H.-O (HORNBY'S OATMEAL) Magazjjn Da Hondt.' Columbia Import Shop, Colbertcostuiims mKindercostmims allerfijnste Melange „De ibdü" Lustrine Lucifers Doublé So Easy's Hl. AMESSE, Meistraat. Iiii;rii|iikiii prima Roode eo Witte Port Staalboeken m stel Jaloiiziëo ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Eerste Blad. mil!! 10 pCt. korting Columbia Import Shop, 10% 10% Verbruikers van F. HALJERS ZOON, llissiDgschestraat 58. !S Abdij» Melange POROELA CCHOLTE TBIEME, Verkoophuis Amerikaan, Burgerhuis 1.1 SMOLDERS, fciopttalr. 61 POSTZEGEL-ALBUMS. No. 25 Firma S. DE VOS Co., NIEUWSTE Dam Zuidzijde 6 58. Telefoon 56. Probeert eens de ZOO NIET, komt dan even een kijkje nemen in de LANGE DELFT B 113, hoek N. Kerkstraat, Middelburg. WIJ hebben wederom een GROOTE COLLECTIE aangekregen, die wij tegen SPOTPRIJZEN zuilen van de hand doen. WILT U hiervan PROFITEEREN WACHT dan NIET en KOOPT nog heden uw Costuum, daar wij bij aankoop van een Costuum, Regenjas, Regenmantel of Kindercostuum geven. De LAGE PRIJZEN waarvoor wij onze PRIMA CONFECTIE verknopen zijn U bekend, dus daarom niet getwijfeld, en komt allen naar de Lange Deift B 113, Middelburg, hoek N. Kerkstraat. per pak 14 cent. Huishouddoozen 15 Gent per doos. Prima THEE van 26, 29, 32, 36 en 40 cent per ons. Neemt eens proef met onze „MELLE's MELANGE," van 32 cent per ons prima grove Thee. Firma 8. OE VOS Co., Lange Burg C 89, fit! de Groenmarkt. vanaf f 4-53. Ooedkoop en lekker OLIENOOTJES altijd versch, MOOIE GROOTE VIJGEN Adres W. VAN AARTSEN, Firma F. B. DEN BOER. Firma S. DE VOS Co., Lange Burg C 89, feU de Groenmarkt. J, GUIRAFI, - Nederstraat Wed. BREEL, f 1,00 per flesch. G TAAL, Smid Breestraaf, MJNHARBTW Broedeieren. Woensdag 21 Maart 1923, Zeven en twintigste Jaargang, Versckpt 's Woensdagsmiddags Advertentie ku**en tot uiterlijk 12 uur aangenomen worden aan het Boreau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOQIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. GOUDEN Billijks prUzsa. Lange Borg 0 89, tyj tie Groenmarkt. verkoop en: UT Prys 40 cent per pek 'W ff Firma F. B. IVKR BOER. Door overspanning en zorgen. ALLE VERANDERINGEN GESCHIEDEN GRATIS OP EIGEN ATELIER, VRIJ ENTREE Ui Soiled® afwerking. Zwaar goed. Worden gegarandeerd 13 cent per sns Badkuipen, WasclitaMs, Fonteintjes enz. Drogisterij LANGE DELFT A 94 Het tolt set de roede Pilaren. Fantasie Pantalons Werkpaatalens Blauw keper jassen Blauw kaper kielen Blauw keper pantalons Boezeroens Sporthemden Noortistraat G 24 naast B. K Kerk Middelburg. vanaf f 2,25 - 2,95 - 1.95 - 1,95 - 1.95 - 1,35 - 1,55 met Tuin Groots sortssrlng Yanaf de goedkoopste tot de meest uitgebreide. LAATSTE UITGAVEN. Prima kwaliteit Ruedvleesch. J J. MIÜK, Vlssmarkt. Nhmw ;aans8vulde ^orieering. Billijke prijzen. Koffie, Thee, Suiker, Chocolade, Biscuits, Koekjes, Eieren, enz enz Neemt proef met onze ^al en slijm, C,e\e Öelaa%kleuP,U(7ifa MOOtE ZEESCHELPEN, DE FAAM Vau 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 «n»al plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordealige voorwaarden. Wie kent ze niet ie zijn omgeving, de lijderB aan huidziekte Geen oogenblik zitten ze stil, dan jeuken ze zich hier, dan daar Een kalm gesprek kunt ge niet met hen voeren, ze zijn ongedurig en prikke»- baar. Geen wonder. Stelt gij o zelf maar eens vooï, dat gjj geen enkelen nacht ge regeld doorslaapt, en dat d8 jeuk u uren wakker hondt, alvorens een korte slaap zich over u ontfermt. Zoudt gij dan altijd welgemoed zijn en goed te spreken Welnu, wijst dezen zieken (want ziek zijn ze) erop, dat er een middel is, dat hen kan helpen. Het is het vloeibare D D.D. geneesmiddel, dat duizenden reeds verlichting van hun kwaal heeft gebracht. Rust niet, alvorens zij er een proef mee hebben genomen. Weest er zeker van, zij zullen u dankbaar zijn voor uwen raad. Wat den prijs betreft, deze is matig en I).D.D. is in elke apotheek te verkrijgen. Verloofd (en) keepen H. U. N. RINGEN bij S. DE VOS Co., Lange Burg, bij de Groenmarkt, De Deurwaarders ROSIER en V E R V A A T zullen op Donderdag 22 Maart 192S, des namiddags om 1 uur te Middelburg (Simpclhuisstraat) Veevoederketels, Bascules, Aard appelmolens, Kleine Waschfornuizen, Vaten Kool- en Bruine Teer, Hooi vorken, Houweelcn (Imperial), Hooi- rijven, Eng. Stalschoppen met en zonder steel, Mestschoppen, Wasch- tobben, Strijkijzers, Broodblikken, Gegalv. blikken, Drinkbussen, Bed- kruiken, Zeisen, Pikken, Zeisensteelen en Strijkers, Gegalv. Gieters inh. 13 L., Beugelzagen, Heg of Grasscharen, 20 bos Koetouw, Lederen Trekban- den,20 bos berken Stalbezems, Bieten- opschepvorken, 20 pakken Oraadna gels, IJz. Varkcnsbakken, Holl. Stal- kettingen, partij Roskammen, Scheer machines, Blauw hordegaas, Vlecht draad, Gebitten met en zonder ringen, Stallantaarns, Handborstboormachines Boorwringers, Figuurzagen, Koe en Paardendekken, Melk en Oliematen, IJz. Potten, Vuurpotten, Blok en Ploegschaven, Hak- en Steekbeitels, 50 K G. Wagensmeer, Koekenpannen, Rijtuiglantaarns, Groote IJzeren Rin gen, Hoefraspen en Messen, Tafelbank schroeven, Gegalv. Emmers, Afhein palen, lang 1.80 M, Hondenkar enz. enz. Te bezichtigen vanaf 's morgens 11 uur. DE EENIGE HAVERMOUT, DIE DUBBEL GESTOOMD EN GEHOQSTERD i«vandaar die heerlijke pittige smaak, de HOOGERE VOEDINGSWAARDE, de Licht- verteer baarheid Maak gebruik van onze bijzondere reclame. Bewaar de coupons die in de pakken voorkomen (in elk pondspak 1 coupon en 2 punten, in elk 2 pondspak 1 coupon en 4 punten. Wij verschaffen U voor 60 punten een zwaar verzilverd Vingerdoekricgetje 100 zwaar verzilverde Servctriug. 100 zwaar verzilverde Vork. 100 zwaar verzilverde Lepel. Hebt U al een Gostuum??? Mannen zoowel als vrouwen hebben on der zenuwachtige, beproevende omstandig heden gewerkt. Zij raakten overwerkt en missen de kracht om de bacillen van ge vatte influenza of koude te bestrijden. Het bloed raakt overladen met overtollig urine zuur, de nieren worden ondermijnd door de te groote inspanning en spoedig volgen verschijnselen als hoofdpijn, duizeligheid, zenuwoverspanning, urinebwalen, graveel, waterzuchtige oogen, rheumatische spieren en door urinezuur aangetaste gewriohten, stijve schouders en pijn in den rug. ^Daartegen worden Foster's Rugpijn Nieren Pillen aanbevolen, en er dient geen kostbare tijd verloren te gaan. Uitstel leidt al te vaak tot rhenmatiek, spit, steen vorming, ontsteking van de nieren of blaas, en nierwaterzucht. Zelfs ongeneeslijke kwalen kunnen door verwaarloozing ont staan. Als uw nieren verzwakt zijn door zor gen en overwerking, tocht, koude epide mische koorts, schadelijke bezigheden enz., wendt U dan met vertrouwen tot Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. Let op de PRIJSVRAAG deze week in WEGELINGS Vraag en Aanbod!!! Iedereen kan meedoen. Prachtige prijzen worden beschikbaar gesteld Stijgende omzet in allerfijnste Melange „DE ABDIJ" omdat de kwaliteit de beste is, en ze dezelfde voedingswaarde heeft als dure Natuurboter. Dank zij de enorme omzet kunnen wij mooie prijzen geven en toch de kwaliteit fijn en dc prijs billijk houden. Voor wederverkoopers bij Een flacon Foster's Ma&gpillen bevat <en maand gezondheid voor een familie. Zij zijn een uitstekend laxeermiddel, en beteren maagpijn, galzucht, het zuur, slechte spijsvertering, een beslagen tong, schele hoofdpijn, en verstopping. Foster's M&agpillen dienen in elk huis aanwezig te zijn. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken in drogistzaken met spher-glazen, FOCUS Firma A. R. DE MUIJNCK IEDEREEN GEBRUIKT Omdat ze maar 30 cent per pakje kost. Omdat ze door haar moderne bereiding in kwaliteit en smaak aan de spits staat. Omdat U de bons bewaren kunt voor serviezen met modern decor. Aanbevelend, zijn onderstaande koekjes. SPLENDID MIGNON VICTORIA CORONA STERRETJES ZANDSPRITS ROOMRINGEN KRANSJES IJSWAFELS 14 cent FROU FROU 16 cent Per oc8' TIMMERMANS, Noordstraat. reinigingspoeder voor PORCELA bevat zand noch gruis. PORCELA tast het glazuur niet aan, maakt geen krassen, doch doet Uw badkuip steeds de glans behouden, PORCELA is verpakt in bussen van 90 cent en f 1,50. PORCELA is verkrijgbaar in de altijd versch gebrand 25 cent per 5 ons, TIMMERMANS. Noordstraat. per 5 ons 13 eent. TIMMERMANS. Noordstraat, te koop. Spoedig te aanvaarden. Meerdere inlichtingen verstrekt kosteloos WILLEM SEN'S Woningbureau, Hoordweg R 47 Middelburg. in alle Bctsn. Billijke Prijzen. Rijwielhandel Noordwrg Lappen 70 ct., Stukjes en Rollade 75 ct., Soepvleesch en Gehakt 55 ct. per pond. heeft allerfijnste Melange steeds versch voorradig. Wel meer in Cadeaux kan men U geven maar in p r ij s blijft ze de billijkste, in kwaliteit de beste. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor den verkoop van Korte St. Pieterstraat. Ontvangen Beste Westkapelsche Aard appelen 12 cent de 5 kop, ook per mud te bekomen, bij H. GABRIËL8E, Oude Kerkstraat B 80. maakt allerlei soorten aan billijken prijs. £R ;TA?e r T E n °oo5 60cl bij Apwh.en Drogisten Wanneer U wilt gaan BEHANGEN wordt U in uw eigen belang aanbevolen mijn eens in te zien. Ruime keuze. Oonourreerecd. Aanbevelend, SCHILDER en BEHANGER. Te koop bij elke hoeveelheid voor tuin- en voetpaden. Adres Bode Janse, Westkapelle. Bebtelhuis te Middelburg, Van Aartsen, Blikslager, Pottenmarbt. Raszuivere Witte LeghornB en raszuivere Barnevelders, beide 10 cent per stuk. Adres F de Muijnck, Veere A 42. TE KOOP Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1