Firma S. DE ÏÖS Co., te Predlkbeartenbriefi e Etalages. v Ghr. Bewaarschool Handkoffers. Nienwe Zondagsbode ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Zilveren Beugels Granaatsloten, A Klein Benedenhuis Voordeelen van het adverteeren in dit Blad Gouden Knopspeldeu, STRIKKEN, voor Middelburg ÜT PRIJS 2 CENT. LITTOOIJ OLTHOFF. No. 34. Woensdag 23 Mei 1923. Zeven en twintigste Jaargang» 11 een HeereurijwieL Goed tehuis gezocht voor aardige Poes. Fa. S. DE VOS, Lange Burg C 89 Fa. S. DE VOS, Lange Burg C 89. Voor provincials dracht Fa.S.DEVOS&Go.,L Burg C 89. BloedsTeenslote», Brennabor Kinderwagen en koperen Gaskroon. ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF en bij alle Boekhandelaren en bij Dhr. Schroevers, Jasmijnstraat Gero Zilver. - Gero Aipacca, en Oranje Jubileum KUNSTAARDEWERK. Kortedelft G 3. BREE. t I» UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280, Telefoon 238. Een doofstomme. (MSFdirn ea gezondheid. GOUDEN HANGERS. Kostgangers gevraagd. UNIVERSEEL Dit vlekkenmiddel is op de laatste tentoonstel ling gedemon streerd en had veel succes. Verwijderd ALLE vlekken (geen inkt en roest). Verkrijgbaar ad 70 cent per groote doos in de Drogisterij (het huis met de roode pilaren, schuin over de Nieuwstraat). Aangifte van kinderen kan gedu rende iederen schooltijd bij het Hoofd der School plaats hebben mmm ■ra Enorme keuze in zeer soliede Echt Valeam Eiber. Elegant, licht en sterk. Extra goed koop genoteerd. Alle maten ia voorraad Zie de prijzen in de Etalage Hervormd Weekblad voor de Zuidelijke Provinciën. Yersehjjjat 's WsoBadagsmiddags. Adverte&tiëa kussen tot uiterlijk 12 nur ftumgeaomss worden aan het Bureau Sganjaardstraat E 71. DE Prijs d*r ftd*»!»tenti«in Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. In Amsterdam kwam dezer dagen een heer een scheerwinkel binnen. Hij hing zijn hoed en zijn jas aan den kapstok, haalde vervolgens een kaartje uit zijn binnenzak en schreef er op„Ik wilde graag geschoren worden." Een der bedienden kwam naar hem toe, las het kaartje en de vreemdeling een stoel aanwijzend, zei hij tot zijn collega's „Doof als een pot en stom als een oester." De man rekte zich in den scheer- stoel uit, terwijl de bediende hem begon in te zeepen. „Die doove kwartel heeft een wang als een steenen muur, sprak hij, waarna een algemeen gelach volgde. „Steek een speld in z'n bakkes, dan weet je meteen of ie heelemaal stom is," zei een ander. Het slachtoffer bleef onverstoor baar de volgende pijltjes werden door het pretnebbende scheerders- gilde afgeschoten „Hij moest absoluut een sham pooing hebben. Zijn hoofd is zoo vuil als een vloermat". „Scheer hem liever met den poot van een stoel. Je zult je mes nog op zijn stijve borstels kapot maken." ;Wat een snuitHij is uitstekend voor vogelverschrikker." „Zeg, zou ie Z'n neus niet aan de Hollandsche spoor cadeau doen een prachtig licht voor een locomotief." Onderwijl was het scheren afge- loopen en de man stond op en trok zijn demi aan en wendde zich toen tot den verbaasden coiffeursbediende, die hem geschoren had en vroeg „Hoeveel moet je voor het scheeren en die lievigheden hebben „O-m m-meneer," stotterde de jonge ling, „niets-niets.... kom maar eens terug... exuseer... meneer." En toen de man den coiffeur verliet, zwoer het jongemensch nooit meer in 'n doofstomme te gelooven, totdat eerst een tienpondskanon aan diens ooren was afgevuurd. De oorsprong der chaise longue. Aangaande dien oorsprong geeft Madame de Genlis in hare mémoires een zeer belangwekkende opheldering. Wanneer een Fransch Koning aan een edelman, een staatsbeambte of anderen grootwaardigheidsbekleeder bij gelegenheid van diens ziekte een bezoek bracht, en de aldus geeerde aan zijn bed gebonden was, sloeg men naast de lijdenssponde een tweede rustbed op, waarop de koninklijke bezoeker zich zijnerzijds nederlegde De hofetiquette beval namelijk „De koning kan ten allen tijde toestaan, dat een zijner onderdanen een gelijke positie aanneme als de monarch zelf doch met dat al is een gemakkelijke, bijv. liggende houding, in tegen woordigheid van den staanden koning ten strengste verboden". Om dus bij zulke ziekebezoeken deze klip der etiquette te ontzeilen, was men op het lumineudenkbeeld van dat tweede rustbed gekomen. Toen Lodewijk XIII den zieken kardinaal de Richelieu bezocht, werd dit ceremonieel streng in acht genomen. Ook Lodewijk XIV vlijde zich naast het bed van den maarschalk de Villaars neder, toen hij zich tot hem begeven had om persoonlijk naar den welstand van zijn gewonden veldheer te gaan vragen. Sedert dien tijd hield men in alle adelijke huizen van Frankrijk voor het geval van een koninklijk bezoek zulk een rustbed, dat men chaise longue noemde, gereed Chineesche spreuken. Beter niet te zijn, dan niets te zijn. Berouw is het morgenrood der deugd. Elk mislukken is een stap verder op den weg naar het slagen. Een halfvolle emmer zwaait het meest heen en weer. Ook de hoogste torens staan op den grond. De man meent dat hij alles weet, maar de vrouw weet het beter. Juweelen koopt men het laatst en verkoopt mejfc het eerst. Een dag van rouw is langer dan een maand van vreugde. Wie zelf niets te doen heeft, die geeft anderen het meest te doen. Wie koopt wat hij niet noodig heeft zal weldra noodig hebben wat hij niet kan koopen. Het beste middel tegen dronken schap bestaat daarin, dat men beschon kenen gadeslaat, terwijl men nuchter is. Beleefdheid der Spanjaarden. Niemand betreedt of verlaat in Spanje een tram, zonder de daarin zittenden beleefd te groeten. Wie in een winkel komt en zegt, wat hij ver langd, zonder den winkelier vooraf gegroet te hebben, wordt hetzij man of vrouw voor zeer onbeschaafd of lo mp aangezien. Kort en Bondig. Toen Lodewijk XIV van Frankrijk op een zijner reizen in het jaar 1666 door Reims trok, werd hij aan de poort dier stad ontvangen door den burgemeester. Zoodra de reiswagen des konings stil hield, trad de verte genwoordiger der bevolking aan het portier en reikte den koning een paar flesschen wijn en eenige gedroogde peren van Rauszelat aan met de^vol gende lakonische aanspraak „Sire wij brengen Uwe Majesteit, dankend voor de eer van uw bezoek, 't beste wat wij bezitten, onze wijn, onze peren en onze harten!* „Bravoriep de koning, toen de redenaar zweeg, en klopte den man van weinig woorden tevreden op den schouder„ik zeg dank voor uwe mooie aanspraak. Zoo mag ik ze hoorenEn goed geluimd, reisde Lodewijk verder, in de hoop dat de burgemeesters van andere steden, die hij ging bezoeken, het even kort zou den maken 'als hun collega van Reims. De oude dag verklaart niet noodzakelijk nierzwakte, rugpijn, stijfheid der spiereD, rheumatische pijnen en last met de urine bij menschen op leeftijdwant terwij! sommigen jong zijn op 80-jarigen leeftijd, zijn anderen oud als zij 60 zijn. Maar de oude dag brengt gezondheids wijsheid. Oude mensahen zijn verstandig door de harde ondervinding, en zij zoggen „Wees opgewekt, maar ga niet laat naar bed. Vermijd zware maaltijden en buiten sporigheden. Neem lichaamsoefening en de noodig8 rust" Zoovelen verwaarloozen deze eenvoudige regels en worden bijgevolg te spoedig oud. Poster's Rugpijn Nieren Pillen passen oude menschen. Zij regelen de urinewegen zonder de maag, lever of ingewand-in te verstoren. Zij bevrijden bejaarde personen van rugpijn, verminderen de aanleg voor rheumatiek en helpen om de kwade ge volgen van urinezuur op het gezicht, het geheugen en het gehoor tegen te gaan. Deizenden danken hun goede gezondheid aan Poster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken f 1.75 per doos. Burgerlijks Stand van Middelburg. Van 16—18 Mei. ONDERTROUWD I. Jacobs, 28 j. en L. H- Nellen 25 j. W. Joziasse 25 j. en J. Q. van Luijk, 30 j J. Willeboordse 22 j. en E. P. Wondergem 28 j P. Tilroe 28 j. en M. C. Hollebrands 22 j M. Klaassen 28 j. en W. M. de Zeeuw 24 j. C. van Dansik 23 j. en E. van Geelen 20 j. GETROUWD: G. Hujjsse 24 j.enW.P. Sohuld, 22 j.A van Rijswijk 23 j. en M. J. de Wit, 19 j. BEVALLENJ. Bostelaar, geb. Van Moolenbroek, z.J. W. van Swigchom, geb. De Krujjter, z. OVERLEDENJ. H. van Rotten, gek. met C. W. Baggerman, 54 j J Minder hout, 73 j. wede van A. Pasveer J. Borgh- stijn, geh. met J J. Ie Clerbq, 47 j. JLdtoaptmBtMifts ne Bloemkool, Adres Spanjaardstraat E 83. TE KOOP Adres P. v, d. Toorn, Bree E 279a. Adres Noordbolwerk 231, vanaf 5 gulden. Ruime sorteering vanaf zeer billijke prijzen. nagemaakt als antieke boeren Beugels met of zonder fluweelen tasch. extra zwaar, dit beteekent dan ook dat de dopjes niet spoedig deuken. extra zwaar, van dikke plaat vervaar digd. Deze zullen niet gemakkelijk kraken of ombuigen. onze bekende prima modellen, met flinke knopjes, vlak boven den rand. hiervoor geldt hetzelfde. Lange Burg C 89, Middelburg. TE KOOP Adres bureau van dit blad. Adre3 H, Labruijère, Beenhouwersingel K 72c. Met 1 Januari 1 of 2 nette Adres bureau van dit blad. ZIE HEDEN ONZE ZIE DE PRIJZEN. Het VERMENIG- VULSIGT Uwen omzet. Steeds le kwaliteit gekoeld versch Bief stuk 75 cent, Rosbief en Rollade 60 cent, Lappen 55 ct., Gehakt 45 ct. per 5 ons, ook puik Schapenvloetch Voor 10 Gld, aan boes wordt 25 ct. terugbetaald bij COHEN, Gravenstraat. te buur gevraagd, omtrek Molstraat, huur prijs 3 k f 3 50. Brieven onder letter M. bureau van dit blad. Het VER MEERDERT door doel 1 treffende reclame Uwe relatiën. Het VER MINDERT de mogelijkheid dat andere firma's U verdringen. A Het 1 VERDEELT de kaeseen Uwer con currenten. Onder redactie Van de Heeren Ds. J. DE VISSER, Middelburg, Ds. J. H. C. KAMSTEEG, 's Heer- Hendrikskinderen en B, G. SLIGGERS, Kloetinge. Verder vaste medewerkers uit Zeeland en Noord-Brabant. Abonnementsprijs slechts f 1.25 per half jaar. VRAAGT PROEFNUMMERS. De Drukkers Uitgevers,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1