Kayser, de beste van alle. li. H. fioasson en Zonen Chits. Stalen Samson Kinawijn 2oo gooi als nieuw i Fransche Appelwijn, PUROL Gotanifci Amerilcaansch Kwatta-Reepeo, Bensdorp-Reepen, Sickesz'-Reepen, Hollandsch Zwitschcrsche Reepen. F. IALJERS ZOON, ïlissingsctt. 58, l'burg. Kleedingstükken en Mode-Artikelen. A KREYMBORG&Co. Balans-Opruiming Fruit-Brandy van alle voorradige Artikelen aan Spotprijzen ALTER FASTENAÜ, maar Zeelandia-Soda Mystellawijd. PUROL er opDit moet Uv Eerste Qedacbte zijn bij DoRevers Frères. 1 s Zachte Huid Profiteert van de ernorme prijsverlaging van alle Extra Koopjes. Zie Etalage. TE MIDDELBURG. Geen losse Soda is veel voordeeliger Denevers Frères. Credieten. een Keuken Driehoek-kast met glazen deur. UITVERKOOP Waar men voordeelig koopt Daar men prima waar koopt F. J. VAN AARTSEN 3>e§ruyters Groote Uitzonderings-Week 3)6 en fyne itwadieiien Denevers Frères, Zeeimk Piano- S Orplhandel, C. VAN DER KLEUN, Noordstraat. iiijj van InmaakbrandswijD Denevers Frères. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN ZIE ETALAGES. Korte Gortstraat. DE UITVERKOOP Fa. K. J. WEIJNMAN. aangeboden Kunstwijnen. C. VAN DE VEN, In bedragen van f 20—f 60 zonder borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inl. C. DE JAGER, vermissen Verzoeke beleefd terugbezorging. Amerikaansch Orgel, 10 Registers mooie Notenkast, Koppeling en Knie zwellen, voor spotprijs te koop. Korte Burg Middelburg Electrisch Materiaal. Alle soorten PHILIPSLAMPEN Batterijen en Zaklampen. Petroleum- en Gas-Artikelen B-K EMAILLE uit de Kamper Emaille- fabrieken v/h H. Bebk Zn. te Kampen Petroleumkachels, Bedkruiken enz Spanjaardstraat. Gedurende deze week in alle j&e (fruyter's VVxnkels over geheel Nederland fÏJe Qruylers Pakketten legen ongekend lage prijzen. Pakket No. 1 Pakket No. 2 Pakket No. 3 I voor 139 cents i 10% Korting. voor 161 cents 10% Korting. voor 197 cents 10% Korting. fr. Voor Behoud van een van Handen en Gelaat gebruik ik altijd Orgel, 12 registers, mooie Kast, Koppeling en Kniezwellen voor lagen prijs te koop. Korte Burg - Middelburg. ALLE SOORTEN zijn voor H.H. Winkeliers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen bij Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere ambachts scholen) die in het bezit van een einddiploma zijn de gelegen heid geboden zich voor Assistent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voorlooplg diploma zoowel practisch als theoretisch). duurt nog slechts enkele weken en worden alle res- teerende goederen tegen halven prijs verkocht. Deze zoete Fransche Natunrwjjn is iets NIEUWS, iets FIJNS en GOEDKOOP. Beter als de vele Per flesch slechts f 1,25. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs Gesprongen Handen, Ruwe huid en Schrale LippenBarsten, Kloven, Winterhanden, Wintervoeten, Winterooren en Winterteenen Huidwondjes, Ontvellingen, Huidschavingen, Snij-, Stoot-, Brand- en Valwonden Roode ontstoken Huid, Schrijnen en Smetten der Huid. Het verzacht dadelijk en geneest spoedig. PUROL in Doozen van 30, 60 en 90 cent; Tuben 80 cent. Bjj Apoth. en Drogisten. Lange' Singelstraat 171. Seissingel R 206, Middelburg. Ter overname gevraagd Adres bureau van dit blad. aanbevolen door H. H. Doctoren, bij ziek ten, als versterkend en opwekkend. Per flesch slechts f 1 75. Alleen verkrjjgbaar bij de Importeurs van strengen en ballen gekleurd Borduur zjjde, groote en kleine Borduurboeken, rollen gekleurd Zjjde-Garen, Wit en Crème Haak- garen in alle nummers, gekleurde bollen Haakzjjde, Kaartjes Maaswol en kaartjes Stopzjjde voor zjjden kousen in verscheidene kleuren. Doet uw voordeel. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt iuiiifiiiiwriHyiiiiTiiMfrtwiMaiiiaii iiiimmw u u—fhu'ifm (goede kwaliteit) lh pond Thee 80 ets. 1 Capucijners 16 1 1 Witte Boonen 13 i 2 pak Maizena 25 1 1 Zelfrijzend Meel 25 (fijne kwaliteit) '/2 pond Thee 87V2 ets. 1 Capucijners 20 1 Witte Boonen 20 2 pak Maizena 30 1 n Zelfrijzend Meel 25 (extra kwaliteit) l/2 pond Thee 105 ets. 1 Capucijners 35 1 Witte Boonen 24 2 pak Maizena 30 1 Zelfrijzend Meel 25 Totaal 159 ets. en bovendien Totaal 182'/2cts. en bovendien Totaal 219 ets. en bovendien Geïmporteerd uit Normandië. Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en GOEDKOOP. Ook aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige Wijn, tegen jicht, rheumatiek, aderver kalking en constipatie. Vervangt alle beste wjjnen en medicijnen. Per flesch slechts f 1,—. Alleen verkraagbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. ■■iwwWwy--1 mmuiu Aav/Dpn mun,ui Vil Cl VC crl ',>vvrn'ïMï Groote Fransch product, merk gedeponeerd, dus ter vervanging van gedistilleerd. Zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens met rozijnen. Kan ook zoo gedronken worden ter vervanging van Brandewijn. Iets nieuws, iets pittigs en goedkoop. Per Literflesch f 2,20 met giatis recepten voor gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bjj de Importeurs LIKEURSTOKERS. vanaf DINSDAG 19 JANUARI tot en met DONDERDAG 28 JANUARI 1926, telkens des voormiddags van 9.3012 uur, bij den Directeur der School (Molenwater ingang Zuidsingel) uitgezonderd des Maandags. Ingeschreven wbrdt voor de vakken TIMMEREN, HUISSMEDEN. MACHINEBANKWERKEN, HUISSCHILDEREN, ELECTROTECH- NIEK EN MEUBELMAKEN. Toegelaten kunnen worden zij, die den leeftijd van 12 jaren bereikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt of de leer ling voor het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging dat deze verklaring niet gunstig luidt. Balans-Opruiming

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3