Fa. S. DE VOS, OPRUIMING Sam o s ff. P. 1ALJËRS Markt. Fa. I ff. TAN AARTSEN, van der harst, Kerstboomartikelen, allerfijnste „DE ABDIJ". liritoe! ViriIi», 5T\ ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Eerste blad. Mooi Weder Goud en Zilver Hazelnoten, Cocosnoten, Pinda's, Zalm, Blikgroenten FIRS» H WE O. C. PATERIK, Visitekaartjes met Cadeau 11 Firma F. B. den Boer. Mert-ltan en KRANSJES Fa. i. tapten, Lanpiele K 214. Gelukkige Paren RINGEN van VERWACHT liele l 214. Portoria Wijn Opruiming Uw plicht is het Huismoeders GEESTDRIFT. Prima zuivere Cacac, Roode en Witte Port J. PIETERSE, Kapoenstraat. G. M. KRIJGER v/h Timmermans Speciale aanbieding BONTHOEDEN tegen zeer voordeelige prijzen. Bisschopwijn 75 et. per flesch. Roode, Witte Bessenwijn Kamerkacheltje met Buisje. No it Woensdag 12 December 1923, Acht en twintigste Jaargat gt Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Shakespaere. SlCkiCZ' ?Q8tl)3l8p8l. lokt kijkers voor onze étalages van Meow adres Lange Burg G 111, la buis links vanaf de Markt, Middelburg. Telefoon 79. ATTENTIE! aan concurreerende prijzen. M. YAANÏÏ ZAL IK HANDHAVEN profiteert van de BUITENGEWONE GOEDKOOPE van De groote chicgue modellen f 8.50. De kleine modellen Meisjeshoeden f 5.50. Alle Vilthoeden f 2,50. MIDDELBURG, VLISSINGEN, Lange Burg 20-21. St. Jacobstraat 28. RECLAME-AANBIEDING voor slechts f 1,50. 15, 20, 24 eeat per balf pond De Winkel De Zseuwsche Boerin, Profiteert thans een zeer lekker en licht Koekje 10 cent per ons 25 cent per half pond. Tel. 469. Zeer fün 17 eent per ons. GÖRNEBBEAF 10 cent per güs. Zegt bet voort. M. VAANE, Een prima flescb f 120 per flescb verbonden door nlenw adres Lange Burg G 111, le buis links vanaf de Markt, Middelburg Wijnhandel, x Gedistilleerd. Markt G 2, Middelburg. Levert U prima f 1,30 per Liter sn f 110 per flescb SAMOS a f 1.00 per flesch. 70 cent per flescb. ?osrts vele soorten. VAANE. Een lading BRUINKOLEN Telefoon 505 W P. WATTEL, Telefoon 152 J G. BURRIMK. gevuld met Cream 20 cent per ons. Tel. 469. ',-VV:.ViVVV-;ivV-v - V -XV ■>-" Vl v: Y-sU'-'i "irYW. v! C. VAN DER KLEUN, Rover DamesrSJwial te ksop wegens omsfandlgbadsa, dubb. rem f 40 Gewoon DamesrUwisl voor f 30-, Eenlgs sterke HeereE- ril wielen van f 20.', f 25.* er* f 30 Een Jongenstwist voor f 30 Adres Dam Z Z 8 93. Ontvangen SNIJBOONEN, DE PLAA, Langeviele. kan bet publiek profiteeran LANGE DEIFT B 120 Versch^iut 'a Woensdagsmiddags. Adverteatiëis kBSKep. tot uifcerlijfe 18 uur skkgomomoM worde® aas het Barean Spanjaard straat E 71. DE Ppys der Advertenties i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 'i -naai berekend, Grooto lettors naar pUabsruisnte. Bij abonnement van 1000 of 500 regeis voordeeiige voorwaarden. De arbeid waarin wij genot vinden, is een genees middel tegen pijn. „Op een winteravond, toen de maan helder scheen", deelt de levens beschrijver van Beethoven ons mede, „liepen wij door een nauwe straat in Bonn. „Stilriep de groote compo nist uit, terwijl hij voor een klein onaanzienlijk huis bleef staan, „wat is dat voor geluid Dat is mijn sonate in F. LuisterWat wordt die heer lijk gespeeld Midden in de finale hield men plot seling op, en een stem riep snikkend uit: „Ik kan niet meer spelen. Ze is zoo schoon; het is onmogelijk, dat stuk recht te doen weervaren. Och wat zou ik niet willen geven, om naar het concert in Keulen te kunnen gaan„O. zuster," zei een tweede stem, „waarom zich verdriet te schep pen, wanneer er toch niets aan te veranderen valt Wij kunnen nauwe lijks onze huur betalen". „Gij hebt gelijk", zeide de eerste spreekster, „en toch wensch ik, dat ik nog eens in mijn leven goede muziek mag hoo ren. Maar het helpt toch niet." „Laat ons naar binnen gaan," zei de Beethoven. „Naar binnen gaan riep ik uitwaar zou dat voor die nen „Ik wil eens voor haar spelen", hernam hij opgewonden, „zij heeft gevoel, genie en verstand Ik wil voor haar spelen en zij zal de muziek ver staan. Neem mij niet kwalijk, ging hij voort, terwijl hij de deur opende en een jongen man zag zitten, die aan een tafel schoenen lapte, terwijl een jongmeisje treurig op een ouder- wetsche piano leunde „Ik hoorde mu ziek en werd daardoor verleid binnen te komen. Ik ben musicus. Ik ik heb ook eenige woorden opgevangen van uw gesprek van zoo even. Gij zoudt willen dat zal ik u eens voorspelen?" „Heel gaarne" zei de schoenmaker „maar onze piano is zoo slecht en wij hebben geen muziek". „Geen muziek" riep de componist uit, „hoe is het dan mogelijk dat dit jonge meisje o, vergeef mij voegde hij er bij ziende dat zij blind was, „dat had ik niet bemerkt. Speelt gij het dan op gehoor Maar waar hoort gij dan de muziek, als gij geen concerten bezoekt „Wij hebben twee jaar te Brühl gewoond en daar hoorde ik een dame naast ons spelen. Des zomers ston den haar ramen s'avonds gewoonlijk open en dan liep ik buiten op en neer om naar haar te luisteren". Beethoven zette zich voor de piano. Gedurende al de jaren, dat ik hem kende, heb ik hem nooit beter hoo- ren spelen dan voordat blinde meisje en haar broeder. Het oude instru ment zelf scheen geïnspireerd. De beide toehoorders waren als betooverd door de heerlijke klanken, die door de kamer zweefden, den rhythmus de cadans, het zwellen en wegster ven der toonen, toen plotseling de eénige kaars in het vertrek flauw be gon te branden, flikkerde en uitging. De blinden werden opengeworpen, en er kwam een stroom van maanlicht de kamer binnen maar de speler hield op, alsof hij in gedachten verdiept was. „Wonderlijke man zei de schoen maker fluisterend, „wie en wat zijt ge toch „Luister" riep de meester uit, en hij speelde de eerste maten der sonate in F. „Dan zijt gij Beethoven" riepen de jongelieden uit, verrukt dat zij den grooten meester hadden herkend. „Och, speel ons nog eenmaal voor," voegden zij er bij, toen hij opstond om heen te gaan „nogslechts eenmaal"! „Ik zal een sonate aan 't maanlicht improviseeren" zeide hij, terwijl zijn blik staarde op de glinsterende ster ren die zoo zacht schenen aan den wolkenlooze hemel. Toen speelde hij een droevig maar allerheerlijkst thema; zacht bewogen zijn vingers zich over de toetsen, evenals het maanlicht over de aarde. Hierop volgde een wilde elfenpassage in trippelmaat een soort van grillig tusschenspel, gelijk de dans der elfen op het gras. Daar na een vlug gespeelde finale een snelle trillende maat; vlucht, onze kerheid, onbestemde vrees lagen er in; zij voerde ons mede op haar ruischende wieken en vervulde ons al len met verbazing en aandoening „Vaarwel", zeide hij terwijl hij op stond en naar de deur ging. „Zoudt ge nog eens terug willen komen vroegen broer en zuster tegelijk. „Ja, ja," zei Beethoven snel, „ik zal terug komen en het jonge meisje eenige lessen geven. Vaartwel!" Toen wendde hij zich tot mij en voegde er bij „Laten wij spoedig teruggaan, om die sonate op te schrijven, nu ik ze nog in mijn hoofd heb." Haastig spoedden we ons naar huis terug, en eerst toen de dag reeds lang was aangebroken, stond hij van zijn schrijftafel op, mef de geheele partituur der Maanlicht Sonate in de hand. Wij vestigen bijzonder de aandacht op een zeer eigenaardige en merkwaar dige reclame, die in dit Nr. van ons blad per advertentie wordt aange kondigd, n 1. op het Sickesz' Voet balspel, dat een voetbalwedstrijd in miniatuur geeft, waaraan ongetwijfeld alle voetballiefhebbers zullen deelne men. Nog nimmer is, voor zoover ons bekend, zulk een typische en bij zondere reclame bedacht. Geen spel is ter wereld zoo populair als het voetballen. Dat men nu als op een schaakbord thuis als het ware een voetbalmatch kan spelen, is zulk een origineel idee van de firma Sickesz, dat er geen voetbalenthousiast in den lande zijn zal, of hij zal dit spel willen hebben en volgen. Dat daarbij nog kostbare geld- en andere prijzen aan de oplossing zijn verbonden, is een bijkomstige omstandigheid, die de animor voor de mededinging nog belangijk zal vergrooten. Barfertpa üStssüd vhu Middelburg. Van 310 Dcc. BEVALLENB. de Nooijer, geb. de Nooijer, z. F. Damen geb. Corré, d. A. den Hollander, geb. Roseboom, d, OVERLEDENJ. de Jong, 65, j. wedn. van J. Hujjsman, P. Kole, 42 j. geb. met M. Westveer, C. S. Benett, 78 j. (verdere gegevens onbekend), 0. Joziasse, 88 j. geb met A. Krijger. MviirtvBUi». Gekoelde magere Lappen 55, Gezouten Hutspot 35, Gesmolten Rund vet 50, Hoofdkaas 50 cent, alles per pond. Beleefd aanbevelend, NOORDSTRAAT MIDDELBURG. Telefoon 544. I) UUHIVIlllUUl U, Bloed wijnen 120 cent per flescb. Samos 95 en 110 cent per flescb. Roode en Witte Port 100 cent per flesoh. Californowijnen 80 cent per flesch. BOCKBIEREN. Vooits vele soorten. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1, Tel. Int. 317. tS^WERAL TE Adres Eigenhaardetraat P 219. Wij le'eren U, 100 Naamkaartjes, netjes bedrukt, met 100 Enveloppen daarbij CADEAU één onzer bekende MAPPEN POSTPAPIER. Die altijd koopt de beste waren, Zal zich veel geld kunnen sparen. Vriendelijk aanbevelend, Korte Gortstraat. TE KOOP nog eenige Zangkaèt en een Pracht-Voliè-e. Adres W. Midavaine, Beisweg R 158. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel Int. 317. Wederverkoopers flink rabat. Aanbevelend, Wegens p'aatsgebrek te koop in prima staat voor spotprijs. Adres Veersche Singel S 31. Wij hebben voor de Kerstdagen nog een flinke partij gereserveerd, welke wij aanbieden h 75 oent per flesch (flesch in den prijs begrepen) GROENMARKT. i X" x s - xv v - - - - van zeer voordeelig. Galanterie- en Speelgoedtnagazijn, Lange Noordstraat. om ze eens te probeeren die allerfijnste „DE ABDIJ". Wat bent U gewoon te gebruiken DURE BOTER?? of een Margarine soort?? In beide gevallen raden wij U aan eens EEN proef te nemen met Gebruik ze eèns om te braden en smeer ze Uw kinderen op het brood. U zult dan zelf zien dat allerfijnste „DE ABDIJ" door de moderne en geheel nieuwe bereiding aan de spits van alle merken staat en ze gerust iedere VERGELIJKING met NATUURBOTER kan doorstaan. TOCH KOST DIE ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ" maar 32V2 cent per i/2 Pond- Waarom zou U niet eens probeeren?? Duizenden Huismoeders uit alle standen deden het voor U en bleven geregelde verbruiksters. Vraag ze Uwen winkelier en stel U niet tevreden met een namaak. Let op het merk dat BESLIST OP IEDER PAKJE MOET STAAN. 20 cent per pond. MANDARIJNEN 6 voor 25 cent. De echte Gillette mesjes f 1,90 per Dozijn. De prima Olive zeep per stuk nu 13 cent. Celluloid Zeepdoos, prima nu 13 cent. Pracht Heerenkam, Celluloid, 16 cent. Portretlijsten, zeldzaam, nu 17 cent. Haarkammen, 10 soorten,bijna voor niets. Haarcrêpes, niet te veel meer, per stuk 7 cent. Parfumespuiten, prima. 69 ct, Poeder Pompeia, groote doos. 79 cent. Poeder d'Orsay, groote doos, 59 cent. Crème de Beatrice, pot, prima, 69 cent. Crème de Beatrice, groote pot, 79 cent. Prima leeren Portemonnaie, voor dame of heer, uitzoeken, 79 cent. Leeren Damestasschen, van de gewone tot de modernste, voor elk aannemelijk bod, daar alles weg moet. Borstelgarnituur met drie borstels en plank, prima kwa liteit, nu f 1,99. Yardleys Lavender Water voor den spotprijs van 79 cent per Flacon. Old Cattage Lavender, bijna voor niets. Manicure, zeer modern voor elk aannemelijk bod. Komt eens zien. Sigarenkokers echt leer f 1.99 Portefeuil'e, prima leer 199 cent. Kinderspeelgoed, als beeren, poppen, auto's telramen ^enz. vanaf 10 cent. Scheerkwasten eerste soort 29 cent. Kleerborstels vanaf 10 cent (haar). Klokjes, schitterend 145 cent. Pijpen, voorheen f3 50 nu 79 cent. Tandpasta, alle soort, voor ongelooflijk lage prijzen. Spiegels voor de keuken en de slaapkamer, zeldzame koopjes En nog veel meer, wij kunnen het niet noemen, maar kom eens zien, nog slechts 3 dagen kunt u van deze koopjes profiteeren, slaat nu in, ook nog een paar fijne leeren city bags te koop. Als u niet koopt verspeelt u geld. Alle genoemde artikelen worden onder garantie voor echt verkocht en als zoodanig voor ingestaan,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1