Middelburgs Manui» VOLKSCONCERT Columbia Import Shop Allen naai de COLUMBIA IMPORT SHOP, CO R S H E N N I N G, Voor een goed Portret, Magazijn „De Hondt," Geen Groenten-gebrek. Nieuwe Zoutevisch WRiaËirs HEERENKLEEDING "ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Nog 8 dagenProfiteert SPOED U HAAST U Fotografisch Atelier Markt C 14. smaakvol uitgevoerd zij dit steeds Uw Adres. W. DE KAM, Vlasmarkt. eei Bovenkamer alles is geprijsd. Het „Emai He-Hu Is". Ontvangen: LEIJNSE, Gravenstraat, D G B0UWENSE, Zit-Slaapkamer In alle kringen in alle standeu J. BO SS CH A ART-Coet heer, LANEE DELFT B 113, bask N. Kerkstraat, 1DDELBUR6 S. v. EENENMAAM. Noordstr. Wed. VAN EENENNAAM. Wal DE ABDIJ" „BREMNABOR" VAM DELFTS J. J. CO ZIJN, No, 38 Woensdag 20 Juni 1923 Zeven en twintigste Jaargang, J. PIETERSÏÏ, Te Koop „eE isou" Weet Gij Ar is wegens den enormen toeloop met 8 dagen verlengd. Onze prijzen zijn zoo laag gesteld, dat een ieder, rijk of arm van onze spotkoopjes p r o f i t e e r e n kan. Wij ruimen onzen geheelen voorraad op, zoodat geen stukje goed meer mag o v e r b I ij v e n. Kijkt u nu slechts naar onderstaande prijzen, en u zult tot de overtuiging komen, dat in de COLUMBIA IMPORT SHOP de costuums haast voor niets weggegeven worden. Al deze goederen worden meer dan 75 pCt. beneden de waarde verkocht, daarom is het u w voordeel NIET te wachten, totdat alles uitverkocht is. Moet U ABDIJ-MELANGE halen. Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. P. J. VAN AARTSEN - Seqeerstraat - MIDDELBURG. Niets gaat meer Zoo Uw ingewanden niet goed werken, doe ze werken. 20, 40 en 60 ct. per pond. Na tCk&ti maaCUja I» Verschfist 'a Woensdagsmiddags Advertentiën kunne» tot uiterlijk 12 uur aangenomen worde» aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Prijs dsr Advertentie» i UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. f 0,55 f 0,75 f 0.45 f 0,70 KAPOENSTRAAT. Door overspanning en zorgen. op Zondag 24 Juni 1923, Kinderwagen te koop. 680 goed GazellB-HearenrUwlel IN DE Heerencostuums f 10,95 Jongeheerencostuums f 4,85 Matrozenpakjes f 5,95 Hecren Gummi Jassen f 7,90 Dames Gummi Mantels f 8,25 (Heeren Gabardine Jassen met gekleurde zijde gevoerd) f 19,89 Dames Gabardine Mantels waterdicht f 19,75 Gummi Capes f 2,95 Jongens Gummi Jassen f 6,35 Fantasiebroeken le kwaliteit f 2,29 Chitsen Jongenspakjes f 2,95 Manchester Mansbroeken f 3,99 Zwart Manchester Mansbroeken f 4,29 Vilthoeden f 1,45 Petten 89 ct. Pique Overhemden f 2,89 Gekleurde Overhemden met stijf boord Gekleurde Overhemden Boezeroenen, prima Dril Lederen Tennisriemen Jongensriemen IJzersterke Bretels Sokhouders Gummiboorden Prima Linnen Boorden Slappe Boorden in aHe maten Prima Sokken half wol per paar Kinder Stroohoeden Heeren Stroohoeden nieuw model 1,39 Linnen Kinderhoedjes 79 Manchetten 19 Jongensdassen 15 f 2,29 f 1,89 f 1,39 69 ct. 64 49 28 29 37 29 39 99 Badcostuums 99 LANQE DELFT B 113 - MIDDELBURG. Prima Heeren-, Barnes- en Kinder-Schoen werk ook in de nieuwste modellen in Lak, Box enz., (alles handwerk) aan uiterst lage prijzen. Groote voorraad in MUILEN, Lak, Box en Fluweel. Ook ruim voorzien in BEST ZOOLLEER in huiden, strooken en stukken. P. S. Het reparatiewerk wordt bij mij niet machinaal uitgevoerd, maar voor degelijk werk, nette en vlugge bediening wordt ingestaan. De prijzen zijn Heeren Zolen en Hakken f 2,75 Dames Zolen en Hakken f 1,90 AANBEVELEND. U vindt bij ons een uitgebreide sorteering uitsluitend r g eerste kwaliteit Emallle, Fabrikaat Berk Kampen. Dit emaille staat onder voortdurende controle van het /G/FTVR\^ bureau voor onderzoek van Dr. Van Hamel Roos en 4? Harmen Wz., te Amsterdam. De prijzen zijn sterk verlaagd. Purgeer- en Bloedzuiverende pillen van Apotheker H. VAN AKEN te 8ELZIETE. Apotheker VAN AKEN's Purgeer- en Bloedzuiverende pillen Eisrht steeds de handteekenlng H. van Aken rond de doos! Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten in doosjes van 60 cent. Hoofddepot voor Holland SCHULTE ER THIEME - Postbus 55 - Middelburg. Voor de Kleintjes KAUWGOM f 12,SO on f 14,75. KINDERWAGENS Korts Delft 6 3. VOOR DE FAAM Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Gekoeld Vleesch Gekoelde Biefstuk Vet Spek Reuzel per pond. Zes Stoelen met leerzitting en zes Mah Gepolitoerde Gaatjeszitting Stoelen. Adres J J. Antheunisse, Kinderdijk. Mannen zoowel als vrouwen hebben on der zenuwaohtige, beproevende omstandig heden gewerkt. Zij raakten overwerkt en missen de kracht om de bacillen van ge vatte iafluenza of koHde te bestrijden. Het bloed raakt overladen met overtollig urine zuur, de nieren worden ondermijnd door de te groote inspanning en spoedig volgen verschijnselen als hoofdpijn, duizeligheid zenuwoverspanning, urinekwalen, graveel, waterzuchtige oogen, rheuraatiiche spieren en door urinezuur aangetaste gewrichten, stijve schouders en pijn in den rug. Daartegen worden Foster's Rugpijn Nie ren Pillen aanbevolen, en er dient geen kostbare tijd verloren te gaan. Uitstel leidt al te vaak tot rheumatiek, spit, steen vorming, ontsteking van de nieren of blaas, en nierwaterzucht. Zelfs ongeneeslijke kwalen kunnen door verwaarloozing ont staan. Als uw nieren verzwakt zijn door zorgen en overwerking, tocht, koude, epidemische koorts, schadelijke bezigheden enz wendt U dan met vertrouwen tot Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. Directeur: de Heer JOH. H. CARO in den tuin van het Schuttershof „de Edele Handboog", (bij ongunstig weder in de zaal) des avonds 8 uur. Het Concert is toegankelijk voor iedereen tegen betaling van 30 cent per persoon, verhoogd met 4 cent voor stedelijke be lasting. Toegangsbewijzen en tekstboekjes zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de „Concert en Gehoorzaal", Lange Singelstraat, op Zaterdag 23 Juni 1923, des namiddags van twee tot vijf uur, en op den avond van de uitvoering aan het Schuttershof. wordt ze gebruikt die allerfijnste melange Ze kost maar 32% cent per half pond en heeft dezelfde voedingswaarde als NATUURBOTER. Aanbevelend, DOMBURG8CH SCHUITVLOT. Een goed onderhonden Te zien 's avonds na half acht. Adres St Janstraat H 190 (boven). Als uw kleine lijdt aan huidjeuking, smetteD, huidroos, uitslag of een Bchrale huid, gebruik dan Poster's Zalf Deze zalf behoort in ieder huishouden met kinderen aanwezig te zijn. Zij is uitstekend tegen ringworm, insectenbeten, eczeem en roode hond. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1,75 per doos. dat de Sanguinose zulk een voor- treffelijk middel is Voor allen die zwak en moede zijn; die lus teloos en zonder energiedie ge durig vermoeid zijn of lijden aan pijn in het hoofd, in den rug of de lendendie te moe zijn om te eten, of te zwak om te slapen, is de Sanguinose een opwekkend en versterkend middel, waarvsn de uitwerking snel en verras send is. Prijs per flesch met gebruiksaan wijzing f 2,6 fl. f 11,12 fl. f 21, WACHT U VOOR NAMAAK. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten. VAN DAM Co,, De Riemerstraat 2c-4. Den Haag Te Middelburg bij O. A. SOHULTE Co., h Delft H 2; en PAUL VAN SLUIJ8, Vlasmarkt K 157. TE KOOP Adres K. Heerengracht M 280. De Groote Uitverkoop i Lekker eten is geen knust, Als U er veel voor wilt betalen, Maar wilt U fijn en toch goedkoop, Aanbevelend, TE HUUR met gedeelte zolder voor f 1,30 per week voor een klein gezin. Zuidsingel E 40, te bevragen bij Soetens Zie de „Hero" etalage wanneer de ingewanden niet goed werken. Het is namelijk langs de ingewanden dat de nnttelooze afval van de spijs vertering wordt verwjjderd. Wanneer die verwijdering op geregelde wjjze geschiedt, is de gezondheid verzekerd. Wanneer de Ingewindm goed werken, gaat alle* goed. Wanneer integendeel, onder den invloed van verstopping, de afval van de spijsvertering zich in de ingewanden ophoopt, gist en verrot hjj en vergiftigt geheel het organisme. Bittere mond, beslagen tong, riekende adem, onvoldoende spijsver tering, gassen, oprispingen, hoofdpjjn, uitslag, puisten enz. zjjn kenteekenen, dat de ingewanden niet goed werken. Waarom al die kwalen langer gedragen, waarom Uw gezondheid verwaarloozen Wacht niet, handel en gebruik de geven steeds den gewenschten uitslag. Zij auiveren het bloed en geven het nieuwe kracht. Zij veroorzaken geen krampen of buikpjjn, zij zijn geheel onschadelijk voor de gezondheid. Zjj genezen volkomen en gemakkelijk de verstopping en de gevolgen daarvan. Neem Apotheker VAN AKEN's Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen en gjj zult er wel bij varen. Is een heerlijke traca tatie èn een uitstes kend hulpmiddel bij de spijsvertering, zoodat de kinderen van hun voedsel *t volle genot hebben* Ook werkt het zeer zuiverend op hun gebit. „Wrigley vs na eiken maaltijd** is een goea de levensregel voor een ieder. Overal verkrijgbaar Importeurs Pa. B. Meindersmu. Den Haag heeft allerfijnste melange De allerbeste VOUWWAGENS zijn de en kosten sleohtB Alléénverkoop van Enorme kenze, alle modellen voorradig. Vraag s.v p even prijsopgaaf bij TE MIDDELBURG te huur gevraagd, gemeubileerd of onge- meubileerd. Brieven letter D, bureau van dit blad. steeds versch voorradig, voor 32% cent per pakje met bon voor servies IEDEREEN GEBRUIKT ZE ook op afbetaling aan soliede personen isje adres Verkoophuis Vlissingsche straat K 56. - - MIDDELBURG, - -

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1