G. BOOTENBOOM, zeer fijne Advocaat MïïM Fa. ff. U ARTSEN, HUISMOEDERS „ZEELiNOIA ZEEPPOEDER F. Valjers Zoon, Ylissiogscheslraat 58, Middelburg. Limonadesiropen Neemt proef met onze Reisblokjes Tevens verkrijgbaar verscb gebrande Olienootjes Opfokvoer voor Kuikensen Ochtendvoer voor Pluimvee ra S. NutsspairbaÉ Bogardstraat 0 51, Middelburg. Reeks Inmaakpotten eo apparaten SAMOS. Gele Kropsla. Os Winkel De ImuÉ Boerin, Firma S. DE fOS Co., Groote OiMoop ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Advocaat. fitrzit) D (óór li Piilslsr» m tti lili en versche gebroken Biskwie. Zilveren Beugels Gouden Knopspelden, STRIKKEN, Bloedsteensloten, Sames f 120 per flesch, Firma A. HOOGEIBQOI. E. BIEL. LopiUi K 202 Slagroomwafels KAAS. KAAS. Ranja schijfjes Firms I. HOBGEIBOOfl, Zaal „Mercurias" Mr. ai- en IMENM1B. J. I. HÖIJIREGTSEI, Kleedingmagazijn M. VAN LOG MODEVAKSCHOOL VOOH DAMES EM MEISJES, Magazijn DE MAAN (naast De Zon, Granaatsloten, Wijnhandel Fa 11. i MUTSEN, Overhemden, hoorden en Manchetten, No. 33 Woensdag 16 Mei 1923, Zeven en twintigste Jaargang, Waarom Zalven geen Huidziekten genezen. Schilder-, Behang- en Glazenmakerswerk. II DAM Z.Z. G 58. Telefoon No. 36. MIDDELBURG. Fa. S. DE VOS, Lange Burg C 89. Fa. S. DE VOS, Lange Burg 089. Voor provinciale dracht Fa.S.DEVOS&Co.,L Burg C89. Fa. S. DE VOS Co., L.Burg C 89. kledingmagazijn RECHSTElHElp Roode en Witte Portwijn, Zeppelin, Voile Maantjes, Cocosvlokken. 14 cent per ons. De Winkel De Zeeuwsche Boerin Cadzandsche Boerenboter M. VAANE, Vrij Entree. Vrij Entrée. Koepoortstraat, Middelburg, van De verkoop heeft plaats van heden tot en met Zaterdag 19 Mei, van 's morgens 10 uur tot 's avonds 8 uur. YerschjjEt 's Woensdagsmiddags. Advertemtië» konsen tot uiterlijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238 Repareeren van naken, aeboorateenen en vloeren Tevens voor witwerk, ook rioleerlng, schoorsteenvegen enz, 1. A. STIJLEN, Vraagt onze alom bekende „lEERUlDIi," het merk dat U voldoening gneft. Markt, Middelburg. Gebruikt uilsluitend iJSdfl Heeren-Costuums vanaf f 12,50 Jongeheeren-Costuums - 6,75 Kinderpakjes 4,00 Groote Collectie STALEN voor Maatwerk. Mooie sorteering Matrozenpakjes, Petten en Barets. Korte Noordstraat Middelburg. Vraagt voor de a.s. Feestdagen onze prima gevold mei Biskwie oaar eigen kenze, a 25 cent per pond Db hoogste elschsn mogen aan dit OPFOKVOER en OCHTENDVOER gesteld worden, daar het als bet v olm a aks te bekend is. Vraagt daarover inlichtingen bf] de verbruikers en verzuimt niet bi) de wederrerkoopers daarover handelende circulaire te vragen. Eiken dag geopend van 10-1 aar, Donderdags van 10-12 urn eo i-2 aar, Woensdag- en Zaterdagavond vsë 7-8 nor. Rente 3 pCi. van één tot 4000 galden, per dag berekend. Gelegenheid tot beta iag van belasting door tnsschenkonnt der Spaarbank. Inlichtingen hieromtrent eo omtrent Spaarbnsjes worden gaarne verstrekt Postrekening No. 92296 HE? BEKTOOi BOGARDSTRAAT D 53 Opleiding voor de examens als Costnmière, Coupeuse en Leerares, Tevens voor eigen gebruik Ochtend-, Middag- en Avondfessen naar kenze. A ZONNEVELD, Molenwater N 50 IN ALLE MATEN voorradig tegen zeer voordeelige prijzen. Groot gesorteerd in TAFELMESSEN, GERO ZILVER, GERO ALPACCA, GERO TIN. Je adres voor PORCELEIN, KRISTAL enz, GOUDEN HANGERS. Pinkster Aanbieding, van af f 20f-, MIDDELBURG VLISSINGEN Gisistraat 180. Walstraat 92, mant ait in Kwaliteit. f 1,30 per literflssch. Markt G 2, Biddsllmro 18 ceot per ons. 0HTVAÏ6EH: Aanbevelend, gelijk aan Froa Froa NIEUW NIEUW. Moccawafels, Ramwafels, Choc Cupido, Vanille Cupido, zeer fijn van smaak en voordeelig, 15 cent per ons Hat beste adres vsar bet opdoen van is BREE E 281, Witte Kaas 55, 65 cent pond Komtlne Kaas 45, 60 eest posé 18 ceot per ons. in DE FAAM PHj» DdtttrtsntiSii i Van 13 regels 45 cent, iedere regel uaeer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1G00 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Het is nog niet lang geleden, dat wij melding maakten van een Jubileum bij de Unie-Maatschappij. Die Winkel- Maatschappij bestond op 1 Maart 25 jaar. Met dat feest heeft de Unie- Maatschappij een tijdvak van bloei afgesloten, doch het heeft blijkbaar niet het minst in haar bedoeling gelegen in het nieuwe tijdperk op verkregen lauweren te rusten. Wij vernemen thans, een drietal maanden na het zilveren feest, van de opening van niet minder dan 12 nieuwe Unie- Winkels, in verschillende plaatsen in Nederland. In onze advertentie kolommen vindt ieder meerdere bizonderheden hieromtrent. jt< De wetenschap is het er thans over eens, dat de bacteriën, die huidziekten veroor zaken, niet in het bloed, maar in de huid zelve zetelen. Daarop helpen zalven, die de poriën der huid verstoppen, dan ook niets. Het werkzame geneesmiddel der zalf bereikt de bacteriën doodeenvoudig niet. Een vloeibaar geneesmiddel dat doordringt in de huid, brengt daarom alleen nitkomst. Een dergelijk middel hebben wij leeren kennen in het D D D.-recept, dat reeds gedurende jaren met het meeste succes in alle landen der wereld wordt aangewend. D.D.D. neemt de onzuiverheden der huid weg, en ernstiger ziekten zooals eczeem en psoriasis waren reeds na het gebruik van twee flesschen genezen. Het middel is in het bereik van iedere beurs en in alle apotheken en drogisten te verkrijgen. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het J. VOLKERS, Seisweg R 143, Middelburg. Ondergeteekende heeft zich gevestigd als BV Reparation spoedig net en billijk. Minzaam aanbevelend, Jodengang R 227b, Middelburg. Bogardstraat D 37, beveelt zich aan voor alle soorten Solied en goedkoop. Stalenbehang ter inzage. is het BESTE ADRES Goud- en Zilversmid, GRAVENSTRAAT MIDDELBURG. Letters gratis en binnen het uur gegraveerd. JE ADRES voor alle voorkomende Reparatiën aan alle soorten Goud- en Zilverwerken. Spoedige en nette afwerking. Bill ij ke prijzen. Beleefd aanbevelend. .rV';v .V. V i 'V: i omdat het onderzoek uitwees dat ze een verbazend hoog vetgehalte heeft. Ze staat door haar zeer moderne snperfeure samenstelling in kwaliteit aan de spits van alle merken. Ze maakt uw wasch helder wit en fast de vezel van het goed niet aan. Ze is zeer voordeelig in het gebruik en kost maar 15 cent per pakje, zoodat het een enorme besparing voor Ubefe kent. Ter kennismaking zit op ieder pakje een bon. Bij inlevering van 50 dezer bons bij uw winkelier ontvangt U gratis en franco zes zeer fraaie kop en schotels. Ze is verkrijgbaar in Middelburg, Vlissingen en op de Dorpen. ~3§jS|l Vraagt ze nog heden uwen Winkelier en U neemt geen andere meer. Voor winkeliers verkrijgbaar bij - - - 'V vi' y ...f Wij zijn in de gelegenheid U de beste kwaliteiten te leveren tegen d9n billijksten prijs HEEREN- EN DAMES-REGENJASSEN EN -MANTELS in Gummi en Gabardine vanaf f 15,00. Mag. De Houdt. eigen fabrikaat f 1,10 per heele flesch f 0,60 per halve flesch Limonadesiroop merk „Betuwe" heele flesch f 1,40, halve flesch f 0,80 Ranja C. P. heele flesch f 1,65, halve flesch f 0,90 Bij elke fleseh Limonade 12 rietjes cadeau. Prima MEIWIJN f 1,per flesch. Van Melle's Biskwie 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22 en 24 cent per ons. Zuurtjes ongevuld 15 gevuld 18 gevulde IJsbonbons 16 vw8 J Maagpillen regelen de lever en wetken de maag op. Zij genezen ver stopping, slechte spijsverteering, maagpijn en galzucht. Houdt uw gestel in orde bw geest helder en uw lichaam flink door nu en dan een dosis Poster's Maae- pillen te gebruiken. Prijs per flacon van vi]ftig versuikerde pillen f 0,65in apo. toeken en drogistzaken. Aangesloten bij de Vereeniging voor M. V. 8. 's Gravenhage Kon. goedgekeurd. Inschrijving van nieuwe leerlingen onder de lesuren aan de school en *an 12 en 4,305,30 uur bij de Directrice vanaf 5 gulden. Ruime sorteering vanaf zeer billijke prijzen. nagemaakt als antieke boeren Beugels met of zonder fluweelen tasch. extra zwaar, dit beteekent dan ook dat de dopjes niet spoedig deuken. extra zwaar, van dikke plaat vervaar digd. Deze zullen niet gemakkelijk kraken of ombuigen. onze bekende prima modellen, met flinke knopjes, vlak boven den rand. hiervoor geldt hetzelfde. GOUDEN en ZILVEREN Wij hebben besloten om alle concurrentie te overtreffen. Deze week een GOED BLAUW HEERENCOSMUUM te leveren Langeviele 214. KORTE GORTSTRAAT. tegenover De Kleine Bazar, K. Gortstraat. Van ouds bekende versche 90 cent per pond. STEUR, Segeerstraat. I. A. E. BULTERIJ», Dam N.Z 3. Groote sorteering DAMESKOUSEN in zwart en gekleurd. Vanaf 39 cent.HEEREN SOKKEN vanaf 49 cent. Dank zij onzen geringen voorraad, zijn wij in staat U hiermede voor deelig te bedienen, terwijl wij bekend zijn om de coulante wijze wat betreft de garantie welke wij geven voor accuraat loopen. Voorts hebben wij groote voorraad, tegen voordeelige prijzen, van alle gangbare GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. Toch voeren wij ni'slnitend nllten de goede kwaliteiten. Lange Burg C 89, Middelburg. en hooper. en hooger. Vraagt ze. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Telefoon 317. VRAAGT Langeviele 214.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1