SmtJ^ jÊ$kmsm^ JÈÊL JTjÊSl. JÈ 5ÉL jÈ W JL Nieuwe Maatjesharing Vraagt Uwen ffMalier Te koop1 Handwagen Van Melle's Inmaakbrandewijn. lagaziju Da Zwaluw. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. ELANGE D. C. BOUWENSE, P. v. DOKKUM, Voor het Jubeljaar 1923 Biscuits, Bonbons, Drops. Paraffine. No. 44, Woensdag 1 Augustus 1923, Zeven en twintigste Jaargang. Een geschiedenis. FIRMA S. DE VOS Co., Zooeven ontvangen e^n prachtsorteering P. JOZIASSE, Nederstraat. is het nieuwste: Limonadesiroop I. j. DE sen, LiipiÉ I 221. Dames- en Heerenrijwiel a f 3,60 de Liter. HnM,Litarstttfs bij J. PIETERSE, Kapoenstraat. tegen 15 ct. per K.G. BLOEMEN BLOEMEN VersehpEt 's Woensdagsmiddags, Adrertstttië» komen tot uiterlijk 12 uur aamgeEomem wordea a»u het Bureau Spanjaard straat E 71. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. II. In vreeselijken angst volgde de echtgenoot de uitdrukking op het ge laat van den dokter. Maar hij kon niets lezen uit de vriendelijke oogen die maar steeds op de patiente ge vestigd bleven. „Veel versterkend voedsel, bief bouillon en port, en wanneer het weer wat zachter wordt, dan een poosje naar een andere luchtstreek. Dan zult ge weer spoedig de oude zijn", sprak hij opgewekt. „En u vooral niet over iets ongerust maken, lief kind, voegde hij er op vaderlijken toon bij. De twee mannen gingen daarna de trap af. De oogen van den echtgenoot zoch ten die van de dokter. „Is het werkelijk slechts een ge vatte kou, dokter vroeg hij angstig. „Heeft mijne vrouw werkelijk niets ernstigs?" En toen viel de slag. In de vrien delijkste bewoordingen zei de dokter hem de waarheid. „Uw vrouw is in een uiterst ge vaarvollen toestand. Haar gestel is ernstig ondermijnd door gebrek en het spijt mij zeer u te moeten zeggen, dat zij nog slechts enkele maanden te leven heeft. Als het mogelijk is, spaar haar dan elke teleurstelling. In haar zwakken toestand zou een schok noodlottig kunnen zijn". De vreugde van zijn leven zou van hem weggenomen worden, en hij zou dan den last verder alleen moeten dragen. Maar hij wist, dat hij ter wille van zijn vrouw zijn leed moest trachten te verbergen. Wat het ook mocht kosten, zij mocht er niets van be merken, en voor zooveel als in zijn vermogen was, zou hij de enkele maanden die zij nog te leven had, haar aangenaam maken. De dagen gingen voorbij, en zijn teerbeminde vrouw werd allengs zwakker. Het grootste gedeelte van den dag moest zij het bed houden en een buurvrouw werd geroepen om haar op te passen en voor het kleine huishouden te zorgen. „Verwacht ge een brief?" vroeg deze vrouw hem eens, toen zij den echtgenoot ontmoette, die zich naar de kamer zijner vrouw begaf. „Het arme mensch schrikt iederen keer op, als de brievenbesteller belt. „Waarom komt de brief toch niet?" heb ik haar meermalen hooren zeggen, en wanneer zij denkt, dat ik niet op haar let, keert zij zich om en begint te huilen. Ik ben er zeker van, dat het uwe vrouw goed zou doen, als die brief kwam mijn heer." Deze woorden brachten den man het eerst op de gedachte om zijne vrouw te misleiden. Als hij haar wat kon opvroolijken met het bericht, dat zijn stuk aangenomen was Zij zou toch nooit de waarheid vernemen. Zelfs hij zag, dat zij nog slechts weken in plaats van maanden te leven had, en haar dien tijd zooveel mogelijk aangenaam te maken, was alles wat hij nog voor haar doen kon. Hij gir,g ngar boven, en met een gemaakten glimlach op de lippen en gedwongen opgewektheid van toon, sprak hij, zijn wang tegen de hare leggend: „Lieveling, ik heb goed nieuws, mijn stuk is aangenomen." Het was, of het zwakke schep seltje, dat in zijn armen lag, plot seling sterker werd. Zij ging half opzitten in bed, en haar echtgenoot tot zich trekkend, kuste zij hem her haaldelijk. „Lieveling, lieveling," fluisterde zij „Eindelijk is dan toch je werk naar waarde geschatIk wist wel, dat mijne verwachtingen niet teleurge steld zouden worden. Haar uitgelaten vreugde veront rustte haar echtgenoot zeer. Het goede nieuws scheen haar nieuwe krachten te geven, en voor de eerste maal in de laatste weken wilde zij uit bed komen, en in een eunstoel zittend, moest hij haar alle bijzonderheden omtrent het stuk vertellen. Haar geluk maakte hem roekeloos Om aan alle vragen te voldoen, verzon hij eene geheele geschiedenis, dat de directeur hem had laten halen en hem met zijn welslagen had geluk ge- wenscht, en dat het zeer spoedig zou opgevoerd worden. Gedurende een geheele maand hield hij die leugen vol. Te zien hoe dat teerbeminde gelaat opvroolijkte, als hij haar over zijn stuk sprak, en die groote oogen zich met vreugdetranen te zien vullen, was te veel voor hem om weerstand te kunnen bieden. Zijn stuk namelijk was afgewezen en teruggezondenmaar hij was nu een maal begonnen haar te misleiden en wilde het nu ook volhouden. Om haar aangenaam te zijn had hij haar verteld dat het stuk binnen zes weken zou worden opgevoerd ja, hij was zelfs zoover gegaan een datum vast te stellen, en avond na avond vertelde hij haar allerlei klei nigheden van de repetities en omtrent de acteurs. Iets evenwel verstoorde haar geluk. Zij zou zelve niet in staat zijn, de eerste voorstelling bij te wonen. Maar hij zou gaan, met de roos in het knoopsgat, die zij hem beloofd had, en zij zou wakker liggen, en denken aan al de toejuichingen, die den schouwburg zou vervullen, als de schrijver voor het voetlicht geroepen werd. „Ik zal dan gelukkig sterven," sprak zij, zijn hand met hare uitge teerde vingers streelend. „Lieveling, je weet niet, wat een heerlijk gevoel het voor mij is, dat ik je beroemd achterlaat." Ten laatste kwam de avond, dien hij voor de eerste opvoering van zijn stuk had vastgesteld. Den geheelen dag was zijne vrouw in den toestand van gelukkige opwinding geweest en had, zonder dat hij het wist, de buur vrouw uitgezonden om een roos voor zijn knoopsgat. „Wij kunnen ons nu die kleine uitgave wel getroosten," sprak zij, de roos kussende „maar het spijt mij toch dat je geen nieuw pak hebt; ik vindt het niet prettig, dat je nu in die oude jas op het tooneel moet verschijnen." Hij stelde haar evenwel tevreden, door te zeggen, dat zijn jas er nog goed genoeg uitzag, en toen hij ein delijk de roos in zijn knoopsgat stak, was zij opgetogen. „Je zult zeker omstreeks half twaalf wel terug zijn," sprak zij, „en dan zullen wij samen lekker soupeeren. Ik heb iets besteld, waar je veel van houdt, en de buurvrouw zal het wel voor ons klaarmaken. En nu moet je gaan, lieveling, het is reeds laat, en ik zou niet graag willen, dat je iets van je stuk miste". Zij kuste hem hartstochtelijk en verzocht hem te gaan. Met een hart bijna brekend van angst, verliet haar echtgenoot haar, niet om den avond door te brengen in een schitterend verlichte zaal, zooals zij zich voorstelde, maar door de straten loopend, aan wanhoop ter prooi, totdat het tijd was naar huis te gaan. Om half twaalf kwam hij weer thuis. Hij liep de trappen op en opende de deur met een glimlach op het ge laat. De lamp was aangestoken, en voor deze gelegenheid brandde er een helder vuurtje in den haard. Een tafel, met een kleed gedekt en van vruchten en wijn voorzien, stond gezellig, dicht bij het vuur. Zijn vrouw zat in bed op, met eene nieuwe nachtjapon aan, en haar gelaat stralend van opgewondenheid. „Het is prachtig gegaan", riep hij, uit, het bed naderend en haar her haaldelijk kussend.- „Het gebouw daverde van toejuichingen, en ik werd voor het voetlicht geroepen". Haar hart klopte hevig. „Ik dank u," hoorde hij haar op zachten toon zeggen. „Wat ben ik gelukkig, nü blijft mij niets meer te wenschen over". En toen, voor hij nog iets kon zeggen, ontsnapte haar een zwakke zucht, zij viel achterover in zijn armen en was dood De glimlach, die haar gelaat het laatste oogenblik verhelderd had, lag er nog op, toen het deksel op de kist werd geschroefd. Zij was geluk kig gestorven, in de overtuiging, dat de wereld de verdienste van haar man erkende, en dat geluk zetelde nog op haar gelaat, toen haar echtgenoot hare koude lippen voor het laatst kuste". De stem van den heer Bisschop beefde toen hij die laatste woorden sprak. „Trevens", sprak hij, naar het gelaat van zijn gastheer ziende, dat nu een zachte uitdrukking had aan genomen, „veroordeel dien man, als ge wilt. Ik kende zijn zorgen, en als hij niet goed handelde, dan was het alleen ter wille van haar, die hij het liefst op de wereld had, Want, Tre vens, ik was die zwaarbeproefde echtgenoot, en veroordeel mij als ge wilt, maar ik heb nooit berouw ge had over mijne misleiding". EINDE. Hoedt U bijtijds. VERLOOFDEN STEUR, Segeerstraat, Poppenwagens, Poppenspprtwagens, Kinderstoeltjes, Vliegende Hollanders, "drekwagens, Strandwagens, Gymnastiekringen. Alles aan zeer laag gestelde prijzen. KORTE DELFT. 4 a 10 cent. Beslist eerste soort Haring. SASKA is een fijn Hollandsch product. SASKA munt uit door haar fijn Aroma. Zeer fijn voor de Kermisdagen. Komt zien naar de Etalages. „DE KEYSERS CROON", Balans A 61. Een meisken, rank en schoon, Met zonvergulde lokken, Koopt Krullen bij DE VOS, 't Is werkelijk, zonder Jokken. Drogisterij SCHULTE THiEME, Het huis met de Roode Pilaren, ONTBIJTKOEK Bijzondere fijne Gemberkoek Versch, Gekoeld, Kalfs- en Varkensvleesch. Prima volvette Witte Kaas, fijn van smaak, per ons 12, 14 cent- Beste KomUne Kaas per ons 12 cent Verschillende soorten Zuurtjes per ons 15 cent IJsbonbons per ons 14 cent Frou Frou 14 Zeer FUne Limonade, ln verschil" lende soorten, per heele flesch 120 ctper hilve flesch 65 ct. Yersche gebrande Oltenooten per pond 25 cent Hazelnooten per pond 80 cent Amandelen 45 „60UDA VOORUIT" een zeer groote Ontbijtkoek, per stak 22 cent. FIF FAAM P^e ö®S" UtivertentiCn e Van 3 regels 45 cent, iedere regel meer 1? cent. 3 maal plaatsing wordt slechts '2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500/ regels voordeeïige voorwaarden. BtirgcrlQta Stand vm Middelburg;. Van 25 tot 31 Juli. ONDERTROUWDJ. A. Martijn 22 j. met E. J. Peene 22 j.P. den Toom 25 j met E C. Adriaanse 26 j.C. J Geldhof 28 j met P M. ilaeUelse 25 j.J. Hoof li man 28 j. met J. M. Smoor 21 jaar. GETROUWDI. Jacobs met L. H Nellen. BEVALLENJ. v. d. Zee geb. De Groot z.A. L. Roskam geb. Brouwer d. A. den Engelsman geb. Stofregen d.P. Zandstra geb. de Vrieze d A. Klaver geb. Renirie d. L. de Kramer geb. Moens dochter. OVERLEDEN P. Boogert 32 j. gehuwd met J MeijaardP. Pleijte 54 j. gehuwd met A. de Smidt M. Hoogesteger 70 j. geh met N. MarteijnA. Kasse 72 j. gehuwd met P. de Nood levenloos kind van J. A. Vader, geb. de Visser, Kou, tocht, griep, koorts enz, veroor zaken tal van nieraandoeningen. De nieren moeten dan den bijstand missen van de andere bloedreinigende organen de huid poriën, longen en ingewanden. Bij de dubbele inspanning en vaak verwaarlooïd, is het geen wonder, dat de nieren het af leggen. Dan is het tijd om een niergenees middel te gebruiken, om de nieren op te wekken en te versterken. Spoedig gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen kan ernstige gevolgen als rheumatiek, ischias, spit, blaasontsteking, nierzand, nierwaterzucht, niersteen voor komen. Doe wat gij kunt om uw levenskracht op peil te houden, oefen uw ledematen en spieren, en zorg voor een goede bloeds omloop. Leef op verstandige wijze. Foster's Pillen geven betrouwbare hulp. Zij werkei alleen op de nieren en blaas maar dit doen zij gosd en terdege. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos. Mrfirtenüi», Onze ringen smeden Onverbreek'bre banden. Lange Bnrg bij de Groenmarkt. De baste is thans 70 cent p9r pond. Boterhamworst 14 ct., Zwaardemaag 10 ct., Gerookt Vleesch 30 ct,, Inlandsche Ham 30 ct,, Ham 20 ct, Adres Noordweg S 214. Verwaarloos nimmer een huidaandoening. Draag zorg voor noodzakelijke reinheid en pas Foster's Zalf toe. Deze zalf is anti septisch, wonderlijk verzachtend en heelend. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1.75 per doos. (schuin over de Nieuwstraat.) Geregeld versohe in verschillende prijzen en kwaliteiten. 20 oent per stuk. Aanbevelend, TE KOOP. Adres Rozenstraat W 215. Zeer fijn. Speciaal voor het doel gestookt. Tijdelijk verkrijgbaar STEEDS VOORRADIG Varkensgehakt 60 cent per pond, Adres Littooij Olthoff, Middelburg. 10 GLADIOLEN voor 1 kwartje. 10 KASROZEN voor 1 kwartje. J. FLIPSE, Spanjaardstraat E 80.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1