VËRSGHE ROOMBOTER. 95 CENT PER POND. MELKFABBIEK LOSÜDE. I Universeel Vlekken Pommade. Brandstoffen. Grove Kachelkolen 80 K.G. gewogen. YAS DER WERF Co., Grove MelMen Huismoeders!! Weet U al!! „DE ABDIJ" ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Voor Binnen- „Verkoophuis Amerikaan", op ZATERDAG 8 SEPTEMBER mmpwiPfimpfwi'WNii'wpk Schooltasschen in WasdoëkT Keokenkacheltje m Buis. Boven- o! Benedenhuis, MELANGE PANTALONS, 2.25. M. VAN LOO, (lat allerfijnste Melange maar 32y2 cent per half pond kost en door haar fijne nauwkeurig© en moderne bereiding precies dezelfde voedingswaarde heeft als natuurboter. Weet IJ dat U de bons bewaren kunt voor moderne serviezen. No 49, Woensdag 5 September 1923, Zeven en twintigste Jaargang. L. ÜANSE, Korte Noordstraat. Zwart Gelegenheidspak DAGELIJKS VERKRIJGBAAR/ Regenjassen, Regenmantels, Regenhoeden, Regencapes, Motorpakken, Qliejassen. DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME, Voorloopig adresHotel „LIEVENSETelef. 372, Agenten voor Westkapelle: GEBRs. VERHULST. W. P. WATTEL, K. Noordstraat, een mooi Konijnenhok en een jonge Herdershond. een SINGER-NAAIMACHINE. Oude en Jonge Witte Kaas J. GELOK, Beenhouwerssingei. VerBchjjst 's Woensdagsmiddags AdTertestiëa kannen tot uiterlijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Er zl]n tw88 manierön bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. AiTBrtoxttiB. en Buitenwerk prima zelfbereide Verfwaren Standolie, Lijnolie, Vuurlak, Ver nissen. Groote sorteering Kwasten, Penseelen, Borstels, Bezems enz., Vensterglas, Behanglinnen, Chemicaliën, Binnen- en Buitenlandsche Spe- cialité's. Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk. namiddag 3 uur op het Gem. Sportterrein, Nadorst Entree 30 cent per persoon incl. sted. belasting. Bekroond met GOUDEN MEDAILLE op de Internationale Wereldtentoonstelling te Pa rijs in 1899 en te Brussel in 1900, benevens met het Eerekruis te Parijs in 1900. N Alle vlekken van MOTOR- en RIJWIELOLIE worden met het Pommade verwijderd. PRIJS PER DOOS f 0,70. Het Huis met de Roode Pilaren, Billijk te koop f 2,25 k. 2,75 2,10 Firma F. B. DEN BOER, In lossing aan de Loskade te Middelburg schip „Resnova" met eene lading prima welke worden uitverkocht aan een ieder tot den zeer lagen prijs van Dit is een prijs welke slechts enkele da gen geldig iskoopt dus n u uw behoefte voor den a.s. winter. Het is uw voordeel. Bij afname van minstens 10.000 K.G. belang rijke reductie. H.H. Handelaren en Boden rabat, Vraagt prijsopgaaf van alle soorten Brand stoffen zoowel voor wagon- of scheepslevering franco door geheel Zeeland aan Steenkolenhandelaren. t/o. Station, Middelburg. ff 1.90 per H.L. Franco thuis. Aanbevelend, TE KOOP STEUR, Segeerstraat. SPECIALE AANBIEDING 7.25, 6.25, 5.25, 4.25, 3.25, 2.75, 14.50, 13.50, O CA 11.50, 9,50, vanaf 2,75. 1 r DE FAAM Priji datp AdvertentiCn i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Burgerlijk» Stand van Middelburg. Van 29 Aug.—4 Sept. ONDERTROUWD J. C. Mepboom jm 29 j. met E. A. Pluijmers, jd. 29 j. S. Westerterp, jm. 27 j. met C. A Romijn, jd. 27 j W. Daane, jm. 25 j. met S. M. Vreke, jd. 21 j GETROUWD: P. J. Vlekke, wedn. 40 j. met J. C. Heeren, jd 28 j. G. Broekhuijsen, jm. 27 j. met N. Seijbel, jd. 27 j. BEVLLENN. Joziasse, geb. Joosse, d. J. G. W. Andriessen, geb. Adam, d L. de Bree, geb. Dingemanse, d. W. C. Adriaan- sen geb. Abrahamse, z. N. Lenselink geb. Van de Guchte, d. C. Heijstek, geb. Van Sluis, z. K. Mulder, geb. de Rijke, z. N. D. van Sabben, geb. Kloosterman, d. OVERLEDEN P. J van Holtbujjsen, man van L. P. S. Gravestein, 61 j. G. M. Oranje, ongeh. d. 27 j. om nit te maken, of gij zwakke nieren hebt. Ten eerste door rugpijn en .andere uiterlijke kenteekenen, en ten tweede door urine-onderzoek Als rugpijn, voortdurende terugkeerende hoofdpijn, of zenuwachtigheid, vermoeid heid en duizeligheid h doen vermoeden, dat gij een nierkwaal hebt, let dan op uw urine. Sla acht op verschijnselen als de volgende te veelvuldige of te weinige aan drang tot urineeren, te groote of te kleine hoeveelheden, te donkere of te lichte kleur, branderig en pijnlijk gevoel bij de loosing, onaangename reuk, zanderig, gruisachtig of bewolkt bezinksel. Tijdelijke afwijking kunnen aan andere oorzaken te wijten zijn, maar als de ver- schijnselen blijven optreden, zijn uw nie ren verstoord en behoeven zij hulp. Ver- waarlooziDg kan noodlottig worden Foster's Rugpijn Nieren Pillen verbeteren en regelen de urine, helpen en versterken zwakke nieren en verdrijven zoodoende rugpijn, duizeligheid, rheumatische pijnen, zenuwachtigheid en andere gevolgen van nierkwalen. Zij hebben duizende nierlijders voor goed genezen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpillen Maagpillen Zalf a, uuimuuu, uuuiuuuiu, TE KOOP. Adres bureau van dit blad. De Universeel Vlekken Pommade verwijdert alle vlekken uit wollen stoffen, zijde, linnen, fluweel, laken, gordijnen, vloer en tafelkleeden en uit welke weefsels het ook zijn moge. Voor namelijk vlekken van vet, teer, pek, olieverf, koffie, thee, wagensmeer, vernis, motorolie en het vet aan kragen van Jassen en mantels ontstaan door transpireeren. De Universeel Vlekken Pommade tast de kleuren der stof niet aan. Inkt- of roestvlekken kunnen met het Pommade niet verwijderd worden. Verkrijgbaar in de in de Lange Delft, schuin over de Nieuwstraat. 220 Patrijs Leghorn aan en tegen den leg br. 1923, 410 reckl. Ind Loopeenden br. 1923, 13 wit Leghorn br. 1923,18 reckl. Ind. Loopeenden br. 1921, 16 Buf Orpingtons br. 1922, 19 Patrijs Leghorn br. 1921, 11 Rasduiven en Tortelduiven. Adres H. Hanse, Domburg. TE KOOP. Adres Seissingel R 209. Te huur gevraagd voor klein gezin te Middelburg of Vliasingen Brieven onder letter P, bureau van dit blad. Groot formaat 42 c.M. lang n 55 55 55 89 met handvat met handvat2,50 Geestelijke en lichamelijke kracht volgen na tijdelijk gebruik van Foster's Maagpillen. Dit geneesmiddel regelt de gal, bevordert de spijsvertering, verschaft normale wer king der ingewanden, en helpt de lever om gezond voedend bloed te vormen Alle leden der familie kunnen dit welbekend huismiddel veilig toepassen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. MIDDELBURG. Ad-es Hendrikstraat W 62. De beste is thans 70 cent per pond. Adres Klein Vlaanderen M 148. soliede kwaliteiten. Zuiver wollen Kamgaren in de Di-uwsto dessins COSTUUM-PANTALON8 in diverse kleuren V.b. J. NIERSE. Korte Noordstraat E 3. MIDDELBURG. a f 1.60 per bol. Aangeboden een zindelijk VEERENBED met toobehooren eu een iu goeden staat zijnde CILINDERMANGEL Te zien en te bevragen Schoorateen- vegerseingel Q 72.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1