Stampertjes, FIJNE NIEUWE HARING Een Kamerorgel ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. De Tentoonstelling te Middelburg deed het U zien. Wij hebben Stand No. I en zullen in sortiment, smaak en afwerking steeds de eerste trachten te blijven. IN DEN HERCULES. Lijsten en Platen. MIDDELBURG. Prijsraadsel. Chopin. 3e Zoiamonil-Concert op 12 AUG. a s. I R IJ W I E L E N. Amerikaansch Warenhuis, A. MEEUSE, Korte Breestraat. GEZELLE MEERBURG'S Christ elijke Scheurk alender HET GROOT VERLANGEN Prima volvette Kaas Middelburgsch Muziekkorps No 45. Woensdag 8 Augustus 1923, Zeven en twintigste Jaargang, Schuttershof Middelburg. FIRMA A. H00GENB00M, ZENUW HOOFDPIJNPOEDERS WORMPOEDERS JONGE T HERDERSHONDEN. WEGGELOOPEN: 4 a 10 cent. Beslist eerste soort Uitgave van 0. H. LITTOOIJ Azn., - Terneuzen. 1924. Verschijnt sedert 1887. 1924. GELOK, Beenhouwerssingel. VerseWjj&t 's Woemsdagsmiddags Adverteatiëa kummea tot uiterlijk 12 uur aaagemomea wordem aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: L1TTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. 1 Theeservies (16 deelig.) 6 Theebladen. 20 Boekwerken, 1 Kilo Bonbons fijn, Zelfonderzoek. Aanvaog half acht. [VRAAGT een heerlijk Biscuitje, - 20 cent per ons. - Tel. 469. Langeviele K 214. A en 45 et®. Het grootste koopje vao het seizoen in RIJWIELEN. LANGE DELFT B 120 MIDDELBURG. WEGENS DALING DER MARKTPRIJZEN Ds prijs fan dezen Kalander is slechts 85 cent. Prijs vao den Kalender met Premleboek een Galden en vijf en zestig cent. Voor plaatsen, waar nog niet vertegenwoordigd, worden Agenten gevraagd. D. H. LITTOOIJ Azn,, Terneuzen. a ff 1,60 per bol. DE FAAM Prijci d«r Adv*rt«nfI<B i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Hieronder laten wij een Prijsraadsel volgen, waaraan allen nu eens moeten meedoen. Voor goede oplossingen stelt een adverteerder beschikbaar: verder voor hen, die er een gedichtje bijmaken voor het beste gedicht en misschien nog een verrassing. Het is dus wel de moeite waard de op lossing van het raadsel te vinden. Hier hebt ge het raadsel Het geheel bestaat uit 21 letters en bevat den naam van een artikel dat veel in ons blad geadverteerd wordt. Wij wonen in de provincie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Een ezel zegt of balkt 8, 9. Met 10, 11, 12, 13 wasschen wij onze handen. Wanneer er een vliegmachine over onze stad komt kijken velen naar 14, 15, 16, 17, 18. Domburg ligt 19, 20, 21 de Zee. Men kan de brieven inleveren aan ons bureau Spanjaardstraat E71, tot Woensdagmorgen 15 Augustus. In de bus werpen zonder te bellen. Er is slechts één [voorwaarde aan ver bonden. In iedere enveloppe, waarin de oplossing staat van het raadsel moet een vooretiquet worden ingesloten van een doos Zeelandia-Zeep. Wij hopen, dat velen zullen meedoen want de prijzen zijn mooi. De Uitgevers, L1TTOOIJ OLTHOFF. Toen Frederik Chopin, de beroem de Poolsche componist van de „Noc turnes" en van zoovele andere schoone muziek, nog een knaap was woonden er bij zijn ouders aan huis eenige kost- jongens die heelwat rumoer konden maken, als de heer Chopin niet eens op hun toezag. Maar zoodra Frederik beloofde hun iets te zullen vertellen, zetten ze zich allen om de piano en luisterden in de grootste stilte naar de verhalen, die hij hun niet gewoon ver telde, maar voorspeelde. Hij deed dan het licht uit en liet hooren hoe de roovers het huis omsingelden, hoe ze ladders haalden om er in te klimmen hoe ze van binnen in huis rumoer hoorden, de vlucht namen en in een donker bosch kwamen, waar ze geen hand voor de oogen konden zien, hoe ze besloten zich maar aan den slaap over te geven en langzamerhand zoo kalm onder den sterrenhemel insliepen alsof ze rustig in hun bedden lagen. Het miste nooit of de jonge pianist wist zijn gehoor te spannen en dan in slaap te spelen. Dan haalde hij licht riep zijn zusjes di» pret hadden om de slapers zien te ontwaken, sloeg eenige krachtige accoorden aan en vroeg of het verhaal naar hun zin was geweest. In 1872 toen Chopin ongeveer 16 jaar oud was zond zijn vader hem naar Berlijn. Hij reisde met een van die ouderwetsche diligences, die vol reizi gers was, welke zich verheugden als er weer een halte was, waar ze eten kon den krijgen. Zoo spoedig mogelijk schikten ze zich dan ook weer om de tafel, in afwachting dat hun iets zou worden voorgezet. Chopin echter verscheen niet, hij had een piano ge zien, was beginnen te spelen en vergat alles om zich heen, zijn „reveries" lucht gevende. De reizigers lieten hun eten en hunne ingeschonken gla zen staan en luisterden. De herber gier zijne vrouw, hunne dochters de dienstmeisjes allen, die in de her berg waren slopen naar de piano en hielden hun adem in om te luisteren. Opeens riep de conducteur Heeren. allen klaar, instijgen. Zwijg toch ezel, bromde de herbergier boos. Och, mijnheer, schei toch niet uit, vroeg hij smeekend aan Chopin. Maar dat kan niet. De postillon is reeds te paard. Ik geef postpaarden en een rij tuig, mijnheer de groote artist, riep de opgewonden herbergier, als ge nog maar een oogenblik zoo voor mij wilt spelen, Zoo iets hoorde ik in mijn leven niet. Och ja, speel nog wat, vroeg dé kasteleines, dringend, en beval om spoedig wijn en glazen te brengen. Alle de reizigers voegden hun ver zoek hierbij Wij gaan niet heen voordat we u nog eens hebben gehoord, zeiden zij en toen Chopin zich nog eens had laten hooren, werd hij onder dave- verende hoerahsin het rijtuig gedragen, terwijl zijne medereizigers gedurende den overigen tijd hem allen met de grootste onderscheiding behandelden. Toen Chopin in latere jaren in Parijs eens op een soiree was, speelde List een zijner „nocturnes" en nam de vrijheid er hier en daar eenige figuren aan toe te voegen. Chopin luisterde er naar met ver ontwaardiging en zeide eindelijk Mijnheer, als gij mij de eer bewijst mijne composities te spelen, ik bid u draag ze dan voor, zooals ze geschreven zijn. Wilt u zelf spelen, antwoordde Liszt een weinig geraakt, en stond van de piano op. Met genoegen, maar de kaars geeft licht genoeg. Als de gastvrouw het kunstlicht Het werd dadelijk uitgedraaid. Chopin speelde een uur lang, de eerste oogenblikken kon niemand spreken, aller oogen waren vol tranen. Zijn vertelling had de harten getrof fen. Liszt was de eerste, die hem de hand drukte om hem te danken. Gij hebt gelijk, sprak Litszt, aan uw werk mag men met geen vinger raken, gij zijt een echt dichter, en ik ben u dankbaar voor het genot dat ge ons deed smaken. De groote componist stierf vroeg, maar zijne muzikale vertellingen zijn en blijven steeds voor velen een bron van groot genot. Ontwaakt gij 's morgens met pijn ia den rug? Hebt gij donkere zwelling* n onder de oogen Zijn de enkels en banden ge zwollen Is de urine bewolkt, zanderig of brandend Geschiedt de loozing te vaak of te weinig Zijn uw ledematen beverig en rheumatisch, vooral bij ruw en vochtig weer Doet uw rug zeer, als gij bukt of opstaat Hoedt u bijtijds laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen een nierziekte voorkomen spoedige behandeling is het eenige betrouw bare voorbehoedmiddel Verwaarloozing kweekt al te dikwijls blaasontsteking, waterzucht, rheumatiek steenvorming en nrinezuurvergiftiging Hoewel Foster's Pillen zelfs bij deze latere verwikkelingen baten, is het verstandiger om dit speciaal niergeneesmiddel tot voor koming van nierziekte te gebruiken. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos. AdTWtntMa. Entrée 35 cent plus stedelijke belasting. (Bureau Vlasmarkt). Voor leden ingang Schuttershofatraat. tsr i a.m.i 'ï.'.i" Gegarandeerd goed hel pende poeders. Prijs per verzegeld doosje Bij alle goede drögjjiéh. Te MIDDELBURG bij Fa. Schulte Thieme en P. van Sluijs. Te bevragen Hendrikstraat W 62. een klein HONDJE wit met zwarte vlekken, luistert naar den naam „Richard". Gelieve terug te bezorgen Nieuwstr. H 42. Iedereen heeft bij tijden een zacht laxeer middel noodig voor de lever en ingewan den. Foster's Maagpillen werken rechtstreeks op de lever, wekken de vloeiïog der gal op en verschaffen natuurlijke werking der ingewanden. Slaap, eetlust en een goed humeur wor den door Foster's Maagpillen verzekerd Prijs per flaoon van vijftig versuikerde pillen f 0,65in apotheken en drogist zaken. een HEERENRIJWIEL merk Corona van f65.—voor f81,50; een HEERENRIJWIEL merk Zeelands Glorie van f 95.— voor f 57,50; een DAMESRIJWIEL merk Union, model Animo van f 110. voor f 77.50; een HEERENRIJWIEL merk Tally, van f 105.— voor f59.—. Alle Rijwielen zijn geheel compleet en voorzien van prima Banden. Worden alle onder garantie verkocht. Tevens partij RIJWIEL ONDERDEELEN voor elk aannemelijk bod. volgende Professoren en Predikanten Prof. Dr. A. G. HONIG, te Kampen. Dr. 'G. KEIZER, te Tiel. Dr. A. KUYPER, te Rotterdam. Dr. S. O. LOS, te 's Gravenhage. Ds. J. P. TAZELAAR, te Weesp. Ds. B. v. d. WERFF, te Helder. De voorzfidjes zijn bewerkt door de Ds. R. E. VAN ARKEL, te Utrecht. Ds. L. BOUMA, te Middelburg. Ds. G. DOEKES, te Nieuwdorp. Prof. Dr. C. VAN GELDEREN, te Amsterdam. Ds. J. GISPEN, te Groningen. Ds. R. HAMMING, te Doorn. De achterzijde der blaadjes bevat degelijke, boeiende Christelijke Lectuur, terwijl ook de opgaven van Zon en Maan niet ontbreken. Wjj zjjn zoo gelukkig den inteekenaars een prachtig PREMIEBOEK tegen zeer lagen prfis te kunnen aanbieden, en wel door ELLA BOECKH-ARNOLD. Het is een boeiend Christelijk verhaal dat zich afspeelt dicht bfi Pompeï, in den tfid toen dit verwoest werd door de uitbarsting der Vesuvius. Waarlfik een boek, dat boeit van het begin tot het einde. Het is een kloek boekwerk, waarvan de omvang niet minder is dan 191 bladzijden. Met nadruk zjj Uw aandacht gevestigd op het schild, dat dit jaar buitengewoon mooi is te noemen, en een prachtig Oosterseh tafereel te zien geeft. Vraagt de gunstige condities aan bjj den Uitgever te koop aangeboden zoo goed als nieuw. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1