lantoorkacMje MA1S0N H. C v. H1LST MANTEIjMAGAZUN kopptf Parkieten. Agenten gevraagd Tuin- en Lantazaii. «luuuu collectie Beb^apjes PracblïïÈ {talen Kapers lil Flanellen Babe Manteltjes De Bijenkorf". MIES-, MEISJES- EI KINDERMANTELS. ES EI ROKKEN Openbare Vergadering MEUBELEN, 1 J, ÏERSTELLE, Nieawstraai H 32 Gebroken Biskwie fraai LOOPJONGEN Her Iet Dagmsisje gevraagd versche MELK per Liler en per Ftescb Meubelmagazijn „C roos wij k" Te b®op Dagmeisje. Dienstbode. SAHGUINOSE twee Emmerkachels op Vrijdag 12 October a.s. n Complete Meubileering. n Reclame Speculaas Firma W. 6. BAL, Dienstbode, DIE1STBO0E net Dagmeisje. Korte Delft 0 4 en 5, TE KÖÖP Korte oordstraat Middelburg. TB KOOP i 1ste kwaliteit Lamsvleesch Westiandsche Druiven „IN DE KLEINE WINST'V i. Bosschaart-Ooetheer. DU1TSCHE STEENKOLEN JND&Rr mantuw Prima kwaliteit SPECULAAS, ij brengen een uitgebreide sorteering tegen ongekend lage prijzen. Zie Etalage. Zie Etalage. (Alle veranderingen gratis.) Wacht U voor namaak. Vraagt prijs van prima afgewerkte naar eigen en gegeven ontwerp. SSXIEl ET ALiAGrE. Prima afwerking. Lage Prijzen. Aanbevelend, CORNS J REKKERS, TE KOOP: G. ROBIJN Co. Nette Werkvrouw of Meisje een flinken een aankomend Dagmeisje n8tte Dagdienstbode een net tweede Meisje Gevraagd een net Meisje Huishoudster gevraagd. Wewidas 10 Oei i«s- eaftw ÜJ veor dsn vsrtasp SMgr eerste kwaliteit Hoopte provisie, dss moois bijverdienste ia den winter H. F. MINK, Brakstr. O 262. HUISMOEDERS. Q 213 Domburgschuiiviot A. v. Maldegem, Oostkerkplein. pMj t. Ontvangen en geëtalleerd Zeer mooie wollen Kapjes vanaf 75 en 95 cent. mooie garneering vanaf f 1,55. in prijzen van f 1.75, 2.25, 2.75, 3.35 Enz. Enz. 40 cent per pond Magazijn „De Zwaluw". 93 Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond fles avonds 8 uur ia hst Vsrkooplo&aal „MERGUBiüS," laepaortstraat SprRlrer: m. D W. VAR HATTËM, (Propagandist A 1. IJ) Onderwerp Ds aangekondigde loonsverlaging aan de Kon. IR. „Ss Schelde." Toegang vrR. Debat YrU HET BESTUUR g LANGEVIELE K 388-89 MIDDELBURG U gg Levert prima eigengemaakte Bedden en Matrassen gg Demburgsehe, Koukerksche en echt* Firma W. 6. BIL, Krammaweels L 27 TE KOOP: VAN LOO, Wit St. Nicolaas. 14 cent per ons. Telefoon 469. TE ItGOPs 18 cent per half pond. 20 cent per half pond. Telefoon 469. J. J. MINK, Vlasmarkt. QUËEN CAKES Magazijn „DE ZWALUW" Zoo juist eatvaagsn eeo grfiote zending P A R A P L I E 8, la fis Blauwste modelisn, ia prijzen van f 2,25 Tevens opruiming m een f Uns collectie WANDS1STÖKKEH aan extra lage prijzen tiU li, 6EE1SEÜ, Moordstraat, Middelburg. Jaarsma Vulhaard. m huismoeders, het is uw plicht in dezen tijd van Soonsveriaging te BEZUINIGEN in uw huïselijken kring, maar zonder dat uw gezin er onder mag lijden Gebruik daarom allerfijnste omdat die dank zij de moderne bijzonder hygiënische manier van bereiden BESLIST dezelfde voedingswaarde heeft als Natuurboter! Toch kost ze maar 32'/., cent per half pond en is het dus een mooie en verstandige besparing voor U Maar let vooral op het merk ,,A B D IJ". W Bewaar de bons voor die mooie serviezen. - Duizenden verbruikers in aiie standen. Vraagt ze Uwen winkelier. .IJ 9. 2. A&w&HwmS&êm* Beveelt zich beleefd aan voor hot maken en vermaken van Adres Heoronstraat 131. zwarte en blauwe Truien vanaf f 1.95, Boezeroens en Spthemdsn v^naf f 1.30, Flanelhemden f 1.40, broeken vanaf f 0 89, Jaeger Broeken, Borstrokkon, Hemden, Lijfjes, Rokken, Xniewarmers, Roret- warmers, Kousen, Sokken, Papieren-, Lin nen- en Gummiboorden in allo maten en modellen, Wollen Katoenen Dekens, Tafol- kleeden enz. 1 flinke Kamerkachel mst Tegelplaat en Buis, Kolenbak en Turfbak, Adres Langeviele K 233. Te koop een zoo gosd als nieuw Adres Lange Noordstraat L 134 TE KOOP Adres bureau van dit blad. Kamerkache', Petroleum-Hanglamp, Vleesch-Snijmachine, Vleeschmolen. Adres Molenwater 37. VOORHANDEN 60 cent per 5 ons, Wg zijn voorzien van prima echte aan de laagste prijzen. Alsmede dagelijks van wordt op verlangen thuisbezorgd. (Ook Zondags Wordt verwacht prima (geen Engelsche) Vraagt prijs. Villus SAHSiiléüOSUi* IN VACUO. Aanbevolen tegen gebs-efe aars kracht en energie, gedurige vermoeidheid, lusteloosheid en nioedeloosheid, zznuw- hoofdpijn, gebrek aan eet lust, pijn ie den rug en de lenden, kortom alle verschijnse len van Prijs per fl. f 2,— 6 fl. f 11 1'2 fl. f 21.—. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK' VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg bij O. A. 8CHULTE Co., t Delft H 2en PAUL VAN SLUIJ3 Co., Vlasmarkt K 157. Beslist uw beste adres voor prima Gekoelde Vette en Magere Lappen a 55 cent, Gehakt 45 cent de 5 ons. Voor 10 gulden aan bons wordt 25 cent terugbetaald, bij COHEN, Gravenstraat. TE KOOP EEN Adres bureau van dit blad. Te koop wegens omstandigheden een nieuw merk Lion, voor spotprijs. Adres Pottenmarkt K 175 beneden TE KOOP als nieuw, tegen spotprijs. Adres C. Jonkheer, Smid, Noordweg. AFDEELING MIDDELBURG. ummumumnumnnnuunununuuuuumM g FIRMAL. GABRIELSE g S3 blijft steeds het BESTE adres voor m tegen concurreerende prijzen. g mnumuumuununnuuumnpuumnuunuu Zeea ftsche Boterbabbelaars 15 ct. per ons, Doosjes D.jmburg*che en echte Zecuwsche 50 en 90 ct Koakerkscke 42J/2 en 75 ct., koopt men ia de sedert •741 opgerichte BoterbabbeTarsbak- kerij van 2 mooie Mahonie Kroonkasten en een Notenh. Kast, geschilderde Kasten a f 27 50, eenpersoons Ledikant met ressort en 2-deelig genopt Kapokbed voor f 45,alles solied en zwaar, een mooi groot Notenh. Schrijfbureau met dito Stoei, lagen prijs, complete rieten Wieg (Kleed en Zaegraabedden) voor f 12 50, een wit gelakt Kinderbad met Onderstel voor f 8,eanpers. Waschtafal met Marmer f 10, Noten Pianostoeltje3 voor f 6,6 Mahonie Stoelen met gaatjeszitting (zwaar) voor f 21,nieuw, nog enkele Ameublementen voor f40,^Fau teuils met 4 Stoelen leder of trijp, nieuwe zwar9 Ledikanten denk er om met onderlagen f 13.50, verder enkele Keukenfornuizen vanaf f 8, een mooie Driehoekkachel, Kinder wagens enz. enz SpanjaardAraat E 85, Middelburg. VRAAGT ONS een mooie Kamerkachel, insteekkaard voorts nog een paar Gaslampen en Gaskacheltje. Adres Dwarskade G 110. VRAAGT ONS Kinderwagen, Pompadour, bekleed Wiegje, donker eiken Boekenkastje, groote geschil derde Boekenkast zonder Deuren, Bontstel met Maf, koperen Gaalampje voor staand- en hangend licht en 3-pits Gasstel Adres bureau van dit blad. 2 Engelsche Damesfietsen a f 30,- 1 Gazelle Heerenfiets f 35, 1 Heerenrijwiel Eng. f 27,50, Adres Dam Z.Z. G 93. Allerhande on St. Nicolaas 10 ct Allerhande en St Nicolaas 14 Moppen 10 >Per 0118 Veersche Mopjes 14 Perperbollen 8 en 6 LANGE LIJZ&N 5 cent par stuk IJSKOEKFjN 8 cent per stuk. Aanbevelend, KROMMHWEELE L 27. lste kw. Lamsvleesch 60 ct p. pond, Bout en Coteletten. Rund- en Varkensvleesch tegen concurreerenden prijs. voor het zelf maken van CAKES. In ieder pakje bevinden zich 20 vormtjes en een zakje met vruchten, per pakje 20 cent. L. E. RIVIERE vraagt een netten Loon f5,per week. gevraagd voor den Woensdag. Adres Langedelft B 141 boven. Een Firma in LAND- en TUINBOUW- ZADEN zoekt voor den verkoop van hare artikels TE MIDDELBURG. Zij. die eeDige bekendheid hebben met de branche Zaden en ook eenige relaties hebben met de Tuinders en Landbouwers genieten de voorkeur. Brieven letter Z. bureau van dit blad TE KOOP een gebruikte, in uitstekende staat verkeerendeorigineele Te bevragen bureau van dit blad Steeds duurder wordt de Boter!! DE ABDIJ :";*T r' ;j;:v 1 tfcsf A. GEVRAAGD niet beneden 14 jaar. Zich aau te melden bij den Heer O. Boudewijnse, Rouaansche Kade G 136. Wordt gevraagd een omstreeks 25 jaar, zelfstandig kunnende werken en koken, voor nu of later. Adres Boekhandel F. P. D'huy, Burg. Wegens huwelijk der tegenwoordige een gevraagd. Adres Segeerstraat H 107. niet beneden 18 jaar. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een Adres bureau van dit blad. Gevraagd met November voor dag en nacht, leeftijd ongeveer 18 ja r Te bevragen bureau van dit blad. voor de mo-geonren, leeftijd 13 a 14 jaar. Te bovragen Lange Dolft H 7. Mevrouw Mani'?us, Lor.don^che KadeH 66, vraagt mot 1 November wegeus ziekte van de tegenwoordige een Tegen November of later een flink Adres Boekhandel Baurdoux. Gevraagd met November een flinke kunnende koken en netjes werken. Adres bureau van dit blad Zoo spoedig mogelijk een Te spreken 's avonds na 6 uur. Adres J. G. Wondergem, Kleermaker, Korte Geere 360b. Gevraagd een Adres Kortedelft G 16,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1