Magazijn „De Hondt," Roofle en fitte Port Prima Borfleanx fijnen I. F. «JLJERS. Marlt Meubelmagazijn van JOH. A. JüLIAIS, Langeviele 211 een Drijfas, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Groene Kruis Vereeniging. SA MOS NIEUWE BESSENSAP, Ziet Etalage in het TE KOOP: Prachtige Gesmolten Reuzel VERSCH SPECULAAS, f 1,20 en f 1,50 per flesch. f 1,00 en f 1,40 per flesch. vanaf f 1,00 per flesch. Een partijtje MANSPETTEN, Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. „BETUWE" TE TIEL. Zwakke zenuwen. Wat den doorslag gaf. No 50, f Woensdag 12 September 1923. Zeven en twintigste Jaargang, YerschQst 'e Woensdagsmiddags. AdferóeMtiëis bnimsK tot uiterlijk 12 nor asageHomea worde® aan hei Bureau S^anjasrdstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Een natuurbewonderaar. BurgerlQfca Stand van Middelburg. By hard werk. Het Magazijn is verplaatst naar WAL B 47, over de R. Katholieke School. Geopend van 9-12 en van 6-7 uur. Op Zon- en Feestdagen uitsluitend voor dringende gevallen van 12-1 uur. HET BESTUUR. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Grps. En Detail. Ad-vairt«nil$m> zy, dis srwtenlwillsn lezen, kunnen zieb Donderflagoamiddag tütsshen 3 en 4 uur melden ten kantors der H.V. Boemkweekery sn Zaadhandsl „Be nieuws Walehsren", Schrosweg. Heden ontvingen wij een groote zending met 2y2 ons gelijk 20 cent. Aanbevelend, TIMMERMANS, Noordstraat Yerknopbuls „Amerikaan" ONTVANGEN per heele flesch f 0,54 per halve flesch f 0,28 Versch gebrande OLIENOOTJES 25 ct. per pond, 6 cent per ons. VERSCH GEBROKEN BISCUIT. Alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. PRACHTIGE LANDHUISSTOF. MOQUETTE AMEUBLEMENT extra goedkoop. KARPETTEN aan voordeeligen prijs. BUFFETTEN, SPIEGELS, TAFELS enz. lang 4.75 Meter met Schijven, Stoelen en toebehooren; Adres bureau van dit blad. De zoo gunstig bekende JAM van de „Betuwe" te Tiel is in verschillende smaken a 45 cent per pond te bekomen bij TIMMERMANS, Noordstraat Aï AV J. J. MINK, Vlasmarkt Groote uitzoek Oranje* sn nationals Artikelen voor ds a.a. Feestdagen. Firna V. 6. Bil, Irtnmile L 27. FEUILLETON. i. DE FAAM Prifi d«r Advertentie» i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Qroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Een jonge dame zat in de open lucht te schilderen zonsondergang, rood met blauwe strepen en plekken. Een oude boer stond op eerbiedi gen afstand toe te kijken. „Ha!" zei de vrouwelijke artiste, plotseling het hoofd oprichtend en zich houdende, alsof ze niet wist, dat de man daar al een poosje gestaan had, „wellicht heeft de Natuur ook aan u haar schoonheid geopenbaard en u haar heerlijke luchtschilderstuk ken getoond! Hebt ge gezien, hoe door het loodkleurige Oosten de rose vlammen van het morgenlicht hup pelden? Zaagt gij in het Westen de roodgevlekte, zwavelgele eilandjes drijven in de zeeën van vuur? Zaagt gij te middernacht de wolkenkleeden zwart als de raven vleugelen, bedek kend de sidderende maan „Neen, juffrouw", antwoordde de boer droogweg, „sinds ik geen drank meer drink, heb ik nooit meer zoo iets gezien". Van 3 7 Sept ONDERTROUWDP. G. Bolier, 28 j. en M. E. Rouffaer, 29 j. P C. Oorschot, 28 j. en J. P. Blokpoel, 28 j. B. J. A. Stoopman, 26 j. en M. V. J. Schluter, 22 j. BEVALLENN. v. d. Dries, wed. van J. J. Schot. z. J Pannekoek, geb. van dei- Meer, d. C. A. Mantz, geb. Tazelaar, d. H. Kooman, geb. Joosse, d. A. Buijs, geb de Voogd, d. L. J A. Moree, geb. Gillissen, z. W. Pluijmers, geb. Versprille, d. OVERLEDEN L. J. van Gemert, 28 j. gehuwd met J. de Kubber, I. Theune, 74 j. weduwnaar van A. M. v. d Meer. Hoe kan iemand zijn werk verrichten, als hij bij bukken of zich bewegen voort durend last heeft van pijn Hij moet zich dan wel in acht nemen Die hevige rugpijn kan veroorzaakt worden door urinezuur, dat als gevolg van zwakke nieren in het bloed achterbleef en dan dient men opzijn hoede te zijn. Verwaarlozing van dezo waarschuwing lijdt vaak tot nier- en blaasontsteking, waterzucht, nierzand, rheumatiek, nier- of blaassteen, en opstopping van de urine Een verstandig mensch zal trachten dit te voorkomen en het valt niet moeilijk. Leef eenvoudig, vermijd overwerbing, zor gen, laat naar bed gaan en alcohol, en houdt zoodoende het overtollig urinezuur uit uw gestel. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u helpen, als gij een geneesmiddel noodig hebt. Zij werken rechtstreeks op de nieren en blaas, en verdrijven de stoornis verschijnselen uit deze organen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1 75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn IMierpillen Maagpillen Zalf van eigen geslachte varkens 60 cent per pond. Firma VAN OS, Markt 75 cent. Lange Noordstraat C 24. Bestelt heden nog een DIVAN, onmisbaar in uw huiskamer. LINOLEUMS, LOOPERS, BEDDEN en MATRASSEN aan zeer voordeeligen prijs. Beleefd aanbevelend. maken zwakke menachen Zenuw hoofdpijn, pijnen in rug en lenden prikkelbaarheid, lusteloosheid, ge durende vermoeidheid, angst, zon der te weten waarvoor dat alles komt uit zwakke zenuwen voort. Dr. Pol Demade beveelt de San- guioose aan voor zulke lijders en noemt die „een plantaardig toni cum van den eersten rang". Probeer het eens, als gij zwak zijtWat de Sanguicose voor hon derden gedaan heeft, doet zij gaarne ook voor U. Prijs per fl. f 2,6 fl. f 11,—, 12 fl f21,—. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co., De Riemerstr. 2c 4. Den Haag. Flesschen worden teruggenomen. Te Middelburg bij: C. A. SCHULTE Co., E. Delft H 2en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. Prima kw. RundVarkens- en Lams- vleesch, Bout en Coteletten tegen scherp concurreerenden prijs. Gesm. en ongesm. Reuzel 60 cent. Alles per 5 ons. ZIE ETALAGE. Aanbevelend, Krab niet Bedaar de prikkeling en pijn door gebruik te maken van Foster's Zalf. Velen huidkwalen breiden zich uit en ver ergeren door te krabben. Foster's Zalf is antiseptisch en bijzonder verzachtend en heelend bij alle jeukende huidaandoenin gen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken h f 1,75 per doos. Ik was achttien maanden voogd geweest over den jongen Anson. Nu is hij al vier jaar meerderjarig maar hij vereerd mij nog dikwijls met zijn gezelschap. Laatst op 'n middag kwam hij binnen, liet zich in een fauteuil vallen en zei Ik vraag niet dikwijls om raad, maar als ik 't doe, is 't aan u. U is een man van de wereld en Wat is er? vroeg ik, het com pliment afwijzend. Ik ben in een zonderlinge moeilijkheid. Hm geld Neen. Wie is zij dan? zei ik, recht op het doel afgaande. Er zijn er twee, verklaarde hij grijnzend. Wil je er een van trouwen of geen van beiden. Eigenlijk zou ik beiden wel wil len trouwen. Ik haalde de schouders op. Ja, dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik zou tevreden zijn met een van de twee maar ik kan geen keus doen. Dan geen van beide, adviseerde ik. Natuurlijk! U kunt u niet voor stellen, dat iemand verliefd is op twee meisjes. Toch is 't een feit, ik zou elk van de twee graag trouwen als die andere er niet was. Je bent dwaas, zei ik hem maar over die dingen valt niet veel te re deneeren Wie zijn de dames? Grace Maroble en Nora Brin. U weet dat ze allebei aardige meisjes zijn. Ja, dat zijn zealle twee stemde ik toe. Zelfs ik zou het moeilijk vinden, te zeggen van welke ik 't meeste houd. Van wie dan Dat is mijn zaak. Je mpet voor je zelf beslissen. Ze zijn zoo verschillend dat 't lastig is vergelijkingen te maken. Als je een vrouw vergelijkt met een andere, is 't verstandiger, haar niet te trouwen. Ik zou maar wachten op nummer 3, als ik jou was. Ik heb nooit een meisje ontmoet, dat bij hen vergeleken, iets beduidde, verklaarde hijen ik geloof niet, dat het ooit gebeuren zal. Grace is zoo'n verstandig knap ding, en heelemaal niet verwaand, maar redelijk en lief. En Nora is zoo'n knap ding. Als een van de twee mij wou heb ben Ik weet dat nog niet natuur lijk Er is een goed middel om ze kerheid te krijgen. Misschien zeggen ze allebei neen. Maar ze konden ook allebei „ja" zeggen. En als nu de eerste, die ik vroeg, dat deed... 't Is juist de groote quaestie wie zal ik 't eerst vragen. Geen van beiden, herhaalde ik. O neen, ik ga er in elk geval een vragen. Neen, zei ik kalm, dat is jou zaak niet;de mijne. Daarmee ben ik niet geholpen. Wat drommel! Hoe kan ik je dan helpen Gooi dan liever op: kruis of munt. Dat is nonsensIk houd van beiden evenveel en daarom wou ik kiezen op een goeden grond. „Wat is de meest goede reden om te trouwen Je moest maar een lijstje van vrou welijke deugden opmaken, stelde ik spottend voor. Zooveel punten voor een mooi gezicht, goed humeur, vrouwelijke handwerken en zoo voort. Aftrek voor piano spelen, babbelen en andere kleine ondeugden groote ondeug den hebben ze geen van beiden, voor zoover ik weet. Als u er den gek mee steekt is 't niet noodig, dat wij er verder over praten, protesteerde hij. Dat is het ook niet. Ik kan niet kiezen. Wat uw lijstje betreft ja als 't mogelijk was twee vrouwen op die manier tegen elkaar te wegen, dan geloof ik, de balans in evenwicht zou staan. Dan doe je verstandiger met te wachten op iets dat den doorslag kan geven, raadde ik. Een van beiden kan geëngageerd raken met een ander of een erfenis krijgen Dat zou de zaak uitmaken, denk ik Ja, stemde hij toe. Ik zou niet graag enkel om geld te trouwenmaar aangezien ik van de beide meisjes houd, zou het geld evengoed mijn keuze kunnen bepalen als iets anders. Ik hief dreigend mijn vinger om hoog. Als ik je één goeden raad mag geven; trouw nooit een vrouw of je moet niet meer buiten haar kunnen. Er is geen excuus. Maar ik ben heel erg verliefd I verzekerde hij. Op alle twee. Op alle twee O, u behoeft de schouders niet op te halen. Een feil is een feit, en u zelf heeft hon derdmaal gezegd, dat tegen feiten niets te beginnen is. Ik ben werkelijk doodelijk van alle twee. Wacht nog 'n beetje. Je bent een jonge neen, een ezel ben je niet. Je bent erger: je bent heel wijs. U behoeft waarlijk niet te spotten met wereldwijsheid, meende hij. Wat bij den eenen man een deugd is, is bij den ander ondeugd. Een oude man mag wijs zijnde jeugd moet de gebreken van de jeugd hebben. Een van haar voornaamste gebreken is verliefd worden. Je zult tot klaarheid komen, als ie wacht op nummer drie. Dan zal ik niet tot klaarheid komen, verzekerde hij koppig. Ik wil met een van de twee trouwen, 't Zijn beiden zulke aardige meisjes. Ik zal wachten tot de schaal door slaat. Je maakt mij moe zei ik. Je moest maar liever heengaan. Hij lachte en ging. Bij de deur zei hij nog eensik zal wachten tot de schaal door slaat, maar ik zit intusschen in groote moeilijkheid. Wat moet ik doen, wat moet ik doen Na dien dag hield ik hem in 't oog. Hij verdeelde zijn beleefdheden ge lijkelijk tusschen beide meisjes, en bleef daarbij volkomen zuiver. Beiden waren vriendelijk jegens hem, maar gaven geen zichtbaar blijk van sterker geveelens. Ik nam Nora in beslag, zoo dikwijls ik gelegenheid had, hem alleen te laten met Grace. Grace was een koele verstandige jonge dame, die wel op haar woorden zou letten. Nora was een zorgeloos schepseltje, en veel te goed om weggegeven te worden aan een aarzelenden minnaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1