Firma F. if DEN BOER ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Firma MANTZ BALJEU, I. JOU 4 ZOOI. N.V. Boekdrukkerij en Binderij Firma S. DE VOS. No 13 Maandag 31 December 1923, Acht en twintigste Jaargang, Verschijnt 's W «easöagsmiddaga AdverteatiëM knumes tot uiterlijk 12 aar !9,»0.,Kein.oira« worde* aats he( Burean Spanjaards!raat 1 71. Telefoon 238 Uitgevers: LITTOOÏJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Ondergeteekenden wen- schen bij den aanvang van het jaar 1924 aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een rijk gezegend jaar toe. VEE RE. CHR. A. HOLTHUIJZEN. Korte Delft G 24. Uurwerken. J. M. STERZENBACH. J. VERHAGE, P. BLOK v.h. A J. Brevet. Bakkerjj. W. P. MALJERS, - Markt. Gedistilleerd en Wijnen. Wed. H. VERHAGE - Markt. Café „Juliana". CORNS. HENNING. H J. M. SIES, Markt C 3. FIRMA M. E. S. Hoek Lange Burg, Markt. L. LEIJDESDORFF, Firma M. W. VAN AARTSEN, HUGO WILLEMSEN. G. A. WESSELS en Echtgenoote. MAISON CHIC. Mej. J. DE DREU. Specialiteit in Haudschoenen. p. f. Langedelft A 92. A. J. LAHR Langedelft, Magazijn „De Zwaluw". H. RABBERS Co C. L. CASTENMILLER— w. P. CORNELISSE. A. LOOTEN, Sigarenmagazijn, Lange Delft A 93. SCHILDERS. p. f. L. DEKKER, P. BUIJS Dam. P. DE PAGTER. Firma Wed. C. J. KOOMAN. H. C. HENGSTMANGERS. P. H. RECHSTEINER, ANTOINE VAN MIERT, Schilder, p. f. L. Giststraat F 176 J. J. DE VLIEGER. P. SANDERS. p. f. St. Janstraat H 203 H. v. d. BRINK. p. f. St. Janstraat, M. G. BERGER. C. POLDERMAN. P. BAKKER. CH. VERDAASDONK ZOON. 8ELUKKIG BIEOWJAAR. Familie PUNDKE M. VERBURG ZOON. FIRMA SPAAN. B. F. TE ROLLER. B. C. VAN DOORNUM. Drogisterij. Varkensmarkt K 39. p. f. C. ROZEMOND. Handel in Rijwielen en Kachels. Gravenstraat. p. f. C. SANDERS. A. LEIJNSE, Gravenstraat. Slager. p. f. J. SCHEENLOOP. G. VAN KLEVEN en Echtgenoote. K. P. BRUSKET. A, HOLLEBRANDS. J. F. V. D. PUTTE. C. J. POLDERMAN. Handel in Melk, Boter, Kaas en Eieren, p. f. Gravenstraat. J. W. MINDERHOUT. p. f. Varkensmarkt I 317-18. G. NOOTENBOOM. J. GABRIËLSE Wz. De ondergeteekende wenscht Vrienden, Bekenden en Begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. M. J. PLUUMERS, Smid- en Kachelmaker, St. Janstraat. G. M. SMOLDERS. F. MALJERS ZOON. J. J. COZIJN. J. DE HAMER, Slager, A. P. DE WIT. P. DOETS Zn., Gortstraat. Fa. A. v. d. Weel Middelburg J. LAVOOIJ. L. POLAK. H. BRAKMAN. C. MOENS. L. W. VAN DIERENDONCK. J. A. BECKERS, J. C. MERK Jr. L. COHEN, Kapper. Th. J. DE BAKKER. Wed. A, M. VAN 'T WESTENDE. J. L. DE TROIJE Az. en Echtgenoote. Melkhandel, p. f. Korte Geere. B. J. GOEDHART. ALFRED WöHLER. p. f. Het komende Jaar zij u met Godes zegen tot een blij her denken. Lange Burg C 111, Middelburg. P. VERKLEIJ, P. M. TINBERGEN, A. LEIJNSE. J. ADAMSE, Segeerstraat H 75. Kapper. GEBROEDERS VAN DORT. L. JANSE, Nieuwstraat. A. FRAANJE, Boekdrukkerij. H. DE LANGE, K. KANON en Familie. GEBR. v. FLIERENBURG. Ondergeteekende wenscht zijne geachte Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig jaar. Electrische Schoenmakerij, Dampoortstraat. Wed. P. J. KOSTER, Molenstraat L. TIMMERMAN. J. GUIRAN, Nederstraat O 198. Fijne Bonbons, Drops, Biscuits, Chocolade en Suikerwerken. F. W. DE BUKVIEL. P. JOZIASSE, Nederstraat. Rund- en Varkensslagerij en Worstmakerij. P>rSJ« Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maat berekend Groots letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeeilge voorwaarden Amsterdamsche Boterbandel, Gravenstr. C. van Aartsea, blikslager, Pottenmarkt S. Adriaame, brood-beschnitb Langeviele A. van Aartsen, bierhaudel, Korte Giststr. 0. Adriaanse, koster Gastbuiskerk Wed. C. Abrahamse, Melkh. Spanjaardstr. J. J. Arnoldi, in Kruideniersw., Pluimstr J. B. Boom, Coiffeur, Gravenstraat W. den Boer, St. Janstraat I 96 D. P. Barto, schilder, Gortstraat I 335 J. Barentsen, in kruideniersw., Vliss.straat Th. A. Brouwer, vh. D. de Bruijn, Langev. A. P. M. v. d. Berge, Noordpoortstraat J. Blok, kleermaker, Oude Kerkstraat W J. Boone, winkelier, Segeerstraat C. Botbijl, winkelier, St. Janstraat P. Baan, in kruideniersw., boek Segeerstr. Wed. C. Brouwer, in petroleum, Molenb. B. Bosman, in Bieren E. Breel, in groenten en fruit, Langeviele A. Bostelaar, koopman, Lange Giststraat P. D. Berkeveld, in aardap en groenten V 72 Lion Cohen, Vleeschh., Gravenstraat J. J. Oappon, bakkerij, Noordsingel J. van Damme, broodb Korte Gortstraat Pirma Damen, drogisterij, K. Noordstraat A van Dalen, mandenmaker, Breestraat J. P. Drioel, in kruideniersw., Wagenpl. J Djjke, in koloniale waren, Langeviele A. E. Dronkers, bakkerij, Heerenstraat J C. Deïst, glas- en aardew., Pottenmarkt W. Daniëlse, melksl. en sleper, Havendijk Wed. L N. van Eenennaam, in kruideniersw. M. van Fiierenburg, koopman, Breestraat J. Gabriëlse, café „De Kooph.", Markt C. Geertse, tabak en sigaren, Gravenstraat C. Govertse en Echtgen., slager, Nieuwstr. J. R. Grool, in suikerw., Rotterd. kade Pa Gabriëlse, go d voor den boerenstBurg Gebr. Groenenberg, Timmerlieden, 't Zand P. de Hamer, slager, Gravenstraat A. van Heijl, scboenm., Noordweg R 30a J. P. Hooikamp, bakkerij „De Voorzorg* Pirma M. W. Gildernisse, in wijnen enz. J. J. Hendrikse, tuinman, Verwerijstraat Van Iren en Ecbtgenoote. St. Jorisstraat J. H. Isendoorn en Echtgenoote P. F Joosse, slager, Eigenhaardstraai C. de Jonge, in rijwielen, Hoogstraat G. Jacobse, in brandstoffen, Vliss. straat C. H. Koolwijk, slagerij, Krommeweele I. D. Karreman, Vlissingsche straat P. J. Kokké, winkelier, Koestraat 295 Mej. D. J Koppejan, Zusterstraat I 239 J. C. Koppejan, in petroleum, Zusterstraat Gebr. Lorier, sleperij, Armen. Schuitvlot C. J. M Lameijn, koopman, Gravenstraat M. Lejjnse, melkhandel, Nieuwstraat J. J. Laroes, Pluimstraat J. Leijnse, in groenten, Vlissingsche straat J C. v. Loo, 2e h. meubelmag Spanj.str. J. Minderhoud, café Segeerstraat A. Minderhoud, groenten enz., Nieuwstraat N. Minderhoud, café en bierb. Gravenstraat F. J. van Maaren, tabak en sigaren C. A. Murk, in suikerw. enz., N. Haven J. A. Malgo, barbier, Molstraat A. C. Malgo, barbier, Segeerstraat N Moens, melkhandel, Hoogstraat W. Minderhoud, café Beddewjjkstraat B. P. Montenari, koopman, Zusterstraat W. J. Net, in steenkolen, Zusterstraat H G. Net, in suikerwerken, L. Breestraat J. Neve, café Varkensmarkt P. Neve, in manufacturen, Gravenstraat W. van Ouwerkerk, Punt J. Outerman, koper- en bliksl., Zusterstr. I. Paauwe, Koffiehuis, Stationstraat C. Pieters, Spanjaardstraat Jac. A. v. Puftelea J.Az., schilder, Burg J. Pieterse, slager, Kapoenstraat A. Pouwelse, in groenten, Wagenaarstraat M. de Regt, bakkerij, Molstraat W. Roose, stalhouder, Bree W. J. van Riel, Bleek W. Reijnhout, zeilmaker, Kinderdijk J. de Rjjke, melk en groenten, Gravenstraat J. Schuit, winkelier, Winterstraat L Simonse, Pluimstraat E 226 P J v. Simmeren, v.h. Ovaa, Gravenstr. L. Schout, mr. schoenmaker, Turfkade J. Sanderse, in aardappelen, Heerenstraat Iz. v. Slujjs, in petroleum, Lombardstr. J. v. Sluijs, in kol. waren, N. Oosterstr. J. v. Tatenhoven, in suikerw. KI Vlaand. M. C. W. v. Tiel, winkelh. „Vooruit" W. Verscboore de la Houssaije, Gravenstr. J. Verbuist, handel in brandst. L. Geere J. F. Verniel, in suikerw. Beddewijkstraat S. Vinke, sleper, Verwerijstraat N 157 L. J. Verbeek, Koningstraat E 256 Chr. de Visser, sleper, Smidsbolwerk Wed. Verhagen, in kruideuiersw Zusterstr H. de Wagter, Smid, N. Oosterschestrant C. J Witte, calé, Gravenstraat J. Wiegel, chef bakker Broederband Jac. Wattel en Echtgenoote, in Groenten, Oud Arnem. Pad. P. de Wolf en Ecbtgenoote, Noordweg A. v. d. Welle, Nieuwstraat JZwigtman, in kruideniersw. Schuitvlotstr. P. Boogaard, Karelsgang. W Adamse en Echtgenoote, timmerman A. Burger en Echtgenoote, bakkerij de Hoop H. C. van Beveren en Familie J. J. Burgs en Eohtgenoote, schoenmaker M. Brouwer en Echtgenoote, slager A. Caljouw en Echtgenoote M. Caljouw en Echtgenoote, bode A, H. S. Commelin, slager A. C Cuveljé en Echtgenoote A. I. Contant en Echtgenoote, smid Wed Daane J. Dingemanse en Echtg., serg. vliegtuigm L. C. Douw en Eohtgenoote, manufacturier De familie Franke P. Geldof en Echtg. handel in brandstoffen J. K. Geldof en Echtgenoote, sluisknecht P. J. Goeman en Echtg. Café de Vriendsch. F. Giffard, gemeentewerkman Joh. de Jonge en Echtgenoote, winkelier J. A. Luyk en Echtgenoote, bakker L. J Maljers en Ecbtgenoote veerknecht A. P. Minnöbo en familie, winkelier H. G. Oorschot en Echtg. Rijksveldwachter G. M- Poppe en Echtg., vrachtrijder J. Poppe en Ecbtgenoote P. Polderman en Ecbtgenoote, hovenier P. Stoel en Echtgenoote, Rijksveldwachter C. Volkers en Echtgenoote, melkhandel LITTOOÏJ OLTHOFF. Uitgevers „De Faam". p.f. p. f. Fpne Bonbons en Chocolade, p. f. Kortedelft G 9. Sigarenmagazijn. Korte Delft G 21. p. f. p. f. Lange Delft. p. f. p. f. F otograaf. Markt, p. f. Heeremnodemagazijn „London". p. f. p. f. Firma SAM VAN OS, p. f. Hofleverancier, Markt C 10 Wijnhandel en Gedistilleerd, p. f. Markt C 2. p. f. De ingezetenen van Middelburg en Omstreken een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht Langedelft B 154. Dames-Modemagazijn. Langedelft, p. f. p. f Kleedingmagazijn. p. f. CAFE RESTAURANT „CENTRAL", JAC. VAN LEUR, p. f" Lange Delft Magazijn „De Vlinder". DE KEUNING, p. f. Korte Delft. J. C. W. ALTORFFER. (Directeur J. P. v. Rigtekbn). Middelburg, 1 Januari 1924. In Fijne Vleeschwaren. Specialiteit in Boterhamworst, p. f. Korte Delft Grossier in Sigaren en Sigaretten, p. f. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar bieden wij onze geachte clientèle de beste wensohen aan. Magazijn „De Hoop", N.Z. Dam F 150 Visch- en Kaashandel. p. f. Vleeschhouwerij en Spekslagerij, p. f. Dam Z.z. 95 Lood-, Lei- en Zinkwerkerjj. p. f. Dam 154 Lange Giststraat. Salon voor Scheren en Haarsnijden, p. f. Heil en Zegen zij toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers in 1924 door J. P. DEN BOER en Echtgenoote. Lokaal Giststraat F 181. Heeren- en Kinderkleedingmagazijn. p. f. Giststraat 180, Middelburg In Bieren, Gedistilleerd en Limonades p. f. Middelburg. Coiffeur. Coiffeur. Paardenslagerij. St. Janstraat, Uw beste aangewezen Adres, p. f. Agent Lev. Maatschappij „Vesta" en Lijkdienaar. p. f. St. Janstraat I 44. CAFÉ „DE WITTE BALON". Eerste klas Biljart. Electrische Piano. Aanbevelend, J. MUNTER, p. f. St. Janstraat I 54-55. In Tabak, Sigaren en Sigaretten, Houten en Steenen Pijpen, p. f. St. Janstraat. Bier en Limonade, p. f. St. Janstraat. St. Janstraat I 99. Kaas-, Visch- en Klompenhandel, p. f. Gravenstraat. In Galanteriën. Gravenstraat, p. f. Gods besten Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers in 1924. D. M. GEUZE en Echtgenoote. Zusterstraat 242. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Gravenstraat. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakker. p. f. Varkensmarkt. Coiffeur Varkensmarkt. p. f. Fruithandel, p. f. Gravenstraat. Pathéfoons. Pianohandel. p. f.- Varkensmarkt. Electrische Wagenmakerij, p. f. Gravenstraat I 254. Handel in Tabak, Sigaren en Sigaretten, p. f. Varkensmarkt. Smederij. De ondergeteekenden wenschen aan Vrienden en Kennissen een gelukkig jaar toe. G. M. SMOLDERS. F. v. HERCULES. Goud- en Zilversmid, p. f. Gravenstraat I 255. Gravenstraat, p. f. In Brandstoffen. Schilder, Glazenmaker en Behanger. Handel in Feestartikelen, p. f. Vlissingschestraat. In Koloniale Waren, p. f. Vlissingschestraat. V er koophuis. Vlissingschestraat. p. f. Bij de intrede van het Nieuwe jaar onzen Vrienden en Begunstigers onze lartelijke gelukwensch aangeboden. Vlissingschestraat. Vrachtrijder Goes, Vlissingen en tusschenliggende plaatsen, p. f. Vlissingschestraat 161. p. f. Heerenkleeding. Lange Gortstraat 20 p. f. In Manufacturen. Gortstraat, p. f. Brood- en Banketbakkerij, p. f. Korte Gortstraat K 12, Winkel „De Zeeuwsche Boerin" Handel in Boter, Fijne Vleeschwaren enz. p. f. Korte Gortstraat. Schoenmaker. p. f. Timmerman en Aannemer. p. f. In Manufacturen, p. f. Gortstraat 333. De ondergeteekende wenscht Vrienden, Tekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. jange Gortstraat. Kachel- en Rijwielhandel. En Gros. En Detail. f. Gortstraat bij de Markt. Rund- en Varkensslagerij, p. f. Lange Geere, Glazenwasscherij en Glazenmaker^ p. f. Hoogstraat. Heeren- en Dames-Kleermaker, p. f. Nieuwe Haven I 117 Ondergeteekende wenscht zijn geachte Clientèle, zoowel binnen als buiten de stad een gelukkig Nieuwjaar. A. WILLEMSE, Hoogstraat I 124. Ondergeteekenden wenschen hun geachte clientèle een gelukkig voorspoedig jaar toe Mej. M. KLAP. P. POORTVLIET. Sleeperp, Kalvermarkt K 276. FIRMA GEBRS. ONDERDIJK. Meubelmakers en Behangers. p. f. J. ARENDSE, Schoenmaker, gediplomeerd reparateur. Heerenstraat. p. f. Kaashandel. Heerenstraat H 131. p. f. Touwslager. Heerenstraat H 132 P- f- Middelburg. A. DE STEUR. Boter- en Kaashandel. P- Segeerstraat H 89. Rund- en Varkensslagerij. P- f- Segeerstraat H 90. P- f- Vischhandel „Noordzee". p. f. Electrisch-Technisch Bureau. p. f. Nieuwstraat G 226. P- f- Ondergeteekenden wenschen hunne geachte Clientèle een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Fam. J. H. VERMEULEN, Beurtschipper. Kinderdijk P 94. Bellinkstraat G 190. Lood- en Zinkverwerker. p. f. Nieuwstraat. p. f. Handel in Brandstoffen. P- Lange Breestraat O 181. In Koloniale Waren, p. f. Smederij. p. f. Nederstraat. p. f. Bedden- en Matrassenfabriek. p. f. Nederstraat O 188. p. f.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1