advertentieblad voor middelburg en de dorpen op walcheren. Firma S. BE VOS 1 t». BAL. Kozijn mei Ramen De Abdij ïnmaakbrandewijo. Wafeltje F. P. MALJERS, Marlt. De Abdij CORNs. HENNING, zeer fijne Biskwie ar Zie de Prijzen. P. C. BOUWEWSE. se Nieuwe Maatjesliaring K. P. BRUSKET, C O N~C E R T op Zondagavond 29 Juli a.s. Vraagt Uwen WMelier Van Melle's Dekens overtrokken Firma S. DE VOS Go J MUNTER. Te MBSFÉEUiMolirs Damesfiets allerfijnste Melange „DE ABDIJ' te tellen! F. MALJERS ZOON, Vliss. straat 58, Middelburg. Rnnderrookvleeseh PRIMA PRIMA MM Fotograaf, Middelburg Markt C 14, MT is HET ADRES "?M voor een goed portret, smaakvol uitgevoerd en niet duur. UW ADRES Firma GEBRs ONDERDIJK Freco's Zmwll. 60 ciierMer. Freco's Hoofdpiintal)!. 15 ct. per teler. Freco's Mil. 60 ct. per toter. Zie onze Etalage P. v. DOKKUM, Wij noteeren voor onze Boter den' zelfden prijs als vorige veek. Gramafoons en Pathéfoons, Arbeiders-Mnziekvereeniging „FXELSIOR" Openbare Samenkomsten op Dinsdag 31 Juli tot Donderdag 4 Augustus Biscuits, Bonbons, Drops. Frntty Brandy, u „De Abdij" der Chr. Geheel Onthonders-Vereen No 43, Woensdag 25 Juli 1923, Zeven en twintigste Jaargang, Gedurende de Kermis iaderen avond om B uur a f 3,60 de Liter. Een heerlijk leveren wij U h 16 cent perons To Koop een Kinderwagen, J. SINKE, Kleine Werfstraat, Speciale inrichting voor het maken van Vergrootingen, ook naar oude en verbleekte portretten. Vergrootingen door ons gemaakt, voldoen aan d8 hoogste eischen. De Winkel De Zeeuwsche Boerin D. JACOBI, Mr. geweermaker. in den TUIN van het SCHUTTERSHOF. P. J. VERBERT, - Dampoort. A. BACK, Breestraat. YerachU&t 's Woensdagsmiddags A drerteatiëis kuitaea tot uiterlijk 12 uw saageaomes worde», aan het Bureau Spanjaardslraat E 71. PpII» 6*v AdespUntlis t Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. RUIME KEUZE. F1A80 mat SLAGWERK vaa Dhr Adriaaess, Ylissiogeii. De Voedingswaarde een Wasch aan huis. NIET BIJ HONDERDEN, MAAR BIJ DUIZENDEN IEDEREEN! IN ALLE KRINGEN! IN ALLE STANDEN! JONG EN OUDARM EN RIJK! Leerboeken, Atlassen, Woordenboeken en verdere Schoolbehoeften WU zijn ruim voorzien van eerste kwaliteit 26 cent per om. 20 cent per om. VET KALPSVLEESCH WU hebben ontvangen zeer licht, 10 et. per ons DE WAPENHANDEL is, wanneer gij uw woning eenvoudig, doch gezellig en niet duur wilt Inrichten HEERENSTRAAT H 142-143 - MIDDELBURG. De „MIDDELBURGSCHE COURANT" schreef van de door onze firma ingerichte modelwoning „De woning welke zeker 't best tot haar recht kwam was die, welke door de FIRMA GEBRs. ONDERDIJK geheel was ingericht om te toonen hoe men met eenvoudige middelen er een zeer gezellig tehuis kan scheppen. Steeds ruime keuze in Buffetten, Huis- en Slaapkamer meubelen in verschillende prijzen. Alle Zitmeubelen worden in eigen werkplaats gestoffeerd. Ziet Etalage. GEBRs. ONDERDIJK. Slapeloosheid, Overspanning, Hoofdpijn, Migraine, Maagzuur, Oprisping, Zenuwhoofpijn) Gevatte koude) FRECO's ZENUW-HOOFDPIJNPOEDERS per poeder 8 ct. doos 25 stuks f 1,70. 3 a 10 cent. Beslist eerste soort Haring. Varkensmarkt, Middelburg, Aanvang 8 uur. Opening 7.30 uur in de BOGARDZAAL 's avonds 8 uur. f 2,» IEDEREEN! en IN ALLE STANDEN Samenspraken, Tableaux, Medewerking Zangkoor en Strijkorkesi. Raima sorteerinu. DE FAAM Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters Daar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Lange Burg C 89, bij de Groenmarkt. AArssrtttmmm* Donderdag te beginnen 's middags om 4 uur en Zaterdag 's middags om 2 uur. TE KOOP. Adres Seisweg R 146. van allerfijnste Melange is gegarandeerd even groot als van NATUURBOTER. Daarom gebruikt iedereen ze. Aanbevelend, leeftijd 10 11 jaar, zoo goed als nieuw. Adres Wal B 44 (boven). Z er fijn. Speciaal voor het doel gestookt. Tijdelijk verkrijgbaar TE KOOP een zoo goed als nieuwe Adres bureau van dit blad. E'n nette Burgerjuffrouw vraagt Adres Cellebroershof E 126. zoo goed als niegw. Adres Gortstraat I 329 (2 maal bellen). heeft allerfijnste Melange geregeld versch voorradig tegen 32l/j cent per pakje met bon voor Servies. Ontvangen in verzegelde pakjes k 1 ons heerlijke Thee der firma E. Brandsma in de prijs van 30, 32, 37 en 40 cent, ook v. Nelles Thee van 25 en 29 cent. Aanbevelend, M, J TIMMERMANS, Pottenmarkt. zijn de geregelde afnemers van gebruikt ze, omdat het een zeer groote en VERSTANDIGE BEZUINIGING is. Omdat U gegarandeerd wordt dat allerfijnste Melange „DE ABDIJ" PRECIES DEZELFDE VOEDINGSWAARDE heeft als NATUURBOTER Omdat ze door de MODERNE BEREIDING IN SMAAK het MEEST EVENAART! Omdat ze MAAR 827a CENT PER i/2 PONDS PAKJE KOST 1 Omdat U DE BONS BEWAREN KUNT VOOR FRAAIE MODERNE SERVIEZEN van hetzelfde moderne decor UIT DE BEKENDE FABRIEKEN van PETRUS REGOUT Gebruikt ze op Uw boterham en gesmolten bij Uw aardappelen! Vraag ze nog heden Uwen winkelier en LET OP HET MERK OP IEDER PAKJE Uitsluitend voor wederverkoopers bij voor verschillende inrichtingen van Onderwijs. BOEKHANDEL Firma GEBRS. HILDERNISSE. Ontvangen Zwarte Katoenen Damesvoe ten, bollen Zwart Breikatoen, Zwarte Fijne Katoenen Heerensokken, alle nummers St ilen lange Breinaalden, Veiligheidspelden, Haakpennen, Pu eolith spoeltjes en een sor- teoringHandwerks Voorbeeldenboekjes voor huis en school, alles goede kwaliteit, lage pi ijzen. Aanbevelend, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. KORTE GORTSTRAAT. Telefoon 424. Stukjes 1,10 ct., Lapjes 90 ct., Carbonade ct., alles per 5 ons Vet Spek 70 ct. per kilo. P. JOZIA8SE, Nederstraat. Ijswafels in verschillende smaken 14 oent per ons. Menton 14 Frou Frou 14 Kransjes 12 Boterspeculaas 12 Korte Gortstraat, Telefoon 424. Nog eenige dozijnen Dames Witte Zak doeken met breede zoom 15 oent. Aanbevelend, M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt. in de Noordstraat blijft vakkundig leveren Ingericht voor repareeren. Bij elk Drogist verkrijgbaar. Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL VAN SLUIJS, B. C. v. DOORNUM, L. JAN8E, K. Noordstraat. En gros N.V. v.h, O. A. SCHULTE Co., oude zaak. IN HIT FILIAAL GEEN PRIJSVERHOOGING. is Uw vertrouwd adres voor zoowel in de goedkoopste als in de duurdere soorten. Ook electrische. Groote sorteering in alle goede merken Platen, als: His Master's Voice, Pathe, Edison v. f. face, Odion, Columbia, Beka, Polifoon en Parlefoon en andere Muziek-Instrumenten. Aanbevelend' PROGRAMMA'S, teve s bawijs van toegang, k 29 oent, stedelijke belasting inbegrepen, vanaf heden verkrijgbaar bij L. DE JONGE BAAS, Bellinkstraat G 166, J. GROENEWEGEN, Rozenstraat en GEBOUW „VOORUIT," Nieuwttraat, en voorzoover nog voorradig op den avond der uitvoering aan het loket Zeg buurvrouw heb je 't al gelezen, Melange fijnste ,DE ABDIJ" Is nu de beste 't is bewezen, Ik nam ze eens en blijf er bij. Ik haal ze altijd versoh 'k ben klant, In Coöperatie BROEDERBAND FRANSOH PRODUCT, ter vervanging van INMAAK- BRANDEWIJN. Geschikt voor Inmaak van alle soorten vruohten. Het zelf maken van Advocaat. Zeer fijn voor Inmaak van Sun-Maid Rozijnen. Iets fijns, iets nieuws en goedkoop Per litetflesch met gebruiksaanwijzing Alleen verkrijgbaar bij de Likeurstokers Middelburg. Je goedkoopete en vertrouwde Adres voor het REPAREEREN van alle Uurwerken, Speeldoozen enz. (ook de goedkoopste) is bij Voor Vliasingen af te geven bij W. VAN GEMERT, Vlamingstraat 6. Veer inzetten f 1,75. Glazen f 0 30 enz. Horloges vanaf f 2,50 met 1 jaar garantie. NOG STEEDS WORDEN ER BIJ wordt ze gebruikt DIE ALLERFIJNSTE MELANGE voor 32Vi cent per pakje. Steeds versch is ze verkrijgbaar bij Adres bureau van dit blad Kinderen beneden 14 jaar alleen toegang onder geleide. Toegang k 25 cent per persoon. Lange Burg C 89, bij de Groenmarkt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1