Noordster Schoenen. Verkoophuis voor Middelburg Gorislraat ió ITVERKOOP Inn Mtristli 8,40 en 1 cal per poel snivel r UIL Magazijn „De Houdt le klas Kruideoierswaren en Comestibles, Swan Vulpenhouder OCHTENDVOER „Ce Abdij" Dames-, Heeren- en MrOMergoeJra, Een flinke Loopjongen Een nette Werkvrouw in nette Werkvrouw een net tide Meisje, De Tentoonstelling te Middelburg deed het zien. Wij hebben Stand No. I en zullen in sortiment, smaak en afwerking steeds de eerste trachten te blijven. IN DEN HERCULES. Lijsten en Platen. MIDDELBURG. Nu kan men keopjes haha pat UITVERKOÖPEN P. van Dokkum P. van Dokkum m i 11 „De Abdij.' S\apeloos/je/^ Gezouten Spek „De Abdij." Voederproef met Ochteedvoer. Te toon mi Barpr Hm Th. WIJTMAN, Lanfl°?or" Hoogere Handelsschool Middelbare Handelsdagschool Mfddelb. Handelsavondschool voor 15 Juli a.s. W. KOSTEN. GROOTE OPRUIMING ZOMERGOEDEREN. G. ROBIJN Co., zeer GEZELLE MEER BURG 'S Christ elij ke Scheurk alender HET GROOT VERLANGEN te!! te!! te!! esn ilsagfbade Komt zien de Etalage en ïi wordt gedwongen te koopen van wege de LAGE PRIJZEN, flinke Jongen WERKVROUW Dienstmeisje LITTOOIJ k 8LTH0FP. VERLAAGD IN PRIJS. 6ISTSTRAAT, MIDDELBURG, Dam Zuidzijde 0 53. Telefoon Ho. 56. Het aangewezen adres voor alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. J. SCHUIT, Winterstraat. Bij de Firma SAM VAN OS, WIL U LEKKER ETEN J. DR1ÖEL, Wagenplein. exaiieii Wie en welke standen?? W. P. MALJERS, Markt. Ontvangen groote sorteering gemaakte waarvan de prijzen beneden alle concurrentie zijn. Alle ONDERGOEDEREN kunnen zeervoordeelig en soiled op maat gemaakt worden alsook naar verlangd m o d e i Zie Etalage. Zie Etalage. Geen Uitverkoop maar zeer lage prijzen. Uitgave van D. H. LITTOOIJ Azn„ - Terneuzen. 1924. VersehijDt isdjrt 1887 1924. Witte Suiker 72 cent per kilo. Firma J. M. VAN HEUSDEN. Aster Planten een nette Werkvrouw, Net heider Dagmeisje gevraagd Oasthiiis - Middelburg. echtstreeks J^an Particulieren leveren wij door het geheele land PRIJS SPEELT GEEN ROL. "W Hier nog enkele prijzen f 3,90 en f 4,90 - 6,90 - 7,90 - 1,49 Meisjes f 1,39. Alles contant. Geen zichtzendingen. Zuidsingel, Middelburg. Steeds goede kwaliteit aan concurreerende prijzen. regelmatig per maand aanmerkelijk meer eieren heeft gelegd dan de andere teem Vraagt au ds Wederverkopers daarover handelende circulaire m wacht Met langer om met het S. BQQOERD's OGHTEND* VOER en OPFOEVOER te hsginnen. 1 Overspannen Zenuwen j Onrusl en alle andere gevolgen van f OVERPRIKKELDE ZENUWEN] \fleem een koken HUflHARuT'5j Zenuw-tabletten TSd VERLOREN Markt, morgen f 0.50 per pond. Du uitkomsten van hst hts kwartaal zUndat de toom kippen gevoederd met het Prospectus en inlichtingen bij den Directeur. Spreekuur aan School Woensdag, Zaterdag half elf. Donderdag 3 uur. De Directeur Handelsscholen, der nog voorradige Goede kwaliteiten lage prijzen. ZIET DE ETALAGE! Langedelft H 14. Ds prijs van dezen lalsnder is slechts 85 cent. door ELLA BOECKH-ARNOLD. Prijs vaa den Kalender met Premieheek eea Balden en vijf en zestig cent. Voor plaatsen, waar neg Met vertegenwoordigd, worden Agenten gevraagd. D. H. LITTOOIJ Azo„ Terneuzen. "gevraagd Dienstboden gevraagd. Dienstmeisje gevraagd, DIENSTBODE Geeft uw advertentiëu ter plaat sing aan bet Advertentiebureau vaa MIDDELBURG. Dit is de KORTSTE WEG en de VOORDEELIGSTE WEG. Groot moet dan ook onze omzet zijn. Om dit blijvend te bereiken hebben wij weder vele onzer artikelen enorm Heeren Bott. mooie schoen kost nu f5,90. Prachtige mooie Dames- Moll. kost nu f4,90. Door het slechte weder bleven veel Zomergoederen onverkocht. Thans moeten deze verkocht worden. Bruine Dames Moll, en 1 band f 4,90 Box en Chroom Dames 1 band - 3,90 Bruine en Zwarte Damespant. f2,75 en - 2,90 Grijs Linnen Moll, nu - 2,90 Gymnastiekschoenen reclameprijs. Heeren Pantoffels Heeren Bruine Moll, vanaf Heeren Bruine Bott. vanaf Kinderlaarsjes vanaf Dames f 1,59. 1) Iedereen, Iedereen Overal, Overal In alle standen gebruiken ze tegenwoordig allerfijnste Melange Ze koet maar 3 DA cent per pakje en heeft door de moderne bereiding dezelfde voe dingswaarde als NATUURBOTER, Aanbevelend, BIJ APOTH.EM DROG Vraag vooral de echte voorzien van den naam MIJNHARDT vorzoeke terugbezorging tegen belooning Adres Boekhandel Baurdoux. Dan nieuwe aardappeltjes met een sauskom met gesmolten allerfijnste Melange Ze kost maar 321/, ct. per ponds pakje en is dus voor iedereen bereikbaar. Wij garan deeren U dat ze preeies dezelfde voedings waarde heeft als NATUURBOTER. Dus een mooie verstandige bezuiniging voor iedere huismoeder Aanbevelend, VLEEST GECN i HIJHHARDT'5 Zenuwlabietfen j ...maken U kalm en houden Sul r>u.sHcjterwijl Uw gee-sl K>„»«he,der WüFK ,en bij Apofh en TE KOOPLinnenkasten waaronder geboend en geschilderd mahonie Stoelen met rood en zwart tryp mooie mahonie Buffeteiken ea mahonie Tafels eiken Secretaireeiken Buffeteiken Boeken kaBtjemooi 1 pers. Engelsch Ledikant met rossor en bed en de nieuwe Ledikanten voor f 11,50 enz. enz alles aan beslist lagen prijs. VAN LOO, Spanjaardstr. E 85 Hypotheek beschikbaar, aanvaarding direct, Adres Noordweg B 94. tegenwoordig allerfijnste Melange gebruikt, kunnen we U niet zeggen, maar wal garandeeren we U dat iedereen en alle kringen en standen ze gebruiken. Aanbevelend, Beleefd aanbevelend, De voorzjjdjes zjjn bewerkt door de volgende Professoren en Predikantent Ds. R. E. VAN ARKEL, te Utrecht. Prof. Dr. A. G. HONIG, te Kampen. Ds. L. BOUMA, te Middelburg. Dr. G. KEIZER, te Tiel. Ds. G. DOEKES, te Nieuwdorp. Dr. A. KUYPER, te Rotterdam. Prof. Dr. C. VAN GELDEREN, Dr. S. O. LOS, te 's Gravenhage. te Amsterdam. Ds. J. P. TAZELAAR, te Weesp. Ds. J. GISPEN, te Groningen. Ds. B. v. d. WERFF, te Helder. Ds. R. HAMMING, te Doorn. De achterzijde der blaadjes bevat degelijke, boeiende Christelijke Lectuur, terwijl ook de opgaven van Zon en Maan niet ontbreken. Wjj zjjn zoo gelukkig den inteekenaars een prachtig PREMIEBOEK tegen zeer lagen prijs te kunnen aanbieden, en wel Het is een boeiend Christelijk verhaal dat zich afspeelt dicht bij Pompeï, in den tyd toen dit verwoest werd door de uitbarsting der Vesuvius. Waarlijk een boek, dat boeit van het begin tot het einde. Het is een kloek boekwerk, waarvan de omvang niet minder is dan 191 bladzijden. Met nadruk zjj Uw aandacht gevestigd op het schild, dat dit jaar buitengewoon mooi is te noemen, en een prachtig Oostersch tafereel te zien geeft. Vraagt de gunstige condities aan bij den Uitgever Gruyère 30 cent, Volvette Witte 16 cent Komrjne 12 ctOude belegen Roodbol 20 et. Zwitsersche Groene 14 ct., Engelsehe en Hol- landsche zachte Chesler Kaas 22, 25 ct p. ons Pindakaas per doos 50 ctper flacon 65 ct. Ontbjjt Gember, Ananas, Slemgember 65 ct. p, flacon, Honing in alle soorten 65 ct p. flacon. Yoghurt 25 ct., Nutricia's Yoghurt 37 ct per flacon, Koffieroom 32 en 55, Slagroom 50 en 95 cent per flacon. Delfiavet, Delftsche Slaolie. Goesche Boter 90 cent per pond Amerikaansche Roomboter 70 ct. per pond. Liebig's Rundvet 55 cent per k's bus, onze reclame Margarine vanaf 21 ct p. 2VS ons. UMrnn vaii 12 iel 28 m\ per ods. Coffeïne vrije Koffie Merk „Hag Theesoorten vanaf 25 tot 50 cent per ons. Bloementhee ter vermenging 50 ct. per ons. Gele of Groene Zeep le kwal. 17 ct. per 5 ons. Rijst vanaf 10 tot 30 cent per 5 ons. Zeeppoeder 12 ct., Snnlightzeep 40 cent, Sultanazeep en Zeepposder, Twink, Lux, Bleekpoeder, Carbolzeep, alle soorten Toilet- zeepen, Scheerzeep, Koudwater en Deken waschzeep. Zie onze étalages Langedelft I 17 en I 20, TE KOOP Duitsche Studiepiano (mah. kast) en een dito (Fransch zwarte kast) eiken bureau de ministre; eiken Schrijftafel pits-pine HangkastStoelen, Tafels enz. VAN LOO, 2de hands Meubelmagazijn, Spsnjaardstraat E 85. TE KOOP Adres Segeersingel V 72. voor hulp bij leurder. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD Adres Zesuwsche Fotohandel, Langedelft. GEYRAAGD. .Adres Houtkade 120. gevraagd voor 3 dagen in de week. Adres Korte Noordstraat L 86 Terstond gevraagd Te bevragen bij Willemsen, Dienstbodon- kantoor, Noordweg 47. Wordt gevraagd zindelijke voor den Woensdag en Zaterdag. Adres J. B. Diesch, Lange Burg C 110 GEVRAAGD waech buitenshuis. Adres van Ham, Markt gevraagd, voor huishoudelijk werk van 83 uur. Niet onder 16 jaar. Te bevragen Boekhandel Smits, Dam. Terstond eenige Duitsche komen ook in aanmerking. Adres Willemsen, Dienstbodenkantoor, Noordweg 47. Gevraagd een net voor dag en nacht. Liefst uit de r boeren stand Zich to vervoegen 's avonds na acht uur. Adres bureau van dit blad. in gezin van 2 personen. Korto Delft G 12 Togen Augustus een net niet beneden 16 jaar, liefst uit den boeren stand, voor dag of dag en nacht. Te bevragen bij Boekhandel Fanoy. Met Augustus of later een nette gevraagd, eenvoudig kunnende koken. Adres Markt O 10. GEVRAAGD

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 4