Eerste Blad. Fa Wed. C. PATEB1K, Voorioopig Bericht I ST NICOLA AS-ET AL A GES D. C. BOUWENSE, Magazijn „De Hondt een St. Nicolaas-Snrprise, Overweldigende Reclame-Week! Columbia Import Shop, üqlielslooties GgïïaaitalBrfcïïOflw Bruin Speculaas OUDERS lit lisje levraagd 'M net Loops J. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. f 8,50. "HSS Voorradige Vilthoeden Groote Wandelbazar, Fa 1. KENIi, LaipiÉ 1214. Aangemoedigd RECLAME-WEEK» uitverkoopen. TafelnargariM Fa I. MM! Laipiele K 214. Üfgfzp J! ZVILÜV". rieden Ggöpaid t 84 cent. IJUTllLJellii J. F8H UI. Veere. Werkhuizen» Dienstbode. No 7. De Stervenden. Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. Voorloopige kennisgeving. Volgende week op b aia 2 mz%r door ONS SUCCES bij onze vorige ;jzu!!en wij 0 alsnog in de gelegen- beid steiien van onze SPOTPRIJZEN fe profiteeren. Daar wij geen ruimte genoeg hebben om ai onze Winter goederen te bergen, zullen wij alle fvOORRADIGE WINTERKLEEBING EN COLBERT-COSTUUMS Ziet slechts naar onderstaande prijzen Wie dus zijn voordeel doen wil, kome eens kijken in de LANSEDELFT B 113 - Hoek Nieuwe Kerkstraat - MIDDELBURG. Gevraagd een Jongen Voor den Hoest hebben wij voorhanden Werkvrouw gevraagd WerkwreutM nette Dienstbode, De Belgische Kousenhandel. Woensdag 14 November 1923, Acht en twintigste Jaargang, YerschJB&t 's WoeBsdagsniMdag». Ad vertornt! feu»ae» tot uiterlijk 18 uur anageaome» Wör&e» aan het Bureau Spanjaardslraat E 71. fcgj» sï®t" Uitgevers: LITTOOIJ OL.THOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. LANGE BURG, MIDDELBURG SPECIALE AANBIEDING worden tegen spotprijs opgeruimd ZIET ONZE ETALAGES NEDERLANDSCHE CHRISTEN VROUWENBOND Afd. MIDDELBURG. LICHTBEELDENAVOND Bovenzaal Sociëteit „DE VERGENOEGING," Groote Markt, VRIJDAG 16 NOVEMBER A.S., 's avonds 8 uur. Het leven van H. M. de Koningin en dat der Oranje-Vorsten, zoomede eenige opnamen der Jubileum-Feesten, toegeiicht door den Heer H. DEN BOER, v. 's-Gravenhage. Toegang voor Leden vrij Niet-Leden, ook mannen, f 0,25. DONDERDAG 22 NOVEMBER hopen wij met de gereed te zijn Onze Sorteering is geweldig en onze prijzen zijn zoo laag gesteid, dat zij alles zullen overtreffen KORTEDELFT G 3 en F 25 MIDDELBURG VERZEND NU geheel voor verzending gereed Verpakt in KISTJEL, kant en klaar Voor den inhoud ziet de Etalage Hst is ia iw Mang rast aw inkoopen ie wachten tot wij p- rssd z'jn. WIJ hebben een nog weer uitgebreide sorteering das vorige jarsn. Zie onze volgende annonces Werk aan huls, f 14,50 Winterjassen m. fluw. kr. f 11,50 Jongensjassen vanaf - 7,90 Kinderjassen - 4,25 Fietsjekkers - 6,90 Jekkers met tijgerbont gevoerd -18,75 BI. Duffelsche Bonkers -16,75 Heeren-Ulsters pr. kwal. -15,25 f 6,90 Fantasiehroeken vanaf f 2,05 Gabardine Jassen met zijde gevoerd -19,50 Gabardine Damesmantels-15,75 Wollen Manstruien - 5,95 Wollen Mansvesten - 4,85 Colbert-costuums vanaf -10,90 42 36 met Overslag, Nieuwe Sorteering Nieuw Adres LA NGE B U RG C 111, Eerste Huis links van de Markt Firm J ML van Heusden. Boterbabbelaarsbakkerij, Firma W. G. BAL Firma Gebroeders HILDERNISSE, VRAAGT ONS 25 cent per half paal 16 16 Kalfsvieesch (Stukje?) f l.io. kalfslapjes 90 sent Gekoeld VSe^ch 55 Alles per 5 ons. P. JOZIASSE, Nsdurstraat. geeft Uwe kinderen de zuivere van J. TEN DOESCHATE, Zwolle. Warm aanbevolen o.a. door Proff. Wefers, Bettlnk te Utrecht. Billijke prijs. Verkrijgbaar Drogisterij Noordstraat, L. JANSE. Firma Gebroeders HILDERNïSSE. üagmeisja, GEVRAAGD. Tweedo Meisje, een Depot van den alwaar verkrijgbaar zijn KOUSEN m SORKEft ia de beste kwaliteit sa tegen de goedkoopst mogelijke prijzen. De goedkoopste AANBREI* INRICHTING in Nederland. Aanbreien van ssn paar Vrouwen* voeten met prima Wol DE FAAM Va» 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maai plaatsing wordt slechts '1 maal berekend, Qroote letters naar plaatsruimte. Bij bonnement van 1000 of 500 regels voordealige voorwaarden, Het Hoofdbestuur van het Neder landsche Roode Kruis vraagt ons plaatsing van het volgende De brieven om hulp die wij de laatste weken uit Duitschland hebben ontvangen zijn ontzettend Met geen droge oogen zijn ze te lezen. Voorbeelden Een brief van een jongen uit een arbeidersgezin, werkzaam bij een ad vocaat„wij hebben niets meer te eten 5 alles verkocht, zend mij één gulden voor mijn broertjes en zusjes". Een brief van een 18-jarig meisje „Moeder is van uitputting gestorven". Van een geestelijke „Ik sta aan het hoofd van een klein ziekenhuis. Er zijn patiënten, die in twee dagen niets meer hebben gegeten". Uit een ander schrijven „Wij gingen een bekende delicatessenzaak voorbij. Een man bleef er voorstaan en drukte z'n gezicht tegen de ruit. Plotseling zakte hij in elkaar en als men hem wegbracht kon hij slechts uitroepen honger Iemand uit Nieuwied naar Holland gekomen, om hulp te halen, vertelt: „de toestand is hier zoo, dat wanneer ik zonder iets terugkeer, ik wel een kanon kan nemen en alles doodschie ten, omdat de meuschcn uitgeput van honger, niets meer te verwachten hebben". Nog een voorbeeld: Op het oogen- blik staan weduwen van hooggeplaatste ambtenaren bij de banken en vragen aan hen die ze verlaten om een aalmoes. Een generaal schrijftIk heb van daag mijn laatste paar laarzen ver kocht voor een stuk brood. Het Nederlandsche vo'k moetstfun verkenen, gelijk de ardere volkeren dit doen. Wij zonden een vertegenwoordiger naar Berlijn om met de Regeering en speciaal met den Minister van Voedsel voorziening alsmede het Duitsche Roode Kruis te overleggen hoe het beste te helpen. Wij stellen ons voor teneinde meer eenheid in de hulpverleening te brengen de vertegenwoordigers van bestaande Nederlandsche Organisaties, die thans reeds hulp in Duitschland bieden en waarvan wij hierbij om onverwijlde opgave van hare adressen verzoeken tot een bond te vereenigen. En dit speciaal met het oog op een te houden algemeene openbare col lecte waarvan de opbrengst in nader overleg tusschen de verschillende corporatiën zou zijn te verdeelen. Doch in afwachting van het rapport van onzen vertegenwoordiger en het samenstellen van een bond van de verschillende organisaties vragen wij U Stuurt nu reeds geld aan het Hoofd bestuur van het Nederlandsche Roede Kruis, Prircessegracht 27, Den Haag, onder aanduiding: „Duitschland" of „Nederlanders in Duitschland", want de hongerigen kunnen niet lang meer wachten. Verstelnaaister vraagt Adres Nieuwstraat 225. Onze Reclame-Jas Waterdichte Regenjas Tafel Margarine A. O L Reclame Keuken 75 cent per pond 60 1, ,1 voor Loop- en Winkelwerk. Adres Firma de Jong Co. voor den Vrijdagmorgen. Adres Mej. Timmermans, Pottenmarkt. Wij geven cadeau bij een pond een pot Jam of een pot Appelsiroop, een Gemberkoek, een blik Sardines, een blik Leverpastei, een half pond Koffie, bovendien bij een kilo Tafelmargarine eea paar Klompen. Ir «9e sinds 1741 bestaande X.t'aimne'sMiaeSe L 27, koopt men de alleen echte Zeeuwsche, Koukerbsche eii Pomburgsche Boter- babbelaars h. 15 ct. per ons. In doosjes verpakt 50, 75 en 90 ct. per stuk, is dit het meest welkome St. Nicolaasgeschenk. Aanbevelend, SCHiEUR KALENDERS, DMSLAGXALENIIERS, ALMANAKKEN, ZAK- en KANTODftASSENOAS, in diverse prijzen voorhanden hij de Katjesdrop Knoopjesdrop Haverstroopastilles Hoest Melange An ij «tabletten Bruire Kandij per ons 16 cent i> n 14 per stuk 68 per ons 11 „LEVENSDANS," doop HOLLAEMDER. Prijs in band Blcchts f 0.90, Voorhanden bij da voor den Vrijdag. Liefst uit den boeren stand. Adres Veersche singel S 130. Nette jonge Werkster vraagt Adres Zusterstraat I 205. voor Vrijdag gevraagd. Adres Noordbolwerk M 231. Wegens teleurstelling terstond gevraagd een flinke Adres Café „Centraal", Langedelft. voor de morgenuren. Zondags vrij. Adres Krommeweele L 35. Gevraagd een v.jor de morgenuren. Leeftijd boven 14 jaar. Adre. Noordpoortstraat M 5. Mevr. Ghijsen, Korte Burg D 9/0, vraagt een net 15 a 16 jaar, bij voorkeur ook kunnende verstellen. Zich aan te meiden 's avonds tussohen 7 en 8 uur. Adres Langedelft B 146. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een net leeftijd 17 k 18 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd tegen 1 Dec. v, g g v Aanmelden Donderdag van7b!, tot 8bs uur H-ercngracbt M 39. Terstond of met December GEVRAAGD. Adres P J. Cornelia, Ritthem. bij den Heer

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1