Reclame Aanbieding Overhemden, agazijn „London", R. A. BASTIAANSE, Liebesgaben. Rondt" P, A. PIETERS, ipcursus. Leidsche Wollen Dekens. NitapttM fioprislriit S! 51. liilt Zonneklaar 18 t 1111 e wezen „DE ABDIJ" IBS'/a cent per half pond. lie i Brielisscli St. liooï GEOPEND LI. HOFÏiN, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Slechts 2 dagen Vrijdag en Zaterdag a. s. 7 en 8 December a contant. Ziet Etalage. Geen zichtzendingen. Langevieie K 404. Boter Si Nicolaas. Banketletters. Letterbanket. Spritsietters. Borstplaat. Op den al reeds laag gestel den prijs gedurende de maand December op Vulkachels en Caionifères. INHMMMHI tateiÉi, Isièü i Miciietten ZUURKOOL. LB.~VAN HOLTE FOCUS' Mm en Mn vanaf 45 een! Mitei latapparalen voor den reis maf f 1,15. gf Fa M. W. VAN AARTSEN, fijne Advocaat en Punch. 33 A. 1STKBTB A.KKBR INHOUD NAAR EIGEN KEUZE. öam Zuidzijde 6 58. Telefoon No. 56. it Ïf CÜ j^üi. Tochthand, Tochtvilt, Tochtdekens enz. FaBELDERCM &VAM ROO b Te koop een Kamerkacheltje. Een nette Ondergoed- en Verstelnaaister biedt zich aan. I.VERELST, Pottenmar&t A. VAN HOOFSTADT, VAN HOUTENS CACAO. v/h TIMMERMANS, Noordstrad, Een G0EDK00PE Groente is Mr prims Mil 10171. St5@raif®ifj8i8. Vraag! onze f ij n e Boeren jongens, Wijnen, Oedistilleerd enz. L ROSSE, Balans, Middelburg. la Sf. lieaiaai pehenkan vindt 0 ruims keuze «eimiid No 10 Woensdag 5 December 1923. Acht en twintigste Jaargang Rechtbank Amsterdam. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, SViiddeiburg. En Gros. En Detaü. Markt 2 Middelburg Wijnhandel - Gedistilleerd Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF, Postrekening 42280. Telefoon 238- wu LANTAARNS, BELLEN, en verdere Rijwielbenoodigdheden. TEGELPLATEN, HOUT- en TURFBAKKEN, VUURSCHERMEN. Firma C. P. GILDE, Seisweg. Motor- en Rijwielhandel. Telefoon 200. Proporllons^GostriictfO!? MaafcoiisLattion, Bekroond met de Zilveren Medaille. MIDDELBURG. Eiken «taf geopend van EO-3 aar, Donderdags vsn 10-12 na; eK 1-2 rar, Woecsdsg- m Zaterdagavond im 7-8 sar. i?ssk 1 ?Ct» mn één tot 10.000 galden, per d&g bercfccod. Inlichtingen omtrent Spearbusjes worden gaarne verstrekt. dat de allerfijnste HT de beste SS. Dank zij de moderne superieure en zeer hygiënische bereiding heeft ze gegarandeerd dezelfde voedings waarde als 'N Al U DU BOTE II en kost ze toch snaar Vraag ze nog heden uwen winkelier en Iet op het merk ABDIJ op ieder pakje. Waar NIEMEIJER'3 hpar geuruenspreidf; Chocolade, Suikerwerken, Tabak, Sigaren en Sigaretten. NTJ hebben wij weer voor U ont vangen een groote partij groote bussen Ook Van Houtens Cacao los uitgewogen voor 3272 ct. per 5 ons. Prima kwaliteit versch ontvangen. Aanbevelend, St. Nicolaas-Geschenken GEBR. WAGENAAR is BREE E 281. Pitna nitgeworeu SPINAZIE en SPERCUBOONEN. 25 rent per pond 0E PLM LANGEVIELE Vlissingschestraat, J. LEIJNSE. Firma A. R. DE MUIJNCK Onze SCHAREN wettig Ged. on MESS EN zijn goed, om ze later met succes voor u te kunnen s I ij p e n. Scheermessen, Kwasten, Scheerdoozen enz. Verschat 's Woe*sdagsmidd«g8. AdvertoRtië» kusae® tot uiterlijk 12, uur «uwageuonie» wordew aaj# het Bureau S^anjaardstraat E 71. FAAM PrUs (8«w MtertoBliSe Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 snaai plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte, Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeeligs voorwaarden. Oneerlijke concurrentie Federatie - Tandborstels. Voor de vierde Kamer stond terecht de 32-jarige J. S. H handelsagent, be klaagd van oneerlijke concurrentie. Firma B. Meindersma, den Haag, is alleenvertegenwoordigster voor Neder land en Koloniën van de Hygiëne Com missie der Internationale Tandartsen federatie. Deze Federatie heeft een specialen vorm van tandborstels in dertijd ontworpen in 3 grootten en de modellen worden door verschil lende fabrikanten nagemaakt. Aan beklaagde is ten laste gelegd, dat hij ter misleiding van het publiek deze nagemaakte modellen valschelijk heeft doen voorzien van de woorden Hy giëne Commissie der Internationale Tandartsenfederatie, zijnde een ge^ deelte van het handelsmerk, dat door de Firma M. in 1921 werd gedepo neerd, ter wering van het vermelde misbruik. Beklaagde voerde aan dat vele andere fabrikaten met opschrif ten gelijkende of eenigzins gelijkende op het origineele merk, in omloop zijn. De officier van Justitie, Mr. P. v. Heynsbergen, eischte f 100,boete subsidair 3 maanden hechtenis, onder uitdrukkelijke mededeeling, dat hij, in geval, dat deze overtreding weder zou geconstateerd worden, uitsluitend gevangenisstraf zoude eischen. BnrgerSpe Svsad vu S9idd«Ifeurg. Van 26 Nov.3 Dec. ONDERTROUWDJ. Veldstra, 26 j. en J. G. van der Hoek, 26 j. P. J. Tavenier, 66 j. en S. Bliek, 37 j. A. Hnisson, 24 j. en A. Bouwens, 21 j. GETROUWD A. F. Bogaars, 54 j. en E. Pluijmers, 45 j. J. W. Antheunisse, 27 j. en A. J. J. Labruyeere, 22 j. J. A. Ruy- tenburg, 31 j en C. P. G. Lievense, 22 j. F. Verrjjk, 24 j. en C. Semeijn, 25 j. BEVALLENJ. C. A. M. van Dijek, geb. van der Keilen, z. C. J. Kingmans, geb. Lonws, d. J Smaardijk, geb. Baagens, z. W. Hoek, geb. v. d. Driest, d. Ouderdom m gezondheid De oude dag verklaart niet noodzakelijk nierzwakte, rugpijn, stijfheid der rpiaren, rheumatische pijnen en last met de urine bij menschen op leeftijd want terwijl som migen jong zijn op 80-jir.igen leeftijd, zijn anderen oud als zij 60 zijn. Maar de oude dag brengt gezondheids wijsheid. Oude menschen zijn verstandig door de harde ondervinding, en zij zeggen „Wees opgewekt, maar ga niet iaat naar bed. Vermijd zware maaltijden en buiten sporigheden. Neem lichaamsoefeningen en de noodige rust". Zoovelen verwaarloozen deze eenvoudige regels en worden bijgevolg te spoedig oud. Foster's Rugpijn Nieren Pillen passen oude menschen. Zij regelen de urinewegen zonder de maag, lever of ingewanden te verstoren. Zij bevrijden bejaarde personen van rugpijn, verminderen dm aanleg voo- rhtumatiek en helpen om de kwade ge volgen van urinezuur op het gezicht, het geheugen en het gehoor tegen te gaan. Duizenden danken hun goede gezondheid aan Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn NierpMen Maagpiilen Zalf Levert U prima kwaliteit Witte en Roode Port f 1,30 p. Liter Samos f 1,en f 1,40 per flesch. Roode Zoete Wijn f 1,30 en f 1 50 per flesch. Vraagt onze alom bekende Aanbevelend ,®®n slecht humeur, slapeloosheid en schele hoofdpijn worden vaak veroorzaakt door leverstoornissen. Foster's Maagpillen zullen het kwaad spoedig overwinnen. Zij wekken de lever op, en worden aanbevolen ot het genezen van galzucht, verstopping en maagkwalen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f0,65; in apotheken en drogistzaken. Wij verzenden voor U pakketten met „Liebesgaben" voor Duitschland. Verpakking gratis, wij berekenen slechts posttarief voor verzending, ongeveer f 0,90. 10 nCt. Korting I i O alt &s heste fahrieien sa tsps sonsurFesreMs prifzea, vindt U in groote sortering in het Magazi]® van Grondig onderwijs in het Patroonteekeneti, knippen en bewerken van Moderne Dumeskleeding, zooals COSTUMES, MANTELS, ROKKEN, BLOUSES enz. Engelscbe, Fratische en Weaner Coupe. Begin van elke Cursus den le« en 15en van elke maand Patronen verkrijgbaar Billijke condities. Be'eefd aanbevelend, C. H. ALFRED VlfÖHLER, Gediplomeerd aan de Modrn-Akademis te Leipzig Nieuwe Haven I 117. if® -j' üif iESTCOi. Adres Vlksingscht» straat K 64 TE KOOP een MANTELPAK (mant 47), een BAK- SLF.BE, een groote VERGULDEN LIJ ?T en GASKRONEN. Adres Balans E 111. Adres Bellinkstvant G 193 boven. gevraagd (ook Meidemvasschen). Adres busreau van dit blad. Cutex-Artikslen voor Nagelverzorging. Odeur en Haarwater van L. T, Pi ver Complete Scbeerdoozon gevuld met le soort Artikelen, Luxe doozen fijne Toiletzeep. Celluloid-Artikelen enz. enz. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, STER-TABAf^ een Zaak in Beleefd aanbevelend, s 1 Gravenstraat 278. Muziekstaacdera, Vioo'ikleedjes, Mandoline Linten, Busten, Plnquets, Piccolo's. Prachtbanden van Beethoven en Mozart Sonaten enz. Muziekhandel, Markt, Steeds le kwal. Lamsbout en Cotelette» 75 c.t, Puik Scbapenvieesch 55 ct,, prima Gek. Biefstuk 75 ctRosbief, Rollade en Stukjes 60 ct,. Magare Lappen 55 ct., alles per 5 ons. Voor 10 gulden ;.au bons wordt 25 cent terugbetaald bij COHEN, Gravenstraat. Haf biste adres vaar het opdoen van Prima lekker van smaak. Omdat het is EIGEN INMAAK, a 6 cent per pond. UITGEWOGEN SPINAZIE 25 cent per pond. SCHOENMAGAZIJN DE AREND. Large Burg B 12. Telef. 517. PRIMA Zie Etaiage. vanaf f 1,50. Spotprijzen. '95 5® Lange leordstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1