WIJNGROC Alewijnse's DONDERDAG 7 JANUARI. WINE BRANDY ledicinale Kolawijn si si si si si si si si si si si Predikbeartenbriefje Pir PRIJS 2 CENT. Een advertentie Ia den strij d tegen microben AbdusïroOP LITTOOIJ OLTHOFF Bestelt hier uw Enveloppes WED. A. BREEL, Een nette Boorden, Manchettes en Overhemden. Bekendmaking. Nut sspaarbank K I f 1,25. :i voor Middelburg. van mond tat mond. Kruideniers waren Drinkt thans Denevers Frères, Versche Borstplaat D. van der Made. GRATIS AANVULLING MASKARAWIJN Denevers Frères, weer geopend Keukenkachel. ter vervanging van een borrel. Denevers Frères, MISS-BLANCHE SIGARETTEN F. Maljers Zoon, Te koop of in ruil Denevers Frères, Geiser met Emaille Badkuip. Credieten. Dames Directoir, van f 2,25 nu A. KLAVER, Langedelft 139, ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF en bij alle Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat. Geheele Uitverkoop Te koop gevraagd PUIN. Kinderwagen te koop TENTOONSTELLING van Postduiven Werkmanswoning met Tuin, SPANJAARDSTRAAT - Electrische Drukkerij - MIDDELBURG Vraagt Prijsopgaaf. Prima Kwaliteiten. KOOP UW aan bovenstaand adres. Pakhuisknecht Meisje gevraagd een flinke Hulp Leerling-Loodgieter flinke Dienstbode, Flink Dagmeisje. een nette Dienstbode, Dienstboden I Dienstbode Dienstbode. Een Meisje gevraagd net Tweede Meisje. Een Dagdienstbode tegen influenza,Verkoudheid en alle narigheid 10 cent per ons. Eerste kwaliteit Chocolaad. Beste Cacaobrokken. RUMBOONEN 8 cent per stak. UW LINNENKAST. ZEEPPOEDER Zware donkere Het beste adres voor het opdoen van is BREE E 215. Gebruikt voor Uw Ontbijt Is een gezond en krachtig voedsel en verkrijgbaar bij eiken winkelier. Staat onder voortdurende contröle van het Scheikundig Bureau van den Heer J. 6. VAN DER HARST. W. DE SCHRIJVER, MIDDELBURG. RH. Fakrikutca, Hudthra AlfflMMl ADVERTENTIEBLAD Drinkt in verlofzaken Vanaf heden van a contant. Zie Etalages. HEEREN-MODES Lange Delft H 11. zijn verkrijgbaar voor verkoopers aan FABRIEKSPRIJZEN bij 1. Vlissingschestraat, Middelburg. Zeer geneeskrachtige Wijn. In bedragen van f 20—f 60 zonder borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inl. C. DE JAGER, MIDDELBURG. In „DE FAAM" tegen veel verminderde prijzen. een belangrijke mededeeling in een volle Vergadering. SPOTKOOP. BEZOEKT de op Zaterdag 9 en Zondag 10 Januari in het Lokaal GRAVENSTRAAT 284, tegenover Rozemond. Entrée 10 cent. Aan de weggebruikers. Korte St. Pieterstraat F 29. MIDDELBURG. Eenige nette Dienstboden per flesch. Maskarawjjn (voor wijngroc) 1,— Echte Bissehopwjjn L Citroen en Rhumpunsch 2,50 en «3, Witte Aracpunch, zeer fijn 3,50 Fransche Cognac 3.50 Spaansche Cognac 4,50 Medicinale Cognac 4,75 Jamaica Rhum 4,50 Samson Kinawijn 1,75 Kolawijn, zeer aanbevolen 1,75 Versterkend en Koortswerend. Beter en goedkooper dan medicjjnen en alle kwakzalversmiddelen. Likeurstokers. VAN DOOR HET GEBRUIK VAN VRAAGT UW WINKELIER. Drinkt nu 's avonds en dan alleen van onze geïmporteerde der Pransch-Afrikaansche kolonie. Ook een zeer gesehikte zachte TAFEL WIJN. Per flesch slechts ft,—. Alleen verkrjjgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. Landbouwwerktuigen, Gereedschappen, Jachtgeweren, Buksen en Patronen. Van af I JANUARI 1926 zijn Kan toor, Magazjjnen en Reparatie-inrichting, thans gevestigd „Gioeyende Vlas", Vlas- markt K 161 en Seisweg jR 182, overge plaatst naar de VOORMALIGE STOOM- TIMMER-FABRIEK „ZEELAND", SEISSTRAAT Q 10-11. Kantoor en Magazijnen geopend van 7.SO tot 12 en van 1.80 tot 7 uur, Donderdags den geheelen dag geopend. TEL. 349. POSTREKENING 78600. DOET UW VOORDEEL. Bestelt uw Brandstoffen steeds aan onderstaand adres Alle soorten verkrjjgbaar, eerste kwaliteit, lage prjjzen. Afgehaald korting, Aanbevelend. J. J, v. d. BERGE, Beenhouwerssingel K 70' Voor RECLAME Uwer artikelen in Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is het DE AANGEWEZEN COURANT. Oplaag ruim 4200 ex. Verschijnt iederen Woensdag Regelprijs 14 eent. Bij abonnement aanzienlijk rabatl Proefnommer gratis. De Uitgeefster: FIRMA A. J. BRONSWIJK, Oostburg. Te koop zeer weinig gebruikte Luxe uitvoering in wit, alles prima in orde, PRIJS f 30,—. Te bevragen Zonnehuis, Noordsingel 156. ons overal bekend Portugeesch product merk gedeponeerd, Mag in alle verlofzaken vrjj verkocht worden. Is zeer pittig en verwarmend. Importeurs Wijnhandelaren. Likeurstokers. Billijk te koop 1 koppel Pauwstaarten f 1,50, 1 koppel Exters f 3,—. Ie prijswinners. Ts zien Noordsingel 156c. nan Vlissingschestraat 58. Mahonie Linnenkast, enkele geschil derde Kasten, modern Eiken Buffet (Dressoir), 2-persoons Ledikant, 6 Mahonie Gaatjesstoelen, 4 Mahonie Stoelen (rood trjjp), Spiegels, Keuken stoelen, enz. enz. Alles gebruikt doch in prima staat. Verder NIEUWE MEUBELEN als Kasten, Ledikanten, Waschtafels, Keuken- en andere Tafels, Stoelen, prachtige Theekasten, Kapstokken (handwerk), Eiken en gesch. Machine tafels, groote en kleine Spiegels enz. Alles laag in prjjs. Ook inkoopen van alleen nette inboedels bjj N. B. Vakkundig Adres voor alle Reparaties. geïmporteerd uit Frankrjjk. Aanbevolen door H.H. Doctoren voor ZIEKEN en HERSTELLENDEN. Spe ciaal geschikt voor ZENUWZIEKTEN en HARTKWALEN. Vervangt alle beste MEDICIJNEN. Per flesch f 1,75. Alleen verkrjjgbaar bjj de Importeurs MIDDELBURG. TE KOOP Adres Bierkade 203. Seissingel R 206, Middelburg. mm mm Grjjs gemoltonneerde Jongens- en Mans- Pantalons en Borstrokken, goede kwaliteit, doet uw voordeelalsmede nog eenige soorten ongebleekte katoenen Kinder- en Vrouwenhemden en geel keper Kinder- Pantalons. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. is als Zjj gaat Adres Remjjn, Molen, Segeerssingel. zoo goed als nieuw. Adres Leliestraat W 131. Te huur of te koop boven direct te aanvaarden, gemakk. voorw. Inlichtingen Korte Noordstr. E 11. is Akker'» Abdijsiroop een gewaar deerd middel doordat het de slijm, kweekplaats van bacteriën en bacillen, oplost en verwijdert, is bovendien ziektekiemdoodend en bevat toch geen vergiften of verdoovende middelen. §8 daarom het middel zonder weerga tegen borst-) en keelaandoeningen, bronchitis, catarrh, asthma, influenza. 1. Weggebruikers, weest oplettend 2. Bestuurders van rij- en voer tuigen, geleiders van dieren, houdt den rechterhand van den weg 8. Wijkt bij het tegenkomen naar rechts uit; 4. Wijkt bij het inhalen naar links uit; 5. Wijkt, indien gij wordt ingehaald tijdig en voldoende naar rechts uit 6. Laat bij kruising den bestuurder, dien gij aan de rechterhand hebt, voorgaan 7. Houdt vooral ook in bochten den rechterkant van den weg; 8. Neem u bijzonder in acht in bochten, waar het uitzicht niet vrij is; 9. Geeft aan, dat gij voornemens bent vaart te verminderen of halt te houden 10. Geeft aan, dat gij voornemens bent van richting te veranderen; 11. Geeft op de juiste oogenblikken duidelijke en goede geluidsig nalen 12. Houdt halt, indien de veiligheid zulks vordert 18. Voetgangers op wegen en rij wielpaden, geeft ruimte voor het passeeren 14. Denkt aan de bestemming der rijwielpaden. Flink persoon biedt zich aan als of iets dergeljjks. Brieven onder letter P. bnreau van dit blad. voor de morgenuren. Adres Krommeweele K 108. Gevraagd tegen 1 Februari of later in de huishouding, genegen alle werk te verrichten. Adres Singelstraat 174. gevraagd. J. C. Laroes, Bree E 218. gevraagd bij Mevr. GraafhuiB, Bogard- straat D 47. Mevr. Ghjjsen, Noordstraat L 128, vraagt met Mei een die kan koken en zelfst. werken, v. g. g. v. Gevraagd een Adres Spanjaardstraat F 75. Mevr. Boiljson, Stationstraat 270, vraagt tegen Mei a.s. liefst eenigszins bekend met koken. Hulp van tweede Meisje aanwezig. Zich aan te melden 's avonds na 8 nnr. gevraagd, per half Jannari en 1 Februari. Te bevragen bjj Willemsen, Dienstboden kantoor, Noordweg 47. Mevr. Gbijsen, Noordstraat 128, vraagt met Mei een flinke die kan koken en een net tweede MEISJE beiden v. g. g. v. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. Mevrouw Hackenberg—van der Hi], Molenwater, vraagt met Mei eene tweede voor heele of halve dagen. Adres Nieuwe Poortstraat 194. Mevrouw Blauw, Dam F 161, vraagt voor dadelijk of 1 Februari een boven de 20 jaar gevraagd. Adres Visser, Balans 109.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1926 | | pagina 3