Speculaas f. P. 1ALJEBS, Ml. Mapzijn „De Hondt," W. DE KAM. Ylasmarkt Firma H.L.HENDRIKSE. Wil- en Tarwebrood, Vulkachels. Xaotelkachels, Driehoekkachels, Plattebuiskachels, Vloerplaten, Fornuizen, Firma J. II. m Heusdeo A. Z. fc. E - Dam 31-32 - Middelburg, Een üldst voor iedere Msïïoüw en Naaister bij J« O, MERK, CADEAU. Zelfrijzend Bakmeel Profiteert van ons systeem Ziet onze speciale DEKEN-ETALAGE. vanaf f 24,90. Wees eerlijk in uw oordeel Een verstandige Huismoeder! Neemt één proef met allerfijnste en gebruikt dan nooit geen andere meer! Duizenden en duizenden verbruikers in alle standen MF Hoort U er ook bij Het is uw plicht verstandig te bezuinigen I Voor Binnen- alliflijili üsiip JE ABliJ" •"MtllH nihil! -fltMilH il-ffilf iiilitil M HENDRIKSE-KNAPEN J. MEI, Spanjaardstraat. Melange „DE ABDIJ," HUTKOFFERS QE ABDIJ Klein Pakhuis COLOMBIAIMPOIT SHOP. Laoys Delft I 113, hoek' Nieuwe Kerkstraat, MiDOËLi BEKENDMAKING. NIJ v/h TIMMERMANS, Noordstraat geëmailleerd Keukenfornuis. Het vorig jaar zoo geroemde van 12 cent per ons, is GE REGELD VERSCH voorhanden. Per Vs blik 10 cent per ons. De beste Melange STEUR, Segeerstraat Fijnste Melange Boter Dam Zuidzijde G 58. Teiefoon No. 56. WtT PRIMA VETLEDEREN SNEEUWSCHOENEN a f 7,00. WINTERPANTOFFELS, MUILEN en KINDERWERK. Groote omzet door laag winstpercentage, waardoor U voor de BILLIJKSTE PRIJZEN de BESTE KWALITEITEN ontvangt. W. P. DE JONGE, Gravenstraat. L. JANSE, Korte Noordstraat. INGELSE v. h. Fisgen, n de ruimste sorteering en uiterst concurreerend in prijs. Gravenstraat - Middelburg. Te OveiWeD, Boorden en Manchetten Kippenren zonder Roesthok Voorts een menigte ARTIKELEN die wij alle ver beneden fabrieksprijs verkoopen. MODEVAKSCHOOL ¥008 DAMES EM MEISJES, Woensdag 17 Ostebssr Ha 3. A&TftrfaatMtau Mantels. iantel-Costuums Rokken, Blouses enz H.RUIJTEIBURS, Schultvlotstr. 210 GORTSTRAAT tegenover de Nederlandsche Bank. hebben wij weer voor U ont vangen een groote partij groote bussen VAN HOUTENS CACAO. Ook Van Houtens Cacao los uitgewogen voor 3272 et. per 5 ons. Prima kwaliteit versch ontvangen. Aanbevelend, 1e Kwaliteit Lamsvieesch, Bouten en Coteletten, Vraagt Prijscourant. A. LEIJNSE, Segeerstraat. Bij elk poncf a 60 cent, i/2 pond fijn Speculaas CADEAU. - M. VAANE. Jaarsma Vulhaard. Prima kwaliteit merk Crescent. Per pak a 1 pond f 0,24 zakje a 3 f 0,70 Verwacht eerstdaags de bekende p r i m a kwaliteit APPELMOES in bussen, merk de Betuwe, waar wij zoo'n succes mee hebben. Ontvangen alle soorten Blikgroenten. Extra aan bieding Snijboonen en Spercieboonen per T/i blik f 1,—. f 1 Extra zware mst öuliligls zolsa sa Mijzers, alles handwerk a f8,00. N.B. Voor mij wordt niet om Reparatie aan de deur gevraagd, maar wordt op verzoek gaarne afgehaald. WOLLEN DEKENS 12.-, @.-, 8.25, 6.90, 5.25, 4.75 GEBLOEMDE CHITSEN DEKENS Prima Vulling en Overtrek 11.25, 8.75, 7.90, 6.90. SATINET DEKENS Groote sorteering in alle prijzen. MOLTON DEKENS Reclame-Prijzen 1.85, 1.65,1.39,1.08, 89 ct. 2-PERSOONS KAPOKBEDDEN met Peluw en 2 Kussens, gevuld met prima onvermengde, dubbel gezuiverde Javakapok Deze prijzen vindt U alleen bij GRAVENSTRAAT MIDDELBURG. Wit brood 18 ct. Tarwebrood 14 ct. ALTIJD VERSCH door den grooten omzet is allerfijnste Melange „DE ABDIJ". L. DEKKER, Dam, - Tele loon 313 en Buitenwerk prima zelfbereide Verfwaren Standolie, Lijnolie, Vuurlak, Ver nissen. Groote sorteering Kwasten, Penseelen, Borstels, Bezems enz., Vensterglas, Behanglinnen, Chemicaliën, Binnen- en Buitenlandsche Spe- cialité's. Beleefd aanbevelend, Prachtig Bruin op de Veersche Singel. Koop Het baste adres voorhst opdoen van is BREE E 281. Voor den Winter hebben wij een groote zending Winterjassen, Ulsters, Fietsjekkers, Bonkers, Jongeheerenjassen en Kinder jasjes ontvangen. Voor een bijzondere Reclame hebben wij onze prijzen extra laag gesteld. Ziehier eenige spotprijzen Winterjassen met fluweelen kraag f 14,50. Ulsters prima kwaliteit 15,95. Fietsjekkers met wol gevoerd 7,95. Motorjekkers met bont gevoerd 18,85. Bonkers prima Duffel 16,75. Jongeheeren Winterjassen 6,75. Kinderjassen 5,90. Blauwe Matrozen Jekkers 5,25. Wollen Manstruien 5,95. Wollen Heerenvesten 4,65. Wollen Sjaals (extra breed) 1,95. Vilthoeden vanaf 0,89. Flanellen Jongensblouses 1,35. Fantasiebroeken vanaf 2,05. Overhemden 1,24. Boezeroenen 1,33. Handschoenen (zware kwaliteit) 0,49. Gummi Boorden 0,24. Linnen Boorden 0,37. Zelfbinders 0,29. Denkt daarom dus aan uw voordeel, en koopt uit sluitend uw KLEEDING In de WANT DAT ISiJE ADRES. geeft aan Uw verlichting een gezellig aanzien. Om deze passend te krijgen in kleur en vorm, in Uw Salon of Huiskamer, moet gij over een ruime keuze kunnen beschikken. Wij hebben honderden kappen in alle kleuren en vormen voorradig en kunnen bovendien nog voor U maken wat gij wenscht. Oude Kappen worden op ons atelier opnieuw over trokken. Onze Toonzalen zijn dagelijks geopend. De Fabrikanten van ZEEMLEER hebben de prijzen VERHOOGD. DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME, BOGARDSTRAAT D 53 Opleiding voor de examens ais Cosinmière, Coupeuse en Leemres, Tevens voor eigen gebrnib. Ochtend-, Middag- en Avondlessen naar keuze. A ZONNEVELD, Molenwater N 50. kOM THUIS KNIPPEN TE LEEREN, J HOOFDDIRECTIE MODEYAISGHQLEN E. H. S. A- I. D TOLSTEEGSINGEL O.z. 54 - UTRECHT Postcheque en Gironummer 76650. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het maken van Te koop een zoo goed als nieuw merk Senking Adres Zmharias Jansenstraat W 114. is thans 75 cent per pond. tag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. TE KOOP een gebruikte, in uitstekende staat verkeerendeorigineele Te bevragen bureau van dit blad. bericht dat hij ruim voorzien is van OOK GROOTE VOORRAAD prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Eeleefd aanbevelend, Haal nog vandaag een pakje voor 321/. cent per 1/, pond m^t bon voor servies bij Honderdduizenden pakjes allerfijnste zijn al verbruikt en 'neoit nog werd een enkele klacht gehoord, dat is de reden waarom allerfijnste Melange „DB ABDIJ" steeds meer geld wint en zijn ver- brniksters bij duizenden kan tellen. Mevrouw, wilt u bezuinigen Bel even op No. 313 en we brengen u gaarne even een pakje van een pond thuis tegen 32% cent Een proef en u blijft klaut. Prachtig bruin braad ze. Aanbevelend, Melange „OE ABDIJ" f DUI5I1UUU, UUUIUUUUl, wordt Uw vleesch of visch als U ze in braadt Heerlijk smaakt uw boterham als U ze met allerfijnste Melange DE ABDIJ smeert. Toch kost zimaar 32% cent per V, pond du3 Huismoeders een prachtige bezuiniging voor U. Steeds versch is ze te krijgen bij Wegens h u w e 1 ij k zijn de Winkels Langedelf I 17 en I 20 van de GESLOTEN VRIJDAG 19 OCTOBER, 't Sigarenmagazijn den geheelen dag. De Kruidenieswinkel vanaf 12 uur. Studie-Piano, Nieuwe Heerenfiets en Mah Tafel. Te bevr. Spanjaardstraut F 54. TE KOOP 2 mooie Tafels, Eiken en Mahonie. Billijke pr[is. Adres Heerengracht M 38. ter overname gevraagd. Brieven onder letter H, bureau v. d blad. Rrrrtttttt No. 317 Juffrouw! Rrrrttttt Rrrrtttttt Hallo U spreekt met M. VAANE, Seisstr, Wil U direct 2 pond allerfijnste Melange laten brengen, zooals we gisteren van U hadden! Ze is fijn van smaak en heerlijk ook om te braden terwijl ze bij U beslist goed versch is. te huur gevraagd, voor opslag van hout, Adres bureau van dit blad. Een flinke|degelijke TE KOOP. Te bevragen Balans D 7. Voorloopig verkoopen wij tegen de bekende lage prijzen als volgt 31 X 34 85 X 38 41 X 43 45 X 48 50 X 52 52 X 56 extra 90 1.25 1.55 1-90 2 26 2 75 prima 80 1.05 1.80 1 60 1.90 (het huis met de roode pilaren schuin over de Nieuwstraat in de Lange Delft). Zichtzendingen, ook van Sponsen en Borstelwerk, worden gaarne verstrekt. Aangesloten bij de Vereeniging voor M. V. 8. 's Gravenhago Kon. goodgokenrd. Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de lesuren aan de school en ?an 12 en 4,305,30 uur bij de Directrice is een boek .voor zelfonderricht a f 1,60 met een gratis appa Jl raat, om te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is. Alsook een boek voor het afwerken van mantels en costuums cn japon nen met 73 gravures en 23 kleuren. Tevens het garneeren met applacatie, smok-, borduur- en kralcnwerk, enz. Alsook de waren- en kleurenkennis van stoffen en materiaal a f 3, Zend briefkaart„Schriftelijke Opleiding Coupeuse en Lecra res". Vraagt prospectus. Alle inlichtingen voor Middelburg en omstreken verkrijgbaar bij Mej. C. VLEUGEL—Florusse, Korte Burg D 12, alsook mondelinge lessen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1