Alewijnse's taiscbe Rogge!! Groote Opruiming H. MEYER, 0PHEFFIN8S- UITVERKOOP. ZÜEUNDU-IOIK Alles wat groeit 1 I ZEELAKDIA-ZBEP Ms. lasdiettee eo OveMen Overjas en een gebreide Bantel. HELDER'S OPTIEK- EK FOTOHMDE Geen betere Zeeppoeder Ze is de beste en vetste. Vraagt ze uwen winkelier. BAL ANS-OPRUIMING. Vraagt ze uwen winkelier "J zuivere bestanddeelen. Groote Opruiming Drinkt thans Denevers Frères, Versche Borstplaat D. van der Made. K. VAN BELZEN, Middelburg, Prima Goudreinetten. Zuivere Natuurwijnen G0EDK00PE KUNSTWIJNEN Uwe Wijnen Denevers Frères, Voor beide afdeelingen een Vakman. van Langedelft. Middelburg. SANGUINOSE. A. M. HOFMAN, - Lange Noordstraat. smaakt heerlijkI Molenaar's Kindermeel groeien en bloeien, bestaat uit Kledingmagazijn J. HOOFTMAN Jr. tegen influenza,Verkoudheid en alle narigheid 1,- fiebruikt voor Uw Ontbijt It een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van dn Heer d. 6. VAN DER HARST. 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Caoaobrokken. RUMBOOMEN 8 cent per stuk. Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. Lange Beere K 328. Handel in 6ranen, Zaden en Meel. ADR. BUMS, Burgem. Takstr. D 23. MIDDELBURG Langedelft 34 f VLISSINGEN Bellamypark 38 Afdeeling Fotohandel. Afdeeling Brll-Optiek. Onze prijzen zijn boven dien de laagste in Zeeland. Ameublementen, Axmïnster'en Tapis-Belge Karpetten, fTafel-, Divan- enfKapstokkleeden Enz. Enz. spotgoedkoop opgeruimd. H. J. CLEMENT, Noordpoortstraat M 4. altijd amihikk^k- kuntdUtvciifofi dw% k fcwp&q ijj ïïH VLASMARKT. van alle Wintergoederen en Heeren-Artikelen. Tijdens onzen UITVERKOOP brengen we extra lage prijzen ook voor maatkleeding. Wie nu een Costuum of Winterjas noodig heeft wendt zich tot bovengemeld adres. per flesch Maskarawjjn (voor wjjngroc) Echte Bisschopwjjn Citroen en Rhnmpansch Witte Aracpunch, zeer fijn Fransche Cognac Spaansche Cognac Medicinale Cognac Jamaica Rhnm Samson Kinawijn Kolawijn, zeer aanbevolen Versterkend en Koortswerend. Beter en goedkooper dan medicijnen en alle kwakzalversmiddelen. Likeurstokers. 1, 2,50 en 3,— 3,50 8.50 4,50 4,75 4,50 1,75 1,75 DOET UW VOORDEEL. Bestelt uw Brandstoffen steeds aan onderstaand adres 1 Alls soorten verkrjjgbaar, eerste kwaliteit, lage prgzen. Afgehaald korting, Aanbevelend 1. J. t. d. BERGE, Beenhouwerssingel K 70. SPLITERWTEN per 1 kilo k 34 cent. per 5 kilo 4 32 cent. Groots Bruine Boonen per 1 kilo 26 cent per 5 kilo 24 cent. Kogelbnontjea (kleine) per 1 kilo 34 cent per 5 kilo 32 cent Alles wordt gaarne voor denzelfden prijs thuis bezorgd. Pakhuis is geopend van 8—12 uur en van 2—6 uur. GOÜDREINETTEN 15 cent de K G. BELLEFLEURS 22 6RAUWZ0ETEN 20 Aanbevelend, TE KOOP Adres bureau van dit blad. Indien gjj belang stelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar stelt prjjs op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJN HANDEL per flesch. Fransche Appelwijn nit Normandië (zoet en droog) Maskarawjjn, donkere roode Afri- kaansche Wjjn Mystellawjjn, fijne zoete roode Fransche Wijn Roode Zoete Afrikaansche Wijn Witte Zoete Italiaansche Wjjn Zoete Turksbhe Wjjn Chateau Bellegarde, oude Bordeaux Chateau Montbazillac, Witte Bor deaux Fruit-Brandjr ter vervanging van Inmaakbrandewijn voor het zelf maken van Boerenjongens, per Liter Advocaat of Brandewjjn 2,50 en 2,75 Fransche Cognac 3,50 en 3,75 Fjjne Citroen en Rhumpunch 2,50 en 3.— Wjjnhandelarsn. Likeurstokers. 1,25 1,50 1,50 1,50 1,25 1,30 2,30 Deze afdeeling is bij den Amateur Fotograaf bekend. Groote sorteering Camera's en Foto benoodigdheden in iederen prijs zijn voorhanden. Onderricht wordt gratis bij iederen aankoop gegeven, terwijl gratis Cursussen, den Amateur- Fotograaf gelegenheid geven, zich verder te bekwamen. Deze afdeeling staat onder leiding van dhr. FR. WETZEL, Duitsch opticien, wiens jaren lange ervaring, verkregen in de groote Duitsche centra's der bril-optiek (zoowel glasslijperijen als montuurfabrieken) voor U een waarborg zijn, dat ieder doktersrecept en elke repa ratie, met de grootste nauw keurigheid en vakkennis wordt uitgevoerd. Vraagt Uw oogarts naar ons werk en informeert naar onze prijzen. dan Zeelandia-Zeeppoeder Dames- en Kindercontectie AC .F 1 Wegens opheffing der zaak worden alle Bjj bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal het gansche gestel 1 jjdende. Storing in de spijsvertering, gebrek aan eetlusteen vale kleureen onzuivere teintdat zjju alle teekenen dat de sappen bedorven zjjnen het bloed niet is wat het wezen moet, In al zulke toestanden is de Sanguinose „het" middel dat u helpt. Bjj gebrek aan eetlustbjj slapeloosheidgebrek aan krachtgedurige vermoeidheid. Neem de SANGUINOSE; zjj bevat de voedingszouten uit de plan tenwereld in een vorm die gemakkeljjk in het bloed wordt opgenomen Zjj vermeerdert de roode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en rjjk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bjj eene volmaakte gezondheid behoort. WACHT VOOR NAMAAK SANGUINOSE kost per flesch f 2,—, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,-. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Middelburg bjjN.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Nog slechts enkele dagen KARPETTEN, TOCHTDEKENS, COUPONS, GORDIJNSTOF en eenige OUD HOLLANDSCHE en andere MEUBELTJES worded zeer voordeelig OPGERUIMD. groeit van binnen uit. Zoo ook groeit Uw kleine van het voedsel dat het verteert. gegeven volgens de aanwjjzing op de ver pakking doet Uw kleine Kjj? zonder stoornis en zonder smartjes. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co.. WESTZAAN. SPRIRAAL-MATRAS op houten Raam, Roestvrij. Tweepersoons f 6,75. Eenpersoons f 4,90. GEZONDHEIDS-MATRAS, met 15 jaar garantie, beslist geruischloos. Tweepersoons f 14,50. Eenpersoons f 12,50. LEDIKANTEN, fraai geschilderd. Tweepersoons f 8,90. Eenpersoons f 6,90. EIKEN LEDIKANTEN, extra zwaar. Tweepersoons f 22,50. Eenpersoons f 21,50. tjjJ' - ;v. COSTUMES f 6.50, f 7.50, f 12,- enz. WINTERJASSEN in alle prjjzen. FANTASIEPANTALONS f 2,95. WERKPANTALONS f 4,90 (ijzersterk) COSTUUM NAAR MAAT f 42,— WINTERJAS NAAR MAAT f 38,—

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 2