Magazijn „De Zwaluw." P. ROTH, Fron Fron eu Ijswafels Een Ylag te koop. ZVALUW'S FIJNSTE MELANGE in De Zeeuwsche Boerin Wit- en Tarwebrood, Turn Magazijn „De Handt," Meubelmagazijn van JOS. A. JULIANUS, LanpyiÉ K 211. een Drijfas, NOGATTONGETJES Magazijn „Dn Zwaluw." ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Jubileum B. M. de Koningin. Cotrae itSGIRIIE Feestavond Twee Vlaggen te koop Maai- en Verstelwerk NIEUWE BESSENSAP, Ziet Etalage in het TE KOOP: Leerboeken en Leermiddelen Fa F. P. D'HÜIJ, Insteekkaard. 1.106EUB00M, Langeyitle K 214' Overhemden, Boorden en Manchetten, Firma COBNs. J. HHCIBBS. Prima kwaliteit Marprine Melanp r a.s. van hen Weieleslr. fleer 8HANDSIA T VELO. U St. FlitirM 8, Fa.1. Langcïiele K 214. een zoo goed als nieuwe No 48 Woensdag 29 Augustus 1923. Zeven en twintigste Jaargang, Heden Ontvangen: COSTUUMNAAISTER. A. SUURLAN0, Gevraagd een nette Wasch. Fa W. G. BAL, Krommeweele L27 versch gebrande Olienoten J. VLEUGEL, Korte Burgt. W. P. DE JONGE, Gravenstraat. ip Geg. Draad (nieuw), Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. HANDENARBEID. YerschjjKt Woensdagsmiddags. Adrertentifln kunnen tot uiterlijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Burprltyko Stand van Middelburg. Ouderdom en Gezondheid. bij PAUL VAN SLUMS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Nieuwe JAMS merk Zwaardemaker, ia verschillende soorten verkrijg baar, per potje 55 cent. ONTBIJTKOEK per stnk 10-15-20 45-60 cent. Gekleurde eu Zwarte Babbelaars per ons 10 cent. Chocolade- en Baterbabbelaars per ons 12 cent. Verschillende soorten Znnrtjes per om 15 cent. IJsbonbons per ocs 14 cent Frou-frou 14 Ijswafels 14 Verschillende soorten Koekjes per ons 14 cent. AdvaHaitlAi. VRAAGT 14 cent per ons. Het heets adres voor het opdoen van is BREE E 281. de Eehts Zeeuwsche Koukerksehe en Domburgsche Boterhabhilaars Versch ontvangen, 18 cent per half pond De Hoogst Fijnste Melange 37Vz cent per half pond. a 16 cent por 8 ons des avonds ten 8 ure, FEESTREDE MUZIEK EN ZANG. Middelburg, Jubileumfeesten. ONTVANG E N per heele flesch f 0,54 per halve fles.ch f 0,28 Versch gebrande OLIENOOTJES 25 ct. per pond, 6 cent per ons. VERSCH GEBROKEN BISCUIT. Alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. PRACHTIGE LANDHUISSTOF. MOQUETTE AMEUBLEMENT extra goedkoop. KARPETTEN aan voordeeligen prijs. BUFFETTEN, SPIEGELS, TAFELS enz. lang 4.75 Meter met Schijven, Stoelen en toebehooren; Adres bureau van dit blad. voor ALLE inHchtingen van WH 11» onderwijs. Schoolboekhandel, Burcht, hoek Wal, M'burg. TE KOOP: Eng. Meisjesrijwiel, nieuw f 50,- Ecg Damesrijwiel f 35,-dabb.frem, Heeieorijwiel f 25.-, Nieuw Transportrijwiel vaa f 140,- voor f 70 - Adres Dam Z Z. G 93. TE KOOP Prima Witte Suiker 33 cent Grove RUst 15-20 Gort 12 Grove Vermicelli 20 FRne 25 Macaroni 30 Prachtige Pruimen 20-25 Fransche Prulmedaoten 40 Perziken 30 Sultana Rozijnen 35-45 Alles per pond. Sun Mald RozUnen p. pal 35 et Kwakers Havermout 28 ct. Psrsil 20 ct. Boodschappen worden op verlangen gaarne thuis bezorgd DE FAAM Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Van 22—28 Aug. ONDERTROUWD A. Wielemaker, 20 j. en M. C Meerman, 24 j. A. A. Clement, 24 j. met J. A. Vlijberge, 25 j. GETROUWDA. Roda, 23 j. met A. teu Voorde, 20 j. P. Minet, 22 j. met M. M. Pitlo, 25 j. J. P. Maartense, 28 j. en J. J. Boogaart, 26 j. A. A de Broekert, 40 j en M. A. H. de Zwart, 37 j. BEVALLENJ van Flierenburg, geb. Broodman, d W C. van Flier, geb Net, d. C. J. Lacor, geb. Pluijmers, d. P. Duine, geb. Van Sluijs, z., M. Breel, geb. Cats- man, z. E. A. de Lange, geb. Arnoldus, d P. A. Vermeule, geb. de Rooij, z. OVERLEDENM. Janse, vrouw van P. Klap, 73 j. J. B. Diesch, 64 j. De oude dag verklaart noodzakelijk nierzwakte, rugpijn, stijfheid der spieren, rheumatiscbe pijnen en last met de urine bi] menschen op leeftijdwant terwijl Bommlgen jong zijn op 80»jarigen leeftijd, zijn anderen oud als zij 60 zijn. Maar de oude dag brengt gezondheids wijsheid. OHde menschen zijn verstandig door de harde ondervinding en zij zeggen „Wees opgewekt, maar ga niet laat naar bed, Vermijd zware maaltijden en buiten sporigheden. Neem lichaamsoefening en de noodige rust". Zoovelen verwaarloozen deze eenvoudige regels en worden bijgevolg te spoedig oud. Foster's Rugpijn Nieren Pillen passen oude menschen. Zij regelen de urinewegen zonder de maag, lever of ingewanden te verstoren. Zij bevrijden bejaarde personen van rugpijn, verminderen de aanleg voor rheumatiek en helpen om de kwade ge volgen van urinezuur op het gezicht, het gehsugen en het gehoor tegen te gaan. Duizenden danken hun goede gezondheid aan Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k t 1,75 per doos. SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nlerplllen Maagpilien Zalf IEDEREEN ABDIJMELANGE, Dan krijgt Hollaed weer de kracht, Die door dichters werd bezongen Van ons stoere voorgeslacht. Aanbevelend, VERWERIJSTRAAT. Roode hond, huidi-chilvering, eczeem en alle jeukende huidaandoeningen moeten spoedig zwichten voor de uitstekend ver zachtende, heelende en genezende eigen schappen van Foster's Zalf. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. De Commissie, benoemd voor de Spanjaardstraat, Spuistraat, Haring plaats en Bleek, deelt mede, dat door te geringe deelname, het der Com missie niet mooglijk is tot de voor gestelde versiering en verlichting over te gaan. Zij, die het door hen reeds gestorte geld terug verlangen kunnen dit af halen bij den penningmeester, den Heer H. SUKKEL, Schilder, Span jaardstraat, ieder en werkdag, des avonds van 6 tot 7 uur. Het geld, dat 5 September nog niet is opge vraagd, wordt geschonken aan de Ver. „Uit het VolkVoor het Volk". DE COMMISSIE. Oi.dergeteekende maakt bekend dat zij zioh heeft gevestigd als Aanbevelend, Zacharias Jansenstraat S 87 Brieven onder letter A, bureau van dit blad. ANNO 1741. De oudste Zeeuwsche Boterbabbelaars- bakkerij verkoopt k 15 cent per ons. In doosjes verpakt 4 ons 90 cent, 2 ons 50 cent per doosje. Aanbevelend, Adres Vlasmarkt K 147. fijn van smaak per pakje 20 cent. per half pondspakje 25 cent. Op iedere 4 pakjes een beste HANDDOEK of twee witte ZAKDOEKEN CADEAU. Neemt proef met van NATUURBOTER haast niet te onderscheiden, per pond 60 cent. Elke week per pond 25 cent. Nu de BOTER wederom duurder is, vraagt bij onderstaanden Winkelier Gelijk aan Natuurboter en bovenaan in kwaliteit van andere soorten Melange maar zonder Cadeaux, want dat kan nimmer samengaan. Prijs zeer billijk voor deze kwaliteit Altijd versch verkrijgbaar. prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, zal door de Afd. van „PATRIMONIUM" alhier in de Bogardzaal een worden gegeven ter herdenking van het Regeeringsjubilenm van.H. M. de Koningin. ENTREE VRIJ. ENTREE VRIJ Verplicht koopen van een programma k 10 cent aan den ingang. Kinderen beneden 12 jaar hebben geen toegang. HET BESTUUR. Adres Klein Vlaanderen M 190. Wegens plaatsgebrek te koop-ZWART MAHONIEHOUTEN AMEUBLEMENT met blauw TRYP. Adres Rozenstraat 265, GEVRAAGD. Adres Jodengang R 223 M Stelt ge prijs op helder waschgoed (Welke huisvrouw doet dit niet Profiteert dan van het voordeel, Dat de VELO ieder biedt IVLUG en SCHOON, de groote [eiechen, Daar voldoet de VELO aan. 't Ouderwetsche ploetrend zwoegen Heeft, Goddank, thans afgedaan. TE KOOP 8 rollen van 1000 meter per ro' 3 gld. per 1000 meter, voor versieriog. Adres VAN LOO, Spanjaardetraat E 85 Bestelt heden nog een DIVAN, onmisbaar in uw huiskamer. LINOLEUMS, LOOPERS, BEDDEN en MATRASSEN aan zeer voordeeligen prijs. Beleefd aanbevelend. IETS NIEUWS 20 CENT PER ONS. TE KOOP GEVRAAGD een in gyoeden staat zijnde Adres bureau van dit blad. Adres Korte Bingelstraat O 293 boven IV i» ii ii i ii li it «i Aanbevelend, Opleiding voor diploma A. en B. Begin wan den cursus 19 Sept. a.s. Inschrijving wan nieuwe oursleten vóór 15 September. A. OE JONGE, Londensche Kaai 67, Middelburg. De JONGENSCURSUS begint Maandag 10 Beptembar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1