n, i. M. HOFMAN, i POOIILSI, f luwte!, I, Z. E. 1. - Dam 31-32 - Middelburg, i lOOO pond prima fijne Amandei Speculaas 1^ CADEAU» In het Verkoophuis Gortstraat K18 Verkoophuis Gortstraat K 18, r 1 L: un Ik ia/ige attorwe/i. A St. Nicolaas-Cadeaux. Jumpers, N Je Bijenkorf W6 Zeer geschikte SintNicolaas-Cadeaux St. Nicolaas-Gadeanx J Brandstoffen. Ie M. Brandstottei VISSER MIJN, Wit- so Tarwebrood (5SS&II Fnrél lassclen ea Fijn Goed ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. St. Nicolaasfeest. Dames 6,50, 5,75, 3,95. LUXE MANDWERK, Firma L. Qabriëlse, f ik kan je Si NT NICOLA AS ST. NICOLAAS-ARTIKELEN. Firma H. SPAAN. No 8. Woensdag 21 November 1923, Acht en twintigste Jaargang, Tweede blad. H. RiBBERS Co EIBELIIQIZIJI Vul-, Spring- en Fopartikelen (Surprises), G. M. SMOLDERS, Vlissingschestraat K 62. S11GUIHOSE. MODEVAKSCHOOL VOOH DAMES EI MEISJES, zal vanaf DONDERDAG 22 NOVEMBER tot en met WOENSDAG 5 DECEMBER Groote sorteering Manufacturen, Gemaakte Dames- en Kinder-Ondergoederen, Werkmansgoederen enz. enz. een REUZEN-OPRUIMING houden van plm. 500 Leidsche Wollen Dekens, Bezoekt onze Magazijnen Je [beste adres voor alle soorten Zandstraat Q190, Middelburg. I W. P. DE JONGE, Gravenstraat. J. M. HUIJGREGTSEN, GOEDKOOP BEHANGSELPAPIER JOZ. BLIEK v/h Tavenier C. A. MURK, Nieuwe Haven 1115. Yersch$&t 's Woeaadagsmiddags. Adrertemtiëa kamaem tot uiterlijk 12 uur aamgemomea wordea aau het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Zelfs vreuwen klagen. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. mooi en nist dmr, vindt D In alls kleuren, kil van af f 6," tot f 50,- In St. Hicolaas Geschenken vindt U ruime kenze. Lange loordstraat. MIJN ZUURKOOL is weer voorhanden, ook PRIMA SNIJBOONEN geeft aan Uw verlichting een gezellig aanzien. Om deze passend te krijgen in kleur en vorm, in Uw Salon of Huiskamer, moet gij over een ruime keuze kunnen beschikken. Wij hebben honderden kappen in alle kleuren en vormen voorradig en kunnen bovendien nog voor U maken wat gij wenscht. Oude Kappen worden op ons atelier opnieuw over trokken. Onze Toonzalen zijn dagelijks geopend. Tevens Maskers, Pruiken, Baarden, Papieren Mantels, Steken, Staffen enz. BOGABDSTRAAT D 53. Opleiding voor de examens als Cosüsmière, Conpense en Leerares, Tevens voor eigen gebruik. Ochtend-, Middag- ea Avondlessen naar keuze. A. ZONNEVELD, Molenwater N 50. ter sere van het ST. ÜICOLAASFEEST aan lederen kooper van f 2,50 een groote zak fijn AMANDEL-SPECULAAS cadeau worden gegeven. Wil gaas steeds v«ort ssn uiterst lage prijzen te verkopen Verder deelen wij mede, dat wtJ vanaf DOHDERöAB o, ¥®öf minder dan de helft der waarde. Bus allen naar het want dat IS en BLUFT JE ADRES. - BISCUITS „DE LINDEBOOM" (WED. B. VAJV DOESBURG) Amsterdam DEMI-LU NE, enz. FAMILY-ASSORTED ook in LUXE-VERPAKKING. LANTAARNS, BELLEN, en verdere Rijwielbenoodigdheden. TEGELPLATEN, HOUT- en TURFBAKKEN, VUURSCHERMEN. uit de beste fabrieken en tegen coneurresrende prijzen, vindt U in groote sorteering in het Magazijn van P. A. PIETERS, Firma C. P. GILDE, Seisweg. Motor- en Rijwielhandel. Telefoon 200. Oudste Adres voor H. VAN DRIEL, Langeviele. Voorhanden een groots sorteering Reismanden, Papiermanden, Handwerk* en Breimandjes, Bourgogne- mandsn, Theepotmandjes, Japansche Fruitschalen enz. enz. Langeviele K 388-89. GROOTE KEUZE Vraagt onze prijzen. ls en blijft bij Wit brood 16 ct. Tarwebrood 14 et. Bogardstraaf D 37, M'burg. Een groote partij in voorraad. Vraagt Stalen. Breestraat O 157 - Middelburg. Groote voorraad in Driehoekkachels, Geëmaill., Gegoten en geslagen Fornuizen, Sleekachels enz. Allerlei soorten 2de hands- kachels. Ook In ruil. Daarom vraagt ieder kind gaat eens mee kjjken bi] is KONINGSTRAAT E 245. KOFFERS Het bekende Adres. DE FAAM PrQa dar AdwortontiSa a Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 oent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement Tan 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden Wij leven in een drnkkenden tijd. Zelfs vrouwen klagen somwijlen. Het is een feit, dat velen op een crisispunt zijn aanbeland, waarop of hun gezondheid moet lijden of zij hun werk moeten opgeven. Duizeligheid en pijn in den mg zijn waarschuwingen van opkomende nierkwalen. Laat uw werk dan een poos rusten gij hebt gebiedend rust, ontspanning en frissche lucht meer levenszonneschijn noodig. Ovarwerking strijdt met onze levens- eischenal te vaak is zij de oorzaak van nieraandoeningen bij vrouwen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen voldoen aan alle eischen. Zij herstellen de onge makken en onrust, veroorzaakt door nier- verschijnselen als urinaire kwalen, rugpijn, waterzuchtige zwellingen, rheumatiscbe pijnen en zenuwoverspanning Zelfs gevorderde nierstoornissen als nier- zand, nier- en blaasontsteking, spit, rheu matiek, nierwaterzucht en ischias worden met succes bestreden door Foster's Pillen Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per do«s. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerplllen Maagpillen Zalf ma,,».I,».' '9 Aanbevelend, Het van ouris bekende adres vcor alle mogelijke FEESTARTIKELEN bericht het gereed zijn met een Rsuzen-Collectie welke niet in de Etalage maar binnen zijn geëtaleerd voor geheimhouding van dit feest. Alles wat U bij anderen niet kunt koopen. Beleefd uitnoodigend, Uw dw. Dr., Sanguinose is een zuiver plantaardig bloedmakend middel. Het bevat ijzer in organische verbinding héél weinig maar aldus, dat het gemakkelijk in het bloed opgenomen wordt, en de maag niet bederft. Dit is een groot voordeel. Omdat de zwakste gestellen de Sanguinose verdragen, daarom wordt zij voortdurend door meerderen genomen. Omdat menschen die het gewone staal niet verdragen, door de Sanguinose zoo merkwaardig opknappen, daarom maakt zich de Sanguinose met den dag meer vrienden. Sanguinose is beslist het beste middel in zwakte en algemeene verslappingstoestanden. Zij kost f 2,per groote flacon van 300 gram; 6 fl. f 11, 12 fl. f 21,—. Bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg bij: C. A. SCBULTE Co L Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co, Vlasmarkt K 157 Aangesloten bij de Vareenigmg voor M. V. S. Gravenhage Kon. goedgekeurd. Inschrijving van nieHwe leerlingen onder de lesuren aan de school en 'an 12 en 4,305,30 uur bij de Directrice ''dI- 1 - y'. V V y. M~,v' SSiufr;'Cskjr'vFï **am:c T* preóentëeren verdoogt de geBsddgfte/ycb Voedzaam Croguant, 9 Ede van smaak., Hygiënisch verpakt Fngevöi Uw isveranc/er geen voorraad heeft gelieve U zich tot ons te wenden en wft voeren Uwe besteding rechtstreeks uit. Fabrikanten van de bekende FROU FROU met den „LINDEBOOM" MOCCA- TRIL- 1RACTHEEROOSRUMMY CHOCOLADE-MOCCA-S7ANGEN merk CHOMOSA) MO CC A-S 7AAFJES merk MO FIFA); BUI 7 ER-F ING ERSMARIE; Uw eerste taak 's morgens zij zorg te dragen voor goede ontlasting. Tenzij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz. Foster's Maagpillen genezen verstopping, regelen de lever, maag en ingewanden, en versterken zoodoende uw geheele gestel. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65 in apotheken en drogistzaken. prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, Schilder, Glazenmaker en Behanger. rRuwe, schrale^ huid. barsten. r i F. fl kloven, sprin-* 1 \i-f, gende lippen. winterhanden en voeten. Gebruikt Doozen v„ 30. 60 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Daar is de ST. NIC0LAAS-ETALA6E gereed, Hij is ruim gesorteerd in Cho colade- en Suikerfiguren voor ook in CHOCOLADELETTERS vanaf 5 per stuk en verkoopt lekkere versche gebrande Olienootjes voor 6 cent per ons, 13 cent per half pond en 25 cent per pond. Minzaam aanbevelend. Een uitstekend adres voor het opdoen van Zooals ALLE JAREN een RUIME 8,0 RTEERING Ook een Prachtvolle Sorteering in en ander LEERWERK. Ook LUXE en HUI8HOUDELIJKE ARTIKELEN.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1