Nota's en Kwitantiën, m Axmiosier Karpï, A G A Z IJ DAM G 58. - Telef. No. 56 - MIDDELBURG -Ziet de Etalage! Bezoekt Stand 53. Een prima KOEK (pl.m. 1 kilo) ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN FROU-FROÜ Firma i. 001ENM1, Langeviele 214. Eerste Blad. Bericht. BOEKHOUDEN Licht Motorrijwiel gehee! ciepket voor f 85.-. T@ntoonstet!iig „DE HOUDT" Comestibleshandel Koloniale Waren een Doosje Bonbons cadeau gegeven. voor Handel en Nijverheid SCHUTTERSHOF „DE EDELE HANDBOOG" LEIJNSE, Gravenstraat hoek Markt, Middelburg. J.C. MKIJBOOM, Net Woonhuis met vrije Poert Vraagt prijsopgaaf van Buffetten, P. SOETENS Jr., M I P I) E L B B f». in Binnen» en Buitenland met hoogste onderscheidingen bekroond. Gedurende de Tentoonstelling wordt door gecombineerde reclame No 31, Woensdag 2 Mei 1923, Opleiding Practijk-examens en Acte L. 0. 1924. net Huis in de Bleek E 94h. luxe Damesrfjwiel 1 Fongers Heerenrflwiei LITTOOIJ OLTHOFF, MEISJESFIETS te koop. Linnenkasten, Stoeien en Fauteuils, Salontafels enz. bi'tfihÉÉihiiÉÉAÉtiiiiÉtiiiiitiÉiUiiiÉUtiiiiiiiiiiaiiiiiiiiÉftÉÉiiiÉiitiiiÉhiti itAüL'> Aayi ii it nifty jf LITTOOIJ OLTHOFF, Ter gelegenheid onzer Heropening op ZATERDAG 5 MEI a.s. wordt op dien dag aan ieder die voor 1,50 besteedt (uitgezonderd Suiker, Natuurboter en Gebroken Biskwie) ter kennismaking Tevens vestigen wij Uwe aandacht op onze speciale afdeeling voor Blskwies, Bonbons, Chocolade en Suikerwerken. ALLES EERSTE KWALITEIT. san eiken kooper van f 1.50boodschappen,suiker uitgezonderd, cadeau gegeven. Zeven en twintigste Jaargang. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 422S0. Telefoon 238. 14 eed per ons (niet te verwarren met Staproomwafel8 Aanvang der lessen Juni a s te koop, ln prima slaat TE KOOP: TE KOOP Eiectrische Dmkfeerlj Geeft uw adverfeutiën ter pSaaf- siag aan het Advertentiebureau vao YerachJjKt 'a Woemadagamiddags. Advertentie» ku*»e* tot uiterlijk 12 uur aangename» worden aan het Bnrean Span jaar datraat E 71. DE FAAM Prij# fiiJnertentiêi* e Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. VRAAGT ONZE TE KOOP mooie koperen Gaslamp met zijden Vou- lant voor f 8, Adres Wagenplein P 8. Men maakte ons deze week de op merking, als zou De Faam verkeerd hebben gedaan, omdat een aanbeve ling geplaatst werd voor de Antirev. Partij in den vorm van een artikel. Dit is min juist. Afgezien van het feit, dat de Uitgevers van De Faam meenen steeds te kunnen plaatsen in hun blad, wat zij geoorloofd achten, komt hier nog bij, dat vanwege het Bestuur van Ned. en Oranje ons deze stukken ter plaatsing worden opgege ven, zooals uit de onderteekening blijkt. Iedere partij kan hetzelfde doen en ons stukken ter plaatsing zenden welke eveneens worden opgenomen tegen betaling der kosten. De Uitgevers. Leeraar M. O. en Priv.-Docent i.h. Boek houden, Langeviele 207, Middelburg. Adres Dam Z.Z. G 93. Het is voorjaar en dan leven wij in den tjjd van de schoonmaak. Wij lazen laatst van een man, die schreefhet is nu de 72ste keer, dat ik bewust en onbewust de schoonmaak meemaak, maar ik bljjf het vinden een noodzakelijk kwaad. Een gezellige tjjd is het in geen geval. Zie maar eens naar een woonkamer, die schoon gemaakt wordt. Alles van zjjn plaats en weg. Kast weg, schilderijen weg, alle stoelen weg. Als dan zoo'n kamer klaar is, dan komen de stoelen weer op hun plaats.. Wacht even, dat is nog niet zoo zeker. Men kan soms wel eens zoo'n vriendschappelijk twistgesprek hooren, tusschen man en vrouw. De vrouw vindt dat die stoel voortaan in een ander ver trek moet, dengt ze heelemaal niet meer ja dan moeten er eigenlijk nieuwe stoelen in de plaats komen. De man vindt dat dikwijls ietwat overbodig, maar het ein digt natuurlijk, dat er nieuwe stoelen komen en vrouwlief krijgt haar zin. Nu is er 16 Mei schoonmaak op het Stadhuis. Als het ware zet dan de bur gemeester 17 stoelen uit de Raadzaal en zegt dan, daar heb je nu 17 ledige stoe len, waar 17 Gemeenteraadsleden 4 jaar- in hebben gezeten, en nu zou ik graag van de Middel burgsche kiezers en kieze ressen willen weten wie moet daar de volgende 4 jaar op] plaats nemen En dan gaat het net als tusschen dien man en die vrouw, dan krijg Je!eeu vriendschap pelijk twistgesprekijtusschen de kiezers, die verdeeld zijn in verschillende partijen. Iedere partij meent natuurlijk, dat zjj het bij het rechte eind heeft, en maant de kiezers aan haar candidaten te kiezen. Over die verschillende partijen willen wij het nu niet hebben, alleen over de anti rev. partij en waarom wij zooveel moge lijk van die zeventien raadszetels van die partij bezet willen zien. Het Gemeenteprogram van Nederland en Oranje begintDe Gemeenteraad be hoort de Souvereiniteit Gods te erken nen. Dit artikel onderscheidt ons aan stonds van de partijen der linkerzijde. In een der volgende artikelen luidt het De gemeenteraad bevordere met alle hem ten dienste staande middelen de Zondags rust en were op publiek terrein al dat gene, wat de heiliging van den dag des Heeren in den weg staat. Verder: de Gemeenteraad werke mede tot bestrijding der drankzonde. Over de helaas tegenwoordig veel voor komende werkeloosheid, heet het dat die moet worden bestreden en de geldelijke gevolgen daarvan a. door het zooveel mogelijk tijdig doen uitvoeren van productieve werken b. door het verleenen van bijslag op de uitkeering, die arbeiders-organisaties in den ruimsten zin des woords aan hunne leden verleenen, of op de contributie, die zij van hunne leden heffen; c. door het instellen en instandhouden van een Arbeidsbeurs van strikte on partijdigheid en hierbij samen te werken met andere Arbeidsbeurzen buiten de Gemeente. Nog meer was er aan te balen uit ons gemeenteprogram, maar wy zullen bet nu bierbij laten. Als alle anti-rev. kiezers en kiezeressen hun best doen en stemmen op de anti rev. lijst, als niemand zonder hoogen nood zaak thuis blijft, dan zouden in die 17 stoelen toch minstens 5 anti-rev. raads leden hebben plaats te nemen. Er hangt zooveel van af voor een gemeente welke menschen haar vertegenwoordigen. Laten wij dan afspreken, dat wij allen onzen plicht zullen doen en stemmen en anderen opwekken dit te doen, op de lijst der Anti-Rev. Partij, dat is lijst No. 9. Het Bestuur van Nederland en Oranje. op t Zand D 12. Direct te aanvaarden, alsmede Adres Veersche Singel S 63. Beste Westkapelsche AARDAPPELEN te bekomen 12 cent de 5 kop, per mud f 1 75 bij H GABRIËLSE, Oude Kerketr B 80. Een Juffr. biedt haar hulp aan voor de a.s. onverschillig welken stand. Brieven oader letter S bureau van dit blad, Wegens omstandigheden een nieuw van f 110voor f 75 laag f 40als nieuw. Adres Dam Z.Z. G 93. zes nieuwe Leerzitting Stoelen, zes nieuwe Mah. Gaatjeszitting Stoelen. Adres J. J. Antbeunisse, Kinderdijk. MIDDELBURG. TE HUUR Adres Korte Delft F 19. billijk te koop, zoo go°d als nieuw Adres L. Singelstraat N 205 (leeg huis.) VOOR SPOTPRIJS TE KOOP 200 X B00 en KLEEDJE, goed voor een stand Nijverheids- Tentoonstelling of pariiculier. Adres Firma A. van Eeden, Wal. Adres Baanstraat E 225a. Beleefd aanbevelend, Lazarijstraat 82, Middelburg. HEROPENING MIDDELBURG. Van Melle's Biskwie 10, 12, 18, 16, 18, 20, 22 en 24 ct. per ons Van Melle's Bonbons 24, 25, 28 en' 30 Boerenjongens Bonbons, iets fijns 50 Bendorps Boulie's 50 Torentjes 50 Pastilles 40 Oranje Schilletjes 40 Rumboonen 18 en 22 Nougatines 35 Kattentongen 40 Nougathopjes 25 Flikjes 18 Vraagt onze SUN MAID BONBONS en ORANJA's (zuurtjes gevuld met zuivere sinaasappel) per ons 18 cent. Prima LIMONADE SIROPEN, eigen fabrikaat, f 1,10 per heele flesch, halve flesch f 0,65 Merk .BETUWE" f 1,40 per heele flesch, halve flesch f0,80 RANJA C. P. f 1,65 per heele fiesch, halve flesch f 0,90 Bij elke flesch LIMONADE 12 rietjes cadeau. Eet op de boterham LEVERPASTEI per groot blik 35 cent. of ONTBIJTKOEK Dordrechts Roem a 22 cent per stuk Ook voorhanden versch gebrande OLIENOTEN a 25 cent per pond. Geef uw kinderen GEBROKEN BISKWIE, altijd versch. Tentoonstelling ys

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1