Electrische Ornamenten en Zijden Lampekappen Damesfiets ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. NIEUWE N I EU WI NIEUW! Vraagt Uwen Winkelier Prijs 15 cent per pakje. F. MALJERS Zoon, Vliss. straat 58. Koopt ook Uv ConfeoUe-Kleeding BETOHBEU VOORWERPEN Middelburg-Vlissingen A. DE KAM, KLOOSTER ALSEM Wit- en Tarwebrood, W. P. DE JONGE, Gravenstraat. G. TAAL, Smid Breestraat, Groote voorraad. Lage prijzen. Speciaal voor de huiskamer: 1. Z. E. M., - 't sip Ooöp, „Qe Broederband" (afd, Kolen). Ook niet ieden der Coöperatie kunnen thans deelnemen, J, HÖÖFTMAN, Vlasmarkt Wij hveren U eerste ^walfijnaVIssschwareo Ham 26 en 34 cent. Plockworst 20 cent. Boterhamworst 14 cent. Boterhamspek 20 cent. Zwaardemaag 12 cent. Zeer fijn Corned Beat 16 cent. Runder-Rookvleesch 20,26 ct. Haagsche Leverworst 9 cent. Bloedworst 12 cent. Alles per ons. Vet Spek f 1,00 per Kilo. De Winkel Korte Gortstraat, tegenover de Kleine Bazar. prachtig Perzisch Tapijt, No 21. Woensdag 21 Februari 1923 Zeven én twintigste Jaargang. VerachJjBt 's Woensdagsmiddags. Advertentie* bannen tot uiterlijk 12 uur aangenomen worden aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280. Telefoon 238. IK BETAAL den h o o g s t r n prils voor WinkelgoedRFSB en Winkel- inventarissen Het geeft niet van welken aard en tot welk bedrag Be historie vau de drie eieren l)e waarheid. Yoor hof en huis. Burgerlijke Stand van Middelburg. Bi] hard werk. hoopt voort te zetten. Bode Middelburg—Vlissingen. Bestelhuis bij JOBSE Wal. Vertrek dagelijks 130 uur. Kunsthandel W. C D'HÜIJ. Et8en, Gravure8, Platen en alleraardigste Prenten voor de Kinderkamer ln groote kenze voorradig Enorme kenze in L i] s t w e r k. a 16 cent per 8 ons Prima koperen Volantlsmp met zijden volant f 18,". Prima koperen Schuiflamp met volant of kralen rand f 25,-. S. B. SUURLAND. DE FAAM ?rii» d»p As3w*pt«Rlêén i Van 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 regels voordeelige voorwaarden. Geheimhouding verzekerd. Brieven No 20 bureau van dit blad. Ontvangen beste Westkappelsche Blauwe Aardappelen 5 cent per kilo, met 25 kilo's tegelijk f 1,vrij thuisbezorgd bij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat. v- •T'*"'s-*'*. 'I j'f ■■■■HüÉMzèRMiiiSÉÉMlÉrfilaBiaaaiÉÉÉaaütMHÉüMüHüaüMHMiaBal De Nederlandsche Centrale voor Duitsche kinderen te Leiden deelt mede dat door de actie in het Roer gebied er voorloopig geen kinder transporten meer gaan via Elten, doch dat men hoopt op 23 Februari een heen-en terugtransport over Bentheim te kunnen samenstellen. Tevens is men van plan voor de kinderen van het zwaarbeproefde Roergebied een bijzondere actie op touw te zetten. Bovengenoemd comité schrijft o.a. Wie één of meer kinderen voor 6 a 8 weken wenscht op te nemen, wende zich tot het secretariaatJan v. Goyen kade 44 te Leiden. Wie niet in staat is zulk een kind te huisvesten, bedenke, dat wij tegen betaling van 10 cent per dag of f 8 in de maand een noodlijdend kind in een tehuis in Duitschland kunnen laten verplegen. Ook levensmiddelen en kleeren zijn zeer welkom. Giften in geld verzoeken wij te zenden aan bo venvermeld adres te Leiden. Men be denke deze ellende is menschenwerk en kan door menschenhanden gelenigd worden. o= oftewel een leerzame bijdrage tot de kennis van Sint Bureaucratius. Frankrijk heeft, als men weet, z'n zeemacht. Tot de Fransche Marine behoort ook de ijzergieterij te Ruelle. En aan die ijzergieterij was waarom weet ik ook niet een boekbinder ver bonden. En nu begint de drie eier historie. Want een boekbinder heeft af en toe eieren noodig. Niet, omdat z'n vak zoo zwaar is, maar wijl zekere werkzaamheden in dat vak met eiwit moeten worden verricht. De man vraagt drie eieren aan. Schriftelijk, als Sint Bureaucratius dit ter verhooging zijner glorie wil. Het eierverzoek ging „hooger op"- Van 't eene bureau naar 't andere. Op elk nieuwe bureau kwamen er nieuwe handteekeningen op, tot het tenslotte ergens belandde, waar men hoog genoeg was en macht genoeg bezat, om de toestemming te geven tot aankoop der drie eieren. Een klerk maakte toen eerst een stuk op, dat werd doorgezonden naar het algemeen marinemagazijn, om te onderzoeken of het „materiaal" drie eieren daar ook aanwezig was. Dan hoefden ze niet gekocht. Wat voordeelig zijn zou voor den Staat. Het stuk werd in duplo opgemaakt, gelijk met al die officieele dingen het geval is. Voorzien van eenige nieuwe handteekeningen en visa's van onder directeur en kolonel directeur, kwam het eindelijk ontkennend beantwoord, terug. Toen ging er een stuk naar den „agent voor administrieve detailzaken" die het doorzond naar zijn college voor bestellingen, welke laatste groot heid dan eindelijk zorgen zou, dat de drie eieren er kwamen. Deze heer ging punctueel te werk. Hij plaatste een oproep aan eier- handelaren, om hun prijscouranten in in te zenden, onder gesloten couvert. De leverancier haastten zich. Vleiden zich met mooie bestellingen. Als de Regeering gaat inkoopen doet ze 't immers gewoonlijk in 't groot De „agent" kijkt de prijzen na. Aan den laagsten inschrijver wordt de leverantie gegund. Hij mag tegen den opgegeven prijs drie eieren leveren aan 't departement van Marine. Maar de boekhouder zit nog „zon der" De eieren worden bij de afdeeling „depot" in ontvangst genomende factuur wordt door eenige beambten afgeteekendprocessen verbaal van ontvangst worden opgemaakt en in dalende richting gaan de eieren nu den hiërachischen ladder af Tot ze eindelijk den binder berei ken Even om den hoek tien stappen buiten zijn werkplaats, had hij ze kunnen koopen. Maar Sint Bureau cratius laat niet met zich spotten! o De Transvaler geeft het volgende aardige, zij het voor de dagbladpers niet vleiend verhaaltje: Een tijdgenoot zegt, dat het niet aangenaam is hoewel betaamt om in de krant de naakte waarheid te zeg gen, en dat menschen die dit gebro- beerd hebben, altijd te onder zijn gegaan. „Een korte, tijd geleden, werd een uitgever van een krant in X er moede van om als leugenaar uitgemaakt te worden, en maakte alom bekend dat hij voortaan de waarheid zou vertel len. En hij begon dan ook den vol genden dag met stukjes als volgende: John Bonin, de luiste winkelier in de stad deed gisteren een uitstapje naar Belleville. Johan Coyle, onze kruide nier, doet slechte zaken. Zijn winkel is vuil en stofferig, hoe kan hij ook bezigheid doen Ds. Styt preekte verleden Zondag over „heide". De preek was zwam- achtig. Dove Sonkey stierf in zijn huis. De dokter zeide dat het verlam ming van 't hart waswhisky doodde hem. Gehuwd: Mej. Sly van Rohdes en James Boslyn, Zaterdag 1.1. in de Baptisten pastorie. De bruid is een zeer ordinair stadsmeisje, die niet meer van koken verstaat dan een konijn, Zij is geen schoonheid, verre van daar, en heeft een manier van loopen gelijk een eend. De bruidegom is een eerste klas nietsdoener. Hij is geen knip voor zijn neus waard. Het zal een hard leven wezen. Zoodra de krant in de handen van het publiek kwam, werd er een comité naar den uitgever gezonden met een verzoekschrift, hem vragende om in goede oude paden voort te gaan, ge loovende, dat hij een waarheidslievend eerlijk man was. De volgende week begonnen dan ook weer de leugens o Wilt ge aardappelen, appelen, peren, wortelen, bieten, vlug en op zijn voordeeligst van de schil ontdoen doe ze dan te voren in een netje in kokend water en laat ze daarna een weinig bekoelen. Appelen en peren moeten 1 a 2 minuten, wortelen 10 minuten, bieten langer, in het kokende water blijven. Visch en lever kan men ook ge makkelijk van de schubben en het vel ontdoen, als men ze even in heet water legt. Vruchten, welke in suiker zijn ingemaakt, beware men op een don kere, koele en vochtige plaats; anders, hoe goed ook geconserveerd, beder ven ze. Een appel, des avonds gebruikt, bevordert spijsverteering en stoelgang. Een sinaasappel op de nuchtere maag is eveneens tegen slechte spijsvertee ring een best middel. In vele gevallen kan men de hoofdpijn verdrijven door een kop zwarte koffie, goed warm, waarin het sap van een citroen is gemengd. Wil men rijst, grutten enz. met rozijnen koken, dan moeten deze te voren worden geweektmen kookt dan de spijs met het weekwater. Eenige druppels citroensap door schoensmeer doen uw schoenen prach tig glimmen. Harde boter kan men op de dunste boterham uitsmeren wanneer men het mes even verwarmt boven het vuur of in kokend water. Ledig uw ketels altijd na het ge bruik en spoel ze om alvorens er versch water in te doen. Dit voor komt het aanzetten van ketelsteen. Indien blikken en tinnen keuken gereedschap wordt ingesmeerd met reuzel en daarna door en door in den oven verhit wordt, zal het nimmer meer roesten, hoe vaak het ook in water komt. Vlekken op blik ver wijdert men met borax. Aan het bureau van Politie alhier zijn op werkdagen des namiddags van 7—8 uur de volgende voorwerpen te bekomen a. Bureau van Politieportemonnaie inh., blauwe ceintuur, potlood, knipmes, kinderportemonnaie, jongen hond, rekening t. n. Mesu, grijze handschoen, fietspomp, ceintuur, een fluit. b. Bij ingezetenen alpacca beursje, G. Jongepier, Koepoortsingel S 144een hondje, Asyl, Seisweg; maat (vijfkop), L. Tres, Zusterstr. I 218R. K. kerkboekje, J. Poerstamper, Teerpakhuizenstraat P 18 alpacca beursje met inh., M van Gemert, Sleeperssingel Q 183 een duif, Hammacher, Houttuinen Q 37paar wollen hand schoenen, Dronkers, Vlasmarktbruine hond, A. v. d Ende, Hendrikstraat W 69 alpacca beursje met inh., C. Dekker, Lange Giststraat F 194sponzendoos, A. Grijs- paardt, Bleek G 100mantelband, H. v. d Putte, Noordbolwerk M 228 portemonnaie met inh., H. Best, Beenhouwerssing. K 67. Van 12—19 Febr. ONDERTROUWD: J. Knoppers,35 j. en S. A. J. Dieleman, 23 j. GETROUWD I. van Dalen, 21 j. en A. J. van der Maas, 21 j. F. M. Tange, 29 j. en J. Krjjger, 35 j. BEVALLENJ. A. Post, geb. Koets, d. M. Wisse, geb. Steijn, z. E. de Kujjper, b. Hageman, d. OVERLEDEN: P. J. Vos, ongeb. d. 53 j. M. G. G. Klinkum, d. 3 weken. ZEELANOIA Zeeppoeder Deze Zeeppoeder staat door haar hoog VETGEHALTE in KWALITEIT aan de spits. Ze maakt Uw wasch HELDER WIT en tast de VEZEL van het GOED niet aan. Ze is zeer VOORDEELIG in het gebruik zoodat het een belangrijke BESPARING voor U beteekent. Bewaar zorgvuldig de bon die aan de achterzijde van ieder pakje zit. Bij inlevering van 50 dezer bons ontvangt U gratis en franco 6 ZEER FRAAIE KOPPEN en SCH0TEL8. NEEMT PROEF. U BLIJFT ZE GEBRUIKEN. - NEEMT PROEF. Alom verkrijgbaar in Vlissingen, Middelburg en op de dorpen in Walcheren. Voor Winkeliers verkrijgbaar bij --j - j" '4'; v Hoa kan iemand zijn werk verrichten, als hij bij bukken of zich bewegen vo-rt- durend last heeft van pijn? Hij moet zich dan wel in acht nemen Die hevige rug pijn kan veroorzaakt worden door urine-' zuur, dat als gevolg van zwakke eieren in het bloed achterbleef ea dan dient men op zijn hoede te zijn. Veiwaarloozing van deze waarschuwing lijdt vaak tot nier- en blaasontsteking, waterzucht, nierzand, rheumatiek, nier- of blaassteen en opstop ping van de urine. Een verstandig mensch zal trachten dit te voorkomen en het valt niet moeilijk. Leef eenvoudig, vermijd overwerking, zor gen, laat naar bed gaan en alcohol, en houd zoodoende het overtollig urinezuur uit uw gestel. Laat Foster's Rugpijn Nie ren Pillen u helpen, als gij een genees middel noodig hebt. Zij werken rechtstreeks op de nieren en blaas, en verdrijven de stoornisverBcbijnselen uit deze organen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken k f 1.75 per doos. AdTtnrfaaillnr Ondergeteekeude voorheen in dienst van CORBIJN, bode MiddelburgVlissingen, bericht dat hij met ingang van heden voor eigen rekening een Bodeszaak Beleefd aanbevelend, prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, maakt allerlei soorten aan billijken prijs. 2 KAMERKACHELS te koop. JtfiSLSSk 1' Die hardnekkige aandoening der rugspieren, welke U bij de minste beweging ondragelijke pijnen ver oorzaakt, moet Gij onmiddellijk behandelen met den onvolprezen Kloosterbalsem, 't beroemde wrijfmid- del dat rheumatiek, jicht, ischias, spierpijn, stram heid in de ledematen geneest. Ook beproefd bij won den, uitslag, aambeien, winterhanden en -voeten. Prijs per pot: f 0.80, f 1.60. f 3.- Eischt onze handteekeningL. I. AKKER t!> Verkrijgbaar te Mlddelbarg bijO. A. 8GHULTE CoLange Delft H 2 en P. van 8LUIJS, Vlasmarkt K 157. Volgende week wordt met het innen der Contributie voor de najaars levering een begin gemaakt. Het is dus nu de meest geschikste tijd voor toetreding. meldt U daarvoor schriftelijk of mondeling aan bij onze loopers, op het Kantoor Korte Geere of bij J. J. van Aartsen, St. Pieterstraat F 38. HET BESTUUR. (gemaakte Kleeding uit voorraad) bij vaklieden, daar dit in Uw eigen belang is. Kooplieden en kleeding- verkoopers, geen vakmenschen dus, kunnen U onmogelijk een passend Costuum leveren, aangezien zij geen vakkennis bezitten en daardoor de fouten aan de Kleeding niet zien, waarvan de kooper de dupe is WENSCHT U EEN PASSEND CONFECTIE COSTUUM aan uiterst voordeelige prijs? Komt U dan eens bij kijken. Door dat wij den verkoop van Heeren-Confectie-Kleeding als bijzaak kunnen beschouwen, zijn we bovendien in staat de meest concürreerende prijzen te stellen. van en naar alle plaatsen. Meubelmaker ij van speciaal de betere soorten, Reparatie van alle Meubelen. Rouaansche Kade, Middelburg. Slaapkamer-Ameublementen, Linoleums, Tapijten enz. Het beste geneesmiddel voor een trage lever, schele hoofdpijn, verstopping en slechte spijsverteering is een dosis Foster's Maagpillen. Deze pillen regelen de vloeiing der gal van de lever naar de ingewanden. Nu en dan een dosis Foster's Maagpillen verzekert goede werking van lever en in gewanden, en is het beste voorbehoedmid del tegen een slechte gezondheid. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65 in apotheken en drogistzaken. Nog niet voor niet maar uitsluitend voor reclame, 8 Manderijnen a 25 cent, 8 en 10 Sinaasappelen voor 25 cent, 5 Kroon- appelen van 8 cent voor 25 cent. ROSKAM, Singelstraat TE K|OOP 4 bjj 5 fonkelnieuw. In de Kleine Winst Q 213, Domburgsch Scbuitvlot. TE KOOP. Adres Wal B 72,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1