Nette Loopjongen Ballons. Kropsla, School Molenwater. Aangifte van Leerlingen Heden Woensdagavond April, Allerfijnste Melange „DE ABDIJ" F. MALJERS k Zoon, Vlissingschestraat 58 Extra Cadeau L. LEIJNSE, f1,00 per pond. Melkfabriek Loskade, MIDDELBURG. Een nettilSiëT Een Jongen gevraagd Éen net Dagmeisje Dagmeisje gevraagd. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Mill als KINDERMEISJE D. C. BOUWENSE, HUHHAR0T3 Fm i. is E. BREEL, Broedeieren van 7-9 uur, in de Consistoriekamer der Koor kerk. Trouwboekje medebrengen. HET BESTUUR. kost maar 30 cent per half pond Prachtige Pruimen Firma I. B00SENB00IK, Langeviele 214. Uitslag Verkiezing. 1898. 1923. Oranje Jubileum Trommeltje, Roode en Wille FORT. Fa M W. Aart», Marlt G 2. Postzegel-Albums 1923. D. C. BOUWENSE, Oelfschs Slaolie, KWATT A'S ColorltoboDboos Firma 1UÖQGËNBQOM. Lauuevii bekwame Naaisters en aankomende Naaisters. flinke Werkster, Dienstbode, Dagmeisje, Dagdienstbode. E. EVERTSE, Kolenhandel, No 28 Woensdag 11 April 1923. Zeven en twi tïgste Jaargang. Eikenhouten Theetafel sen Theekastjes, Kapstokken en Parapluiebakken, Thee-, Ont bijt- en Tafelserviezen, Waschstellen. AI deze artikelen zijn Halten- gewoon Yoordeellg geprtjst bij JE ARES voor Langeviele K 202. Magazijn „De Zwaluw." Rookvleesch M. VA A NE, Ijswafels 14 cent per ons. Frou Frou 16 cent per ons óf een half pond KOFFIE of KOFFIEBOONEN Af een pond PRIMA TAFELRIJST Af een half pond CHOCOLADEPOEDER Af een PRIMA ONTBIJTKOEK van 'T SAS een met PRIMA CHOCOLADE gevuld GRAVENSTRAAT - Hoek Markt - MIDDELBURG. VOORHANDEN: Magazijn „De Zwaluw." Wij hebben ontvangen KüZALIE, Witte Kaas vanaf 55 ct. p p. Komijne Kaas vanaf 40 ct. p. p. voorts vele soorten. M. VAANïï, IETS NIEUWS ANNA M. DRONKERS. Een Waschvrouw gevraagd. Gevraagd een Meisje een net DAGMEISJE. Net Meisje gevraagd. Dagdienstbode gevraagd, MEISJE, YerschJfBt 'a Woemsdagsmiddags. Adrerteatië» kuaaea tot uiterlijk 12 uur aamgeaome» worde» aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. Sleept gU U Ontvangen een zeer fraaie sor teering Korte Delft Q 3 en F 26. HOOFDPIJ MTABLETTEH Hst bests adres voor hst opdosn van 18 BREE E 281. EN DUS VERSCHE GROENTEN is nog schaar8ch en daar. Wij hebben ontvangen die wij voor 12 cent een pond verkoopen. prachtig vanaf 16 cant per ons. Nesmt eens een proefje. Steeds stijgend sneees hebben wij met onze goedkoops Koekjes. Splendid Sterren 14 cent Mignon per ons. Sneeuw storm Schaubek's Permanent Uitgave per heele flesch f 1,15. per ons 14 cent. Magazijn „DE ZWALUW". 25 cent per ons. M ft NTELMAG AZIJN DIENSTBODE WERKVROUW. Bargerltykt Stand va» Middelburg. DE FAA Prij» AdvcpUnlila i Van 13 regels 45 cent, iedere meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. TE KOOP Zes nienwe gespikkelde Matstoelen f 18, Zbh Mah. gepol. Gaatjeszitting Stoelen f 24. Adres Kinderdijk P 90. gevraagd kan in het vak opgeleid worden. Adres Denevers, Wijnhandel. iederen dag naar uw werk, afgemat en uitgeput door pijn in den rug Bij dui zenden is dit het geval En het is zoo vaak onnoodig, want meestentijds is de oorzaak een nierkwaal, die door Foster's Rugpijn Nieren Pillen verzaaht en gebeterd kan worden. Nierkwalen komen veel voor onder alle standen, maar worden zoo dikwijls ver waarloosd, omdat zij zicb zoo ongemerkt jarenlang kunnen ontwikkelen zonder dat men de ware oorzaak verdenkt. En noch de broodwinner, noch de moeder van het gezin kunnen, wanneer eindelijk de oor zaak wordt begrepen, voldoende rust nemen. Let op uw nieren en houd deze gezond Voortdurende rugpijn is een waarschuwing van nierzwakte, evenals pijnlijke, ongere gelde urineloozing en abnormaal uitziende urine. En als gij tevens last hebt van rheamatische pijnen, hoofdpijn, vermoeid heid, zenuwachtigheid en duizeligheid, neem dan uw maatregelen. In het begin zijn nieraandoeningen het gemakkelijkst te genezen. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen om de zwakke nieren op te wekken, te verzachten, te versterken en genezen. Zij genezen niet alles en werken niet op de maag, lever of ingewanden. Jnist het feit, dat zij alleen en zeker op de nieren en blaas werken, verklaart het groote succes van Foster's Rugpijn Nieren Pillen Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,J 5 per doos. AiTtrtoatlli. 2 jonge Duitsche Meisjes zoeken een Ze zijn ook genegen huisarbeid te ver richten. Brieven onder letter A, bureau van dit blad verdwijnt spoedig door Prijs per koker 60 cent Bi) Apothekers en Drogisten rlsïoJïni |PtmBf1.FA8RIEX.fl.MLl8ftM?0T.ZB5tl Een heerlijk Zandkoekje, 16 cent per ons. Krab nietBedaar de prikkeling en pijn door gebrHik te maken van Foster's Zalf. Vele huidkwalen breiden zich uit en verergeren door te krabben. Foster's Zalf is antiseptisch en bijzonder verzachtend en heelend bij alle jeukende huidaandoe ningen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. van prima leggende Bnf Orpingtons en Zwarte Minorca's a 15 cent per stuk. J* C. VREKE, Veersche weg DE VOLLE VOEDINGSWAARDE van NATUURBOTER. De bons kunt U bewaren voor Ontbijt- en Theeserviezen, hetzelfde modernste decor die speciaal hiervoor gemaakt zijn in de bekende fabrieken der Firma P. REGOUT, Maastricht. De onderdeden kunt U stuk voor stuk bij Uw winkelier halen. Alles is steeds voorradig. Een sieraad in ieder huisgezin. Voor Winkeliers bij Te koop: Heerenrijwiel met nieuwe dnnloop banden in goeden staat voor 20 gulden2de handa Linnenkasten vanaf 10 gulden een mooi modern notenhouten Buffet 45 guldeneen eiken Salonbnffet voor 45 guldenBoekenkast gesch., met deursleuting (glas) voor 25 gulden mooie ovaale mahonie Tafels aan lagen prijs een goed werkende Singer-Naaimachine, hand en tzapbeweging voor 25 gulden nieuwe rieten Wiegen voor 5 gulden verder een partij in goeden staat zijnde Tutnkl&p- Stoelen, (wit gelakt) a f 2,25; en dito Tuintafeljes (ijzer), A f3,25; nieuwe eiken en pits-pine geschilderde Ledikanten, met onderlagen voor f 14,nog 6 mah. gepolitoerde Stoelen met gaatjeszitting, nieuw voor f 22,50Canapé, bruin leder als nieuw voor f 25,enz. enz VAN LOO, 2de Hands-Meubelmagazijn, Spanjaardstraat. Mag, „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1, Tel. Int. 317. MARIE. Zeg Jo, wat heb jij gekozen? JO. Ik laat mij nooit uit, Marie, wie ik heb gekozen, doch nu zal U het weten: ik heb zwart gekozen! namelijk de BRANDSTOFFEN uit onderstaande magazijnen, want deze zijn van goede kwaliteit en steeds de laagste prijzen. Breestraat 144145. Koestraat „Kleine Winst" K 296. Wij geven deze week aan elke(n) kooper van f 1,50 aan boodschappen (suiker uitgezonderd) waarop voorkomen^ photo's betreffende de Koninklijke Familie. Speciaal voor dit doel vervaardigd. Versche Boter Prima Portwijn per Liter f 1,30 Samos per flesch - 1,20 Prima BORDEAUX WIJNEN lage prijzen. Aanbevelend, de allernieuwste Alle belangstellenden worden beleefd veraocht deze prachtalbume te komen bezichtigen bij KORTE DELFT G 3. Prima Runderlappen 65 cent, Gehakt 50 oiStukjes en Rollade 70 ct., Biefstuk 80 ctGekoeld Vleesoh 65 eent, alles per 5 ons. Ook gesmolten Vet 10 ct rouw 8 cent per ons, bij COHCR, Gravenstraat. een nieuw soort Koekjes zeer licht en lekker van smaak, TE KOOP: van Hollandsche Witkuiven. Adres Pouwer, Noordplein. DE VAN OUDS BEKENDE PRIMA PER POND f 1,02 iA. DE STEUR, Segeerstraat. Mag. „De Drie Duiven", Seisstraat Q 1. Tel. Int. 317. Kunnen geplaatst worden Adres Zacharias Jansenstraat W 114, Gevraagd een flinke voor dag, af dag en nacht, z. s. k. w., en een nette Adres Lange Noordstraat 28. Mevrouw Wolsky, Lange Delft I 18, vraagt een voor den Zaterdag. gevraagd, voor twee dagen in de week. Adres Veersche singel S 28a. Adres Tramsingel O 90, na 7 uur. Gevraagd een flinke nette hoog loon. Brieven De Sutter, Place de la Gare, Blankenberghe. Inlichting geeft gaarne Mej Huibregtse, Latijnsche Schoolstraat 26. op de Kon Tuinbouw-Inriohting W. Chr. Noske, Langevielesingel nabij 't Zand. gevraagd. Adres Gravenstraat I 275, Middelburg. voor de morgenu-en. Aanm. 's av. na 6 uur. Adres Mevr. v. Genns, Giststraat F 184. GEVRAAGD Adres Lange Burg C 108. Adres bureau van dit blad. Gevraagd net leeftijd 14 tot 16 jaar. Adres Firma Paterik, Burg. Terstond een Adres bureau van dit blad. Met Mei benoodigd een aankomend MEISJE. Adres Mej de Koning, L. St. Pieter straat A 76, boven. Te spreken na 7 uur. Wegens huwelijk der tegenw. een flinke half Mei. Adres Mej. Schut, Vlasmarkt 8. Gevraagd een net om behulpzaam te zijn in den winkel. Adres Mej. v. d. Vijver, GravenBtr. 252. Gevraagd met Mei of eerder, in klein gezin, nette Adres bureau van dit blad. Van 80 Maart tot 10 April ONDERTROUWD: D. Terpstra 23j. en J. M Damen 24 j.A. A. van Lujjk 24 j. en M. de Boks 23 jaar. GETROUWDD. J. Tanig 70 j. en A. G. Versckoore de la Houssajje. BEVALLENL. G. Ginneberge geb. Eetezonne z.C. J J. M. Visser geb. van de Woestjjne d.E. C. J. van Leeuwen geb. Drost A. Geers geb. Luitwieler zoon. OVERLEDEN D. A. Alewjjnse, 56 j. wed. van J. W. van de VenneP. Fak Brouwer 78 j. gehuwd met S. A. Ogterop P. J. Murk 17 j. ongeh.E. Fijnaut geb. met M van den Boom 60 j M. S. M. G. Kuijper ongeh. 47 j A Provoost ongeh. 66 j.J. J. Macheuaud, ongehuwd 67 jaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1