De Abdij Stukloopen VLAGGEN ffiosM i mum, JAABLIJRSCHE LAPPENOPRUIMING bij de Fa. H. L. HENDRIK SE LAPPEN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. J. SCHUIT. Ipurol VAN 11 TOT 18 AUGUSTUS. ZIET ONZE ETALAGES. Prijsraadsel. 2 persoons KIPOIBEÜBEN met PELUW - en 2 KUSSENS vanaf f 24,90. - 2 persoons KAPOKMATRASSEN vanaf f 89,50. Firma VAN HEUL, Stijfselweg. Wed. P. REMEIJN, Werfstraat. JUBILEUMFEESTEN. Mooie Kinderwagen te koop. In deze week ruimen wij onzen grooten voorraad op tegen DE HELFT der waarde. Verzuimt niet deze bijzondere gelegenheid te bezoeken. No 46 Woensdag 15 Augustus 1923, Zeven en twintigste Jaargang, YerscKQ&t 's Woeasdagsmiödags Adrertemtiëa kaaaea tot uiterlijk 12 uur aaageuoïttea worde® aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Een stroom van brieven met goede oplossingen is binnengekomen. Op 't oogenblik tellen wij er reeds 174 en nog steeds komen er meerdere binnen. Het vereischt veel tijd om alle te lezen om de prijzen toe te kennen. Dat zullen wij dan ook de volgende week doen. In het volgende nummer van De Faam hopen we dus de namen der prijswinners op te nemen. Wij wisten waarlijk niet, dat er zooveel jongens en meisjes zijn, die kunnen dichten. Hieronder laten wij een paar gedichtjes volgen Gesprek tusschen Keetje en Marie. M. Goeden middag, Keetje Een wandeling gemaakt K. O, ja, 'k ben even uit geweest. M. En zoo bent u dan hier geraakt Maar, wat ben u bedroefd van geest Wat scheelt er eigenlijk aan? Hebt u een kou soms opgedaan? K. O, neen, op zoo een zonnigen dag Als ik 't u even zeggen mag Vat men wellicht geen kou, Maar, weet u wat ik wou M. O, zeg het mij gerust, Ik luister wel met lust. K, O, had ik maar een held're wasch, O, dan verdween mijn droefheid ras En 't kost mij zooveel geld per jaar, En dat maakt mij van zelf zoo naar, MZijn dat de redenen van uw droefheid Gelukkig, dat u 't heeft gezeid Weet gij niet, dat in Zeeland'soord Zeelandia zeep zoo wordt bekoord Nu, ik gebruik ze elke week, Bekijk mijn wasch maar op de bleek Ze is zoo helder en zoo rein, En, daar zou u toch ook voor zijn, 't Kost mij nog weinig ook per jaar Dus, 'k raad u aan, gebruik ze maar. En, 'k zag haar na geruimen tijd, En toen stond haar gezicht verblijd. Ze zei: Nu zal't met mijne wasch [wel gaan Zeelandia staat bovenaan. o Zeelandia huishoudzeep, de roem van Nêêrlands zeepen Veel beter nog bekend, dan onze [,,KwattaK reepen, De kwaliteit is fijn! Zeer vet, en o! [zoo zacht, Wanneer u daar uw wasch mee doet, 'k weet zeker dat gij lacht. De ondervinding spreekt tot u, 'k weet [het van mijn vrouw, die blijft Zeelandia's huishoudzeep, [haar leven lang getrouw. Mijn lieve man zoo zegt zij mij, [wat moest ik toch beginnen, te wasschen zonder huishoudzeep, [dit vuile, vieze linnen. En niet alleen voor 't linnendoch [ook voor 't fijne goed, is deze zeep het middel, dat reuze [wonderen doet. „Zeelandia" huishoudzeep, die staat [dus boven aan, gebruik het eens één enkel keer, [u zult er paf van staan. o En een andere jeugdige poëet schrijft o.a. Geen huisvrouw maakt nu meer [bezwaar, De wasch is nu toch spoedig klaar, En Jaapje, Kees en kleine Jan, Die hebben er ook nog voordeel van. Al zit hun pak vol zwarte vlekken, Het hoeft geen toorn te verwekken, Men doet het spoedig in een tobb' En gooit er Zeelandia zeepsop op. Het is dan zeker en gewis, Dat 't weer als nieuw geworden is. Daarom hoort men in dorp, stad of dal Zeelandia Zeep gaat bovenal De Uitgevers. Yoor huis en hof. Glas afsnijden langs de oppervlakte van olie. Giet olie in een af te snijden glas of flesch tot op de hoogte waarop het afgesneden moet worden. Maak een pook in de kachel gloeiend en steek dien in de olie. Men zal een tik hooren en het is klaar. Glad en zuiver als geslepen is het glas langs de op pervlakte van de olie afgesprongen. Handschoenen bevrijdt men van vochtplekken, door ze in een blikken trommel te leggen en er hertshoorn- zout over te strooien. De trommel gedurende acht dagen gesloten hou den, dan zijn de vlekken verdwenen. Witte verf op een ruige hee- renjas verwijdert men door er flink met een stuk turf over te wrijven. Vlekken gaan uit notenhout als men er met een kurk flink overheen wrijft, daarna met witte was er over strijkt en en het dan goed uitwrijft. Men kan ketels vrij houden van ketelsteen, als men er elke week ge durende een half uur aardappelschil len in kookt. Inkt om linnengoed te teekenen, kan men maken van 1 deel zinnober en 1 deel ijzervitriooleen en ander fijn gewreven en gemengd. Een dro gist kan 't mengsel bereiden. „Herkauw, eer dat gij zwelgt, Slok niet gelijk een vraat, Maar denk meer dan gij leest, En lees meer dan er staat". „Strooi der dartelende jeugd, Rozen op haar paden, Laat de volle schaal de vreugd, 't Schuldloos hart verraden, Laat zij, om haar verheugd, In genoegen baden". Observator. Kwaad geweten. In een hotel zitten twee rechtsge leerden aan tafel in een twistgesprek over een geval dat 's morgens bij de rechtbank voor geweest is. „Wij hadden artikel 123a moeten toepassen", beweert de een. „Dat hebt u mis, collega", meent de ander. „U vat de zaak verkeerd op. „Dat zullen we zien Kellner „De kellner komt haastig aanloopen. „Zeg eens hebben jullie hier een strafwetboek De kellner verdwijnt, maar komt even later terug en zegt bleek van schrik „Mijnheer zal den wijn onmiddellijk door andere laten vervangen Ia het zwembassin In zekere Nederlandsche stad is een drijvend zwembassin in een stroo- mende rivier. Rechts de dames, links de heerenafdeeling. De toegang ge schiedt over afzonderlijke plankieren, en de afscheiding loopt tot op den bodem der rivier door. Maar in een rivier staat den eenen tijd wel eens meer water dan den anderen. En vandaar het volgende voorval. In het heerenbassin zwom een zwaargebaarde heer, een man op leef tijd, een hoogst serieus man, die de de gewoonte had om van de hoogste stelling te schieten en dan onder water voort te zwemmen. Op zekeren dag deed hij het weer en kwam niet meer boven. Dreggen werden gehaald. De zwemmeester dook naar hem Niets hielp. Intusschen speelde zich in de da mesafdeeling het volgende af. Opeens kwam, tusschen de dameshoofden, die boven het water bewogen, een zwaar gebaard hoofd boven, dat met verschrikte oogen rond keek. Aanvankelijk had niemand er erg in. Maar wie beschrijft den schrik van mevrouw X, die, gewoon in het wa ter wat te stoeien met vriendin, mevr. Y, opeens hare mollige armen om een hals sloeg, waaraan een baard bengelde. Een gilletje. Schrik ontsteltenis Paniek 1 een enkele minuut na zijne verschijning boven het watervlak zag het baardige hoofd het bassin totaal verlaten. De verschrikte nymfen vluchtten in hare badkamertjes. Ge lukkig dat een gat in de deur was, anders hadden zij niet kunnen zien hoe het afgeloopen was. Het liep daar mee af dat de bad- vrouw het zwemmende hoofd som meerde Boven of onder langs te verdwijnen. Het baardig hoofd, amech tig van den reis onder langs, en niet zeker den terugweg te kunnen vinden, verkoos het laatste. Een minuut later was het nymfen- bassin weer bevolkt, en het was er nu luidruchtiger dan ooit. Aan den anderen kant van de afscheiding ver heugde men zich over den weerge vonden drenkeling. Maar er werd toch een timmerman gerequireerd om de scheiding na te zien. Een drukke dag. „Wel Maria", vroeg de echtgenoot wat neb je vandaag alzoo gedaan? De moderne echtgenoot was bezig haar hoed af te zetten. „O, van alles, ik heb een verbazend drukken dag gehad. Van ochtend om half negen moest ik een lezing bij wonen van mevrouw X, over moeder plichten, 'n magnifique lezing, eenig en zoo aangrijpend. Om 11 uur was ik bij professor Y, die een causerie hield over, de microscopische insecten in Midden Afrika. Van eenen tot half twee heb ik gauw even een broodje gegeten in de melkinrichtting want kwart voor tweeën had ik beloofd met Annie mee te zullen gaan naar het orgelconcert in de Groote Kerk. Nu heb ik er niet zoo heel veel aan gehad toen ik goed en wel zat, kwam me in eens in de gedachte, dat ik gevraagd had, of Tom en Emma met hun logeetje kwamen eten en daar had ik niets van tegen Grietje of Betje gezegd. Je begrijpt ik zat op heete kolen en ben toen hel concert afgeloopen was, vliegens naar huis gegaan. O ja, je moet eens opletten als je van avond naar kantoor gaat, daar speelt hier in de straat zoo'n allersnoezigst kereltje, van ochtend zag ik hem toen ik wegging en van middag was hij er weer. Ik zou wel willen weten waar ie thuis hoort, of van wie het een zoontje is. „Hoe zag „hij er uit, had ie blond haar „Ja, heel fijne kleine krulletjes". „En bruine ondeugende oogen „Ja echte pret oogen". „En een matrozenpak aan Ja, ja, juist een blauw matrozen pakje, wel een beetje smerig en slordig, maar toch aardig". „Dan weet ik al, waar ie thuis hoort en wie z'n ouders zijn". „Zoo nou, waar dan „Hier 't Is onze Wim. Burgerlijks Stand vast Middelburg. Adv&rtantlSa. ^frverkrijqb. bij Apolh.en Drogisten] Zelfs vrouwen klagen. Prima kwaliteit VLAGOEDOEK. f 9,50 MIDDELBURG. SPECIALE AANBIEDING DE FAAM PrU® AdvsrUntiCn i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Grooto letters naar plaatHrnimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Van 8—14 Augustus. ONDERTROUWD A. A. de Broekert, 40 j. en M. A. H. de Zwart, 87 j. A. Roda, 23 j. en A. ten Voorde, 20 j. P. Minet, 22 j. en M. M Pitlo, 25 j J. P Maartense, 28 j. en J. J. Boogaard, 26 j. GETROUWDJ. A. Martijn, 22 j. en E. J. Peene, 22 j. C. J. Geldlioi, 28 j. en P. M. Machielse, 25 j BEVALLENC. Doekheer, geb. Poppe, z A. v. Waesberghe, geb. Hameriinck, d. P. J. Beun, geb. Boucberie, z. J. J. Touw, geb. Oskam, z. P. J. Adam, geb. Wiele- maker, z. S. DÏDgemanse, geb. Joziasse, d. L Huibregtse, geb. Francke, z. Geboren1 onechte dochter. OVERLEDEN A Francke, 62 j. geb. met 0. L de Wijze, C. A. Gillissen, 51 j. geb. met J. Looise, voordien wed. van F. C. Moorman, B. Keiler, 65 j. weduwnaar van W. Tober. In de Winterstraat is allerfijnste Melange steeds iederen dag versoh te krijgen bij Ze kost maar 32 bi cent per pakje met bon voor modern servies. dfcw en doorloopen den huid en 'Vb tff schrijnende plekken.Gebnuik TE KOOP een mooie Vlag met Wimpel, een groot 2 pers. Ledikant en mooie nieuwe Rieten "iStoel. Adres St. Pieterstraat 77. Wij leven in een drukkenden tijd. Zelfs vrouwen klagen somwijlen. Het is een feit, dat velen op een crisispunt zijn aanbeland, waarop of bun gezondheid moet lijden of zij hun werk moeten opgeven. Duizeligheid en pijn in den rug zijn waarschuwingen van opkomende nierkwalen. Laat uw werk dan een poos rustengij hebt gebiedend rust, ontspanning en frissohe lucht meer levenszonneschijn noodig. Overwerking strijdt met onze levens- eischen al te vaak is zij de oorzaak van nieraandoeningen bij vrouwen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen voldoen aan alle eischen. Zij herstellen de onge makken en onrust, veroorzaakt door nier verschijnselen als urinairekwalen, rugpijn, waterzuchtige zwellingen, rheumatisohe pijnen en zenewoverspanning. Zelfs gevorderde nierstoornissen als nier- zand, nier- en blaasontsteking, spit, rheu- matiek, nierwaterzucht en ischias worden met succes bestreden door Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1.75 per doos is ook te krijgen tegen 40 cent per doos bij Huismoeders neemt proef voor de aanstaande Per Vlag van 3 meter ii 3 50 ■I 4 4 50 n 5 ii - 10,75 - 11,90 - 13,25 - 14,75 Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1