advertentieblad voor middelburg en de dorpen op Walcheren Dordrechts Roem, STAND 83 12,00 IJSWAFELS in PatMii mei platan. Eerste Blad. BliDSSl H Firma S. Weer voorradig: Prima Reclamekoek, 22 cent M. VAN LOO, een Bovenwoning koopm ni«üW8 Gastjeszlttiufl Opil MOTORFIETS No. 32. Zeven en twintigste Jaargang. stemt de A.R. lijst No. 9. DfiUMeyndeHiottift Stemt daarom Mr. A. A. DE VEER. FROU - FROU DAM 11. 6 58 Telefoon No. 56 MIDDELBURG. Eischt iiisTi se mam. No. 1 is Mr. A. A. DE VEER. J- HOÜFTMAN Jr., Vlasmarkt. ELECTRISCHE TABAKSKFRVEBI FEUILLETON. HET GOUDEN KALF. le koop een rondo üittreklatel, teakbonl Te koop een Kinderwagen 11 Hieuw luxe Damesrijwiel Hoog Engelsch Heerenrijwiel Hereurij wielen Hooi Buffet te koop Woensdag 9 Mei 1923. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. vraagt ONZE 14 cent per ons. (niet te verwarren met Slagroomwafels.) ook bij CONFECTIE-KLEEDING pasvorm en kwaliteit. Wij leveren U steeds het Alle veranderingen worden door ons zelf vakkundig en gratis uitgevoerd. Beleefd aanbevelend, Steeds voorradig versch gebr Biskwie Zoo juist weer ontvangen g^br. Boudoir IN OUD MIDDELBURG. SPORTCOSTUUM 20,00 18,00 16,00 13,50 25,- 22.- 20,- flO Cf) 17,50 15,- Korte Noordstraat MIDDELBURG in. 14 cent per ons. B annebor Kinderwagen VerschflB.t 'a Woensdagsmiddag». Adrertemtiëi kuiiaea tot uiterlijk 12 uw aangenomen worde» aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. DE FAA iPr'sj* SSsïk* a V»*) 13 regels 45 cent, iedere regel moer 15 cent. 3 maai plaatsing wordt slechts 2 rna&l berekend. Groote lette™ naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden Speciaal by de verkiezingen voor den Gemeenteraad kan men het vernemen dat het toch niet beslist noodzakelijk is om mannen te verkiezen welke een be paalde richting toegedaan zijn. Och, zegt men, voor de 2de Kamer, en misschien ook wel voor de Prov. Staten, kan het zijn nut hebben, maar voor den Raad achten wij dit niet noodzakelijk, ja eigenlijk vinden wij het ongewenscht. Men moet de politiek uit de Raads vergaderingen houden, men moet daar alleen spreken over de gemeentelijke zaken, dingen waarbij ieder belang heeft, en welke liggen op het algemeene terrein, en men moet er voor waken dat deze of die richting haar principe's niet te sterk naar voren brengt, «n daarom is het dan ook gewenscht om leden voor den Raad te kiezen die politiek niet tot de een of andere richting behooren, doch een open oog hebben voor de Gemeente belangen, de hoogststaande mannen moeten den Raad vormen, doch richtingen mogen daarbij niet in aanmerking komen. Weer anderen meenen dat geen leden eener politieke partij, doch candidaten uit de maatschappelijke kringen tot leden van den Raad dienen te worden gekozen, de verschillende groepen uit het volk kunnen dan door middel van hun afge vaardigden, hun bepaald groepsbelang naar voren brengen in den Raad. Men heeft dan vertegenwoordigers uit den handeldrijven den Middenstand, van een groep bezuinigers, uit de arbeiderskringen, welke speciaal tot taak hebben om in het bijzonder de wenschen van hun groep te verdedigen, een drijven dat in bijzondere mate heden te Amsterdam geschiedt, doch waarvan ook Middelburg niet ontkomt. Twee overwegingen dusten eerste geen bepaalde politieke richtingen in den Raad, en de andere, de Raad moet zuiver een afspiegeling wezen van de verschillen de maatschappelijke groepen uit ons volk. Hoe staat hiertegenover nuf de Anti- Revolutionair? Is er reden om een of andere gedachte te steunen Wy meenen van niet. Beginnen wij met de eerste groep. Is het juist dat de Raad zich verre heeft te houden van in een bepaalde richting te sturen, m.a.w. is het juist dat het beginsel niet mee moet spreken bij het nemen van een besluit. Immers het is duidelijk dat deze vraag niet anders dan bevestigend kan worden beantwoord, want de Raad heeft beslissingen te nemen over allerlei zaken, ook over die welke direct het levensbeginsel raken. Wy noemen de Zondagsrust. Het is duidelijk dat voor een A.R. het niet onverschillig is hoe de Gemeentelijke Overheid hiertegenover staat. Wy laten nog in het midden de Zondagsheiliging, omdat deze niet alleen door middel van rerordering kan worden doorgevoerd, doch Zondagsrust kan de Gem. Overheid bevorderen door alle niet noodzakelijke werkzaamheden te verbieden, en de Zondagsheiliging bevorderen door te verbieden het organiseeren van wed- stryden, muziekuitvoeringen in het open baar, optochten en dergelijke, en by het geven van subsidies een voorwaarde te stellen welke in die richting gaat. Het openstellen van Cafés en dergelijke valt mede daaronder,de Overheid were van het publieke terrein datgene wat de heili ging van den dag des Heer en in den weg staat", (art. 4 van ons Gemeente-program.) Een ander punt. De Gemeente exploiteert enkele bedrijven, gas, water, electriciteit, reinigings- en ontsmettingsdienst Ook hierbij komt het beginsel in het gedrang. De A.R. kan er zich mede vereenigingen dat de Gemeente eenige bedrijven exploi teert, met name zulke die een monopo listisch karakter dragen doch daarmede houdt de voorkeur voor de Gemeente lijke bemoeiing met datgene wat tot taak der maatschappij behoort, op. De Gem. Overheid zij draagster van het Gezag, en moet daarom kunnen be schikken over de middelen om dit uitte voeren b.v. politie, doch hare werkzaam heid moet zich in hoofdzaak daartoe bepalenwerkgeefster te zyn ligt, be houdens in strikt noodzakelijke gevallen, niet op hare weg. Daarom zal een A.R. er voor te waken hebben dat de socialis tische gedachte geen verderen voortgang hebbe, welke tracht om het aantal steeds grooter te maken, tot schade van het algemeen, door het scheppen van allerlei functies en betrekkingen, welke naast de lasten aan de burgerij, niet anders dan denkbeeldige voordeelen bezorgen en te voorkomen dat de Raadsleden zich wetend vertegenwoordigers der ambtenaren en werklieden, de Raadsvergadering mis bruiken om door de groepen gewenschte salarisverhooging totmiddel te gebruiken om party-propaganda te voeren, ten koste der belastingbetalers. Wy hebben te be vorderen dat de vrye maatschappelijke krachten zich kunnen ontwikkelen naar hunnen aard, en dat de burgerij geen lasten worden opgelegd voor minder ge lukkig geexploiteerde gemeentebedrijven. By deze zaken beslist het beginsel, want b.v. het Overheidsbedrijf, en het maatsch. nuttige daarvan, is een verschil punt tusschen een A. R. en een S. De mocraat, eveneens de bevordering van Zondagrust en heiliging werd van S. D, zjjde onlangs in ons Parlement niet ge zegd, dat niet vergeten moest worden dat de Spoorwegmannen er zyn voor het publiek, juist bij een bespreking over den treinenloop des Zondags? Geen hooger beginsel, dan de wil der massa geldt bij deze partyhet zij U gezegd Doch mede kunnen wy niet steunen de groepsvertegenwoordigers, geen be zuinigers, en dergelijke doch beginselvaste mannen worde het bestuur onzer stad toevertrouwd. Laat deze overweging ook beslissend zyn bij het uitbrengen van Uwe stem op 16 Mei a.s. Kiest mannen waarvan ver wacht kan worden dat zy bovenal zullen waken voor de handhaving van Gods Wil, en de eere Zyus Naams en die het is duidelijk, levend uit dat beginsel, er nede voor waken zullen dat de belangen van Gemeente en burgerij °P 6e meest nuttige wijze worden gediend. Is dit ook Uwe wensch, dan is Uw keuze niet moeilijk, en raden wij U met vrijmoedigheid, De Anti-Revolutionaire leden van den Gemeenteraad t-rkeunen de souvereiniteit Gods. Welnu, zeggen de leden van den Vrijheidsbond, wy liberalen, hebben ook eerbied voor den Bybel en wy buigen ons ook voor het gezag van Gods woord. Is dat waar Luister eens even In de Tweede Kamer waren by het begrootingsdebat de leider Anti-Revolu tionairen en de voorman der liberalen het niet eens. De woordvoerder van den Vrijheidsbond trachtte het verschil tusschen antirevolutionaire en vrijzinnige beschouwing tot geringe afmetingen te herleiden. „Ook de liberalen" zoo sprak hy „hebben waardeering voor de Heilige Schrift, erkennen haar gezag". Maar, zoo vervolgde hy, wy vrijzinnigen, nemen de Schrift niet uitsluitend als bron voor onze politieke gedragingen, maar als zoo danig gelden ook verstand, rede, ook al staan die naast, gaan zij somtyds tegen de uitdrukkelijke woorden van de Schrijt in". Wat blykt hier nit? Als de Vrijheids bond Gods Woord kan gebruiken, omdat het in hun kraam te pas komt, welnu, waarom zouden je er dan hun voordeel niet mee doen Is echter hun denken in stryd met den Bybel, dan moet deze laatste zwygen. By hen is dus niet de Heilige Schrift het fundament. Zy vragen niet in de eerste plaats, wat wil God, maar wat zegt het verstand. De candidaten der Anti-Revolutionairen voor den Raad der Gemeente Middelburg behooren in de eerste plaats te vragen „Wat staat er geschreven" Het Bestuur der A.R. Kiesvereeniging NEDERLAND EN ORANJE. Mag. De Hondt LIMONADE eigen fabrikaat in 4 verschillende smaken a f 1,10 perflesch, met 12 rietjes. Appels, blanke stukjes 60 cent per pond Appels, schijfjes Pruimen Pruimedanten Abrikozen Perziken Geconfijte peren T utti-frutti 50 20 60 80 18 24 80 n ons pon Alle soorten BUSGROENTEN, HUISHOUD en FIJNE GROENTE. der Fa Hoogestraten. LEVERPASTEI (Reclame) a 32i/2 cent per groot blik. VERSCH GEBRANDE OLIENOOTJES 25 cent per pond. Alle artikelen worden zonder prijsverhooging aan huis bezorgd. „DE TURK" EKSOTSEHSSS HEEREKfti tv SUPERIOR: IN ONSEN 50 CT. IN HALF-ON8EN 25 GT. MARïLU*» EXTRA: IN ONSEN 40 CT. IN HALF-ONSEN 20 Cf. HEKRORAAT 1*» IN HALF-PONDEN f.0 CT IN ONSEN 20 CT. IN HALF-ONSEN 10 CT. B I J Z O N D E R AANBEVOLEN SOORTEN van solide stoffen gemaakt, geheel gevoerd, Het meest gangbare model (pantalon met omgeslagen zoom) in groote verscheidenheid van kleuren en dessins „Kan ik ze verkoopen „Wel zeker Gij hebt vijftig stuks van de vierhonderd en vijftig gulden voor uw rekening, dat geeft ten naaste bij een voordeel van zestig duizend francs. u zonc*er dat ik iets te betalen hebt?" vroeg ik. „Het minste niet". „Dat verwondert mij 2eer; maar gy zyt zonder twijfel goed op dc hoogte der zaak. Nu zou ik gaarne wel een goed middel willen weten om dit geld te beleggen; zoudt gij mij nu zoo iets aan de hand willen doen „Gij kunt onmogelijk iets beters en soliders vinden, dan onze eigen vijf procents staatspapieren. Ik voor mij weet er niets beters op en bij de tegenwoordige koers van deze papie re?j ™aala gij zes procent van uw geld Ik begrijp heel goed dat gij thans om de bereddering van zulke onbe duidende zaken niet veel geeft. Spoe- ig echter zult gij over noggrootere somJj"e" te beschikken hebben „Wel zeker. Als ik nu het geheele bedrag van den verkoop van mijn Spaansche en Duitsche papieren in 5 pCt. wil besteden, hoeveel rente trek ik dan jaarlijksch „Laat eens zien driemaal honderd duizend francs de papieren staan tachtig dat geeft, achttien twintig, ja, twintig duizend francs rente 's jaars „Zoo, zooalzoo twintig duizend francs rente en wanneer kan ik dat kapitaal beleggen „Morgen vroeg als gij wilten indien gij namelijk deze zaak aan onze firma wilt opdragen". „Dat is mijn eenigste wensch, want wie zou ik met meer grond mijn vertrouwen kunnen schenken De bankier maakte een diepe bui ging voor mij. „En nu", hernam ik eindelijk, „zult gij mij zeer veel genoegen doen, als gij de goedheid zoudt willen hebben mij eeriige louis d'or voor te schieten, want mijn kas is zeer leeg „Met genoegen, waarde heer Véron Wij zijn geheel en al tot uw dienst. Hoeveel wilt ge tweehonderd vijf honderd? „Ik dank u wel! vijftig is vol doende!" „Mag ik hopen", hernam eindelijk de bankier, toen ik opstond om heen te gaan, dat gij verder onze firma met uw vertrouwen zult vereeren?" „Wees daarom verzekerd, ant woordde ik, „het zal mij steeds veel genoegen doen, indien gij de góed- hein zult hebben om mij in geldzaken met raad en daad bij te staan!" Er zijn in mijn leven weinig oogen- blikken, waaraan ik niet met zooveel vreugde terugdenk als aan dat korte onderhoud met mijnheer Bergeret Ik twijfel echter of ik wel aan die jaarlïjkschc rente van twintig duizend francs geloofd zou hebben als niet die vijftig Napoleons, die ik dadelijk ontving, tot borg hadden gestrekt, dat ik niet droomde. Toen ik den volgenden dag vóór vijf uur bij mijnheer Bergeret mijne opwachting maakte, overhandigde hij mij met een heel vriendelijk lachje een pak met effecten, die mij de overtuiging schonken, dat mijn geluk in werke lijkheid bestond en mijn vermogen op geen losse schroeven was gebouwd. Middelerwijl waren mijn beide vrienden verbaasd over het geluk dat mij was te beurt gevallen, en waren niet weinig jaioersch. Vooral had mijn overhaast vertrek naar Parijs hen niet weinig getroffen, hoewel anderen zulks toeschreven aan dringende zaken, die ik daar te doen had. George en Albert vreesden bij dat al, dat ik zelf aan de waarheid van de geschiedenis, die zij vei zonnen hadden, geloof zou slaan. Drie dagen na mijne terugkomst, kwamen zij met uitgestreken gezichten bij mij. „Lieve Louisving George aan. „Gij weet immers wel, dat uw bloed verwant op Martinique niet dood is?" „Ik ben daar niet zeker van," hernam ik, „daar ik niet eens over tuigd ben of hij wel ooit bestaan heeft. „Nu gij begrijpt dan zeer goed, dat het geheele praatje van uw erfenis slechts een verzinsel is „Als ik de waarheid zeg, dan geloof ik, dat wij drieën de eenige zijn, die dat weten," antwoordde ik. „Wij deden er niet goed aan, zulk een dwaas verzinsel in de wereld te schoppen. Ook doet het ons van achteren innig leed." „Bah, ik ben u integendeel zeer veel dank verschuldigd." „Maar onze plicht is het, het te herroepen en te bekennen, hoe dwaas wij gehandeld hebben hernamen zij. Ik haalde mijne schouders op, en liet aan hen over, wat zij doen wilden. De waarheid kan met lang verborgen blijven; de menschen begonnen zich hoe langer hoe meer te verwonderen, dat er nog geen berichten uit Marti nique kwamen en de slimsten en voorzichtigsten onder hen schudden heel bedenkelijk hun hoofd, als zij mijn naam hoorden noemen „Het gekste en zonderlingste van de heele geschiedenis is," zei de een, „dat hij zelf eindelijk aan de waarheid van het vertelsel geloof heeft geslagen, dat hij anderen op de mouw wiide spellen, ik voor mij moet bekennen, dat ik aan ziir.c voorgewende erfenis nooit bijzonder veel geloof heb geslagen „In dat geval verkeerde ik ook, hoewel het mij vijftienduizend francs gekost heeft," zei mijnheer Félix. Toen ik op een morgen een heel pak brieven op mijne tafel vond, begon ik hee! goed te begrijpen, dat mijne zaken veranderd waren. Hun inhoud was bijna van gelijken inhoud; b.v. „Mijnheer Mayer beveelt zich aan den heer Louis Véron en verzoekt vriendelijk zoo spoedig mogelijk betaling van de ingesloten rekening daar hij vele betalingen te doen heeft." Mijne lakonische antwoorden, deden allen twijfel of ik wel bij kas was ophouden Ik antwoordde den kleer maker: „Louis Véron bedankt den heer Mayer vriendelijk, dat hij hem ein delijk zijn rekening gestuurd heeft en sluit hiernevens eene assignatie Adres J. Kooman, Penningh.singei L 72d. ia goeden staat. Te bevragen Segeerasingel V 73. 8!o»l8Ji m sim asmesrUwteS. Adres .T J. Anthenuisse, Kinderdijk. TER OVERNAME voor f130,als nieuw. van i 110voor f75, zeer sterk f 40,en nog eenige goeakoope Adres Dam Z. Z. G 93 Een goed onderhouden TE KOOP Adres Oude Vlissingsche weg V 20. Mahoniehout geschilderd, prijs f35, \dres Koepoortsingel 144. TE KOOP Adres Rouaansche Kade G 115, TE HUUR vs.li .ill gemakken oorzien en mooienstand Adres Rouaansche Kade G 115 in om over het bewuste bedrag te beschikken." Mijn flegmatiek en open gedrag hield de goede lui nog eenige dagen in spanning Een gelukkig jong mensch zeide de een „Het geluk is juist zoo groet niet," hernam de ander; hij heeft zijn spel met overleg gespeeld en gewonnen," zeide een derde. Ik verklaar plechtig, dat ik soms met mijn geweten het hard te ver antwoorden had; maar na een weinig de zaak overdacht te hebben, kwam ik tot de overtuiging, dat ik door mijn eigen toedoen niet zoo gelukkig was geworden, en dat ik mijn ge heele vermogen, waaraan ik zoo gemakkelijk gekomen was slechts te danken had aan de algemeene af goderij, die de menschen aan het gouden kalf bewijzen en dat Albert's spreuk waarheid bevatte „het naaste wat aan het kapitaal komt, is het crediet." De wereld echter, die mij toen ik een arme duivel was, gering schatte en miskende, te bedriegen en met haar eigen wapens te bestrijden, kon ik als zoo'n slechte daad niet be schouwen. EINDE.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1