i.ViüOlBMIJLE&ZN iMiRDEL PASTILLES Wit- en Tarwebrood. RECLAME WEEK. ONDORGELS. CADEAU HUIKJE JIIILEDM TUINLUI L. LEIJNSE DE WESTEEN ELECTRIC 1.I i I, 0» 311 I Zeeuwsche Jongens Reclame-W eek Qflipriniis&rÉ Harinf!, Rooktabak. Magazijn „De Zwaluw" JONGEN gevraagd iel Dagmeisje gevraagd sirs Ank iliensiboöi ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN BALANS OPRU IM ING. Kinderstoel 1898 01. Shag 33 oen! Markland No. 2 40 Maryland Ho. 5 40 Baai No. 7 00 Maryland No. 7 60 een Huishoudster Loopinei 8 j e. Oagmeitj Dienstbode DIJKSTRA, Bree. KOKRÉ, Koestraat FIRMA GORNs J. REKKERS. „DE ABDIJ" KOOP GEEN GIJWIEL DEKKER, Giststra&t. 6R00TE PRIJSVERLARII8. VERKOOPHUIS „AMERIKAAN", Origineele H oil amis die Buffetten, Woon- en Slaapkamer Ameublementen, Tafels, Stoelen in massief eiken. VU SLUMS Co., P. SLUMS' Och endvoeder. Magszjn fie Zw luw. Waschtobbs en een Xëakentsftljts FLIPSË, Dohstmat Kruideniersbediende, Werkvrouw of Meisje ËBD MlgZgf Werkvrouw gevraagd No 20. Woensdag 14 Februari 1923. Zwarte Studie Piano te koop. Allerfijnste Melange de Abdij is de beste, de fijnste, de voedzaamste, de biliijkste. Steeds versch verkrijgbaar bij W. P. DE JONGE, Gravenstraat. Voorhanden e'en prachtsorteering Zie thans de prijzen bij P. S. EN6ELSCHE VOETBALLEN zeer goedkoop. GRAVENSTRAAT HOEK MARKT voordat U de afwerking gezien hebt van mijn HEEREN RIJWIEL met Vrijwiel, Rem,; Transvalia Buitenbanden en Elvira Binnenbanden a f 45.00 (Klokkenlagerj. Engelsch model Rijwielen met Keftingkasf, Vrijwiel, Rem en Drieveerenzadel, Heerenrijwiel f 60, Damesrijwiel f 62.50. Haar electrisohe WasGhmachines, Stofzuigers, Strijkijzers, Naaimachine- en Huishoudmotoren, Broodroosters e.d. zijn bij ons voorradig en worden op proef geleverd. F. MALJERS ZOON, Vlissingschesfraat 58, Middelburg. Naar eigen opgegeven ontwerp, worden in eigen werk plaats vervaardigd. m§r Reparatie wordt NET en SOLIED afgewerkt. J* JT, VEIRSTEIiLE. Mieuwstraat H 82, Middelburg Fijn van smaak is onze Per potje inh. 3 stuks 20 cent. Heden ontvangen Fmlge Pfoioieii per pmd 13,29,25 nsl Stukjes ippeln 50 eest klfjss Ipp'lüD 45 Ml MnqdeFnw 65,70 ceit Ibritee 90, 190 esul Mengde {npgmeleo 20 mol ptr nes lapziju DE ZWALUW. Neemt proef met onze nieuwe koekjes, Nette Wasch gevraagd. ongemeubileerde Kamer, Paf Idfeisj® Zeven en twintigste Jaargang, Yemhflst 's Waemadagsmiddrnga. Adrerte*tiën ku**e* tot uiterlijk 12 uur MKgeMomes worde* aan het Bureau Spanjaardstraat E 71. Uitgevers: LITTOOIJ OLTHOFF. Postrekening 42280 Telefoon 238. IK BETA&L dsn h o o o s t e n prils voer WlükPlgGBsfem en Wink*!- inventarlsten Het geeft niet van welken aard sa tot welk bedrag KDNSTHAMDEL - C. W. D HUIJ, Speciale Lllstenhandel Voor het naar bebosren inlijs ten van Gravures, Platen, Photo's enz. Is vakkennis noodzakelijk Om verzekerd te zijn van een passende omlijsting moet smaak de keuze bepalen. Door den snormen voorraad vindt men steeds het verlangde profiel Zeer coneurreerende prijzen. Singer-T rapnaaimachine 25 CENT P FR ONS d 16 cent per 8 ons De Zeeuwsche Boerin" lekker eten is geen kunst. Als U er veel voor kunt betalen. Maar wilt U lekker en goedkoop. Moet U ABDIJ-MELANGE halen. Sardines 14. 21 en 41 ct. Zalm x/2 blik 41 et en Vx blik 69 ct Risette 49 ct per flacon Gouda Kaasjes a f 1,25 per K G Peulen in blik 76 ct. psr Vi blik. Cspucljners in blik 44 ct per V2 bi GEBROKEN BISKWIE 8 cent per ons, enz, enz. o c. I VU luiin, Spanjaardstraa 1923 oi een half pond KOFFIE of KOFFIEBOONEN of een pond PRIMA TAFELR JSÏ - of een half pond CHOCOLADEPOEDER of een PRIMA HONINGKOEK vao 'T SAS mam EXTRA CADEAU mmswafmnz Aanbevelend, Electrische artikelen ten dienste in de huishouding geve alleen voldoening, wanneer Gij U een goed fabrikaat aanschaft. vervaardigd uitsluitend dit fabrikaat. HUISMOEDERS I! 20 OE1T MEE». Noord6traat C 24, naast R.K. Kerk. Meubelmagazijn „Crooswfjk". Beleefd asnbevelend, PEUL V KUCH TE!* Prima Kookerwten, prima Spllterwteo, prima Capncijtiers, prima Kogelboonen, prima Bruine Booneo, prima Witte Boonen. Roede Toren. Telefoon 506 Hoofdvertegenwoordiger v a o Hebt U ze nog niet geprobeerd, Neem? da? eeus een proef. Te koop 060 Kinderwagen Roimops 5 cent, en Gemarioneerde Haring 8 cent. Sigarenmagazijn L&ngrdeift 1 zeer lekker en licht in gewicht. In drie soorten verkrijgbaar per ons 14 cent. Katjes en knoopjes drop per ons 16 cent. Arcanum, het beste middel voorverkoudheid p. tablet 10 ct. Verschillende soorten Peper munt per ons 14 cent. Gouda Vooruit, overheerlijke Koek weegt 4x/2 ons per stuk 22 cent. Gilze Turftjes per stuk 10 cent. met Ressort DOET UW VOORDEEL!! J. de Priester, Vlasmarkt, Tdef, 523 ANNA M. DR ON KERS, &et DE FAAM S*c5j® «S»1*" Van 13 regels 45 cent, ijlere regel moer 15 cent. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend, öroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement van 1000 of 500 rogels voordeeJige voorwaarden. Geheimhouding verzekerd. Brieven No 2'? bureau van dit blad. Adv«rtoNtIP^t ■ÜMi!lW™iiWllü"S.lllJ!"J!Ll"lll!l!i PIANO Adres Klein Vlaanderen M 167. Te koop een gebruikt doch in goeden staat zijnde Adres P. J. Verbe-t, Dampoort T 223 VRAAGT ONZE prima kwaliteit, wordt door heel de stad bezorgd Beleefd aanbevelend, Vraagt zei Proeft ze en Gebruikt ze Evenaart Natuurboter. Aanbevelend, J. VLEUGEL, Korte Burg. 5» Aanbevelend, TE KOOP Zes nieuwe Gaatjeszitting Stoelen. Zes Keukenstoelen. Adres Kinderdijk P 90. te koop gevraagd in goeden staat. Brieven met opgaaf onder letter K, Boekhandel Baurdonx. levert U allerfijnste melange met bon voor servies geregeld verse b. Deze week geven wij aan elke(n) kooper van f 1.50 aan boodschappen (suiker uitgezonderd) Bovendien ontvangt ieder die voor f 2,besteedt als een met PRIMA CHOCOLADE gevuld waarop voorkomen 9 photo's betreffende de Koninklijke Familie, Speciaal voor dit doel vervaardigd. Onze prima HONING ONTBIJTKOEK kost nu maar Vraagt ze nog heden Uwen winkelier omdat het BESLIST DE LEKKERSTE, DE FIJNSTE, DE SMAKELIJKSTE, DE GROOTSTE en de GOEDKOOPSTE KOEK is. Alom verkrijgbaar ook op de dorpen. Voor H.H, Wederverkoopers verkrijgbaar bij Wij zullen deze week een GROOTE RECLAME WEEK houden. Wij ver- koopen geen ongeregelde goederen, doch alles van eerste klas fabrieken. Wij leveren Heeren-Costumes, beter dan maatwerk, maar veel minder in prijs. Prijzen van HEEREN-COSTUMES, alleen voor deze week, f 6 50, f 9. f 11.—, f 14 50, f 19.—. f 21.— tot f 65.—. KINDERPAKJES vanaf f 4.50 Restanten WINTERGOEDEREN worden ver beneden fabrieksprijs verkocht Wij leveren door den grooten omzet altijd het nieuwste. met nieuwe banden, of in ruil voor een Stoel wapent je Een nieuwe 55 bij 80 c.M Adres Einmastraat W 101. levert U vanaf heden weer versche De H.W. Shag wordt in 't bij zonder aanbevolen. Voldoet een ieder TE KOOP e;n 2-perv Plaatijzeren Ledikant Adres bureau van dit blad. bij I. Vereist, Kapper, Pottenmarkt. Wordt gevraagd een aankomende leeftijd ongeveer 15 jaar. Ziob aan te melden Coöperatie „Vooruit", Zacherias Janaenstra-1. Gevraagd een nette voor den Woensdag. Adres Lange Delft B 141, boven. Adres Heerengracht M 25. Wegens de vele groenten ruim ik mijn SNIJBOONEN van 15 cent voor 5 CENT PER POND op. Verder 10 mooie 81N AAS APPELEN voor 25 cent. 1 K.G. GOUDREINKTTEN voor 15 cent. Mooi BRUSSCHELS LOF 30 cent per K.G Aanbevelend, Te huur gevraagd een door een net Meisje, bezigheden buitens huis, liefst in de stad. Brieven onder letter O, bureau van dit blad gevraagd voor de Middelburgsche Courant. Adres Noordsingel S 182. voor den Vrijdagmiddag. Adres Wal B 62. Een fatsoenlijk weduwnaar, van den werkenden stand, P G. 54 jaar met 1 kind van 13 jaar, vraagt van zoo ongeveer denzelfden leeftijd, zonder kindereD, om bij wederzijdweh goedvinden een huwelijk aan te gaan. Adres bureau van dit blad. Lange Noordstraat, vraagt een net GEVRAAGD EEN Adres Wagenaarstraat D 84. Adres Bogardstraat 53. gevraagd voor het Bovenhuis. Mej. Entink, Langedelft B 122. Mevrouw Doets, Goitstraat 35 vraagt een nette Mevr. Geselschap, Rouaansche kado G 119, vraagt tegen Mei a.s. gevraagd voor de morgenuren. Adres Minet, Korte Noordstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1923 | | pagina 1