aankomst van de soldaten met hun gevangene. „Zooals ik u dan zeide", vervolgde hij, „was ik op 10-jarigen leeftijd nog zoo'n zwak en nietig ventje, dat ieder een mij verachtte om mijn zwakheid en daarvan misbruik maakte om mij te plagen en te pijnigen. Eerst had ik de slechte behandeling van mijn stiefmoeder te verdragen gehad, weldra moest ik de kwellingen van mijn makkers ver duren. Als kinderen moed hebben, komt dat alleen, doordat ze zich sterk voelen. Mijn zwakheid maakte mij laf. In plaats van verhard te worden door het kwaad, maakte de ruwheid, waaraan ik bloot stond, mij steeds gevoeliger en angstiger voor dat lijden. Ik leefde in een voort durende vrees maar boven alles duchtte ik de plak van den meester tweemaal had ik die wreede kastijding ondergaan en de herinnering daaraan was zoo ont zettend akelig, dat de gedachte alleen opnieuw er mee te worden getuchtigd, mij over mijn geheele lichaam deed beven. „Ik volgde, zooafs ik u reeds gezegd heb, de lessen aan het Westminster college. De twee klassen van die school waren door een gordijn slechts geschei den, dat we niet mochten aanraken. Dat was ons ten strengste verboden. „Op een warmen zomerdag hield de leeraar een heel geleerd betoog over de dichtkunst van Aristoteles. Of het nu kwam, dat de warmte mij beving, of dat het onderwerp mij weinig belang inboezemde ik weet het niet maar dit is zeker ik viel in slaap. Plotseling werd ik wakker door een beweging, die ik in de klasse hoorde, ik schrikte, ik viel bijna omver, doch greep mij nog juist aan het gordijn, dat evenwel scheur de, zoodat we door een groot gat in de naburige klasse konden zien. „De beide leeraars keerden zich om op het geluid en bemerkten tegelijker tijd de aangerichte schade. „Men kon zoowel mij, als de leerling aan den anderen kant van het gordijn beschuldigen, maar mijn verlegenheid verried mij en de leeraar gelastte mij toornig om bij hem te komen, ten einde de twaalf slagen met de plak „in ont vangst" te nemen. Ik stond op en waggelde als een dronken man ik be proefde te spreken om genade te vragen, maar de vrees had blijkbaar mijn tong doen verstijven mijn knieën knikten, 't koude zweet parelde op mijn voor hoofd eindelijk, bij den leeraar aan gekomen, viel ik op de knieën. Het gevreesde strafwerktuig werd reeds op geheven, toen ik iemand hoorde zeggen „Sla hem niet, ik ben de schuldige". Het was de leerling aan de andere zijde van het gordijn, die gesproken had. Hij moest in onze klasse komen en hij ont ving de twaalf plakslagen. Ik had nog willen voorkomen, dat hij onrechtvaardig de straf zou dragen, die mij toekwam, zij 't dan ook onverdiend, maar de kracht ontbrak me en, toen eenmaal de eerste klap gegeven was, schaamde ik mij om nog te spreken. „Na de straf te hebben ondergaan, ging de scholier uit de andere klasse met bloedende handen langs mij heen en zeide fluisterend tot mij, met een glimlach, dien ik nooit vergeten zal „Pak dat gordijn nu nooit meer vast, kereltje, want de plak doet zeer". „Ik viel snikkend op mijn knieën en men moest mij naar buiten zenden, om mij op mijn verhaal te doen komen. „Sedert heb ik een afschuw van de lafheid gekregen en ik heb al mijn best gedaan om haar te overwinnen. Ik hoop er eindelijk in geslaagd te zijn." ,,En vroeg een van de gasten kent ge dien, hebt ge hem nooit weer gezien „Helaas nooit. Hij was niet uit mijn klasse en ik verliet het Westminster- college kort daarop. Ach, God is mijn getuige", voegde Sir Patrick er aan toe, met een traan in het oog, „dat ik er dikwijls om gebeden heb, om nog eens weer te zien den jongeman, die zooveel voor mij geleden heeft, en dat het me, o zooveel waard zou zijn als ik hier eens met hem kon klinken en op zijn ge zondheid drinken". Op dat oogenblik werd een glas naar dat van Sir Patrick toegestokenhij sloeg verwonderd de oogen op het was de koningsgezinde officier, die hem glimlachend onder het opheffen van het glas ging toespreken „Ter herinnering aan de scheur in het gordijn van het Westminster-college, Sir Patrick", zei de officier, „maar uw geheugen laat u een klein beetje in den steek't waren er niet twaalf, maar vier en twintig klappen met de plak, want de straf werd verdubbeld, omdat ik een ander had blootgesteld aan het gevaar van te worden gestraft en ik niet onmiddellijk mijn schuld erkend had." „Dat is waar", riep de rechter uit, „ik herinner het me nu ook." „En uw waardige leeraar", vervolgde de cavalier, „gaf u, als ik mij niet ver gis, bij die gelegenheid op een opstel in 't Latijn over moedwillige onrecht vaardigheid." „Ja, ik herinner het me", herhaalde Sir Patrick, „maar is het mogelijk, dat gij die andere leerling waart Waar lijk", vervolgde hij, na hem eenige oogenblikken te hebben aangekeken, „ik herken die trekken Hij is het, hij is het werkelijk. En in wat voor toe stand Als mijn gevangene En in welk uniform „Wel, in dien van mijn koning, Sir Patrick", antwoordde de officier. „Ik ben een edelman en een Schot, en ik heb gehoorzaamd aan wat ik reeds in mijn jeugd als plicht heb leeren kennen. Ik heb mijn vader gevolgd in het leger van Kareimijn vader is als goed ca valier gestorven en ik zal zeker weldra hetzelfde doen. 't Is mij best. Ik wensch slechts één ding: God redde den koning". Na die woorden te hebben gesproken, ging de officier naar de soldaten terug en vervolgde rustig zijn maaltijd. Maar Sir Patrick was somber en in zich zelf gekeerd. Denzelfden avond na de noodige bevelen te hebben gegeven, dat de gevangene goed moest worden behandeld, vertrok hij zonder te zeggen waarheen de reis ging en drie dagen was hij afwezig. Eindelijk, den vierden dag, kwam hij terug en gaf bevel, den koningsgezinden officier voor hem te leiden. „Zal men mij eindelijk gaan veroor- deelen vroeg deze ernstig. „Het wordt tijd ook, al was het alleen maar uit menschlievendheid. Ik heb het bij u zoo goed, Sir Patrick, dat als ik nog langer hier moest blijven, ik het jammer zou vinden voor mijn koning te moeten sterven." „Lord Derby", zei de rechter op be wogen toon, „het is twintig jaar geleden, dat ge me onder het opheffen van uw bebloede handen hebt gezegd„Pak dat gordijn nu nooit meer vast, kereltje, want de plak doet zeer „Hier is de brief, door den Protector onderteekend, waarin u gratie wordt geschonken, maar ik zeg nu op mijn beurt„Neem niet meer de wapenen op tegen het Parlement. Zoo noemde men de aanhangers van Karei I, die van Cromwell werden Rondkoppen geheeten. Als zoodanig zjjn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a vjjf handschoenen, waaronder drie bruine drie kinderhandschoenenjongens muts renteboekje ouderdomsrente t.n. Jan Westerveldgymnastiekschoendames- tasehje band van een schortpijpenkop haarstrik en armbandjesigarenkoker heerenrijwiel met handbeschermers kralen portemonnaie met inh. kinderhandschoentje, blauwe muts. b. Bjj particulieren knipmesje, K. van Opdorp, Langedelft H 4griffel- en spons- doos met liniaal, A. v. d. Ende, Seissingel R 205kinderportemonnaie met inh. C. de Kejjzer, Noord weg S 218vulpen (water man), Pluijmers, Veersche singel 8 48 slinger van een auto, Lampers, Nieuwe Vliss. weg E 118zilveren boerendoek- speld en blauwe vulpen, A. de Rjjke, Been houwerssingel K 72 njjptang, A Bostelaar, L. Giststraat P 186vulpenhouder (swan), Kastel, Seisweg R 98; gouden halsketting, P. Geldof, Jasmjjnstraat W 140rjjwielbel, Mej. Koopman, Schroeweg V 39porte monnaie met inh. de Koning, Nederstraat 0 205koperen dop, J. Bommeljé, Noord- weg B 6; overschoen, Venteville, Veersche singel S 31double dameshorloge, P Leijnse, Oude Vliss. weg E 201huissleu tel en heerenhandschoen, J. Bostelaar, Ro zenstraat W 250 portemonnaie met inh W. de Keuning, Seisweg R 169 portemon naie met inh., W. Hubregtse, Gravenstraat 1 252jongenskiel (blauw), Onderdijk, Jodengang; bankbiljet, P. Boone 't Zand D 136goudvinkpostduif, A. de Kraker, Nieuwland A 43 blauwo muts, D. de Rui ter, Korte GeereK336; postduif gem. 1924 (55228 N), C. de Klerk, Puntpoortstraat O 205 heerenhandschoen, 0. Lamjjn, Gra venstraat I 276kinderportemonnaie met inh Wed. v. Driest, Langeviele K 220 leerboekje, C. A. Murk, Nieuwe Haven I 115gouden damesring, P. Gillissen, Smoorsgang S 149cbosje sleuteltjes, A. Coone, Sleeperssingel Q 140 schaar, Traas, Hendrikstr. W 62paar beige damestand- schoenen, Antheunissen, Kinderdjjk P 90 een gesloten brief van het centrale Post- Giro kantoor 's Gravenhage, J. Hendrikse, KI. Vlaaaderen M 193grjjze heerenhand schoen, F. Wondergem, huissleutel, Schoute, Rotterd. kade O 227Lambrechtstraat L 95kinderschaats, Izendoorn, Zuidsingel E 34 paar kinderhandschoenen, Mej. Klejj- berg, Sleeperssingel Q 315 schooletui, Jan Davidse, Seisweg R 96 zwarte handschoen, Behage, Puntpoortstraat O 205 grjjze hand schoen, Verhage, Arnemuidsch pad T 141 paar kinderhandschoenen, Fejjnhoud, Ba- gijnhof E 199. Inlichtingen aan het Bureau van politie alleen des Zaterdags tusschen 7 en 8 uur Van 18—25 Jan. ONDERTROUWDE. de Metz, 26 j, en H. S. Alberge, 25 j. H. C. de Jonge, 24 j. en C. H. C. Nujjten, 30 j. J. Schouten, 23 j. en J. M. C. E. Vermeule, 22 j. J. Fanoy, 25 j. en L. Boone, 24 j. GETROUWDL. M. Hofman, 29 j en C. Putsch, 23 j. W. H. Antheunisse, 23 j. en P. de Blaeij, 19 j. BEVALLEN J. Dor, geb. Smits. d. P. S. v. d. Berge, geb. de Klerk, z. J. Da vidse, geb. Meliefste, d. P. J Hondius, geb. Vertregt, d. W.. M. Visser, geb. Antho- nisse, zoon. OVERLEDENJ. Jongeneel, 1 j. z. L. M. Ullerich, 88 j. wed. van J. Witte. M. P. Wieriks, 74 j. wed. van F. Boel. C. Hage, 63 j. wed. van A. K. Kalkman. Duizenden voelen zich rampzalig door rugpjja. Kruipen do dagen voor u zonder dat uw rugpjjn ooit ophoudt? Wordt gjj gekweld door ontstoken en rheumatische ledematen, pijn in het hoofd en de schouders, waterzuchtige zwellingen en urinestoornis- sen Geen wonder, dat gjj u overdag ze nuwachtig, zwak en ziek voelt en 's nachts te naar om te slapen of zelfs te rusten. Waarom zoudt gjj het slachtoffer bljjven van dergelijke ongemakken en pijn Die af mattende rugpijn, weet gjj, is dikwjjls de eerste waarschuwing van verzwakkende nieren. Andere zullen spoedig volgen hoofdpjjn, duizeligheid, zenuwachtigheid, graveel, blaaszwakte en waterzuchtige zwel lingen. Wacht niet tot het te laat isIedere minuut uitstel kan gevaar voor ontwikkeling tot ernstige nierkwalen beteekenen. Herstel uw gezondheid tjjdig en gebruik Poster's Rugpijn Nieren Pillen. Poster's Pillen heb ben duizenden geholpen en kunnen ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrjjgbaar), waardoor gjj zeker zjjt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvangen. Prjjs f 1,75 per flacon. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerpillen Maagpillen Zalf De echte oude is van af heden te verkrjjgen in het Verkoophuis der voor Machinaal breien van Kousen, Sokken en sterke Sportkousen tegen billjjken prijs is Het beste adres voor bet koopen van een dep "jjke Naaimachine is Vraagt onze prijzen] en condities. Reparatie-inrichting voo' machines van elk fabrikaat. Toegankelijk voor alle leden der aange sloten organisaties. Lange Singelstraat 171. Fransch product, merk gedeponeerd, dus ter vervanging van gedistilleerd. Zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens met rozjjnen. Kan ook zoo gedronken worden ter vervanging van Brandewijn. Iets nieuws, iets pittigs en goedkoop. Per Literflesch f 2,20 met gratis recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrjjgbaar bjj de Importeurs LIKEURSTOKERS. BEKENDMAKING. Daar ik mjjn Winkelhuis heb overgedaan en binnen enkele weken ontruimd moet zijn, wordt alles aan spotprjjzen verkocht. KLEIN WAR" 7HUIS, Korte Noordstraat. voor net persoon. Adres Stationstraat P 44, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 1