Heeren-Costumes, Magazijn „DE HONDT," Vakkleedlng ver r KOFFIE i De Tentoonstelling te Middelburg deedt het U zien. Wij hebben Stand No. I en zullen in sortiment, smaak en afwerking steeds de eerste trachten te bly ven. IN DEN HERCULES. Lijsten en Platen. MIDDELBURG. Nieuw Nieuw! HUISMOEDER Nieuw Nieuw! F. MALJERS ZOON, Vlissingschestr. 58, Middelburg. Gearriveerd Closetpapier slechts 15 cent. D.C.Bouwense, Yersche gebroken Bisk wies M. VAN LOO, v.h. J. Nierse, Zenuwen Vanille Roomijs Werkfietsen BUIJS, Dam, QI1EVIHKEL. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. BETONDEN T001WEIPEM Dam ZZ. (i 58. Telefoon No. 56. Vereniging: „UIT HET VOLK-VOOR HET VOLK" Aangifte van nieuwe Leerlingen Reclame aanbieding No, 35, Woensdag 30 Mei 1923, Zeven en twintigste Jaargang. DAIE8TAS8CHIN. RETICULE ONTVANGEN een prachtige sorteering in prijzen van f 13,50. J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt. Is het adres voor eerste kwaliteit Neemt eens proef met mijn prima kwaliteit KOFFIE van f 1,20 en f 1.00 per pond. Alles wordt gaarne zonder prijsverhooging thuis bezorgd. Buitengewone aanbieding in HEEREN-COSTUMES vanaf f 12,50 Prima De Jagers DRUP. Biskwie en Suikerwerken, Bananen. J. BOSSCHAART-Goetheer. een Engeisch Damesrijwiel, Prima Nieuwe Zoutevisch, EEN HALF POND UNIE DESSERT-KOFFIE. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. BurfêrlQïe Stand vm Middelburg. Er zijn twee manieren AMverfeumtlSn» FIRM F. B. DEI BOER. kost per doos 40 eent. het bekende prima kwaliteit gekrept prijs per dikke rol ONOVERTREFBAAR. Korte Delft G 3. Coiffgurijaises, - Slagersjamn, Bakksrsbuizss, - Bakkersbrosken, Overall's. VakkMing wordt naar sik gewenscbt model MF* door ons zelf gemaakt. Korte Hoofdstraat E 3, Middelburg. Afd. Volkszangschool. (y Uw komen rol- rush 80 cent per poad. Magazijn „DE HOOP", Dam. Aanbevelenswaardig levend op zee gesneden en gezonten, zonder graat 80 cent per pond, met graat 60 en 30 cent per pond. DINSDAG GRATIS UHIE'WIHKEL, Lange Delft 9. YefsehpKt 's Woensdagsmiddags. Adverteatië® bunnen tot uiterlijk 12 uur aangesomem worde® aan het Bureau Spanjaard straat E 71. DE FAAM Pcij# der Advertenties* i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters uaar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. S2SÖ Aan het bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 7—8 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Bureau van politie: sigarettenpijpje, doublé bruche, pakje gist, ceintuur, porte feuille met inh. zilver kettinkje, porte- monnaie, portemonnaie met inh manchet knoop, kinderseheentje. b Bij ingezetenen een dweil, v. Sluis, K. Noordstraat E 11, jongenspet, P. Willemse, Hendrikstraat W 19, zilveren broche, A. van Laïjk, Oud Arnem. pad T 135, zilveren armband, C. Westveer, Jasmijnstraat W 160, foto (formaat brief kaart), C. J. Hubrechtse, Oud Arnem. pad T 159, fotografietoestel, metaal ontspanner, Dieleman, Molenwater N 41, portemonnaie met inb., Jacob Catsstraat S 106, muilkorf, Heiliger, Molstr N 187, mantelceintuur, J. van Aartsen, Bastion N 73, sleutel, Schijf, L St Pieterstraat F 94, zakmes, Baan, bierkaai, G 205, mantelband, P. Bastiaanse, Burgern. Takstr. D 22, para- pluie, W. A. Verbeek, Brigdamme B 37b, zakdoekje, 1 p.Vje briefkaarten en eeniee postzegels, Mej Tazelaar Molstr. O 260, zakmes, P. Ruth, Feun hoeksingel L 7 2, lipsleute), J v. d. Berge, L Singel-tr. N 206 Van 2329 Mei. ONDERTROUWD M. Melis, 35 j. en E. v. d. Ende, 34 j. A. Schut, 33 j. en P. J. van der Burgt, 21 j. G. Andriossen, 31 j, en L. M P. Biesen, 18 j. GETROUWD J. L. N. Breukels, 29 j en J. Deïst, 22 j. D. Jorwerda, 27 j en H. v. d. Berg, 28 j. D. Janse, 38 j enE. van Nieuwenhuijzen, 31 j. J. W. A Heuse- veldt, 23 j. en P. 0. van Driel, 24 j. H. de Munck, 29 j. en J. Kioboom, 27 j. A J. Nijsen, 25 j. en H. 't Gilde, 22j.J. de Heus, 27 j. en M. W. Melis, 26 j BEVALLEN J. Vogel, geb v. d. Gruiter z. J. Elipse, geb. Bosdijk, z, A. Bossohaart, geb. Roest, z. I. J. Leijnse, gob. De Klerk, z. P. H. ds Wagter, geb. Nortier, z A. I. Bnrgel, geb Riemen», d. D. H. Loodewijk, geb. v. d. Ploeg, z. OVERLEDEN O. v. Moolenbroek, geh. met M. Tilroe, 61 j. D. J. Glerum, geh met O. Wouters, 66 j. H. J. Janse, z. 15 j. J. P. Gerritse, geh. met J. S. de Muynck, 56 j. om uit te maken, of gij zwakke nieren hebt. Ten eerste door rugpijn en andere uiterlijke kenteekenen, en ten tweede door urine-onderzoek. Als rugpijn, voortdurend terugkeerende hoofdpijn, of zenuwachtigheid, vermoeid heid en duizeligheid n doen vermoeden, dat gij een nierkwaal hebt, let dan op uw urine. Sla aoht op verschijnselen als de volgende te veelvuldige of te weinige aan drang tot urineeren, te groote of te kleine hoeveelheden, te donkere of te lichte kleur, branderig en pijnlijk gevoel bij de loozing, onaangename reuk, zanderig, gruisachtig of bewolkt bezinksel. Tijdelijke afwijkingen kunnen aan andere oorzaken te wijten zijn, maar als de ver schijnselen blijven optreden, zijn uw nieren verstoord en behoeven zijn hulp. Verwaar- loozing kan noodlottig worden. Foster's Rugpjjn Nieren Pillen verbeteren en regelen de urine, helpen en versterken zwakke nieren en verdrijven zoodoende rugpijn, duizeligheid, rheum&tische pijnen, zenuwachtigheid en andere gevolgen van nierkwalen. Zij hebben duizenden nierlijders voor goed genezen Verkrijgbaar; in apotheken en drogist- ik f 1.75 per doos. ONTVANGEN: een buitengewoon mooie collectie Nieuwste modellen en geplooid model. Na jarenlange onderzoekingen is het eindelijk gelukt een HUISHOUDZEEP te maken die aan alle eischen voldoet1 ZEELANDIA HUISHOUDZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP ZEELANDIA ZEEP Vraag ze nog heden Uwen staat door haar zeer bijzondere samenstelling aan de spits van alle merken. heeft een buitengewoon groote waschkracht en tast de vezel van het fijnste goed niet aan. geeft als toiletzeep gebruikt een fluweel zachte huid. is zeer voordeeiig in het gebruik, zoodat het een belangrijke besparing voor U beteekent, is een Zuiver Hollandsch product dat echter in prijs en kwaliteit met alle andere vergeleken mag worden, zit gewikkeld in een omslag met bon, die U bewaren kunt voor fraaie Kop en Schotel, is verkrijgbaar bij alle winkeliers in Vlissingen, Middelburg en op de dorpen. winkelier en U blijft ze gebruiken. Voor wederverkoopers is ze verkrijgbaar bij Beleefd aanbevelend, op Dinsdag 5 Juni, des avonds tusschen half 8 en 9 uur, in het Schuttershof (Bakkerskamerj. Alleen kinderen van 9 en 10 jaar kunnen voor toelating in aanmerking komen. De aangifte moet door Ouders of Voogden persoonlijk geschieden. door '1 gebruik van MUNHARDTSi w-IableH-en Koker^S <S», 'ot-H.ehd»0' Vraag vooral decchlë voorzien van de naam MIJNHARDT VANAF HEDEN overheerlijk. ALLE SOORTEN BET" Ook Zondag» geopend. "Tpü Domburgsch Schuitvlot Q 213. TE KOOP met dubbele remmen, voor f 45, Voorts eenige in prijzen van f 25,tot f 40, Adres Dam Z Z G 93. is de nienwe bon inge gaan voor U vindt die bon voor Gratis op de Unieprijscourant, welke onlangs hnis aan heis in de stad is ver spreid. TE KOOP KLOEK met KUIKENS en 8 POELJES, broed 1923. SOEPKIPPEN en JONGE HANEN. Noordweg S 203. 1000 prima BUITENBANDEN een jaar garantie voor f 2.50 per stak een prima EINNHNBAND CADEAU. Adies Langedelft 152, bij de Mark. TE KOOP Adres Noordweg R 45.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1