I 3 o g Abdij-Melange „ZEELANDIA ZEEPPOEDER", Hurtle fiiirtmt Groote Reclame-Week! Drinkt thans Spek bokking. Sneeuwstorm SLECHTHOORENim Pianolessen. Eiectrische Stofzuiger, I. Z. E. i, Dl 31-32. Iddiurg. A. Wagensveld, Wij leveren II eerste kwal,fijne Vlesschwaren ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN 2? o E IA F. MALJERS&ZOON, Vlissingschestraat 58, Middelburg lËBll Algemeene Repetitie MIJMHASDTJ k COLUMBIA IMPORT SHOP, HENEfiBS FBËB1Ü, lilBiirslakers Ontvangen KINDERWAGEN Koukenkachmtl ff 65,-. Nooit gebeurt. Stalen en Stoffen twie Elecrrische Lampen. 25 cent. 0) O a FLIPSE, Spanjaardstraat E 80. Wed. VAN EENENNAAM, Wal. MURK, - Nieuwe Haven. op Woensdag 7 Maart 1923, Lange Delft B 113 MIDDELBURG Hoek N. Kerkstraat. Colbert-Costuums, Kinder-Costuums, Gummi- en Gabardine Jassen, Dames Gummi- en Gabardine-Mantels. -: ^2*' W. HOEK, Varkensmarkt. mjrp leder kooper boven f 10,00 ontvangt gratis een Pet of een paar Bretels cadeau Uw beste hulp bij de aanstaande schoonmaak is een Onze „Lambert" en „Western" worden op proef geleverd. 12 Alledays Allon Motorrijwiel, Ham 26 en 34 cent. Plockworst 20 cent. Boterhamworst 14 cent. Boterhamspek 20 cent. Zwaardemaag 12 cent. Zeer fijn Corned Beaf 16 cent. Runder-Rookvleesch 20,26 ct. Haagsche Leverworst 9 cent. Bloedworst 12 cent. Alles per ons. Vet Spek f 1,00 per Kilo. De Winkel Korte Gortstraat, tegenover de Kleine Bazar. No 22, Woensdag 28 Februari 1923 Zeven en twintigste Jaargang, TenelLQfit 's Woeasdagsmiddaga. IdTerteatlëa kuamem tot uiterlijk 12 nar aangeaomea wordea aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. IS BETAAL den hoogste» prils voor WinkfelgoedarSB en Wlnkal- inventarissen Het geeft niet van welken aard e» tot welk bedrag Dagelijks verseha aanvoer van afgesneden Bloemen Wil nw boterham niet smaken, Hebt U absoluut geen zin, Smeer ze met ABDIJ Melange, Gaan ze er vast lekker is. Aanbevelend, Directeurde Heer JOH H- G&RQ MAAG-TABLETTEN, Vpn Koker Z5 ct. b u A pothe n Dro^n tegen iDflaenza. Verkoudheid e» alle narigheid. Versterkend en Keortswerend. prima groote en vette dus binnen Ieders bereik. F o. A. HQOGENBOOM Op D0IDERD1G 1 HURT a.t. 16.00 16 00 Wij hebben direr re prima merken voorradig in prijzen vanaf Chocolade Reepen Kleermaker. Wal B 43. Ontvangen de nieuwe voor het a s. Seizoen. Bslsefd aanbevelend. DE FAAM PrQ» «3»r Adw«pf«ntï€n i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement Tan 11-00 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Geheimhouding verzekerd. Brieven No 20 bureau van dit blad. AdhrtrftKaitiMto* Ondergeteekende bericht aan zijn ge achte Stad- en Landgenooten dat hij zijn Zaak in Brandstoffen met 1 Maart a-s. heef overgedaan aan de Gebroeders VAN FLIERENBURG. Dankend voor het zoo ruimschoots ge noten vertrouwen, beveelt hij zij a opvol gers in dezelfde gunst aan. O. JONGEPIER, Dampoortstraat O 205. Aan hetzelfde adres worden bestellingen aangenomen als voorbeen. Met verwijzing naar bovenstaande ad vertentie hebben wij de Zaak in Brand stof f on van den Heer C. JONGEPIER overgenomen met 1 Maart a s. en hopen door vlugge en goede bediening het ver trouwen en de gunst waardig te worden wat onze voorganger zoo ruimschoots heeft mogen genieten. Onder beleefde aanbeveling, Gebr. M en L. J. VAN FLIERENBURG, Koepoortstraat E 62. Lange Breestraat O 181. Middelburg, 24 Februari 1923. Hiermede neem ik de vrijheid te berichten dat ik mijne zaak aan de N. V. VAN MELLE CONFEC TIONERY WORKS, heb overge daan. Dankend voor bet zoovele jaren genoten vertroawen beveel ik mijn opvolger beleefd in Uw gunst aan. J. C. JANSEN. Middelburg, 1 Maart 1923. Onder referte aan bovenstaande advertentie beveel ik mij beleefd in Uwe gunst aan en zal niets onbe proefd laten door eene prompte en nette bediening het vertrouwen het welk mijn voorganger zoovele jaren genoten haeft, ook waardig te worden. N.V. VAN MELLE CONFECTIONERY WORKS. Mag. „De Hondt", Dam Z, Z. G 58_ X O in ra O "O O 00 c <3 zooal»Seringen, Hjacinten, Tulpen in soorten, Margrieten, Anjelieren, Mimoxa, Croons, Prnmela's en Lelietjes van Dalen Wilt U ernstig bezuinigen Haai dan direct nog een pakja tegen 30 oent per V» pond met bon voor fraaie serviezen bij V, - - ''7 ,77A GEBRUIKT UITSLUITEND omdat het onderzoek uitweeg dat ze een verbazend hoog vetgehalte heeft. Ze staat door haar zeer moderne superieure samenstelling in kwaliteit aan de spits van alle merken. Ze maakt uw wasch helder wit, en tast de vezel van het goed NIET aan. Ze is zeer voordeelig in het gebruik en kost MAAR 15 CENT per pakje, zoodat het een enorme besparing voor U beteekent. Ter kennismaking zit op ieder pakje een bon. Bij inlevering van 50 dezer bons bij uw winkelier ontvangt U gratis en franco ZES ZEER FRAAIE KOP EN SCHOTELS. Ze is alom verkrijgbaar in Middelburg, Vlissingen en op de dorpen. Vraagt ze nog heden uwen winkelier en U neemt geen andere meer. Voor winkeliers verkrijgbaar bij Te koop een gebruikte HEERENFIETS Adres Verwerijstaat N 137. des avonds acht uur, in de Concert- ea Gehoorzaal te Middelbnrg, Met welwillende medewerking van Mevr. M. van Maren Bentz van den BergThomas, Sopraan, den heer dr. H van der Kamp Bariton, Mevr. W. van Doornvan Loo- keren Campagne, Pianobegeleiding en den heer Joh. H. Caro, Orgelbageleiding, allen te Middelburg. Toegankelijk voor donateurs, buitenge wone leden en de door hen geïntroduceerde dames. Voor de verkrijging van het lidmaatschap wende men zich tot den concierge der Concert en Gehoorzaal. op DINSDAG 6 MAART 1923, des avonds acht Hur, Concert- en Gehoorzaal. Toegankelijk voor iedereen voor 25 cent, plus 4 cent voor stedelijke belasting. Toegangsbewijzen verkrijgbaar aan de Concertzaal op 6 Maart 1923 van 2 tot 5 uur namiddag en des avonds aan het bureau. Zie verspreide programma's. k Haagzuur,/*M> f' Slechte Spijsvertering, i Gebrek aan eetlust. Maag- pijnen,Oprisping.Gebruik J Wegens vertrek ter overname aangeboden, Adres Jolianastraat W 16 IN DE Vanaf Woensdag 28 Februari zullen wij een houden, die alle vorige Uitverkoopen overtreft. Door aankoop van den geheelen voorraad CONFECTIE van één der grootste fabrieken in Nederland zijn wij eigenaar geworden van een groote partij Als U even naar onderstaande prijzen kijkt zult U tot de conclusie komen, dat deze elke verwachting te boven gaat. COLBERT-COSTUUMS Van f 22.50 30.00 35 00 37.50 40.00 50.00 55.00 Voor f 12.95 20.00 JONGENSCOSTUUMS: Van f 12.00 14.00 Per Flesch. Echte Bisschop wijnf 1 25 Rhum- en Citroenpunch 3. Franfche Cognac f 3.50 en 3.25 Spaansche Cognac4.75 edicinale Cognac„4 75 Jamaica Rhum4 50 Bamsun Kinawijn2. Wanneer men op reis gaat, verzuime men niet een doos Foster'» Zalf mede te nemen. Lichte ongevallen doen zich zoo vaak onverwachts voor. Met Foster's Zalf bij U, zijt gij gewapend tegen brandwon den, kneuzingen, doorloopen, huidsmetten, aambeien eu alle jeukende huidkwalen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1,75 per doos. is de naam van het nieuwe koekje, dat wij U thans presenteeren. 14 oent por o n m, Langeviele 214. Telefoon 469 komt Mej. TINE MARCUS met een groote collectie gehoorapparaten van alles- lei soort in de Bovenzaal (sociëteit St. Jorfo, Balans alhier. Gelegenheid tot het aanschaffen vaneen geschikt instrument, wat ook aan on- en minvermogenden mogelijk zal worden ge maakt. Het beproeven der instrmnenten is geheel kosteloos. Vrije toegang van 10—12, 1—5 en 79 uur voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Voor f 6.00 7.25 GUMMI JASSEN: ÖjO Van f 15.00 Voor f 9.25 GABARDINE JASSEN: Van 19.00 Voor f 28.00 DAMES GUMMI MANTELS: Van f 15.00 30.00 Voor f 9.75 10 25 DAMES GABARDINE MANTELS: Van f 22.00 12 35 16 00 19.50 80 00 35 00 40.00 Voor f 16 50 22.95 24 50 81.00 ALLES le KWALITEIT. Wacht niet en koopt nu, daar dit een zeldzame gelegenheid is. LET OP HET ADRES! Te koop in goeden staat zijnde Adres Zacharias Jansenstraat W 95. Juffrouw beveelt zich aan voor het geven van Brieven letter Z, bureau van dit blad. Te koop een Adres Seisweg R 130. Wij geven U voor f TELEFOON 469. Te koop voor f 160.of in ruil tegen zwaardere 2 takt, 23/4 P.K. Adres Sanetaswinkel, Segeerstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1