De Abdij. Nieuwe tatee Hnislrap, weet U het ooit!!! P R R A M K P a i WERKMANSRLEEDING. Wij zijn steeds nummer één en o altijd de goedkoopste! N Heeren-CostQunis in blauw Kaïngaren en J. J. COZIJN, NUTIICIi'S VOLLEDIGE VOEDING i VAN GRAAFEILAND, MIDDELBURG. Telef. 483. C. DEN EXTER, De Abdij 1SJ8- Huishoudster. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Sickesz' Mochardos, Siekesz' Amanddastilles, reuzen Kropsla WIE: PAKKISTEN 1. I VAN NEEIEIOIII. Wij zorgen vaar GOEDXOOPE (LEEDUiG voor U. W asch vrouw Dagmeisje, Een flink Meisje Keukenmeisje Dagmeisje, Firma A. H00GENB0BM, Lanpviele 214. Iets over Uitslag en Ziekten der Hoofdhuid si voor i Stoelwagentje. Dampoortstraat 205. Grijs, Bruin en Witlinnen Schoenwerk H Buitengewone sorteering V „DE ABDIJ" Eau de Cologne Zeep Damestasschen Een Dienstbode Dagdienstbode plaatsing als Noodhulp. Dienst gezocht* No 29 Woensdag 18 April 1923. Zeven en twintigste Jaargang. W. P. MALJERS, - Markt. J. DE PRIESTER, Vlasmarkt, C. VAN DER HORST, Verkoophuis, Vlissingschestraat K 56, Middelburg. Firma J. M. VAN HEUSDEN, Langedelft, Middelburg. Burgers E. N. R. en B. S. A. Rijwielen en Motoren. Een Halfwas-Rijwielhersteller of nette Jongen gevraagd. Zeeuwsche Babbelaarsbakkerij 1. G. GIL. Krommtweile l 27, Een sterke Heerenfiets I G. BIL, Irmmsele L 27. F. F. JOOSSE, Eigenhaardstraat J. KLERCQ, - Gravenstraat. Het goedkoopste adres Tijdelijke aanbieding d. c. bouwense, Wed. BREEL, St. Pieterstraat. Een Werkvrouw gevraagd Gevraagd een net Dienstmeisje en een flinke Werkvrouw. Glimp een mile DigdinlMs Net Dagmeisje gevraagd, Gevraagd m. Mei een Dagmeisje Dagdiansibode Yerschtyst 'g Woeftsdagsmiddags Ad verte* tië* kune* tot uiterlijk 12 our aaageaomea wordea aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. UitgeversLITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Zoo Juist ontvangen 30 cent por doosje, inb 1 ons Hoedt U bUtUds. Box Jongens RUgbottines van 36 tot en mot maat 40 voor f 6,50 MT Zolen en achterlappen op Linnen schoenen f 1,75. Wal mag ia geen hais mankeeren Wat is 't smakelijkst op 't brood Wat kan vrouwlief niet ontberen Waarvan is de OMZET GROOT Waarmee kan men 't beste braden Wat vindt elk een lekkernij 'k Wed e£n kind zelfs kas het raden 't Is melange „DE ABDIJ". fc j||iiimo H VOOR LIJDERS AAN SUIKERZIEKTE, ALS diabetes-brood, diabetes-beschuit, suikervrije melk, suikervrije room, diabetes-chocolade, glutenmeel enz. DOMB. SCHUITVLOT, bij Militair Hospitaal. Rijwielen, Motoren, Automobielen, Sportartikelen, Naaimachines A UTO's TE HUUR „EVANS", de beste lichte Motor, compleet f 375. ELECTR. DRAAIERIJ en REPARATIE-INRICHTING. HET VERTROUWDSTE ADRES Goedkoop en toch goed! Een partij Hovenlersgersgdschap en Kippen te koop. Olienootjes 6 cent per ons 25 cent per 5 sns. Langs Lijzen 5 cent per stok. Een groot stok fijnste Heerlijk FRISSCHE volvette kwa liteit, per stok 15 cent, per doos 1 dozijn slechts f 1 65 Ontze ECHT RUNDLEDEREN worden verkocht voor den spot prijs van f 2,95 en f 4 65, bij gevraagd DE FAAM Prij* AdwcrtentiCn Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsin? wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Beide soorten ook los verkrijgbaar 25 cent per ons. Telef. 469. TE KOOP Lastiger ziekten dan die wij bier noe men, zijn er wel niet. Het is daarom zoo verblijdend, dat men deze aandoeningen kan genezen met het vloeibare D.D D.- geneesmiddel. Dit is geen vette of kleve rige zalf, maar doordat het vloeibaar is, kan het door de poriën in de hoofdhuid doordringen. Tallooze lijders zijn er door genezen en een ieder, die aan deze ziekten lijdt, zij een proefneming ten zeerste aan bevolen. Het middel is niet kostbaar en bij alle apothekers en drogisten in voirraad. Kou, tocht, griep, koorts enzveroor zaken tal van nieraandoeningen De nieren mor ten dan den bijstand missen van de andere bloedreinigende organen de huid poriën, longen en ingewanden. Bij de dub bele inspanning en vaak verwaarloosd, is het geen wonder, dat de nieren het afleg gen. Dan is het tijd om een niergenees middel te gebruiken om de nieren op te wekken en te versterken. Spoedig gebruik van Fos'er's Rugpijn Nieren Pillen kan ernstige gevolgen als rheumatiek, ischias, spit, blaasontsteking, nierzand, nierwaterzucht, niersteen voor komen. Doe wat gij kunt om uw levenskracht op peil te houden, oefen uw ledematen en spieren, en zorg voor een goede bloedsom loop. Leef op verstandige wijze. Poster's Pillen geven betrouwbare hulp Zij werken alleen op de nieren en blaas maar dit doen zij goed en terdege. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1,75 per doos AdTtrtralIiM. in deze donkere tijden is allerfijnste Melange Ze 'kost maar 30 cent per half pond dus halve prijs van NATUURBOTER en heeft dezelfde voedingswaarde. Aanbevelend, TE KOOP: mooi eiken Buffet, een eiken Chiffönière, een gebeeldhoude eiken Gangbank, een eiken Ameublement be staande uit] 2 Fauteuils, 4 Stoelen bruin leder voor 54 gld., 2 eenpersoons Ledikan ten met prima genopt Kapokbedden en Springmatrassen*voor spotprijs, een 2-pers Kapokbed voor j 15 gld., en een Zeegras bed met peluw en dito matrassen voor] 12 gld., 2 witgelakte Kinderledikanten, mooie Kinderstoel en dito Kinderwagen, 6 ma honie Stoelen met tryp en ovale mahonie Tafel, nieuwe Ledikanten 2 pers. met overslagen voor 14 gld., Stoelen, Wiegen enz. alles aan spotprijs. VAN LOO, 2de hands Meubelmagazijn, Spanjaardstraat E 85. HEDEN ONTVANGEN tegen conourreerende prijzen. Aanbevelend. Goede eetlust, goede spijsvertering, goed bloed en een goed humeur worden ver- kregen door Foster's Maagpillen te ge bruiken Deze pilletjes helpen de lever, maag en ingewanden door de vloeiing der gal te regelen Zij werken zeer zacht en hebben geen nadeelige reactie. Prijs per flacon van vijftig varsuikerde pillen f 0,55 in apothekers en drogistzaken. TE KOOP een 4én-persoons houten Ledikant met Spiraalmatras en een prima Heerenrijwiel Adres Molenberg 86. zijn schoenen zelf REPAREERT kan goed terecht bij Klein Vlaanderen 162. Gesorteerd in prima ZOOLLEER en SPIJKERS. Te koop een goed onderhouden Adres Jeronimusstraat M 114. TE KOOP groen geschilderd f 3, Adres Domburgsch Sohuitvlot Q 216, ONTVANGEN een ruime sorteering aan zeer lage prijzen. Wij bieden thans aan sterke houtgepende Vraagt onze Bruine en Zwarte HEERENPANTOFFELS, Bruine MEISJES BANDSCHOENEN en MOLIERES. PRIMA KWALITEITEN. LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, V. JOZIASSE ZOOM. (8ekroond le prijs gedichtenprijsvraag). P Dit blijkt weer ten duidelijkste uit onze aanbieding der Q zooveel gevraagde in de nieuwste modellen en de modernste opmakingen tegen prijzen, die door geen concurrentie geëvenaard kunnen worden. Dat wij ook in alle andere artikelen méér prestoeren blijkt overtuigend uit den geweldigen omzet, waardoor wij veel goedkooper kunnen inkoopen recht streeks in de groote fabrieken van het buitenland. Wij koopen daar enorme partijen goederen en zijn in staat tegen belachelijke lage prijzen te verkoopen. Cadeaux geven wij niet, daar U deze toch zelf betaalt Vraagt inlichtingen bij onzen Vertegenwoordigster voor Middelburg en Omstreken Wegens plaatsgebrek te koop een Emmerkachel met Tegelplaat, Rieten Stoel, Waschkuip, Matten en Kleed, alles nieuw. Adres bureau van dit blad. TE KOOP. Adres Firma J. J. Ceulen, Langedelft. ALLEEN HIER VERKRIJGBAAR. aan lagen prijs. 'VAN LOO, 2de hands Meubelmagazijn, Spanjaardstraat E 85. gevraagd, hij S. Wiener <fe Co., Langedelft Adres Rijwielhandel, Korte Noordstraat. J gevraagd, kan in het vak opgeleid worden. Adres Denevers, Wijnhandel. Abdij-Melange is voor de Huisvrouw, Wat 't bloed voor 's menschen leven is, Zij bakt en braadt met meer genoegen, Dan met elk andre soort gewis Aanbevelend, BEENHOUWER8SINGEL. Nog slechts eenige fonkelnieuwe HEERENFIETSEN te koop aangeboden, prima banden, bandrem, torpedo terug traprem, gereedschap met tascb etc voor slechts f 52,50. Adres C v. d. Berge, Smidsbolwerk O 92 Doosjes gevuld met de alleen echte Zeeuwsche en Dombnrgsche Botei babbelaars 50 en 90 cent per stuk, Gevuld met Koukerkscbe Boterbabbelaars 75 en 42V4 cent per Btuk, per ons 15 cent, koopt men in de (opgericht in 1741) Aanbevelend, Adres J. Stroo, Neder.traat. te koop voor f 15, Adres Noord weg s 222. Aanbevelend, VRAAGT RRIJ8 om uw Kachels in bewaring te geven tot van den winter. U betaalt bij mij niet te veel om de kaohel weg te halen, te bewaren en hem te zetten. Vraagt eerst prijs bij een ander en komt dan bij mij. J. |C. BOUWENS, Mr. Smid, Wagenaaratr Vet Spek 90 cent per kilo. Vet Spek 50, Worst en Gehakt 70 cent per 5 ons. .In mijn winkel en aan de kar!!! is allerfijnste MELANGE steeds versch te krijgen, met bon voor gratis Theeservies. Aanbevelend, voor het maken en vermaken van alle soorten DAMES- en KINDERHOEDEN. Speciaal voor het maken van KAPOTHOEDEN LAMBRECHTSTRAAT L ÏOO. Alle soorten Hoeden worden in elke gewensebte kleur GEVERFD. KORTE DELFT G 3. Boezeroens f 1.35 Lange Keper Kielen f 1 95 Lange Keper Jassen vanaf f 1 95 Kantoor Jassen f 3 95 Grijze Jasjes f 2.95 Bretelles 19 ct. Manchester Jassen f 7.90 Manchester Broeken f 3.95 Manchester Vesten f 2.45 Manchester Kinderpakjes 4 90 Manchester Kinderbroekjes 1 90 Petten 65 ct Noordstraat G 24, naast de R K. kerk, Niet te onderscheiden van NATUUR BOTER is allerfijnste Melange voor 30 cent per half pond Aanbevelend, Terstond gevraagd een flinke Adres Spar.jaardstraat F 71. voor den Vrijdag. Adres Venrsche Singel S 130. Adres Lange Noord-traat 28 Adre* Mej Rijke, Langeviele K 215 Adres Mej van Kuijk. Schoenhai.de). Gevraagd net leeftijd 14 tot 16 jaar. Adres Firma Paterik, Burg. niet boven de 14 jaar. Adres bureau van dit blad. Adres bureau van dit blad. gevraagd voor den winkel. Adres iLange Noordstraat 180. Wegens huwelijk der tegenwoordige vraagt Mevr. LantsheerHoeufft, Singel straat, een net met Juni of Augustus. gevraagd, die bet naaien wil leeren. Adres Mej. M le Grand, K. Noordstr. B 17. Terstond of met Mei eene flinke gevraagd. Zondags vrij. Adres Boekhandel Baurdoux. Een Dienstbode, de maanden Juni, Juli en Augustas vrij hebbende, zoekt gedu rende die maanden Br lett S, Boekhandel D'huij, M'burg. Terstond gevraagd in klein gezin een Adres Boekhandel Baurdoux. Wegens ziekte gevraagd een nette in klein gezin. Te bevragen Rouaausche Kade G 158. Gevraagd net leeftijd 14 tot 16 jaar. Adres Firma Paterik, Burg. Voor een wees wordt in een net gszin (Geref of Herv.) een Inlichtingen worden gaarne gegeven door J, Corré, Balans D 6 en K Schout, Noord- weg R 13a.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1