Stijgende omzet in J. GOIsmiD, Lat. Sciioalstr. Si Nieuwe Maatjesharing Handelsonderwijs DonMg 23 Augustus, 's avonds 7-8 uur. Wollen Traiën J.C.MERKJr. OÜDE mum KAAS ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DB DORPEN OP WALCHEREN. Prijsraadsel. P. VAN DOKKUM, Zuidsingel. MIDDELBURG. Een Renzeopartlj HAM HOOKWLEESCH NA HEI Utei ETEN/ Halt s. v. p. Waarom No 47, Woensdag 22 Augustus i.923 Zeven en twintigste Jaargang, COSTUUMNAAISTER. A BUURLAND, X3® jaLJBX3X«T Examens Boekhouden. 8 jonge Kippen te koop. Rieten Stoeien vanaf f3,25 GORTSTRAAT 333. M VAANE. ds Echte Zeeuwsche Koukerkschs en Dombnrg8che Boterbabbelaars Fa W. G. BAL, Krommeweele L27 li Minis Kl FaUhuis KOEKJES. M. VAANE, UitgeversLiTTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238 Invloed. Een gezonde badplaats. bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. TE KOOP: VAN LOO, Spanjaardstraat E 85. EEN KINDERSTOEL Attentie J. CASTELEIJN, BOEKHOUDEN. 4 a 10 cent. Beslist eerste soort Haring. Heden ontvangen in alle kleuren en maten vanaf f 1,25. Ziet de Etalage. Donderdag op de Markt verkrijgbaar op de tramrails bij de lantaarnpaal. Wel omdat bij FLIPSE, HOEK VARKENSMARKT- VLISSINGSCHESTRAAT, alweer de van ouds bekende is te bekomen a 12 cent per ons. Verzuimt dat niet! HAAST U HAAST U Yerschg^t's WoeasdagsiniddJiga AdvcrteNtiS* knaaea tot uiterlijk 12 nar aaageaomea worde* aan het Bureau Sjwnjaardstraat E 71. DE FAAM Sn i Van 13 regels 45 oeut, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 raaal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige, voorwaarden. Ditmaal kunnen wij in ons blad de namen opnemen van de gelukkige prijswinners, maar vooraf willen wij nog plaats geven aan een paar ge dichten, want het zou bepaald jammer zijn als wij onze lezers niet lieten meegenieten van die proeve van dichtkunst. Holland werd in den oorlogstijd Door andere Natiën zeer benijd, Want ondanks alle narigheid Behield zij haar neutraliteit. Toch was het in Holland toen ook [niet alles, En zaten velen in de dalles, Omdat er haast niets te verkrijgen was Ook al was men goed bij kas. Aan zeep was toen een groot gebrek Want Engeland had den uitvoer stop [gezet, Toen was 't draven en een loopen Om 't Hollandsch product tc koopen. 7oen was de kwaliteit naar ieders zin, Is zij nu soms weer te min „Neen" zeg ik dan zelfvoldaan, 't Hollandsch product staat bovenaan. Zeelandia Zeep dat prima merk Geeft aan de wasch veel minder werk, Ook de prijs is zeer gering En geeft een groote „bezuiniging Vraag dus allen nu voortaan Zeelandia Zeep zij staat bovenaan. Dan volgt hier een gedicht van een, die op een van de stilste dorpen van Walcheren woont. Dat één, twee, drie, vier, vijf, zes, [zeven Den naam der Provincie Zeeland moet [wezen, Dit staat even vast, even zeker en wis Als acht en negen het ia van 't [ezeltje is. Tien, elf, twaalf, dertien moet zeep [vast beduiden, Want daarmee wascht elk toch, ook [zelfs kleine luiden, Van boven vliegt er een vliegmachien, Zoo iets is voorwaar in geen kelder [te zien, Dus ben 'k al reeds tot achttien ge- [komen, 'k Heb hierbij nog Domburg aan zee [genomen. Nu is het gemak'lijk en 'k kom tot [besluit Dat alles te zamen Zeelandiazeep [bovenaan toch beduidt, Ge vraagt een gedicht of iets derge lijks er bij Dus geef ik U hierbij deez'rijmelarij. Zeelandiazeep bovenaan, die hulde is [ze waard, Zeelandiahuishoudzeep, wordt ge bruikt, niet bewaard. Hei is een genot te bemerken dat er zooveel verstandige en handige menschen op ons schoon eiland wo nen, want gedichten maken is waarlijk niet ieders werk. Men vertelt, dat de bekende Vondel eens op zeer jeugdigen leeftfid aan tafel zat met eenige hee- ren. Eén er van was jaloersch op den jongen Vondel, omdat deze toen reeds naam maakte. Hij zei tegen hem wij moesten een wedstrijd aangaan wie van ons het kortste gedicht kan maken, nam toen een lepel met vet, gooide dat op het schoone pak van Vondel en zei: „Vet smet". Vondel bedacht zich niet lang. gaf hem een flinken slag om de ooren, en zei: „Ik tik" en won het alzoo. En nu den uitslag 1. Theeservies, Mej. P. C. v. Putten Kieboom, Winterstraat 101. 2. Een doos fijne Bonbons, A. H. Mulder, Vliss. straat K 44. 3. Een doos fijne Bonbons, J. Bel- derok, Jr., Noordweg R 15. L Een Theeblad, M. Meijers, Brak- straat 268. 5. Een Theeblad, M. D. Hoefkens, Domburg. 6. Een Boek, Een Droomer, L. Huijs- man, Jeronimusstraat. 7. Een Boek, Gelre's Hertogskroon, J. Verhage, Serooskerke. 8. Een Theeblad, Betsy Joziasse, Nederstraat O 185. 3. Een Theeblad, Mej. Wed. Wou ters, Gapinge. 10. Een Boek, Uit bange dagen, Pie- ter Duvekot, Vrouwepolder. 11. Een Boek, Die den Vrede brengt, A. C Caljouw Mz., Veere. 12. Een Boek, Van Allerlei Slag, Louise v. d. Putte, Langedelft. 13 Een Theeblad, Neeltje Kleinepier, Rittbem. 14 Een Boek, Een Misdeelde, Mej Hoogenboom, N. Oostersche str 106. 15. Een Boek, Zuster Hilda, M. van Loo, Spanjaardstraat E 85. 16. Een Boek, Elke maand, W. van Heulen, Kuiperspoort G 81. 17. Een Boek, Een Misdeelde, L Bimmel, Grijpskerke. 18. Een Boek, Het Visioen, A. de Pagter, Jacob Catsstraat. 19. Een Boek, De klippen omzeild, B. Loois, Rouaansche kaai. 20. Een Boek, Ida Westerman, G. v. Schagen, Oostkapelle. 21. Een Boek, Het Vogelmeisje, D. Luteijn, Koudekerke. 22. Een Boek, Otto en Zwart, Laurina Fransoo, St Laurens. 23 Een Boek, Helene Page, Leuntje Koppejan, Seisbolwerk M 212. 24. Een Theeblad, J. Riemens, Me liskerke. 25. Een Boek, Robert Bruce's Leer jaren, P. Bouwense, Bellinkstr. 26. Een Boek, De Barnsteenheks, Neeltje Kleinepier, Segeerssingel. 27. Een Boek, De geheimzinnige ver dwijning, J. Mabilot, O.-Souburg. 28. Een Boek, Dertien jaar Krijgs gevangen, W. Janse, Arnemuiden. 29. Een Boek, Ongeluksvogel, K. J. Louwerse, Westkapelle. 30. Een Boek, Elisabeth Musch, J. Janse Gz., Aagtekerke. 31. Een Boek, Hollandscbe Branding, P. Pots, Langedelft. Al deze prijzen kunnen afgehaald worden aan ons bureau van Donder dag 23 Aug. af. Het verblijdt ons ten zeerste, dat onze lezers op de dorpen in zoo'n grooten getale hebben meegedaan. Van al de dorpen kwamen oplossingen in. Voorzeker een bewijs, dat ons blad niet alleen in Middelburg maar ook op onze Walchersche dorpen gewild is. Namens de prijswinners zeggen we firma F. Maljers vriendelijk dank voor deze prijzen. De Administratie. Water In een bekend Amsterdamsch res taurant staan tafeltjes vlak bij de open ramen en gewoonlijk zijn die allen bezet. Onder het restaurant een bakkerij waar de knechts bezig zijn met hun arbeid. In de steegvóór het raam een troepje kinderen, bijzonder vuil, echte straat types. Het is nog in de warme dagen. De kinderen vervelen zich, het is va- cantie, maar om op straat te dollen is het te warm Ze kijken naar de etende menschen, maken hun opmerkingen, maar omdat ze geen antwoord krijgen en niet eens verjaagd worden, begint dat te vervelen. Een groote jongen bukt zich naar het bakkerijraam en roept wat naar binnen, trekt zich dan weer snel terug. Aangemoedigd door dit voorbeeld beginnen de anderen nu ook. Ze schelden, tikken tegen het raam, gooien vuil naar binnen. De knechten in de bakkerij zijn goedmoedig, grijpen niet dadelijk in, maar dienen der jeugd een welge meende vermaning toe. De jongen, die begonnen is, stoort er zich niet aan. Hij hitst de anderen op, nadert zelf het raam weer. Poeh, die bakkers durven toch niks. Koekebakkers zijn het, in den waren zin des woords. Met deze overtuiging steekt hij zijn hoofd weer binnen het raam. Maar dadelijk trekt hij het angstig terug, springt ver schrikt achteruit. Te laat een gulp water plast over hem heen. Zijn haren druipen zijn kleeren plakken aan zijn lijf. Een kok, oordeeler.d dat in het heete weer water geen kwaad kan, had zich aldus gewroken. Het hielp best, althans in het eerst. De jongen droop af, schreeuwend alsof ze hem een duchtig pak slaag toe hadden gediend. Dit was erger, veel erger. Zalige rust is voor eenige minuten weergekeerd. De restaurantgasten eten verder, schudden hun hoofd. „De kinderen maken het wel wat bont". In de bakkerij gaat het werk weer door. Maar opeens komt een vrouw de steeg binnenrennen. Voor het raam blijft ze staan, zet de handen in de zijde, de vereischte scheldhou- ding, en begintHet is niet te volgen, niet te verstaan het taaltje dat ze nu uitslaat. Alleen een zin is heel duidelijk en die keert telkens weer „Een schandaal om met water an m'n jongen te komen". Dat is het erge, daar kan ze niet overheen en de snoodaard, die dit feit bedreef, zal er zwaar voor boeten. Ze raast door voor eenige minuten. De gasten luisteren, de koks bemoeien er zich niet mee, bakken door als ging het hun niets aan. Eindelijk vermoeid gaat de vrouw weg, tijgt naar zoon tjelief om te zien, hoe deze zich be vindt na de in zijn jeugdig leven nog zelden voorgekomen aanraking met frisch, schoon water. Een kleine courantenjongen kwam een waggon van een gereedstaanden trein binnen, ging zitten en viel in slaap. Twee jonge dames stapten in en zaten tegenover hem. De eene nam haar mof en legde die zachtjes onder zijn hoofd, omdat hij tegen het koude raampje lag. De jongen had geen kousen aan en zag er hongerig en vermagerd uit. De menschenlievende daad werd opgemerkt door een heer, die naast den jongen zat en deze stak de jonge dame een geldstuk toe, wijzende op den armen, slapenden jongen. Zij aarzelde, doch eindelijk nam zij het aan en begon werktuigelijk een col lecte, doordat van verschillenden haar hand gevuld werd om den jongen te kleeden. Dit alles ging uit van deze eene vriendelijkheid, die de dame had bewezen. Zaai liefde. Be tasch. Een goed winkelier hoeft geen groot geleerde te zijn. Het is voldoende, als hij maar een antwoord kan geven op alle vragen zijner klanten. Durand, eigenaar van een galanterie winkel te Parijs, had damestasschen van krokodillenleer in voorraad. Hij had zich nooit afgevraagd hoe men aan dat leer kwam. Hij verkocht ze, dat was hem genoeg. Op zekeren dag vroeg een dame naar zoo'n tasch. Ze bekeek die nauwlettend en vroeg waar die van gemaakt was. „Van krokodillenleer" antwoordde Durand. De dame zelf had zelf ook niet veel studie van natuurkunde gemaakt. Om wat te zeggen vroeg ze „Weet U zeker, dat het echt krokodillenleer is „Dat zou ik denken" antwoordde Du rand, „de jager die het dier geschoten heeft is een van mijn beste vrienden". De dame bekeek de tasch van alle kanten. „Zij is hier wat geplet", zeide zij. Dat is gebeurd, toen het dier uit den boom op den grond viel", antwoordde Durand zonder zich uit het veld te laten slaan. Volkomen gerust gesteld liet de da me de tasch inpakken en ging er mee naar huis. BadgastIs het hier werkelijk zoo gezond Dorpeling: Wis en zeker. Toen ik hier pas kwam, kon 'k me niet voort bewegen, 'k had haast geen haar op m'n hoofd en men had me bij wijze van spreken op een brieven- weger kunnen wegen. BadgastMaar dat is toch te kras DorpelingJa, ziet uik ben hier geboren Rarjjer?Cfc? Stand van Middelbnrg. Van 1320 Aug. ONDERTROUWD P. J. Vlekke, 40 j. en J. C. Heeren, 28 j G. Broekhuijsen, 27 j en N. Seijbel, 27 j. GETROUWDJ. Hooftman, 28 j. en J M. Smoor, 21 j. P. den Toom, 25 j. en E. C. Adriaanse, 26 j, M. Vader, 22 j. en J. van Moolenbroek, 21 j BEV ALLENJ. Millenaar, geb. Riemens, d. C. de Boks, geb. Cevaal, z. C. W. B. Keller, geb. Jaoobusse, z. C. Sinlce, geb. Batens, d. P. Jongepier, geb Looise, z. P. Plooij, geb. Boone, z Geboren een leven!zoon. OVERLEDENW. Joosse, wed. van R. Matthijsse, 87 j. C. Buteijn, gehuwd met S. de Visser, 41 j. W. M. Moeliker, wedn. van E. J. Leempoel, 72 j. P. C. Ludik- huize, 62 j. Klaas Blomme, 55 jaar. N9Od8Biü0Q. Geen wonder, dat Moeder bij tijden prikkelbaar wordtHaar tobberig werk binnenshuis, wasscben, strijken, verstellen, poetsen en de eiudelooze huishoudelijke zorgen zouden door geen man verdragen worden. Wees voorzichtig Prikkelbaarheid, pijn in de ledenen en zijden, hoofdpijn, rugpijn, urinekwalen, zenuwachtigheid, en daizelin- gen zijn seinen van nier verzwakking. Om zich te hoeden voor ontwikkeling van de lange nasleep van nog ernstiger nierstoornissen, is het tijd om aan zichzelf te denken en de worstelende nieren met Foster's Rugpijn Nieren Pillen ts helpsn. Dit speciale niergeneesmiddel is geen alles genezend middelhet werkt alleen op de nieren en blaas, en het baat tegen pijnlijke verschijnselen van nier en blaas- kwale als nierzand, rbeumatiek, steen vorming, waterzucht, ischias, spit, blaas ontsteking en uriaezuurvergiftiging. Pas send voor jong en oud, diende geen huis zonder Foster's Pillen te zijn. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos SPECIAAL ADRES VOOR Foster's Rugpijn Nierpillen Maagpillen Zalf Ondergeteekende maakt bekend dat zij zich heeft gevestigd als Aanbevelend, Zschariaa Jansenstraat S 87 in allorfijnste Melange indat ik ze altijd versch heb en zonder prijsverhoogir.g aan huis bezorg. zijn steeds aan mijn kar te krijgen. Aanbevelend, Het beste geneesmiddel voor een trage lever, schele hoofdpij u, verstopping en slechte spijsvertering is een dosis Foster's Maagpillen. Deze pillen regelen de vloeiing der gal van de lever naar de ingewanden. Nu en dan een doosje Foster's Maagpillen verzekert goede werking van lever en in gewanden, en is het beste voorbehoudmid- del tegen een slechte gezondheid. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. Opleiding aangeboden door L?eraar M. O. Brieven onder No. 271 aan het bureau van dit blad. enkele mooie geschilderde Linnenkasten vanaf 10 gulden mooie Uittrektafels in eiken en mahonie 120 bij 100; 2 Fauteuils en 4 Stoelen (nieuw) met leder of tryp voor 50 gulden; Veerenbed met Peluw voor f 25,nieuwe Ledikanten voor f f 11,50 2 Kinderledikante» ijzer voor 7 en 5 gulden 2 Studiepiano's 4 70 gulden enz. enz. alle goederen ook in ruil. Aan hetzelfde adres TE KOOP GEVRAAGD. Adres Korte Noordstraat E 5 (beneden). ENORME SORTEERING en verder in diverse prijzen en modellen vindt men ullcen en uitsluitend bij Rietmeubel- en Maudenmakerij, Zandstraat, Middelburg, Opl. voor PRACTIJK EN EXAMENS. Speciale rep. cursus voor a.s. examen-caud Vr. ref. J. O. MEIJBOOM, Leeraar M. O. Langeviele 207, Middelburg. Aangifte van Leerlingen voor den Vervolgcursus der H. A. S. (opleiding voor practijk diploma Boekhouden en Talen) kan plaats hebben schriftelijk bij den Directeur vóór 26 Aug. a.S., mondeling aan de school op Tot den vervolgcursus worden toegelaten zij, die in het bezit zijn van een diploma H. H. S., H. D. S., H. A. S., H. B. S. 8 j. of 5 j. en M. U. L. O., lesuren 's avonds 79.80. Op dezelfde dagen is nog gelegenheid tot aangifte voor de H. A. S., H. D. S. en H. H. S. Tot de 1ste kl. H. D. S. kunnen worden toege laten leerlingen, die met vrucht de 6de kl. L. O. hebben doorloopen. Vakken onderwijs 1ste kl. H. D. S. Wiskunde, Nederlandsch, Duitsch, Fransch, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Teekenen, Natuurhistorie, Schrijven. De Directeur: W. KOSTEN. 19 en 30 cent per ons. 16, 20 en 25 cent per ons. Voorts vele soorten. Mag. „De Drie Duiven", Seiastraat Q 1. Tel. Int. 317. Een nette juffrouw vraagt beleefd Zijden en Wollen DAMES- en HEERENGOED te wasachen. Beleefd aanbevelend, SLEPERSSINGEL Q 129. Help Uw maag een handje en neem na het eten een stukje WRIGLEY'S. Een gezond gebit, prima eetlust en een goede spijs vertering, zijn de eerste vereischten voor een geb zond lichaam. Geen betere hulp hierbij dan WRIGLEY'S KAUWGOM. Overal verkrljgbaar^ln pakjes van 6 en van 15 cents. ImporteursFa. 8. Meindersma. Den Haag. WtJ 22 ANNO 1741. De oudste Zeeuwache Boterbabbelaare- bakkerij verkoopt A 15 cent per ona. In doosjea verpakt 4 ons 90 cent, 2 ona 50 cent per doosje. Aanbevelend, TE HUUR GEVRAAGD. Brieven met opgave van prijs enz. onder letter A, bureau van dit blad. te huur voor een eenig heer of juffrouw. Adrea bureau van dit blad. KRANSJES zeer lekker a 10 ctnt per ons. Voorts vele soorten. Mag. „De Drie Duiven"Seisstraat Q 1 Tel. Int 317'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1