M ZosnvsctiB Boerin" Verscha Borstplaat, Vraagt Uwen Winkelier Van Melle's Zeelandia Zeeppoeder. Zeelandia Huishoudzeep. WRKLËYS Zlllfttll Limonade-Siropen ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN, KAAS. KAAS. PANTHLORIS, M. VAN LOO, Volvette Kaas DöWinyi Ja Zeauwscle Boerin" Jongeheeren- en Rinderkleeding. Middelburgsch Ziekenfonds. POUT a PORT Ie Fa. i. lipton, Langeviele K 211. B TIN BER illE. laMMFa.iff.ï.MTSI Heerenrijwiel. Biscuits, Bonbons, Drops. BOSTON-STORE ia" L II Huismoeders, weet U wel dat U de bons van Zeelandia- Zeeppoeder en Zeelandia-Zeep samen bewaren kunt? Ze kost maar 15 cent per pakje. F. MALJERS ZOON, Vlissingsehestr. 58, M'burg. ff IjlllllllVl Fl. H. V. T. AABTSEN Puike Aardappelen Gedistilleerd TE KOOP: op i JULI. Na kei' eten, No. 39. Woensdag 37 Juni 1923, fff nrM IPt-tth/ M. VAANE, Aardappelen 8 cent per kilo. Ruime Kelder te huur en Oude Pannen te koop. Juist daarom M. VAANE, M. VAANE. TIMMERMANS. Noordstr. Schuttershof Middelburg, üiddalurph Muziekkorps. Volle Maantjes, Zeppelin, Icar, FANTASIE PANTALONS Prima Gemarioneerde Haring, bij GEBR. BOLIER Zeven ©n twintigste Jaargang, Uitgevers: LITTOOU OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. teljiie 49, 58 en 80 eest pos$ Witte 45, 55, 65 33 90 cent pnnil HAM HAM. 19 en 30 sent per ons ROOK? LEESCH 16, 20 en 25 cent per ons. BOTERHAM WORST 13 cent per ons. M VAANE SPECIilE AUBIEDine 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50, 8.50, 15.50, 13.50, 11.50, 9.50, ?an a.s. ZATERDAG 30 JU2I s namiddags 2 nar tot en met ZATERDAG 14 JULI. 14 cent per ons. Middelburg, Langedelfi B 117. Yltssingen, Walitraat 37- alle soorten WIJKEK, BIEREH. Vraagt gratis monsters. SHIT MODE-ARTIKELEN. In de meeste gevallen en bij velen is een uitverkoop slechts „veel geschreeuw doch weïmg^wol." Onze zaken onderscheiden zich in deze, wij zijn ook niet een diergene die voor driekwart van 't jaar Opruiming houden onder gefingeerde en mooie voorwendsels, om aidoende 't publiek te misleiden Neen, wanneer wij een Uitverkoop organiseeren dan is dat ook een werkelijke, een gezonde^uitverkoop. Waar u met een heel bescheiden beursje toch nog prachtkoopjes kunt doen, om reden wij in dit geval gaan tot de uiterste grenzen van ons kunnen. Gedurende de Uitverkoop geen zichtzendingen, verkoop a contant. ZIE DE PRACHTKOOPJES IN DE ETALAGES. -qpg Voor het lidmaatschap kan men zich ook bij de bodes opgeven. f 1,- per flsach. SAMOS f 110 per flsseb. VAN LOO, 8 el mooie Looper te koop. NLuwe Dames- en Hcerenrijwlelen met lederen Kettiogkast, voor spotprijs f 50,-. wettig gedepoaeerd na Nstnorboter de beste 3772 CENT PER HALF POND. Aanvang faalf acht. Loxe Eog Dames ea Heerenrijwiel, DAMESFIETS f 35,-. Wekelijks 16 csni per tms. Eerste Kwaliteit Ghosolaafl. RUMBGOIEH 8 cent per stuk. Brandewijn, Genever, Cognac, nmaalbrandewijn 13,60 per liter ADVOCAAT „NFERLANDIA" 14 cent per ons. J. H09FTMAS Jr., Vlasmarkt. WERKMANSWONING, Ze kost Der doos bons), per doos van 4 stukken maar 40 eent (met 2 Vraag ze nog heden Uwen winkelier VOOR WEDERVERKOOPERS BIJ: KAUWGOM 4 voor cents Thus wiiF ovarii firkrUgMi?. alle smaken, le kwaliteit. Pare Saiker uiterste prijzen. Valencia en Ranja (C P.) VLISSINGSCHE STRAAT K 41 Vasaf heden verkrijgbaar a 8 cent per stak. a 3 cent per KUo Pakhuis Spuistraat F 106. medebewoning Verschat '8 Woensdagsmiddags £dverfe®tiê* ku»*es tot uiterlijk 12 aur asagemosjes worde» a»fl het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE Prij© dr-r Advertsassts#» i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groots letters naar plaatsruimte. Bij abonnement ran 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Telefoon 317. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. Ontvangen een nieuwe partij lekkere Met 10 K G. gelijk 7 cent per kilo. ROSKAM) Singelst^aat. Adres St. Pieteratraat F 34. soliede kwaliteiten. Zuiver wollen Kamgaren in de nieuwste dessins COSTUUM-PANTALONS in diverse kleuren LUCTOR ET E M E R G O" Korte Noordstraat E 3 MIDDELBURG omdat wij altijd concurreeren. Halfjaarlijksche Opruiming H. Rabbers C merk Rijksmerk. Korte Gort9traat Telephoon 424 Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1 Tel. Int. 317. Boldoot Shampo Zwartkop Shampo Brillantine Haarborstels Haarnetten Krultangen Krulspelden per pakje Haarzakken Tandborstels Scheerzeep Koloderma Nivea Scheerzeep Oosmostique Aluinblokken Zeepdoozen Koloderma Zeep Maubert Zeep 14 cent. 5 1) 22 49-65 5 9 7 Vj 39 31—49 24 39 39 21 n 29 29 45 Vrije genees en heelkundige behandeling, vrije artsen- en apothe kerskeuze. Aan het fonds zijn verbonden specialisten inzake heelkunde, oogheel kunde, neus-, keel- en oorziekten, huidziekten en bestraling, terwijl in bijzondere gevallen ook hulp wordt verleend inzake massage, zenuw ziekten en tandheelkunde. Voorts is aan het fonds verbonden een gediplomeerd kraamvrouw verpleegster, wier hulp geheel gratis aan de ieden wordt verstrekt. Gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van brillen, breukbanden en andere instrumenten en ziekenhuiskosten, uitgezonderd verpleegkosten. De contributie bedraagt 25 ct. per week, kinderen beneden 16 jaar 3 ct. Voor meer dan vijf kinderen uit een gezin wordt niet betaald. Vanaf Donderdag 5 Juli iederen Donderdagavond van 8 tot 9 uur gelegenheid tot inschrijving en bekomen van alle inlich- gen betreffende het fonds'ten huize van den Secretaris SHEEREN- STRAAT H 143, alwaar ook vanaf en op dien datum voor de leden spreekuur wordt gehouden voor alles wat het fonds betreft, en de terug betalingen ook aldaar voortaan direct enjj rechtstreeks aan de leden zullen geschieden en niet meer door den bode van het fonds. Het Bestuur, HERM. SNIJDERS, Voorzitter. L. ONDERDIJK, Secretaris. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. een nieuw Buffet (eiken) voor f 65, een mooi gebogen mahonie Buffet voorf 68,.mahonie bonheur(pracht- meubel) voor f 75,een pitspine Hangkast met Spiegel voor f 55, 6 mahonie Stoelen met zwart tryp en 6 dito met rood tryp aan [lagen prijs, een als nieuw bureau deministte voor f 55,—, een geschilderde Linnen kast voor f 27,een eiken Linnen kast voor f 55,een'Mahonie Lin nenkast voor f 50,verderjnog een zwart Ameublement met rood tryp bestaande uit zeldzaam mooie Buflet- kast gebeeldhouwde Tafel, Canapé en 6 Stoelen voor f 140,Ledikanten afgeslagennieuwe en zwaar voor f 11,50 enz. enz, 2de Hands Meubelmagazijnen, Spanjaardstraat, Middelburg TE KOOP: eikenh. 6 laden Chiffonnière, ronde Tafel, Kachel, Kastje enz. Adres St. Pieterstraat A 77. Wegens plaatsgebrek voor spotprijs van f 6, Adres Hofplein E 192a Het beste adres voor gekoeld VLEESCH Lappen 55 cent, Gehakt 45 cent, Rosbief Ribstuk en Rollade 60 cent, per 5 ons Voor 10 guld. bons, wordt 25 cent terug betaald, is bij C O H E N, Gravenstraat Adres Seisplein Q 287. Entrée 35 cent plus stedelijke belasting (Bureau Vlasmarkt). Voor leden ingang Schuttershofstraat. Vraagt onze 18 cent per ons. Wegens omstandigheden te koop zeer weinig bereden, gekost hebbende f125,per stuk, nu voor f125,beiden, of dames alleen f 70,heeren f 60, en een gebruikte luxe Adres Dam Z. Z. 93. PRIMA Vraagt onze alom bekende zeer fijne lo kwaliteit billijke prijs. MARKT MIDDELBURG. TE KOOP Adres Rozenstraat W 215, Middelburg Lange Delft B 120 Middelburg zeer fijn van smaak. Korte Goitstraat Telephoon 424. Zoo juist ontvangen een prachtige sorteering in alle Prijzen en Streepen. - Concurreerende Prijzen. - Te koop een flinke dadelijk op gebruik. Adres Veersche weg S 12, tt Deze Zeeppoeder is volgens geheel nieuwe werkwijze en van de beste en zuiverste grondstoften vervaardigd, Ze maakt £e"*er.wit en tast de vezel van het goed niet aan. Ze werkt vlug en is zeer voordeelig in het gebruik zoodat het een LINURME besparing voor U beteekent. Haar steeds stijgende omzet bewijst het groote succes. Dank zij het succes dat onze Zeelandia Zeeppoeder overal oogstte, hebben we ook onze Zeelandia Zeep in den handel ge rac it. Zeelandia Zeep is het product van jarenlange onderzoekingen en is een zuiver Hollandsch product dat echter met alle soorten over de geheele wereld vergeleken mag worden. Zeelandia Zeep is samengesteld uit de beste en zuiverste grondstoffen en kan daarom warm worden aanbevolen. VOOR DE WASCH Alle goederen als Wol, Flanel, Linnen, Katoen, Damast, Laken, enz., op de gewone wijze gewas npn^WAQrHTAüür' worden als NIEUW. In een lauw zeepsopje van Zeelandia Zeep zullen Wol en Flanel nooit krimpen. UR WAbGHlAbEL! Daar Zeelandia Zeep uit prima zuivere grondstoffen bestaat, voldoet ze uitstekend als toiletzeep en geeft Z1J 'J regelmatig gebruik een frissche gelaatsklear en fluweel zachte huid. Ook als badzeep is Zeelandia Zeep aan te bevelen. Vier stukjes van die fijne kauwgom voor slechts zes Centen en nog wel in zoö'n aardig pakje. Tracteer na tatel gerust op een stukje P. K. [Werkelijk, het bevordert de spijsvertering en hou^i den mond trisch en vochtig en zuivert den adem. Bovendien werkt het kalmee rend op de zenuwen. Overal verkrijgbaar Importeurs Fa. B.Metndefsma, Den Haag Vraagt Uwen winkelier de vsn osds bekende zalvese alt het Magazijn „DE GROENE DRA AS" Middelbar g. MARKT MIDDELBURG. Aanbevelend, If!.-, Door een bejaard persoon, huurwoning hebbende op netten stand wordt gezocht door Pri-testantsche juffrouw, om gezamen lijk het huishouden te bekostigen. Br. onder letter A, bureau Van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1