75 cent per 5 Kilogram le Zondagavond-Concert Magazijn „De Hondt," le klas Kruidenierswaren en Comestibles, Be Viiktl De Zttivitktllitrii), Voederproef met Ochtendvoer. OCHTENDVOER m S. NU Misten, een Drijfas, een Electro-Motor, Reclame Bedstel, irnsl Zeer fijn MpbaK ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. bij Maartense, op 10 JUNI. TE KOOP: Beddenmagazijn „De Moriaan" Prijs f 30,-- F. W. DE BUKVIEL. Handkoffers D. C. Bouwense isltD. est Frou Frou mot Slagroom De Zeeuwsehe Boerin, Closetpapier D. C. Bouwense BEVONDEN {VOORWERPEN Middslinrgsch Muziekkorps ASTRA No. 36 Woensdag 6 Juni 1923 Zeven en twintigste Jaargang, VLASMARKT. TIMMERMANS, Noordstraat. Schuttershof Middelburg. Dam Zuidzijde G 58. Telefoon No. 56. Het aangewezen adres voor alles wordt zonder prijsverhooging thuis bezorgd. Rundlederen Damestasschen, Een geëmailleerde Keuken kachel met Kolenbak te Koop. AFGELUISTERD GESPREK IN EEN WINKEL Onze Eau de Cologne Zeep, VerschjjKt 's Woemsdagsmiddegs Adrertemtlën kusue» tot uiterlijk 12 uur aamgemonaeii word.* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Wij zijn ruim voorzien van lcte kwaliteit Uit het leven van koning Oscar. Omtrent Koning Oscar van Zweden zijn vele anecdoten in omloop. De beroemde Fransche botanicus Gaston Bonnier maakte een studiereis door Zweden en ontmoette op een van zijn excursies een anderen natuur- vorscher, die eveneens ijverig naar planten zocht en door zijn vrouw werd vergezeld. Tusschen beide ge leerden ontspon zich spoedig een ge animeerd gesprek en toen het uur van het ontbijt naderde, vroeg de Fransch- man „Kent ge ook een restaurant hier in de buurt „Wel, ga met mij en mijn vrouw ontbijten", was het antwoord. Bonnier nam de uitnoodiging aan en men wandelde te zamen naar Stockholm terug. Bij het keizerlijk slot gekomen ging de onbekende met zijn vrouw naar binnen, door ieder eerbiedig gegroet. De gastheer wendde zich tot den verwonderden Bonnier en zeide lachend „Ja, ziet ge, ik ben koning van Zweden ge moet mijn tafel maar voor lief nemen 1 Een ander maal keerde koning Oscar van de jacht naar zijn slot Ulriksdal terug en vond bij de poort twee En- gelsche toeristen, die het slot bezich tigen wilden. De koning liet hen binnenkomen en was spoedig met hen in levendig gesprek gewikkeld. Hij voerde hen door alle zalen en ver klaarde alles uitvoerig. Toen men eindelijk het geheele slot had bekeken, en een der bezoekers in zijn porte- monnaie zocht naar een fooi, meende de andere „Ge weet alles zoo precieshebt ge hier wellicht een goede betrek king „Ja, dank u, niet slecht", ant woordde de koning bescheiden „ik ben, om het zoo maar eens te noemen, de eigenaar". Aan een voorval uit zijn jeugd dacht de koning met voorliefde terug. Op een zonnigen April-morgen in een der straten van Nizza, langs de rotsen wandelende, werd Oscar toen nog een jong zeeofficier op een eenzame wan- deiing plotseling door hulpgeroep op geschrikt. Hij keerde zich om en bemerkte in een wolk van stof twee op hol zijnde paarden die binnen weinige oogenblikken, door hun razende vaart, met wagen en inzittenden in den af grond zouden storten. Hij bedacht zich niet lang en greep de paarden bij den teugel. De prins werd eenige meters ver meegesleept, maar had de voldoening, den wagen tot stilstand gebracht te hebben. Hij onttrok zich spoedig aan de dankbetuigingen van de geredden, maar de welverdiende reddingsmedaille nam hij daarna gaarne aan en droeg ze steeds, ook toen de hoogste orden zijn borst ver sierden. Koning Oscar van Zweden deed veel voor kunst en wetenschap. Hij zelf heeft veel geschreven en was een echt dichter. Zijn gezamenlijke werken zijn een sieraad der Noordsche lite ratuur. Eenige zijner oden, liederen en idyllen tellen onder parels der Zweedsche lyriek. Ook als musicus heeft de koning veel gewrocht. In de protestantsche kerken van Zweden worden vele liederen gezongen, die door hem zelf gedicht en op muziek gezet zijn. Zoo is hij een vredesvorst, een bevorderaar der kunsten en we tenschappen geweest. Dat hij voor wereldschokkende daden niet was in de wieg gelegd, wist hij in zijn be scheidenheid zelf het beste. Men her innert zich de aardige anecdote, die dezen karaktertrek en tegelijk zijn humor fijn kenmerkt. Als een veel vuldig bezoeker der scholen in zijn land, kwam hij onlangs in een meisjes klas en begon spoedig zelf de kin deren te ondervragen. „Kunt gij mij de namen van de grootste koningen van Zweden noe men vroeg hij aan de kleinen. „Gustaaf Adolf", antwoordde de een, „Karei XII" een ander, en „Oscar II", riep plotseling een klein meisje ijverig uit. De koning had schik in het geval en eischte nu van de kleine verkon digster van zijn roem,} een van de grootste daden zijner regeering te noemen. Het kind kreeg een kleur, stamelde verlegen een paar onverstaanbare woorden en begon ten slotte luide te weenen. „Ik weet er geen", zei ze schreiend. Toen streek de koning lachend het meisje over het haar en zei op zijn goedige wijze: „Ween niet liefkind, ik weet er zelf ook geen Huwelijkscandidaat (tot de vrouw des huizes)Mevrouw ik maak u mijn complement, zoo goed heb ik in een langen tijd niet gegeten. De kleine Frits Wij ook niet. Onverbeterlijk. Een jong meisje komt in eene fa milie haar verloofde voorstellen. De galant, wien het wel eenigszins aan goede manieren scheen te ontbreken, houdt, tegen alle regelen der beleefd heid in, zijn hoed op het hoofd. Om hem die ongepastheid op eene voor het meisje niet al te kwetsende wijze te doen gevoelen, zegt de heer des huizes „Tocht dat open raam u misschien? Dan zullen .wijj het dichtdoen". „O, neen, dank u, het hindert mij volstrekt niet" is het leuke antwoord, „ik heb toch mijn hoed op". Getrofd. Aan een tafel, die bezet was door eenige opgewonden jongelieden, neemt ook een vreemde plaats, die nergens anders kon zitten. De jongelui maken hem tot mik punt hunner grappen, zonder hem echter te kunnen bewegen het veld te ruimen. Eindelijk wendt de bru taalste zich 1 tot hem met de vraag „Weet u wel welk onderscheid er is tusschen u en een uurwerk „Neen Nu, dan zal ik het u zeggen: Wan neer men een horloge opwindt, dan gaat hetwanneer men u echter „O, ik weet het al", antwoordde de vreemde glimlachend. „Maar weet u ook wat ik' nog 'meer met uurwer ken gemeen heb „Neen," dat is?" „Wanneer de juiste tijd gekomen is, beginnen zij te' slaan Die tijd is er haast!" BargerlQke Stand van Sfiddelbarg. der GRAANPRIJZEN is het alom bekende GEMENGD KIPPEN VOER slechts Telefoon 315. Bij berd werk. De hoogst fijnste Melange (Weltig gedeponeerd) Na Natuurboter de beste kost thans 3T/2 cent per half pond. Aanvacg half acht Runder Rookvleesch Prima Ham Boterhamworst Tongenworst Ploekworst Ontbijtspek Haagsehe Leverworst Zwaardemaag Bloedworst Alles per ons. 26 24*32 14 18 20 20 9 12 12 De uitkomsten van het 1ste kwartaal zyndat de toom kippen gevoederd met het regelmatig per maand aaomerkelllk meer eieren heeft gelegd dan de andere toom. Vraagt bil de Wederverkoopers daarover handelende circulaire en wacht niet langer om met het S BOOEERD's OCHTEND* VOER en 0PF0KV0ER te bsginnen. lang 4.75 Meter met Schijven, Stoelen en toebehooren; 2 Pk., weinig gebruikt. Adres bureau van dit blad. Nederstraat O 188 Middelburg. Vraagt mijn Bed, Peluw en 2 Kussens. Aanbevelend, Groote keuze in ECHT VULCANFIBER, alle maten. Zie de zeer voordeelige prijzen in de Etalage. ONZE PRIMA kosten slechts f 2,95 en f 4,65. 99 99 Firma Gebroeders HILDERHISSE. HOEST- «f* HOEST KAATJE: WINKELIER KAATJE: WINKELIER KAATJE: Hebt U 2 pakjes ABDIJ-Melange, de f ij n s t e van 30 cent per pakje. Zeker Kaatje, maar nu 821/2 cent. Opgeslagen!!!??? da's ook wat!!! Waarom dat??? Omdat de prijzen der vetten steeds gestegen zijn. Omdat de prijzen van ABDIJ dank zij den grooten omzet altijd zeer concurreerend waren maar de fabrikant nu voor het feit stond le. Of allerfijnste Melange DE ABDIJ op 30 cent houden en die beroemde kwaliteit met een mindere mengen. 2e. Of de fijne vetsoorten blijven gebruiken en de prijs van allerfijnste Melange DE ABDIJ met 2V2 cent per pakje verhoogen. Wat denk jij dat het beste was KAATJE? Dan maar liever 2lJ2 cent meer betalen Die fijne smaak en die groote voedingswaarde is het wel waard en ze blijft toch altijd nog heel wat goedkooper dan versche boter en minstens even goed. a 13 cent per oju gelijk aan Slagroom wafels 14 cent per ons. Koopt U in den Winkel Korte Gortstraat, bij de Markt. Het allerbeste is het merk „BECO". Prima van kwaliteit, slechts 15 cent per groote dikke Rol. volvette zuivere kwaliteit, per groot stuk 15 cent, per dozijn f 1,65 FAAM Prlj« der AdwcrtontiSn Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Van 28 Mei—4 Juni. ONDERTROUWD: H. L. Eijsman, 23j. en C. Borstrok, 20 j. J. Hoogesteger, 25 en O. A. Desson, 25 j. K Stofregen, 27 j. en J. van Raan, 20 j. H. van Reenen, 28 j. en J. S. D. Steinz, 32 j. R. Meinen, 25 j. en N. Andriessen, 21 j. L. de Rijke, 28 j. en P Adriaansen, 37 j. GETROUWDTh. M. Kortekaas, 24 j. en J. M. van Hilst, 25 j. W. Joziasse, 25 j. en J. Q. van Luijk, 30 j BEVALLENJ. Sbhuit, geb. Stevens, d. J. Boone, geb. Ingelse, d. J. J Guequierre, geb Bal, z. J. v. d. Berge, geb. Oversluijs, d. OVERLEDEND. J. de Jager, 10 j. d. van M. de Jager-Rottier, A. S. Oornelisse, 79 j. geh. met F. M J. Bakker, I. D. Ver- 87 j. wednr. van T. Serier. Aan bet bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 7—8 uur de volgende voorwerpen te bekomen a.|Bureau van Politie: pakje inh. boord en dasje, naaldenkoker, ring'sleutels, eenige centen, een pet, grijze pet, bril, portemon- naie, paar kinderpantoffels, alpacca beursje, kinderportemonnaie, lipssleutel. b. Bij ingezetenenlipssleutel, J. v. d. Berge, Lange Singelstraat N 200hondje kantoor Middelburgscbe bootvnlpenhou- der, J. J. Cappon, St. Jorisstraat L 122 heerenrijwiel, J. Griep, Smidsbolwerk O 101 fluweelen rok, W. Witte, Sleperssingel Q 182 s zilveren dameshorloge, Kloosterbuis, Bierkaai C 208bond, C Schotel, Molen berg K 86duif, W. Streefkerk, Jasmijn straat W 125i/4 H.L. tarwe, Alewijnee, Langevielevulpenhouder, Postkantoor, Middelburgspaarbriefje, C. Evertse, Gist- straat F 188kunstgebit in doosje, H. Wouters, N. Vliss. weg C 213; vulpen houder, G. Tilroe, Bleek E 94abos sleu tels, H. Sehriers, Korte Giststraat E[ 131 duimstok, J. v. d. Berge, Jasmjjnstr. W 127 mantelceintuur, J. Stroo, Rouaanscbe Kaai G 115lorgnet, firma Sprink, Lange Delft H 11 capé (pelderien), L Vervaat, Dam Z. Z G 75; fietspomp, H. Bassie, Seisweg R 138sleuteltje, M. v. d. Broeke, Molen berg K 108 wandelstok, Geers, Zuidsingel E 42 pavapluie, Postkantoor, Middelburg pet, J. Roose, Noord weg R 48; zilveren broche, M. Roth, Dokstraat P 136bosje sleutels, F Wisse, 't Zand D 49gouden broche, Mevr. Baljeu, Loskade P 257 spaardoosje, H. den Boer, L. Burg B 1 züver ringetje, D. J. Sehrier, Stijfselweg W 184knipmes, P. A. Jansen, Eigen- haardstraat P 122 een teekening, A. Oors, N. Oosterscbestr N 88lederen riempje, J. Tollenaar, L. Gortstraat K 31; gouden zegelring, J. Nijsen, Zach. Jansenstr. W 194; zilveren armband, M. Sol, Zusterstr. 1244 ringetje, N. de Kam, Oude Kerkstraat; kunstgebit, Boogaart, Gravenstraat I 288 snoer roode koralen met gouden slot, P. Enklaar, L. Singelstraat N 174. Ho9 kan iemand zijn werk verrichten, als hij bij bukken of zich bewegen voort durend last heeft van pijn? Hij moet zich dan wel in acht nemen. Die hevige rug pijn kan veroorzaakt worden door urine zuur, dat als gevolg van zwakke nieren in het bloed achterbleef en dan dient men op zijn hoede te zijn. Verwaarloozing van deze waarschuwing lijdt vaak tot nier- en blaasontsteking, waterzucht, nierzand, rheumatiek, nier- of blaassteen, en opstopping van de urine. Een verstandig mensch zal trachten dit te voorkomen en het valt niet moeilijk Leef eenvoudig, vermijd overwerking, zor gen, laat naar bed gaan en alcohol, en houdt zoodoende het overtollig urinezuur uit uw gestel. Laat Foster's Rugpijn Nie ren Pillen u helpen, als gij een genees middel noodig hebt. Zij werken recht streeks op de nieren en blaas, en verdrij ven de stoornisverschijnselen uit deze organen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1 75 per doos. Entrée 35 cent plus stedelijke belasting (Bureau Vlasmarkt). Voor leden ingang Schuttershofstraat. KORTE GORTSTRAAT. De ongemakken van huidontsteking, steenpuisten, roode hond, eczeem enz. kun nen worden verzacht en voorkomen door aanwending van Foster's Zalf. Deze anti septische zalf gaat de jenk en ontsteking tegen en is door hare wetenschappelijke samenstelling alom bekend als een der beBte huidzalven. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos. Geïll. Maandschrift, prijs per half jaar f 3 75, afzonderlijk No. f 0 65. Voorhanden bjj de TE KOOP een vierkanten Mahoniehouten Uittrektafel. Adres Blindenhoek O 45. aj$nn&iq>e oudere 'Verkoudheid, Vastzittend jï Heeschheid, 1 slijm,8ronchitis,| Keelpijn. Kinkhoest- tleern heem Adres Kortedelft G 24. TE KOOP Adres bureaH van dit blad. TE KOOP Zes nieuwe Leerzitting- en zes gepolitoerde Gaatjeszitting STOELEN en RIJWIEL met dubbele rem. Adres J. J. Antheunisse, Kinderdijk. Te bevr. na Woensdag N. Haven I 111. 1 v.. -v: -TrLr._- - V V ->.v "w .i-J-V. - Een goed tehuis grzocht voor een of meer kleine POESJES. Zich aan te melden Balans D 5.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1