ALLERFIJNSTE M.ELANGE „DE ABDIJ" Wil- m Tarwabroad, Vraagt Uwen Winkelier TAN MELLE'S BISCUITS. IomaakbrandevijD. zeer mooie Speeldoos J.HOOFïlAIJrJlasiarlt GROOTE UITVERKOOP Columbia Import Shop ■e Allen naar de COLOMBIA IMPORT SHOP, M BOSTELAAR,'tM IS Magazijn „Da Houdt/ Kent U den smaak ff.P. MALJERS, 1M. li ET"¥P1T HEERENKLEEDiNG Puike Aardappels (Manks ös slijgiag 75 cil per 5 Kilogram. 14 Zilver iiÉwirg Lqhni, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. F. MALJERS ZOON, Vlissingschestraat, Middelburg. C. Til DER KLEUN, Heerenrijwiel. Eensterk Heerenrijwiel UEIEVEIUÊEUiMita i« haast yin haast yin LAKSE DELFT B 113. hoek II. Kerlslraat, MIDDELBURG. K* Ét* HAAST Uil! HAAST U 11 1 I K* Queen Cakes van Sportgloma Cakes en Pudding. Knippen e» Naaien J. J. C O Z IJ li, lij J. HOLIES, Laieflfilft bij Maartense, Kookboek. Reclame aanbieding 'tis melange „DE ABDIJ" m Geëmailleerd Keukenfornuis. ÏÏJCHTM-ABTMM J. F. H. t BAK k ER, 'tZand In alfa kringen - In alle standen - Arm en Rijk gebruikt tegenwoordig a f 3,60 de Liter. H, F. MINK, Brakstraat. VLASMARKT. No 37. Woensdag 13 Juni 1923. Zeven en twiatigste Jaargang Yersckjjst 's Woemadagsmiddsgs. Adrertestiëa ku»»e» tot uiterlijk 12 uur aangeuomeu worde» aan het Korean Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Ds werkelUfce oorzaak van pilDiyke gewriëhteo. AdlTftrt9»IIfe. J. P. FIEGEN, a 16 CBüt per 8 ons W. P. DE JONGE, Gravenstraat. Dulzeadsn moois, moderne OMBIJT- en THEE8ERVIEZEH Wed. VAK OOST, 't Zand. J. VERHULST, Gesre. TE KOOP Prachtige Costumes ^ünnimaii 1^ Door de GROOTE VOORRADEN en de BEPERKTE RUIMTE zijn wij genoodzaakt onze GEHEELE INVENTARIS UIT TE VERKGGPEN. Het is UW VOORDEEL even naar onderstaande prijzen te kijken en U zult zien, dat eenig commentaar overbodig is. 15 ct. Zooal8 U zist ean menigte goederen, dis abnormaal laag geprijsd zijn Deze ongekende Uitverkoop duurt slechts 8 dagen, dus koopt bijtijds voor dat alles uitverkocht is. LANGE DELFT B 113 - MIDDELBURG. Nog verkrijgbaar Loten Hebt U hst allen al gelszen. Melangs fijnste „OE IBDIJ", Is na ds beste, 't is bewezen, Haal ze vandaag, U blijft er bij Wed. LEiJNSE, 't Zand. Kinderwagen te koop. OE- ABDIJ" Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. PROBEERT ze dan en ziet onze SPECIALE Etalage. OE ABDIJ" kan iedere vrouw en meisje in korten tijd leereo. Vraagt inlichtingen. Mdree Korte Burg 012. Te koop, een compl moderne Wieg en Studie-Viool met kist. Êenfge gebruikte Heerenrijsielen in prima conditfe te koop, Van f 20,— tot f 45,- 45 C£NT PER 5 ONS der Graanprijzen is het alom bekende GEMENGD KIPPEN VOER slechts Telefoon 315. Een Wasch gevraagd. De Huisvrouw in de Keuken. Prijs f 1,90. MiS». 1 STÜJR, Segeerstraat. O E A B O IJ" u DE FAAM d*r i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Rheumatiek is de bekende naam voor pijn in de gewrichten, den rug, de lede maten en vrijwel alle lichaamsdeelen. De als rheumatiek bekende pijn is in werkelijkheid te wijten aan overtollig urinezuur in het bloed, door zwakte der nieren veroorzaakt, hetgeen voorkomen had kunnen worden door bijtijds Foster's Rug pijn Nieren Pillen te gebruiken. Het overtollig urinezuur vormt scherpe kristallen, die zich afzetten in de spieren, gewrichten en zenuwen, en langs de wan den der aderen. Bij beweging van een spier of zenuw, waarin zich urinezuur- kristallen hebben afgezet, ondervindt men scherpe, hevige, verschietende pijn. Na verloop van tijd vormen zich ontsto ken zwellingen. Rheumatische pijnen in de dijstreek noemt men ischias, in den rug spieren spit enz. Zoodra gij rheumatische pijn bespeurt een onaangenaam of verlamd gevoel in den rug of gij last krijgt van urine- kwalen, is het verstandig met het gebruik van Foster's Nieren Pillen te beginnen. Dit geneesmiddel helpt de nieren om uit het bloed de vergiften af te voeren, die rheumatiek, ischias, zenuwpijnen, water zuchtige zwellingen, rugpijn, niergruis enz. veroorzaken. Reeds meer dan 50 jaren worden Foster's Pillen met goed gevolg tegen zulke kwalen gebruikt. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken af 1,75 per doos. Ondergeteekende bericht door deze, dat hij heden een VRAlBT-ALTODIIiNST opent van MIDDELBURG op GOES, ho- pende door nette en vlugge bediening het vertrouwen van het publiek waardig te worden. Aanbevelend, voorheen knecht bij J. Heuker. Veereche Singel S 22. Bestelhuizen J. STROO, Zeeuwsch Koffiehuis, Rouaan- sohe Kade. D. POELMAN, Dam, Café „de Beurs". J. GABRIELSE, Markt, Café „de Koop handel". A DE TROOIJE, Café Pottenmarkt. P. INGELSE, Blauwendijk, Café „de Elf Provinciën". Telef. 331. r-v.- Iedereen erkent dat het een zeer groote verstandige BEZUINIGING IS omdat allerfijnste Melange „DE ABDIJ" gegarandeerd dezelfde Voedingswaarde heeft als NATUURBOTER, omdat ze die in smaak het meeste evenaart. Omdat ze maar 32^2 cent per V2 pond kost en dus aanmerkelijk verschil maakt in uw portemonnaie. Wilt U iets fijns? Stelt U prijs op kwaliteit, door modernste bereiding verkregen? Vraagt dan Uwen winkelier allerfijnste Melange „DE ABDIJ" met bon voor serviezen. 't Succes van ABDIJ zit hierin, dat kwaliteit hoofdzaak blijft. Voor wederverkoopers bij prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, Weet U waarom allerfijnste melange worden op de bons van allerfijnste melange ,DE ABDIJ" besohikbaar geBteld. Ze komen uit de bekende Fabrieken van Petrus Regout, Maastricht en zijn een sieraad in ieder huisgezin.Vraag cadeaux-lij8tj.ee. Aanbevelend, alom zoo'n reuzen succes is Omdat ze in kwaliteit aan de spits staat. Omdat ze in prijs zeer billijk is. Omdat U alleen bij ABDIJ iets waarde vols cadeau krijgt. Aanbevelend, 1000 prima BUITENBANDEN een jaar garantie voor f 2.50 per stuk een prima BINNENBAND CADEAU. Adres Langedelft 152, bij de Mark. STEEDS VOORHANDEN en in werking te zien de alom bekende le KLAS FABRIKAAT, snelnaaiend en lichtloopend met vijf jaar garantie. HANDMACHÏNES k f 50 en f 60. TRAPMAOHINES a f 95 en f 120. Vraagt s. v. p. inlichting. Lange Noordstraat. TE KOOP Adres Rozenstraat 215, Middelburg. Wat mag in geen huis mankeeren?? Wat vindt elk een lekkernij?? 'k Wed een kind zelfs kan het raden, Aanbevelend, TE KOOP Adres Seissingel R 192. Uw eerste taak 's morgens zij zorg te dragen voor goeds ontlasting. Tenzij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz. Foster's Maagpillen genezen verstopping, regelen de lever, maag en ingewanden, en versterken zoodoende uw Prijs per flacon van vjjftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. zeer fijn. Speciaal voor het doel gestookt. Tijdelijk verkrijgbaar TE KOOP AANGEBODEN Adres Kortedelft G 24 te koop 12 aria's, 84 bij 33 c.M. Adres M. 8. Taal, Breestraat. een HEERENRIJWIEL (Fongers), een KLOK en een VOGELKOOI MET STANDAARD. Adres Spanjaardstraat E 86. Wij bieden U deze week in prijzen van f 18, Let op onze afwerking en coupe. Beleefd aanbevelend, IIM DE Heerencostuums, prima kwaliteit f 10,95 Jongeheerencostuums, vanaf f 4,85 Matrozenpakjes f 5,95 Heeren Gummi Jassen f 7,90 Dames Gummi Mantels f 8,25 Heeren Gabardine Jassen, waterdicht, gevoerd f 19,89 Dames Gabardine Mantels f 19,75 Jongens Gummi Jassen f 6,35 Gummi Capes f 2,95 Piqué Overhemden f 2,89 Gekleurde Overhemden met stijf Boord f 2,29 Gummi Boorden 29 ct. Engelsche Vlokpetten f 1,29 Vilthoeden f 1,45 Boezeroenen, prima Dril f 1,59 Lederen Tennisriemen 69 ct. Zijden Zelf binders 39 Ct Fantasiebroeken, le kwaliteit f 2,29 IJzersterke Bretels 49 ct. Sokhouders 28 ct. Prima Sokken (half wol) p. paar 39 ct. Kinder Stroohoeden 99 ct. Chitsen Jongenspakjes f 2,95 Linnen Kinderhoedjes 79 Ct. Manchester Mansbroeken f 3,99 Zwart Manchester Mansbroeken f 4,29 Manchetten 19 ct. Prima Linnen Boorden 37 Ct. Slappe Boorden 29 ct. Jongensdassen van de Middelburgsche Paardenverloting. Bij Wed BOSTELAAR, 't Zand D 97. Aanbevelend, Adres Molenwater M 254. zoowel voor practisch gebruik als voor luxe doeleinden, op bestelling en teekening, vanaf de kleinste voorwerpen tot Ameu blementen, in wit,- gebeitst, en kleuren, alsmede grof en fijn MANDENWERK, De laatste modellen Tuin-, Terras- en Restaurant-Meubelen ter inzage. Aanbeveler. d, Zandstraat Middelburg. N.B. Het beste adre3 voor winkeliers en wederverkoopers. De Cadeaux gaan bij allerfijnste Melange «9 nooit ten koste van prijs of k w a 1 i t e it, dat weet iedere verbruiker U te zeggen. Een proef en U wilt absoluut geen andere meer. Aanbevelend, Stijgende omzet in alhrfijnste MelaDge omdat de voedingswaarde dezelfde is als van NATUURBOTER. Dank zij de moderne bereiding Ze kost maar 32ys cent per V, pond, dus een verstandige besparing voor iedereen Aanbevelend, Adres bureau van dit blad. Adres Dam Z Z G 93. VOOR ook op afbetaling aan soliede personen isje adres Verkoophuis Vliseingsche straat K 56. - - MIDDELBURG. - - Prima v e r s c h geslacht Rundvleesoh, versch Kalfsvleesch alsmede le kwaliteit Varkensvleesch Voorhanden le kw. gekoeld Rundvleesch k 55 cent per 5 ons, vet Spek 90 cent per K.G. k 4 cent de Kilo. en in de morgenuren aan het pakhuis op de Varkensmarkt. Adres Bode Joosse, Nieuwland. TE KOOP BLOEMEN. Wederom een prachtzanding Decoratieve GERANIUMS in alle soorten en kleuren, FUCHSIA, BEGONIA enz. C. POLDERMAN, Hoofdweg 808. Telef. 487. Ruime sorteering SPIEGELS, goedkoop, levering onder garantie, 2-pers. geschilderde LEDIKANTEN vaDaf f 10,— Meubelmagazijn Lange Noordstraat, ERVEN J. GABRIËLSE. (500 Practiach9 Rf-cepten) 90 cent per pond 2i/i maand oud. Adtes L. P. Wigard, Veeracho weg 8 254, Middelburg. OOK AAN MIJN KAR 13 allerfijnste melange steeds versch te krijgen voor 32^ct. p. pakje Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1