2e Allerfpsie Melange „DE ABDIJ Limonadesiropen 15 pCt. korting Prima versclie Roomboter a 90 ct. p. pond Karnemelk a 4 ct p. liter Volle melk a 10 ct. p. liter Melkfabriek NI „ZEELAND" Te Mm mooie blanwe Druiven ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. op 22 JOU as. „DE ABDIJ" Wljiaiflel „Di Misers Croon" IrnnaakbraHdewiiR Wegens gevorderd seizoen Rijwielhandel A. VAN LOO, De Zeeuwsche Boerin" Dagelij ks ver kry gbaar Wed. Bostelaar. Wed. Leijnse. Wed. van Oost. J. Bakker. „DE ABDIJ" D. C. Bouwense V Middelburgsch Muziekkorps DIJKSTRA, Bree. P. B O T B IJ L. VAN DELFT'S E® BREEL» No 42. Woensdag 18 Juli 1923, Zeven en twintigste Jaargang. Schuttershof Middelburg. Vraag onze fijne gezoete Donderdag 19 Juli 1923, 5 DE WINKEL „DE ZEEUWSCHE BOERIN" CADZANDSCHE 80ERENBOTER MURK, Hoogstraat. FEUILLETON. Een geschiedenis, Tertchflst 's Woensdagsmiddags. AdTertentiön kunnen tot uiterlijk 12 nar aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Sleept sil Aanvang balf echt In de St. Janstraat is allerfijnste MELANGE iAJ'ïW:. X VX' - -ht de zeer fijnen smaak - de groote voedingswaarde den billijken prijs - de fraaie waardevolle cadeaux. F. MALJERS ZOON, Vlissingschestraat 53, MIDDELBURG. BALANS A 61. op alle voorradige Rijwielen a contant, waaronder SPUDIE, MATADOR, VINETA enz., alle met volle garantie Prijzen thans vanaf f 47,00. NIEUWE HAVEN - Over de Stadsschuur. Een proef en U blijft klant. KZ O» O co 2 m co ce (Ji 7=5- C •V3 CO Vraagt steeds het van ouds bekend Merk Na Natuurboter de BESTE Men lette steeds op bovenstaand Merk en indien Uw winkelier ze niet voorradig heeft is uw Adres Korte Gortstraat. Telefoon 424. 99 99 Buurvrouw, waar moet ik toch wezen, Om ABDIJ Melange te halen, Mensch, ik haai ze hier op 4 Zand, 3k Doe d5 adressen aan de hand. VERSCHE BOTER VOOR 65 cent per pond gaat niet zijn nietalleen de beste, doch thans ook de goedkoopste. Keuze uit ongeveer 60 stuks Alleen verkrijgbaar bij KORTE DELFT G 3. SANGUINOSE. Maar ons merk heet DeAbdij C. KLERCQ, Gravenstraat. ONTVANGEN LANGEVIELE K 202. DE FAAM Prlji» d«r Van 13 regels 45 cent, iedere regel moer 15 cent. 3 maal plaatsing wurdt slechtB 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden, iederen dag naar uw werk, afgaat en uitgeput door pijn in den rug? Bij dui zenden is dit het geval. Bn het is zoo vaak onnoodig, want meestentijds is de oorzaak een nierkwaal, die door Poster's Rugpijn Nieren Pillen verzacht en gebeterd kan worden. Nierkwalen komen veel voor onder alle standen, maar worden zoo dikwijls ver waarloosd, omdat zij zich zoo ongemerkt jarenlang 'kunnen ontwikkelen zonder dat men de ware oorzaak verdenkt. Bn noch de broodwinner, noch de moeder van het gezin kunnen, wanneer eindelijk de oor* zaak wordt begrepen, voldoende rust nemen Let op uw nieren en houd deze gezond. Voortdurende rugpijn is een waarschuwing van nierzwakte, evenals pijnlijke, ongere gelde urineloozing en abnormaal uitziende urine. Bn als gij tevens last hebt van rheumatische pijnen, hoofdpijn, vermoeid heid, zenuwachtigheid en duizeligheid, neem dan uw maatregelen In het begin zijD nieraandoeningen het gemakkelijkst te ge nezen. Gebruik Poster's Rugpijn Nieren Pillen om de zwakke nieren op te wekken, te verzachten, te versterken en genezen. Zij zijn over de geheele wereld bekend. Zij genezen niet alles en werken niet op de maag, lever of ingewanden. Juist het feit, dat zij alleen en zeker op de nieren en blaas werken, verklaart het groote succes van Poster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. Bntréa 35 cant plus stedelijke belasting (Bureau Vlasm irki Voor leden ingang Schuttershofstraat 1 - v' f J- -. x' Vv "?v- is ieder verbruiker van over Daarom is de OMZET STEEDS STIJGENDE. Vraag ze nog heden Uwen winkelier en let op het merk op ieder pakje. Uitsluitend voor Wederverkoopers bij Kent U ze? de allerfijnste Melange van 32Vi cent per half pond met bon In alle standen wordt ze gebruikt. Aanbevelend, EN ENZ. ENZ. altijd versch te krijgen bij De Deurwaarders ROSIER VERVAAT zullen op des namiddags 2 uur in de Volderij laagte te Middelburg verkoopen I alsRamen, Denren, Planken, BalkeD, Latten, Brandhout, enz. «J &rm IX» CS. K lal 3 i- H C3 3» m 73 c» o rs ea. VI 'f 19 PRIMA 95 CENT PER POND. STEUR, Segeerstraat. met 10 platen. Adres Gravenstraat I 273 (boven). Uit de hand te koop lang 6 M 90 c.M,, breed 3 M. 60 c M Adres Arnemuidsche voetpad T 101 maar allerfijnste melange heeft gegarandeerd dezelfde voedingswaarde en fijne smaak. Aanbevelend, Zuiver plantaardig. Wordt door alle gestellen verdragen. In alle gevallen van bloedarmoede en ze nuwzwakte blijkt het een verster kingsmiddel van den eersten rang, en wordt met vertrouwen aanbe volen als het werkzaamste middel ter bestrijding van de bloedar moede en al hare gevolgen. SANGUINOSE kost per flesch f2,—, 6 fl. f 11,—12 fl f21,—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij Apothekers Drogisten. VAN DAM Co, De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Te Middelburg bi] C. A. SCHULTE Co,s L. Delft H 2; en PAUL VAN SLUIJ8, Vlasmarkt K 157. Kaatje, ga vlug naar een winkel, Op MELANGE wachten wij, Denk erom er zijn veel merken, Aanbevelend, OOK AAN MIJN KAR TE KRIJGEN. Als ge geen eetlust hebt, ge u humeu rig eo terneergeslagen voelt, dient gij Foster's Maagpijlen te gebruiken. Dit ge neesmiddel werkt rechtstreeks op deleter, regalt de gal, helpt de spijsvertering en voorkomt ver-top; ing, Het gehee'e gestel wordt versterkt door het gebruik van Fos ter's Maagpillen Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65; in apotheken en drogistzaken. Aanbevelend, i. „Een leugen is nooit vergefelijk, en wanneer een man een leugenachtig plan kan beramen en ten uitvoer bren gen, dan dient hij uit de maatschap pij gebannen te worden. Ik kan voor zoo iemand geen excuus vinden. „De waarheid, dat is mijn lijfspreuk". ..^e ^.eer Henry Trevens sloeg met zijn vuist op tafel om deze woorden kracht bij te zetten. Hierbij zag hij zijn gast, den heer Bisschop aan, om van hem zijn meening te hooren. „Gij zijt het toch met mij eens niet waar?" ging hij voort, toen zijn vriend met spoedig antwoordde. „Gij zijt toch ook overtuigd, dat een man voor de waarheid moet uitkomen, wat het hem ook moge kosten". De heer Bisschop hief zijn oogen op van den zilveren schalen, beladen met kostbare vruchten, en zijne vin gers duwden het wijnglas op zijde, dat voor hem stond. Hij was een man m de kracht van zijn leven, met een net geschoren verstandig gelaatmaar op dat oogenblik hadden zijn oogen een treurige uitdrukking aangenomen, also! hij aan de eene of andere droe vige herinnering dacht. „Mijn antwoord zal een heele ge schiedenis zijn", sprak hij, achterover in zijn stoel leunend en na een blik op het welgedane gelaat aan de andere zijde der tafel geworpen te hebben. „Het is een geschiedenis uit het leven gegrepen. Gij, Trevens, hebt nooit iets anders dan geluk en voorspoed gekend. Luister dus raar het verhaal van twee menschen, wier eerste hu welijksjaren in armoede en zorg ge sleten werden. „Het huwelijk werd ges'oten tus- schen een jongen en een meisje. Toen zij elkaar voor de eerste maal ont moetten, was hij klerk en verdiende 15 gulden, zij was gouvernante en had familie noch kennissen. Zij trouwden op een inkomen van nog geen 1000 gulden, en eenigen tijd waren zij bij zonder gelukkig. De jonge echtgenoot had eenigen aanleg als schrijver, en in de mooie oogen van zijn jonge vrouw meende hij een bron te zien voor nieuwe ideeën en fantasieën. In den beginne werden zijn verhalen en schetsen aangenomen en betaald. Zij werden geschreven na kantoortijd, en de eenige armoedige kamer, die hij met zijn vrouw gehuurd had, in eene goedkoope voorstad van Londen, en het weinige geld dat hij overver- diende, hield de hoop in hunne har ten staande, en hielp hen om den moeielijken levensstrijd te strijden. Natuurlijk had de jonge man, zoo als alle schrijvers, het idee om een meesterstuk te maken. Dit zou be staan in een tooneelstuk van drie be drijven, dat heel Londen in vervoering zou brengen, en dat de schrijver tot een groot man zou maken. Langzamerhand nam dit tooneel stuk vorm en gedaante aan in het brein van den schrijver. Voor hem was in deze zijn vrouw een groote steun en hulp. en in haar oor fluis terde hij al zijn hoop en verwachtingen. Hare blauwe oogen glinsterden bij de gedachte aan het welslagen van haren echtgenoot. Niets kon hem dierbaarder voor haar maken dan hij nu reeds was, maar te zien dat hij in de wereld toegejuicht werd, dat zijn naam op ieders tong was, deed iedere zenuw van opgewondenheid trillen. Zij bezat geen bijzonder talent en dweepte ook niet met den strijd voor de rechten der vrouw. Maar geen opoffering viel haar te zwaar, en zon der dat hij het wist, spaarde zij op haar toilet al het mogelijke uit om het op de spaarbank te zetten. Want in geval haar echtgenoot slaagde, had hij in de eerste plaats een nieuw pak noodig, om zoo netjes mogelijk voor het voetlicht te kunnen treden. Zij had alles vooruit berekend. Bij de eerste voorstelling zou zij een loge in den schouwburg moeten hebben, en om den triomf van haren echtge noot te vieren, zouden zij na afloop een souper moeten geven en op het behaalde succes drinken. „Alleen wij samen" sprak zij, bij de schrijftafei neerknielend, waaraan haar echtgenoot bezig was „Ik zal in witte zijde zijn, evenals een bruid, en ik zal je een bloem geven voor je knoopsgat". Zij vleide haar zachte wang tegen die van haren echtgenoot en lachte verheugd Het tooneelstuk was bijna af, en toch, vreemd genoeg, voelde de schrij ver zich vermoeid en gejaagd. Hij legde zijn pen neer en keek naar zijn jonge vrouw. Het was winter, maar zij waren te arm om voortdu rend een kolenvuur te onderhouden. Een kleine olielamp verspreidde ech ter een aangenamen glans, en de oude zwarte japon, die zijne vrouw reeds zoo lang zonder klachten gedragen had, scheen daardoor een gouden gloed te verkrijgen. Gedurende de laatste maanden had de jonge man het te druk gehad om veel notitie van zijne vrouw te nemen. Ieder oogenblikje dat hij kon uitsparen, had hij voor zijne comedie benut, en zelfs de kleine uitstapjes, die zij samen gemaakt hadden het meesterstuk ten doel gehad. Maar plotseling scheen het licht van het olielampje hem iets nieuws in het gelaat van zijne vrouw te doen zien. „Wat zie je er bleek en mager uit, lieveling", zei hij, terwijl zijn hart week werd. „Wat heb je? Je lijkt niet meer dan een schaduw". Maar zij lachte en zei dat het slechts verbeelding van hem was. „Ik zie in den winter altijd bleek", sprak zij met een lichte huivering. „Maar als de lente komt, zal ik er weer goed uitzien. En dan zul je met je comedie zooveel geld verdiend hebben, dat wij een uitstapje kunnen maken en het kantoorleven, waaraan je zoo 't land hebt, vaarwel kunnen zeggen". „Maar wij moeten ook op teleur stelling voorbereid zijn", sprak hij, terwijl hij trachtte te glimlachen. „Je weet, dat het eerste werk zelfs van beroemde schrijvers niet altijd aan genomen wordt". Hij zag de plotselinge verandering op het magere bleeke gelaat en haaste zich die schaduw weg te kussen. „Natuurlijk zal het ten laatste wel aangenomen worden". „Maar je moet niet uit het veld geslagen zijn, als de eerste directeur aan wien ik het geef, het terugzendt". Die avond was het begin van de ramp, die den jongen echtgenoot zou treffen. Het stuk was af, en geadresseerd door zijne vrouw „opdat het succes zou hebben", zooals zij zei aan den directeur van een welbekenden schouwburg. Men behoefde dus nu slechts op het antwoord te wachten. De jonge vrouw drong er met eene vreemde stijfhoofdigheid op aan, dat hij het nieuwe pak zou gaan bestel len. „De directeur zal je laten roepen, en dan moet je er netjes uitzien". Het was op den ochtend van een somberen, mistigen dag dat de jonge man zich, zooals gewoonlijk naar het kantoor zou begeven. Toen de vrouw haren man een kus wilde geven, wan kelde zij en zou gevallen zijn, als haar man haar niet ondersteund had. Hevig verschrikt bracht hij haar naar bed en boog zich angstig over haar heen. Haar gelaat was doodelijk wit, en voor de eerste maal in haar leven was zij bewusteloos. De ongelukkige echtgenoot liep de trap af, en met behulp van de juffrouw, die beneden woonde, bracht hij haar met opwek kende middelen weer bij. De dokter werd gehaald, niettegen staande de vrouw beweerde, dat zij zich weer volkomen wel gevoelde en alleen maar wat vermoeid was. HiJ keek ernstig naar het magere lichaam, dat op het bed lag uitge strekt, en onderzocht haar nauwkeurig. (Slot volgt).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1